Konvencija latviešu valodā

Konvencija latviešu valodā

Konvencija angļu valodā

Likumprojekts

Par 1979.gada Bonnas konvenciju par migrējošo

savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību

1.pants. 1979.gada 23.jūnija Bonnas konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību (turpmāk - Konvencija) un tās I un II pielikums (turpmāk - Pielikumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija un tās Pielikumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic koordinatora funkcijas Konvencijā un Pielikumos paredzēto saistību izpildē.

4.pants. Konvencija un Pielikumi stājas spēkā Konvencijas XVIII pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību

Līgumslēdzējas puses,

Atzīstot, ka savvaļas dzīvnieki savā neskaitāmajā daudzveidībā ir neaizstājama zemeslodes dabas sistēmas daļa, kas jāsaglabā cilvēces labā;

Apzinoties, ka katra cilvēku paaudze glabā zemeslodes resursus nākamajām paaudzēm un tās pienākums ir nodrošināt šī mantojuma saglabāšanu, bet tur, kur to izmanto, tā saprātīgu izmantošanu;

Apzinoties savvaļas dzīvnieku pieaugošo nozīmi no apkārtējās vides, ekoloģijas, ģenētikas, zinātnes, estētikas, atpūtas, kultūras un izglītības, kā arī sociālajiem un ekonomiskajiem viedokļiem;

Rūpējoties, it sevišķi par tām savvaļas dzīvnieku sugām, kas migrē pāri vai ārpus nacionālās jurisdikcijas robežām;

Atzīstot, ka valstis ir un tām jābūt to savvaļas dzīvnieku migrējošo sugu aizsargātājām, kuras mājo to nacionālās jurisdikcijas robežās vai šķērso tās;

Pārliecināti, ka migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu saglabāšana un efektīva apsaimniekošana prasa kopīgu rīcību no visām valstīm, kuru nacionālās jurisdikcijas robežās šādas sugas pavada kādu savas dzīves cikla daļu;

Atgādinot Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē ‘’Par cilvēka apkārtējās vides problēmām’’(Stokholma, 1972. gads) pieņemto un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 27. sesijā ar gandarījumu minēto Rīcības plāna 32. rekomendāciju,

Vienojās par sekojošo:

I pants

Jēdzienu skaidrojumi

1. Šīs Konvencijas mērķiem:

a)’’Migrējoša suga’’ nozīmē visu populāciju vai arī ģeogrāfiski nošķirtu jebkuras savvaļas dzīvnieku sugas vai zemāka taksona populācijas daļu, kuras nozīmīga daļa cikliski un nemainīgi šķērso vienu vai vairāku nacionālo jurisdikciju robežas;

b)’’Migrējošo sugu aizsardzības statuss’’ nozīmē uz migrējošo sugu darbojošos ietekmju kopumu, kurš var iespaidot to izplatību un skaitu ilgākā laika periodā;

c)’’Aizsardzības statuss’’ skaitās ‘’labvēlīgs’’ ja,

1) dati par populācijas dinamiku norāda, ka migrējošā suga ilgā laika periodā paliks savu ekosistēmu dzīvotspējīga sastāvdaļa;

2) migrējošās sugas areāla samazināšanās nenotiek patreiz un nav paredzama ilgā laika periodā;

3) patreiz un tuvākā nākotnē būs pietiekami dzīves vides, lai saglabātu migrējošās sugas populāciju ilgā laika periodā;

4) migrējošās sugas izplatība un apjoms tuvojas tai sfērai un līmeņiem, kas izveidojušies vēsturiski, kādos eksistē ilgspējīgas ekosistēmas un atbilst dabas apsaimniekošanai;

d)’’Aizsardzības statuss’’ skaitās ‘’nelabvēlīgs’’, ja kāds no šī punkta ‘’c’’ apakšpunktā norādītajiem noteikumiem netiek ievērots;

e)’’Apdraudēta’’ attiecībā uz noteiktu migrējošo sugu nozīmē, ka šī suga ir apdraudēta izzušanai visā tās areālā vai arī tā ievērojamā daļā;

f)’’Areāls’’ nozīmē visu sauszemes vai ūdens teritoriju, ko migrējošās sugas apdzīvo, uz laiku tajā uzturās, šķērso vai pārlido jebkurā laikā normālas migrācijas gaitā;

g)’’Dzīves vide’’ nozīmē jebkuru teritoriju migrējošās sugas areālā ar šai sugai piemērotiem dzīves apstākļiem;

h)’’Areāla valsts’’ attiecībā uz konkrētu migrējošo sugu apzīmē jebkuru valsti (kur tas ir mērķtiecīgi, jebkuru citu ‘’Pusi’’, kas minēta šī punkta apakšpunktā ‘’k’’), kura realizē jurisdikciju kādā šīs sugas areāla daļā, vai valsti , zem kuras karoga esoši kuģi nodarbojas ar minētās migrējošās sugas ieguvi ārpus valsts jurisdikcijas robežām;

i)’’Ieguve’’ nozīmē ieguvi, medīšanu, zveju, ķeršanu, baidīšanu, mērķtiecīgu iznīcināšanu, vai arī šādu darbību mēģinājumu;

j)’’Līgums’’ nozīmē starptautisku vienošanos par vienas vai vairāku migrējošo sugu saglabāšanu atbilstoši šīs Konvencijas IV un V pantam;

k)’’Puse’’ apzīmē valsti vai jebkuru citu suverēnu valstu veidotu reģionālās ekonomiskās integrācijas organizāciju, kura ir kompetenta apspriešanai un starptautiskās vienošanās noslēgšanai un pildīšanai par jautājumiem, kurus aptver šī Konvencija un attiecībā uz kuriem šī Konvencija ir spēkā.

2. Reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas, kuras ir šīs Konvencijas Puses, jautājumos, kas ir to kompetencē, savā vārdā jāizmanto tiesības un jāpilda saistības, kas organizāciju dalībvalstīm izriet no šīs Konvencijas. Šajos gadījumos organizāciju dalībvalstis nevar izmantot savas tiesības katra atsevišķi.

3. Gadījumos, kad šī Konvencija paredz ‘’klātesošām un balsošanā piedalījušāmies Pusēm’’ lēmuma pieņemšanu ar divu trešdaļu balsu vairākumu vai arī vienbalsīgi, tas jāsaprot ‘’klātesošās Puses balsojušas ‘’par’’ vai ‘’pret’’’’. Nosakot vairākumu, Puses, kuras balsošanā atturējušās, nav jāpieskaita ‘’klātesošām un balsošanā piedalījušāmies Pusēm’’.

II pants

Pamatprincipi

1. Puses atzīst migrējošo sugu saglabāšanas nozīmīgumu un šim mērķim lietojamo pasākumu saskaņošanu starp areāla valstīm, un, kur tas iespējams un ir mērķtiecīgi, sevišķu uzmanību veltījot tām migrējošām sugām, kuru aizsardzības statuss ir nelabvēlīgs kā arī veicot individuālā kārtā vai sadarbībā atbilstošus pasākumus, kas nepieciešami šādu sugu vai to dzīves vides saglabāšanai.

2. Puses atzīst nepieciešamību veikt pasākumus, lai izvairītos no tā, ka kāda migrējošā suga tiek apdraudēta.

3. Pusēm īpaši:

a) jāveicina, jānodarbojas un jāatbalsta zinātniskie pētījumi, kas saistīti ar migrējošām sugām;

b) jācenšas, lai nodrošinātu tūlītēju I pielikumā iekļauto migrējošo sugu aizsardzību;

c) jācenšas, lai noslēgtu Līgumus par II pielikumā iekļauto migrējošo sugu sugu aizsardzību un apsaimniekošanu.

III pants

Apdraudētās migrējošās sugas: I pielikums

1. I pielikumā jāiekļauj apdraudētās migrējošās sugas;

2. Migrējošo sugu var iekļaut I pielikumā ar noteikumu, ka eksistē pietiekami pierādījumi, ieskaitot iespējami pilnīgus zinātniskos datus, kas norāda, ka suga ir apdraudēta.

3. Migrējošo sugu var izslēgt no I pielikuma, ja Pušu Konference konstatēs, ka:

a) eksistē ticami pierādījumi, tai skaitā iespējami pilnīgi zinātniskie dati, kas norāda uz to, ka suga vairs nav apdraudēta, un

b) suga, pēc visa spriežot, vairs nekļūs apdraudēta sakarā ar aizsardzības pārtraukšanu, to izslēdzot no I pielikuma.

4. Pusēm, kuras ir I pielikumā iekļauto migrējošo sugu areāla valstis, jācenšas:

a) aizsargāt un, ja tas ir iespējams un lietderīgi, atjaunot tās dzīves vides, kuras ir nozīmīgas, lai pasargātu sugas no izzušanas draudiem;

b) aizkavēt, novērst, kompensēt vai pēc iespējas samazināt darbību vai traucējumu negatīvās sekas, kas nopietni apgrūtina, vai pat aizkavē sugu migrāciju;

c) pēc iespējas un tur, kur tas ir lietderīgi, novērst, samazināt vai regulēt faktorus, kas apdraud vai iespējams var vēl vairāk apdraudēt šīs sugas. Šeit ietilpst stingra introdukcijas kontrole vai jau introducētu eksotisko sugu apsaimniekošana, iznīcināšana.

5. Pusēm, kuras ir I pielikumā iekļauto migrējošo sugu areāla valstis, jāaizliedz šo sugu dzīvnieku ieguve. Šim aizliegumam pieļaujami izņēmumi tikai gadījumos, ja:

a) ieguve kalpo zinātniskiem mērķiem;

b) ieguve notiek ar mērķi veicināt sugas atražošanu vai izdzīvošanu;

c) ieguve notiek ar mērķi- apmierināt šīs sugas tradicionālo izmantotāju eksistences vajadzības; vai

d) to prasa ārkārtēji apstākļi; ar noteikumu, ka šādi izņēmumi ir precīzi pēc satura un ierobežoti telpā un laikā. Šāda ieguve nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt aizsargājamo sugu.

6. Pušu Konference var rekomendēt Pusēm, kuras ir I pielikumā iekļauto migrējošo sugu areāla valsts, veikt tālākus pasākumus, kas atzīti par piemērotiem, lai sniegtu labumu šīm sugām.

7. Pusēm iespējami ātri, jāinformē Sekretariāts par jebkuriem izņēmumiem, kas pieļauti attiecībā uz ši panta 5. punktu.

IV pants

Migrējošās sugas, kuras var būt Līgumu subjekts: II pielikums

1. II pielikumā iekļautas migrējošās sugas, kurām ir nelabvēlīgs aizsardzības statuss un kuru aizsardzībai un apsaimniekošanai nepieciešamas starptautiskās vienošanās, kā arī tās sugas, kuru aizsardzības statusu varētu ievērojami uzlabot starptautiskā sadarbība, ko varētu sasniegt ar starptautisku vienošanos.

2. Migrējošā suga var tikt vienlaicīgi iekļauta I un II pielikumā, ja tas ir nepieciešams.

3. Pusēm, kuras ir II pielikumā iekļauto migrējošo sugu areāla valstis, jācenšas noslēgt Līgumi, kas varētu dot labumu sugām, priekšroku dodot tām sugām, kurām ir nelabvēlīgāks aizsardzības statuss.

4. Puses tiek aicinātas noslēgt līgumus par savvaļas dzīvnieku jebkuru populāciju, vai arī jebkuru ģeogrāfiski norobežotu sugas populācijas daļu vai zemāku taksonu, kura pārstāvji periodiski šķērso vienu vai vairāku nacionālo jurisdikciju robežas.

5. Katra atbilstoši šī panta nosacījumiem noslēgta Līguma kopija jānosūta Sekretariātam.

V pants

Līgumu pamatprincipi

1. Katra līguma mērķis ir migrējošās sugas labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošana vai nodrošināšana. Katram Līgumam jāietver tie migrējošās sugas saglabāšanas un apsaimniekošanas aspekti, kuri kalpo šī mērķa sasniegšanai.

2. Katram līgumam jāaptver viss migrējošās sugas areāls un jābūt pieejamam visām šīs sugas areāla valstīm, lai pievienotos neatkarīgi no tā, vai valstis ir vai nav Konvencijas Puses.

3. Līgumam jāietver, kur tas iespējams, vairāk kā vienu migrējošo sugu.

4. Katram Līgumam nepieciešams:

a) norādīt ietvertās migrējošās sugas;

b) aprakstīt migrējošās sugas areālu un migrācijas ceļu;

c) paredzēt, ka katra Puse iecels savu nacionālo institūciju, kas atbildēs par Līguma realizēšanu;

d) vajadzības gadījumā radīt atbilstošu mehānismu Līguma mērķu sasniegšanas veicināšanai, tās efektivitātes kontrolei un ziņojumu sagatavošanai Pušu Konferencei;

e) paredzēt procedūras strīdu atrisināšanai starp līgumslēdzējām Pusēm;

f) vismaz aizliegt jebkuru vaļveidīgo kārtas migrējošo sugu ieguvi, kuru neatļauj jebkura cita daudzpusēja vienošanās, un paredzēt iespēju pievienoties šim Līgumam valstīm, kuras nav šīs sugas areāla valstis.

5. Kur tas atbilst un iespējams, katram Līgumam, taču neaprobežojoties tikai ar to, jāparedz:

a) dotās migrējošās sugas aizsardzības statusa periodiska pārskatīšana un to faktoru noteikšana, kuri var kaitēt šim statusam;

b) aizsardības un apsaimniekošanas plānu koordinēšana;

c) pētījumi par šīs migrējošās sugas ekoloģiju un populācijas dinamiku, sevišķi ņemot vērā migrāciju;

d) informācijas apmaiņu par šo migrējošo sugu, sevišķu uzmanību veltot pētījumu rezultātu un atbilstošo statistisko datu apmaiņai;

e) tādas dzīves vides saglabāšana, kas ir nozīmīga, lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu, un, ja iespējams un nepieciešams, tās atjaunošana, kā arī šādas dzīves dzīves vides aizsardzība no traucējumiem, ieskaitot stingru eksotisko sugu introdukcijas, vai jau introducēto, migrējošām sugām kaitīgo, eksotisko sugu kontroli;

f) piemērota, attiecībā pret migrāciju ceļiem atbilstošā veidā izvietota, dzīves vides tīklojuma uzturēšana;

g) kad tas ir vēlams, jaunas, migrējošai sugai labvēlīgas dzīves vides radīšana vai migrējošās sugs reintrodukcija labvēlīgā dzīves vidē;

h) iespēja pārtraukt vai maksimāli kompensēt darbības un novērst šķēršļus,

kas traucē vai apgrūtina migrāciju;

I) novērst, samazināt un kontrolēt migrējošajai sugai kaitīgu vielu izplūdi migrējošās sugas dzīves vidē.

j) uz saprātīgiem ekoloģiskajiem principiem pamatotus migrējošo sugu ieguves kontroles un vadības pasākumi;

k) pasākumi, kas koordinētu darbību nelikumīgas ieguves novēršanai;

l) informācijas apmaiņa par nopietniem draudiem migrējošām sugām;

m) ārkārtēji pasākumi, lai varētu ātri un būtiski pastiprināt aizsardzību, gadījumā, ja migrējošās sugas aizsardzības statuss pakļauts nopietnai negatīvai ietekmei; un

n) plašas sabiedrības iepazīstināšana ar Līguma saturu un mērķiem.

VI pants

Areāla valstis

1. Sekretariāts pastāvīgi atjauno I un II pielikumā ietverto migrējošo sugu areāla valstu sarakstu, izmantojot no Pusēm saņemto informāciju.

2. Pusēm jāinformē Sekretariāts par to, attiecībā uz kādām I un II pielikumā ietvertajām migrējošām sugām, tās sevi uzskata par areāla valstīm, iekļaujot informāciju par kuģiem, kuri peld zem šīs valsts karoga un nodarbojas ar migrējošo sugu ieguvi ārpus nacionālās jurisdikcijas robežām, kā arī, kur tas iespējams, par šādas ieguves plāniem nākotnē.

3. Pusēm, kuras ir I un II pielikumā iekļauto migrējošo sugu areāla valstis ar Sekretariāta palīdzību jāinformē Pušu Konference ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms kārtējās Konferences sanāksme par tās veiktajiem pasākumiem, lai realizētu Konvencijas nosacījumus attiecībā uz šīm sugām.

VII pants

Pušu Konference

1. Pušu Konferencei jābūt šīs Konvencijas lēmējinstitūcijai.

2. Sekretariāts sasauc Pušu Konferenci ne vēlāk kā divus gadus pēc Konvencijas stāšanās spēkā.

3. Pēc tam Sekretariātam jāsasauc regulāras Pušu Konferences ne retāk kā vienu reizi trijos gados, ja Pušu Konference nepieņem citu lēmumu, un ārkārtas sanāksmes jebkurā laikā, ja to rakstiski pieprasa vismaz viena trešā daļa Pušu.

4. Pušu Konferencei jānosaka un regulāri jāpārskata Konvencijas finansiālie noteikumi. Katrā regulārā Pušu Konferencē pieņem nākamā finansu perioda budžetu. Katrai Pusei jāizdara sava iemaksa budžetā atbilstoši Konferences noteiktajam apjomam. Finansiālie noteikumi, ieskaitot budžeta nolikumu, iemaksu apjumu un izmaiņas tajā, jāpieņem ar klātesošo un balsošanā piedalījušos Pušu vienbalsīgu lēmumu.

5. Pušu Konferencei katrā sanāksmē jāizskata Konvencijas realizācija, it sevišķi:

a) izskatīt un novērtēt migrējošo sugu aizsardzības statusu;

b) izskatīt rezultātus migrējošo sugu saglabāšanā, sevišķi I un III pielikumā iekļautajām sugām;

c) pieņemt tādus nosacījumus un norādījumus, kuri var izrādīties nepieciešami Zinātniskajai padomei un Sekretariātam, to pienākumu izpildē;

d) saņemt un izskatīt jebkurus ziņojumus, ko iesniegusi Zinātniskā padome, Sekretariāts, jebkura Puse vai pastāvīga organizācija, kas radīta atbilstoši Līgumam;

e) sniegt Pusēm rekomendācijas migrējošo sugu aizsardzības statusa uzlabošanai un izskatīt Līgumu darbības rezultātus;

f) gadījumos, kad Līgums nav noslēgts, dot rekomendācijas to Pušu sanāksmju sasaukšanai, kuras ir kādas migrējošas sugas vai kādas migrējošo sugu grupas areāla valstis, lai apspriestu pasākumus sugu aizsardzības statusa uzlabošanai;

g) sniegt Pusēm rekomendācijas Konvencijas efektivitātes paaugstināšanai; un

h) pieņemt lēmumus par jebkuriem papildus pasākumiem, kas jāveic Konvencijas mērķu realizācijā.

6. Katrā sanāksmē Pušu Konferencei jānosaka nākošās sanāksmes vieta un laiks.

7. Katrā sanāksmē Pušu Konferencei jānosaka un jāpieņem procedūras noteikumi šai sanāksmei. Pušu Konferencei lēmuma pieņemšanai nepieciešams divu trešdaļu klātesošo un balsošanā piedalījušos Pušu vairākums, izņemot tos gadījumus, kad Konvencija paredz ko citu.

8. Apvienoto Nāciju Organizāciju, tās specializētās aģentūras, Starptautisko Atomenerģijas Aģentūru, kā arī jebkuru valsti, kas nav Konvencijas Puse, vai arī katra atsevišķa Līguma Pušu ieceltu institūciju Konvencijas Pušu Konferencē var pārstāvēt novērotāji.

9. Jebkurai organizācijai vai iestādei, kas ir tehniski kompetenta migrējošo sugu aizsardzībā, saglabāšanā un apsaimniekošanā, pieder pie zemāk minētajām kategorijām un ir informējusi Sekretariātu par savu vēlēšanos būt pārstāvētai kā novērotājai Pušu Konferences sanāksmē, jādod tāda iespēja, izņemot gadījumus, ja vismaz viena trešdaļa piedalošos Pušu izteiksies pret to:

a) starptautiskās aģentūras un organizācijas, kā valstiskas tā nevalstiskas, ka arī nacionālās valstiskās aģentūras un organizācijas; un

b) nacionālās nevalstiskās organizācijas un aģentūras, kuras šim mērķim izvirzījusi to mītnes valstis.

Vienreizējiem novērotājiem ir tiesības piedalīties, bet ne balsot.

VIII pants

Zinātniskā padome

1. Pušu Konferencei savā pirmajā sanāksmē jānodibina Zinātniskā padome, lai sniegtu padomus zinātniskos jautājumos.

2. Katra puse var nozīmēt kvalificētu ekspertu par Zinātniskās padomes locekli. Bez tam Zinātniskajā padomē jāiekļauj eksperti, ko izvēlējusies un iecēlusi Pušu Konference. Ekspertu skaits, atlases kritēriji un to iecelšanas termiņi jānosaka Pušu Konferencei.

3. Zinātniskajai padomei jāsanāk pēc Sekretariāta lūguma, ja to pieprasa Pušu Konference.

4. Zinātniskajai padomei jāizstrādā savi procedūras noteikumi, kurus apstiprina Pušu Konference.

5. Pušu konferencei jānosaka Zinātniskās padomes funkcijas, kuras var ietvert:

a) zinātnisku padomu sniegšanu Pušu konferencei, Sekretariātam un ar Pušu Konferences piekrišanu jebkurai institūcijai, kura radīta atbilstoši Konvencijai, Līgumam vai jebkurai Pusei;

b) rekomendāciju sniegšanu migrējošo sugu izpētei un tās koordinācijai un šo zinātniski pētniecisko darbu rezultātu novērtēšanu ar mērķi noskaidrot migrējošo sugu aizsardzības statusu, kā arī ziņojumu sniegšanu Pušu Konferencei par šo statusu un pasākumiem tā uzlabošanai;

c) rekomendāciju sniegšanu Pušu Konferencei attiecībā uz migrējošām sugām, kuras jāietver I un II pielikumā, turklāt norādot migrējošo sugu areālu;

d) rekomendāciju sniegšanu Pušu Konferencei attiecībā uz konkrētiem aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem, kuri jāiekļauj Līgumos par migrējošām sugām.

e) rekomendāciju sniegšanu Pušu Konferencei to problēmu atrisināšanai, kuras saistītas ar Konvencijas ieviešanas zinātniskajiem aspektiem, it īpaši attiecībā uz migrējošo sugu dzīves vidi.

IX pants

Sekretariāts

1. Lai īstenotu šīs Konvencijas mērķus ir jāizveido Sekretariāts.

2. Sekretariātu pēc Konvencijas spēkā stāšanās izveido Apvienoto Nāciju organizācijas Apkārtējās vides programmas izpilddirektors. Tādā skaitā un tādā veidā kā viņš uzskata par nepieciešamu. Palīdzību var sniegt atbilstošās starpvaldību vai nevalstiskas, starptautiskas vai nacionālās aģentūras un institūcijas, kuras ir tehniski kompetentas savvaļas dzīvnieku aizsardzībā, saglabāšanā un apsaimniekošanā.

3. Ja Apvienoto Nāciju Organizācijas Apkārtējās vides programma vairs nespēj nodrošināt Sekretariātu, Pušu Konferencei jāveic pasākumi tā darba nodrošināšanai.

4. Sekretariāta funkcijās ietilpst:

a) sanāksmju organizēšana un apkalpošana:

i) Pušu Konferences, un

ii) Zinātniskās padomes;

b) sakaru uzturēšana un sakaru veicināšana starp Pusēm, pastāvīgajām institūcijām, kuras radītas uz Līgumu pamata, citām starptautiskām organizācijām, kas nodarbojas ar migrējošajām sugām;

c) ziņojumu un informācijas iegūšana no citiem avotiem, kuri veicina šīs Konvencijas mērķu sasniegšanu, un šādas informācijas tālāka izplatīšana;

d) pievērst Pušu Konferences uzmanību jebkuram jautājumam, kas attiecas uz šīs Konvencijas mērķiem;

e) ziņojumu sagatavošana Pušu Konferencei par Sekretariāta darbu un Konvencijas realizāciju;

f) visu I un II pielikumā iekļauto migrējošo sugu areāla valstu saraksta veidošana un publicēšana;

g) veicināt Līgumu noslēgšanu Pušu Konferences vadībā;

h) veidot Līgumu sarakstu un nodot pusēm un pēc Pušu Konferences pieprasījuma sniegt jebkādu informāciju par šiem Līgumiem;

I) atbilstoši VII panta 5. punkta e), f), g) apakšpunktiem sniegto Pušu Konferences rekomendāciju un šī paša punkta apakšpunktam h) atbilstoši pieņemto līgumu saraksta veidošana un publicēšana;

j) sabierības informēšana par šo Konvenciju un tās mērķiem; un

k) jebkuras citas funkcijas, kuras uzticējusi Pušu Konference.

X pants

Labojumi Konvencijas tekstā

1. Labojumus šīs Konvencijas tekstā var izdarīt kārtējā vai ārkārtējā Pušu Konference.

2. Priekšlikumus labojumiem var iesniegt jebkura Puse.

3. Jebkura ierosinātā labojuma teksts un tā pamatojums jāpaziņo Sekretariātam ne vēlāk kā simt piecdesmit dienas pirms sanāksmes, kurā tos izskatīs, un Sekretariātam tie nekavējoties jāpaziņo visām Pusēm. Jebkuri Pušu komentāri par šo tekstu jānodod Sekretariātam ne vēlāk kā sešdesmit dienas pirms sanāksmes sākuma. Sekretariātam, nekavējoties pēc komentāru iesniegšanas pēdējās dienas, jānosūta Pusēm visi līdz šai dienai iesniegtie komentāri.

4. Labojumus pieņem ar divu trešdaļu klātesošo un balsošanā piedalījušos Pušu vairākumu.

5. Pieņemtais labojums stājas spēkā visām to akceptējušajām Pusēm trešā mēneša pirmajā dienā pēc tā datuma, kad divas trešdaļas Pušu iesniegušas Depozitārijam instrumentu par pievienošanos labojumam. Katrai citai Pusei, kas iesniegusi pievienošanās labojumam instrumentu pēc datuma, kurā divas trešdaļas Pušu iesniegušas glabāšanā instrumentu par tā pieņemšanu, šis labojums stājas spēkā trešā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kad tā nodevusi glabāšanā savu pievienošanas instrumentu.

XI pants

Labojumi pielikumos

1. Labojumus I un II pielikumā var izdarīt jebkura kārtējā vai ārkārtas Pušu Konferences sanāksme.

2. Priekšlikumus par labojumiem var iesniegt jebkura Puse.

3. Jebkura ierosinātā labojuma teksts un tā pamatojums, kas balstīts uz iespējami pilnīgākiem zinātniskajiem datiem, jāpaziņo Sekretariātam ne vēlāk kā simt piecdesmit dienas pirms sanāksmes, kurā to izskatīs. Sekretariātam tas nekavējoties jāpaziņo visām Pusēm. Jebkuri Pušu komentāri par šo tekstu jānodod Sekretariātam ne vēlāk kā sešdesmit dienas pirms sanāksmes sākuma. Sekretariātam nekavējoties pēc komentāru iesniegšanas pēdējās dienas jānosūta Pusēm visi līdz šai dienai iesniegtie komentāri.

4. Labojumus pieņem ar divu trešdaļu klātesošo un balsošanā piedalošos Pušu vairākumu.

5. Labojums pielikumos stāsies spēkā visām Pusēm deviņdesmit dienas pēc Pušu Konferences sanāksmes, kurā tas tika pieņemts, izņemot tās Puses, kuras ieviesušas atrunas, atbilstoši šī panta 6. punktam.

6. Šī panta 5. punktā paredzētajā deviņdesmit dienu termiņā jebkura Puse ar rakstisku paziņojumu Depozitārijam var izdarīt atrunu attiecībā pret labojumu. Atrunu par labojumu var atsaukt ar rakstisku paziņojumu Depozitārijam. Labojums Pusei stājas spēkā deviņdesmit dienas pēc atrunas atsaukuma.

XII pants

Ietekme uz starptautiskām konvencijām un citiem likumdošanas aktiem

1. Nekas šajā Konvencijā nedrīkst negatīvi ietekmēt jūras tiesību normu izstrādāšanu un kodifikāciju, ko veic Apvienoto Nāciju Organizācijas konference par jūras tiesībām, kas sasaukta saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 2750 C (XXV) rezolūcija, ne arī esošās vai nākotnes prasības un jebkuras valsts juridiskos uzskatus par jūras tiesībām, dabu, sauszemes vai karoga valsts jurisdikciju.

2. Šīs Konvencijas nosacījumi nekādā veidā nedrīkst ietekmēt jebkuras Puses tiesības vai pienākumus, kas izriet no eksistējošiem līgumiem, konvencijām vai līgumiem.

3. Šīs Konvencijas nosacījumi nekādā veidā nedrīkst ietekmēt Pušu tiesības ieviest stingrākus prasības I un II pielikuma sugu aizsardzībā vai stingrākas prasības I un II pielikumā neiekļautu sugu aizsardzībā.

XIII pants

Strīdu nokārtošana

1. Jebkurš strīds, kurš var rasties starp divām vai vairākām Pusēm par šīs Konvencijas nosacījumu skaidrojumu vai pielietojumu, jāizdiskutē sarunās starp strīdā iesaistītajām Pusēm.

  1. Ja strīdu nevar atrisināt atbilstoši šī panta 1. punktam, Puses pēc savstarpējās vienošanās var iesniegt strīdīgo jautājumu Pastāvīgajā Arbitrāžas tiesā Hāgā. Pusēm ir saistošs arbitrāžas lēmums.

 

 

 

 

XIV pants

Atrunas

1. Šīs Konvencijas nosacījumiem nevar ieviest vispārēja rakstura atrunas. Specifiskas atrunas var tikt ieviestas saskaņā ar šī panta un XI panta nosacījumiem.

2. Jebkura valsts vai reģionāla ekonomiskās integrācijas organizācija, nododot glabāšanā savu ratifikāciju, pieņemšanu, apstiprināšanu vai pievienošanās instrumentu, var ieviest specifisku atrunu attiecībā par jebkuru I vai II pielikumā iekļautu migrējošo sugu. Attiecībā pret atrunas objektu tā netiks uzskatīta par Pusi līdz deviņdesmitajai dienai pēc tam, kad Depozitārijs būs nosūtījis Pusēm paziņojumu par atrunas atsaukšana.

XV pants

Parakstīšana

Šī Konvencija būs pieejama parakstīšanai visām valstīm un jebkurai reģionālai ekonomiskās integrācijas organizācijai Bonnā līdz 1980. gada divdesmit otrajam jūnijam.

XVI pants

Ratifikācija, pieņemšana, apstiprināšana

Šī Konvencija ir jāratificē, jāpieņem vai jāapstiprina. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenti jānodod glabāšanā Vācijas Federatīvās Republikas valdībai, kas būs Depozitārijs.

XVII pants

Pievienošanās

Šai Konvencijai pēc 1980. gada divdesmit otrā jūnija būs pieejamai, lai pievienotos, visām to nep arakstījušām valstīm un jebkurai reģionālai ekonomiskās integrācijas organizācijai. Pievienošanās instrumenti jānodod Depozitārijam.

 

 

 

 

XVIII pants

Spēkā stāšanās

1. Ši Konvencija stāsies spēkā trešā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kurā Depozitārijam glabāšanā tiks nodots piecpadsmitais ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instruments.

2. Katrā valstī un reģionālajā ekonomiskās integrācijas organizācijā, kura ratificē, pieņem vai apstiprina šo Konvenciju vai pievienojas tai pēc piecpadsmitā ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta nodošanas glabāšanā, šī Konvencija stāsies spēkā trešā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kas seko pēc valsts vai reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta nodošanas glabāšanā.

XIX pants

Denonsēšana

Jebkura Puse var denonsēt šo Konvenciju jebkurā laikā, rakstiski paziņojot Depozitārijam. Denonsācija stājas spēkā divpadsmit mēnešus pēc tam, kad Depozitārijus saņēmis paziņojumu.

XX pants

Depozitārijs

1. Šīs Konvencijas oriģināls, autentisks angļu, franču, vācu, krievu un spāņu valodās, glabāsies pie Depozitārija. Depozitārijs nosūtīs teksta sertificētas kopijas visām valstīm un visām reģionālajām ekonomiskās integrācijas organizācijām, kuras parakstījušas Konvenciju vai nodevušas glabāšanā pievienošanās instrumentus.

2. Depozitārijam pēc konsultācijām ar ieinteresētajām valdībām, jāsagatavo šīs Konvencijas teksta oficiālās versijas arābu un ķīniešu valodās.

3. Depozitārijam jāinformē visas Konvenciju parakstījušās un tai pievienojušās valstis, visas parakstījušās un pievienojušās reģionālās ekonomiskās integrācijas organizācijas, kā arī Sekretariāts par parakstīšanu, ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu nodošanu, par šīs Konvencijas spēkā stāšanos, tās labojumiem, specifiskām atrunām un paziņojumiem par denonsēšanu.

4. Nekavējoties pēc šīs Konvencijas stāšanās spēkā, Depozitārijam apstiprināta Konvencijas kopija jāiesniedz Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam reģistrēšana un publicēšanai saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 102. pantu.

To apliecinot, šo Konvenciju parakstījuši tam atbilstoši pilnvarotie.

Izstrādāts Bonnā 1979. gada 23. jūnijā.

 

 

Convention on the Conservation of Migratory Species

of Wild Animals

THE CONTRACTING PARTIES,

RECOGNIZING that wild animals in their innumerable forms are an irreplaceable part of the earth's natural system which must be conserved for the good of mankind;

AWARE that each generation of man holds the resources of the earth for future generations and has an obligation to ensure that this legacy is conserved and, where utilized, is used wisely;

CONSCIOUS of the ever-growing value of wild animals from environmental, ecological, genetic, scientific, aesthetic, recreational, cultural, educational, social and economic points of view;

CONCERNED particularly with those species of wild animals that migrate across or outside national jurisdictional boundaries;

RECOGNIZING that the States are and must be the protectors of the migratory species of wild animals that live within or pass through their national jurisdictional boundaries;

CONVINCED that conservation and effective management of migratory species of wild animals require the concerted action of all States within the national jurisdictional boundaries of which such species spend any part of their life cycle;

RECALLING Recommendation 32 of the Action Plan adopted by the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm,1972) and noted with satisfaction at the Twenty-seventh Session of the General Assembly of the United Nations,

HAVE AGREED as follows:

 

 

 

Article I

Interpretation

1. For the purpose of this Convention:

) "Migratory species" means the entire population or any geographically separate part of the population of any species or lower taxon of wild animals, a significant proportion of whose members cyclically and predictably cross one or more national jurisdictional boundaries;

b) "Conservation status of a migratory species" means the sum of the influences acting on the migratory species that may affect its long-term distribution and abundance;

c) "Conservation status" will be taken as "favourable" when:

(1) population dynamics data indicate that the migratory species is maintaining itself on a long-term basis as a viable component of its ecosystems;

(2) the range of the migratory species is neither currently being reduced, nor is likely to be reduced, on a long-term basis;

(3) there is, and will be in the foreseeable future, sufficient habitat to maintain the population of the migratory species on a long-term basis; and

(4) the distribution and abundance of the migratory species approach historic coverage and levels to the extent that potentially suitable ecosystems exist and to the extent consistent with wise wildlife management;

d) "Conservation status" will be taken as "unfavourable" if any of the conditions set out in sub-paragraph (c) of this paragraph is not met;

e) "Endangered" in relation to a particular migratory species means that the migratory species is in danger of extinction throughout all or a significant portion of its range;

f) "Range" means all the areas of land or water that a migratory species inhabits, stays in temporarily, crosses or overflies at any time on its normal migration route;

g) "Habitat" means any area in the range of a migratory species which contains suitable living conditions for that species;

h) "Range State" in relation to a particular migratory species means any State (and where appropriate any other Party referred to under sub-paragraph (k) of this paragraph) that exercises jurisdiction over any part of the range of that migratory species, or a State, flag vessels of which are engaged outside national jurisdictional limits in taking that migratory species;

i) "Taking" means taking, hunting, fishing, capturing, harassing, deliberate killing, or attempting to engage in any such conduct;

j) "AGREEMENT" means an international agreement relating to the conservation of one or more migratory species as provided for in Articles IV and V of this Convention; and

k) "Party" means a State or any regional economic integration organization constituted by sovereign States which has competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered by this Convention for which this Convention is in force.

2. In matters within their competence, the regional economic integration organizations which are Parties to this Convention shall in their own name exercise the rights and fulfil the responsibilities which this Convention attributes to their member States. In such cases the member States of these organizations shall not be entitled to exercise such rights individually.

3. Where this Convention provides for a decision to be taken by either a two-thirds majority or a unanimous decision of "the Parties present and voting" this shall mean "the Parties present and casting an affirmative or negative vote". Those abstaining from voting shall not be counted amongst "the Parties present and voting" in determining the majority.

 

Article II

Fundamental Principles

1. The Parties acknowledge the importance of migratory species being conserved and of Range States agreeing to take action to this end whenever possible and appropriate, paying special attention to migratory species the conservation status of which is unfavourable, and taking individually or in co-operation appropriate and necessary steps to conserve such species and their habitat.

2. The Parties acknowledge the need to take action to avoid any migratory species becoming endangered.

3. In particular, the Parties:

a) should promote, co-operate in and support research relating to migratory species;

b) shall endeavour to provide immediate protection for migratory species included in Appendix I; and

c) shall endeavour to conclude AGREEMENTS covering the conservation and management of migratory species included in Appendix II.

 

 

Article III

Endangered Migratory Species: Appendix I

1. Appendix I shall list migratory species which are endangered.

2. A migratory species may be listed in Appendix I provided that reliable evidence, including the best scientific evidence available, indicates that the species is endangered.

3. A migratory species may be removed from Appendix I when the Conference of the Parties determines that:

a) reliable evidence, including the best scientific evidence available, indicates that the species is no longer endangered, and

b) the species is not likely to become endangered again because of loss of protection due to its removal from Appendix I.

4. Parties that are Range States of a migratory species listed in Appendix I shall endeavour:

a) to conserve and, where feasible and appropriate, restore those habitats of the species which are of importance in removing the species from danger of extinction;

b) to prevent, remove, compensate for or minimize, as appropriate, the adverse effects of activities or obstacles that seriously impede or prevent the migration of the species; and

c) to the extent feasible and appropriate, to prevent, reduce or control factors that are endangering or are likely to further endanger the species, including strictly controlling the introduction of, or controlling or eliminating, already introduced exotic species.

5. Parties that are Range States of a migratory species listed in Appendix I shall prohibit the taking of animals belonging to such species. Exceptions may be made to this prohibition only if:

a) the taking is for scientific purposes;

b) the taking is for the purpose of enhancing the propagation or survival of the affected species;

c) the taking is to accommodate the needs of traditional subsistence users of such species; or

d) extraordinary circumstances so require;

provided that such exceptions are precise as to content and limited in space and time. Such taking should not operate to the disadvantage of the species.

6. The Conference of the Parties may recommend to the Parties that are Range States of a migratory species listed in Appendix I that they take further measures considered appropriate to benefit the species.

7. The Parties shall as soon as possible inform the Secretariat of any exceptions made pursuant to paragraph 5 of this Article.

 

Article IV

Migratory Species to Be the Subject of AGREEMENTS: Appendix II

1. Appendix II shall list migratory species which have an unfavourable conservation status and which require international agreements for their conservation and management, as well as those which have a conservation status which would significantly benefit from the international co-operation that could be achieved by an international agreement.

2. If the circumstances so warrant, a migratory species may be listed both in Appendix I and Appendix II.

3. Parties that are Range States of migratory species listed in Appendix II shall endeavour to conclude AGREEMENTS where these would benefit the species and should give priority to those species in an unfavourable conservation status.

4. Parties are encouraged to take action with a view to concluding agreements for any population or any geographically separate part of the population of any species or lower taxon of wild animals, members of which periodically cross one or more national jurisdictional boundaries.

5. The Secretariat shall be provided with a copy of each AGREEMENT concluded pursuant to the provisions of this Article.

 

Article V

Guidelines for AGREEMENTS

1. The object of each AGREEMENT shall be to restore the migratory species concerned to a favourable conservation status or to maintain it in such a status. Each AGREEMENT should deal with those aspects of the conservation and management of the migratory species concerned which serve to achieve that object.

2. Each AGREEMENT should cover the whole of the range of the migratory species concerned and should be open to accession by all Range States of that species, whether or not they are Parties to this Convention.

3. An AGREEMENT should, wherever possible, deal with more than one migratory species.

4. Each AGREEMENT should:

a) identify the migratory species covered;

b) describe the range and migration route of the migratory species;

c) provide for each Party to designate its national authority concerned with the implementation of the AGREEMENT;

d) establish, if necessary, appropriate machinery to assist in carrying out the aims of the AGREEMENT, to monitor its effectiveness, and to prepare reports for the Conference of the Parties;

e) provide for procedures for the settlement of disputes between Parties to the AGREEMENT; and

f) at a minimum, prohibit, in relation to a migratory species of the Order Cetacea, any taking that is not permitted for that migratory species under any other multilateral agreement and provide for accession to the AGREEMENT by States that are not Range States of that migratory species.

5. Where appropriate and feasible, each AGREEMENT should provide for, but not be limited to:

a) periodic review of the conservation status of the migratory species concerned and the identification of the factors which may be harmful to that status;

b) co-ordinated conservation and management plans;

c) research into the ecology and population dynamics of the migratory species concerned, with special regard to migration;

d) the exchange of information on the migratory species concerned, special regard being paid to the exchange of the results of research and of relevant statistics;

e) conservation and, where required and feasible, restoration of the habitats of importance in maintaining a favourable conservation status, and protection of such habitats from disturbances, including strict control of the introduction of, or control of already introduced, exotic species detrimental to the migratory species;

f) maintenance of a network of suitable habitats appropriately disposed in relation to the migration routes;

g) where it appears desirable, the provision of new habitats favourable to the migratory species or reintroduction of the migratory species into favourable habitats;

h) elimination of, to the maximum extent possible, or compensation for activities and obstacles which hinder or impede migration;

i) prevention, reduction or control of the release into the habitat of the migratory species of substances harmful to that migratory species;

j) measures based on sound ecological principles to control and manage the taking of the migratory species;

k) procedures for co-ordinating action to suppress illegal taking;

l) exchange of information on substantial threats to the migratory species;

m) emergency procedures whereby conservation action would be considerably and rapidly strengthened when the conservation status of the migratory species is seriously affected; and

n) making the general public aware of the contents and aims of the AGREEMENT.

 

Article VI

Range States

1. A list of the Range States of migratory species listed in Appendices I and II shall be kept up to date by the Secretariat using information it has received from the Parties.

2. The Parties shall keep the Secretariat informed in regard to which of the migratory species listed in Appendices I and II they consider themselves to be Range States, including provision of information on their flag vessels engaged outside national jurisdictional limits in taking the migratory species concerned and, where possible, future plans in respect of such taking.

3. The Parties which are Range States for migratory species listed in Appendix I or Appendix II should inform the Conference of the Parties through the Secretariat, at least six months prior to each ordinary meeting of the Conference, on measures that they are taking to implement the provisions of this Convention for these species.

 

Article VII

The Conference of the Parties

1. The Conference of the Parties shall be the decision-making organ of this Convention.

2. The Secretariat shall call a meeting of the Conference of the Parties not later than two years after the entry into force of this Convention.

3. Thereafter the Secretariat shall convene ordinary meetings of the Conference of the Parties at intervals of not more than three years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at any time on the written request of at least one-third of the Parties.

4. The Conference of the Parties shall establish and keep under review the financial regulations of this Convention. The Conference of the Parties shall, at each of its ordinary meetings, adopt the budget for the next financial period. Each Party shall contribute to this budget according to a scale to be agreed upon by the Conference. Financial regulations, including the provisions on the budget and the scale of contributions as well as their modifications, shall be adopted by unanimous vote of the Parties present and voting.

5. At each of its meetings the Conference of the Parties shall review the implementation of this Convention and may in particular:

a) review and assess the conservation status of migratory species;

b) review the progress made towards the conservation of migratory species, especially those listed in Appendices I and II;

c) make such provision and provide such guidance as may be necessary to enable the Scientific Council and the Secretariat to carry out their duties;

d) receive and consider any reports presented by the Scientific Council, the Secretariat, any Party or any standing body established pursuant to an AGREEMENT;

e) make recommendations to the Parties for improving the conservation status of migratory species and review the progress being made under AGREEMENTS;

f) in those cases where an AGREEMENT has not been concluded, make recommendations for the convening of meetings of the Parties that are Range States of a migratory species or group of migratory species to discuss measures to improve the conservation status of the species;

g) make recommendations to the Parties for improving the effectiveness of this Convention; and

h) decide on any additional measure that should be taken to implement the objectives of this Convention.

6. Each meeting of the Conference of the Parties should determine the time and venue of the next meeting.

7. Any meeting of the Conference of the Parties shall determine and adopt rules of procedure for that meeting. Decisions at a meeting of the Conference of the Parties shall require a two-thirds majority of the Parties present and voting, except where otherwise provided for by this Convention.

8. The United Nations, its Specialized Agencies, the International Atomic Energy Agency, as well as any State not a party to this Convention and, for each AGREEMENT, the body designated by the parties to that AGREEMENT, may be represented by observers at meetings of the Conference of the Parties.

9. Any agency or body technically qualified in protection, conservation and management of migratory species, in the following categories, which has informed the Secretariat of its desire to be represented at meetings of the Conference of the Parties by observers, shall be admitted unless at least one-third of the Parties present object:

a) international agencies or bodies, either governmental or non-governmental, and national governmental agencies and bodies; and

b) national non-governmental agencies or bodies which have been approved for this purpose by the State in which they are located.

Once admitted, these observers shall have the right to participate but not to vote.

 

Article VIII

The Scientific Council

1. At its first meeting, the Conference of the Parties shall establish a Scientific Council to provide advice on scientific matters.

2. Any Party may appoint a qualified expert as a member of the Scientific Council. In addition, the Scientific Council shall include as members qualified experts selected and appointed by the Conference of the Parties; the number of these experts, the criteria for their selection and the terms of their appointments shall be as determined by the Conference of the Parties.

3. The Scientific Council shall meet at the request of the Secretariat as required by the Conference of the Parties.

4. Subject to the approval of the Conference of the Parties, the Scientific Council shall establish its own rules of procedure.

5. The Conference of the Parties shall determine the functions of the Scientific Council, which may include:

a) providing scientific advice to the Conference of the Parties, to the Secretariat, and, if approved by the Conference of the Parties, to any body set up under this Convention or an AGREEMENT or to any Party;

b) recommending research and the co-ordination of research on migratory species, evaluating the results of such research in order to ascertain the conservation status of migratory species and reporting to the Conference of the Parties on such status and measures for its improvement;

c) making recommendations to the Conference of the Parties as to the migratory species to be included in Appendices I or II, together with an indication of the range of such migratory species;

d) making recommendations to the Conference of the Parties as to specific conservation and management measures to be included in AGREEMENTS on migratory species; and

e) recommending to the Conference of the Parties solutions to problems relating to the scientific aspects of the implementation of this Convention, in particular with regard to the habitats of migratory species.

 

Article IX

The Secretariat

1. For the purposes of this Convention a Secretariat shall be established.

2. Upon entry into force of this Convention, the Secretariat is provided by the Executive Director of the United Nations Environment Programme. To the extent and in the manner he considers appropriate, he may be assisted by suitable intergovernmental or non-governmental, international or national agencies and bodies technically qualified in protection, conservation and management of wild animals.

3. If the United Nations Environment Programme is no longer able to provide the Secretariat, the Conference of the Parties shall make alternative arrangements for the Secretariat.

4. The functions of the Secretariat shall be:

a) to arrange for and service meetings:

i) of the Conference of the Parties, and

ii) of the Scientific Council;

b) to maintain liaison with and promote liaison between the Parties, the standing bodies set up under AGREEMENTS and other international organizations concerned with migratory species;

c) to obtain from any appropriate source reports and other information which will further the objectives and implementation of this Convention and to arrange for the appropriate dissemination of such information;

d) to invite the attention of the Conference of the Parties to any matter pertaining to the objectives of this Convention;.

e) to prepare for the Conference of the Parties reports on the work of the Secretariat and on the implementation of this Convention;

f) to maintain and publish a list of Range States of all migratory species included in Appendices I and II;

g) to promote, under the direction of the Conference of the Parties, the conclusion of AGREEMENTS;

h) to maintain and make available to the Parties a list of AGREEMENTS and, if so required by the Conference of the Parties, to provide any information on such AGREEMENTS;

i) to maintain and publish a list of the recommendations made by the Conference of the Parties pursuant to subparagraphs (e), (f) and (g) of paragraph 5 of Article VII or of decisions made pursuant to sub-paragraph (h) of that paragraph;

j) to provide for the general public information concerning this Convention and its objectives; and

k) to perform any other function entrusted to it under this Convention or by the Conference of the Parties.

 

 

 

 

Article X

Amendment of the Convention

1. This Convention may be amended at any ordinary or extraordinary meeting of the Conference of the Parties.

2. Proposals for amendment may be made by any Party.

3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the Secretariat at least one hundred and fifty days before the meeting at which it is to be considered and shall promptly be communicated by the Secretariat to all Parties. Any comments on the text by the Parties shall be communicated to the Secretariat not less than sixty days before the meeting begins. The Secretariat shall, immediately after the last day for submission of comments, communicate to the Parties all comments submitted by that day.

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting.

5. An amendment adopted shall enter into force for all Parties which have accepted it on the first day of the third month following the date on which two-thirds of the Parties have deposited an instrument of acceptance with the Depositary. For each Party which deposits an instrument of acceptance after the date on which two-thirds of the Parties have deposited an instrument of acceptance, the amendment shall enter into force for that Party on the first day of the third month following the deposit of its instrument of acceptance.

 

 

 

 

 

 

Article XI

Amendment of the Appendices

1. Appendices I and II may be amended at any ordinary or extraordinary meeting of the Conference of the Parties.

2. Proposals for amendment may be made by any Party.

3. The text of any proposed amendment and the reasons for it, based on the best scientific evidence available, shall be communicated to the Secretariat at least one hundred and fifty days before the meeting and shall promptly be communicated by the Secretariat to all Parties. Any comments on the text by the Parties shall be communicated to the Secretariat not less than sixty days before the meeting begins. The Secretariat shall, immediately after the last day for submission of comments, communicate to the Parties all comments submitted by that day.

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting.

5. An amendment to the Appendices shall enter into force for all Parties ninety days after the meeting of the Conference of the Parties at which it was adopted, except for those Parties which make a reservation in accordance with paragraph 6 of this Article.

6. During the period of ninety days provided for in paragraph 5 of this Article, any Party may by notification in writing to the Depositary make a reservation with respect to the amendment. A reservation to an amendment may be withdrawn by written notification to the Depositary and thereupon the amendment shall enter into force for that Party ninety days after the reservation is withdrawn.

 

Article XII

Effect on International Conventions

and Other Legislation

1. Nothing in this Convention shall prejudice the codification and development of the law of the sea by the United Nations Conference on the Law of the Sea convened pursuant to Resolution 2750 C (XXV) of the General Assembly of the United Nations nor the present or future claims and legal views of any State concerning the law of the sea and the nature and extent of coastal and flag State jurisdiction.

2. The provisions of this Convention shall in no way affect the rights or obligations of any Party deriving from any existing treaty, convention or agreement.

3. The provisions of this Convention shall in no way affect the right of Parties to adopt stricter domestic measures concerning the conservation of migratory species listed in Appendices I and II or to adopt domestic measures concerning the conservation of species not listed in Appendices I and II.

 

Article XIII

Settlement of Disputes

1. Any dispute which may arise between two or more Parties with respect to the interpretation or application of the provisions of this Convention shall be subject to negotiation between the Parties involved in the dispute.

2. If the dispute cannot be resolved in accordance with paragraph 1 of this Article, the Parties may, by mutual consent, submit the dispute to arbitration, in particular that of the Permanent Court of Arbitration at The Hague, and the Parties submitting the dispute shall be bound by the arbitral decision.

 

Article XIV

Reservations

1. The provisions of this Convention shall not be subject to general reservations. Specific reservations may be entered in accordance with the provisions of this Article and Article XI.

2. Any State or any regional economic integration organization may, on depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, enter a specific reservation with regard to the presence on either Appendix I or Appendix II or both, of any migratory species and shall then not be regarded as a Party in regard to the subject of that reservation until ninety days after the Depositary has transmitted to the Parties notification that such reservation has been withdrawn.

 

Article XV

Signature

This Convention shall be open for signature at Bonn for all States and any regional economic integration organization until the twenty-second day of June 1980.

 

Article XVI

Ratification, Acceptance, Approval

This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany, which shall be the Depositary.

 

Article XVII

Accession

After the twenty-second day of June 1980 this Convention shall be open for accession by all non-signatory States and any regional economic integration organization. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

 

Article XVIII

Entry into Force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the third month following the date of deposit of the fifteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Depositary.

2. For each State or each regional economic integration organization which ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fifteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on the first day of the third month following the deposit by such State or such organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

 

Article XIX

Denunciation

Any Party may denounce this Convention by written notification to the Depositary at any time. The denunciation shall take effect twelve months after the Depositary has received the notification.

Article XX

Depositary

1. The original of this Convention, in the English, French, German, Russian and Spanish languages, each version being equally authentic, shall be deposited with the Depositary. The Depositary shall transmit certified copies of each of these versions to all States and all regional economic integration organizations that have signed the Convention or deposited instruments of accession to it.

2. The Depositary shall, after consultation with the Governments concerned, prepare official versions of the text of this Convention in the Arabic and Chinese languages.

3. The Depositary shall inform all signatory and acceding States and all signatory and acceding regional economic integration organizations and the Secretariat of signatures, deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, entry into force of this Convention, amendments thereto, specific reservations and notifications of denunciation.

4. As soon as this Convention enters into force, a certified copy thereof shall be transmitted by the Depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

 

DONE at Bonn on 23 June 1979

 

In the name of: