Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"“ (reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"“ (reģ. nr.135) izskatīšanai 2.lasījumā

.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1998, 387.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1998, 387.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Likuma darbības sfēra

Šis likums attiecas uz jebkurām darbībām, kas Latvijas Republikas muitas teritorijā tiek veiktas ar naftas produktiem, arī uz naftas produktu pārvietošanu, izmantojot cauruļvadu transportu.

 

1.

Finansu ministrs I.Godmanis

Papildināt likuma 2.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Naftas produktu (degvielas) aprites kārtību nosaka Ministru kabinets”.

Atbalstīt

1. Papildināt 2.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Naftas produktu (degvielas) aprites kārtību nosaka Ministru kabinets”.

6.pants. Nodokļa likmes

(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina latos pēc šādas likmes:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem - 200 latu;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem - 230 latu;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem - 170 latu;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem - 170 latu;

5) [izslēgts ar 17.12.98. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.99.];

6) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem, izņemot dabasgāzi, par 1000 kilogramiem - 70 latu.

1. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem – 4 latu."

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

Deputāts P.Apinis

Aizstāt likuma 6.panta 1.daļas 7.punktā vārdus “4 latu” ar vārdiem “3 latu”.

 

Deputāts K.Leiškalns

Aizstāt likuma 6.panta 1.daļas 7.punktā vārdus “4 latu” ar vārdiem “2,5 latu”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt likuma 6.panta 1.daļas 7.punktā vārdus “4 latu” ar vārdiem “2 latu”.

 

 

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(4)

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(4)

Atbalstīt

2. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem – 2 latu."

 

 

8.pants. Atvieglojumi

Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem nodoklis, kas samaksāts par izmantoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu), atmaksājams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, rēķinot vienā kalendāra gadā 120 litru dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotas zemes hektāru, ko apliecina pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja vai viņa vietnieka izsniegta izziņa.

2. Papildināt 8.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskajām personām, kas izmanto šā likuma 6.panta 7.punktā minētos naftas produktus, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atmaksā nodokli par minētajiem naftas produktiem 50 procentu apmērā, ja tās pārbūvē (būvē, atjauno, rekonstruē) katlumājas, krāsnis, citas iekārtas vai ierīces, lai tajās izmantotu citus alternatīvus kurināmā veidus (nevis šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minētos naftas produktus)”.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

Deputāti E.Baldzēns, G.Bojārs, P.Salkazanovs, J.Leja, I.Burvis

2. Papildināt 8.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minētajiem naftas produktiem, ko uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un citas juridiskās personas izmanto par kurināmo, 50 procentu apmērā Ministru kabineta noteiktā kārtībā atmaksā pašvaldībām mazturīgo iedzīvotāju komunālo maksājumu daļējai kompensācijai vai pašvaldību apkures sistēmas modernizācijai un sniegto komunālo pakalpojumu maksājumu pazemināšanai.”.

Deputāts P.Apinis

Aizstāt 8.panta 2.daļā vārdus “uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskām personām” ar vārdu “pašvaldībām”.

Deputāts P.Apinis

Papildināt 8.panta 2.daļu ar vārdiem “, kā arī daļēji Ministru kabineta noteiktā kārtībā kompensē mazturīgo iedzīvotāju komunālo maksājumu sadārdzinājumu”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 8.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskajām personām, kas izmanto šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minētos naftas produktus par kurināmo, samaksāto nodokli atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Papildināt 8.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskajām personām, kas izmanto šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minētos naftas produktus par kurināmo, samaksāto nodokli atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

 

14.pants. Nodokļa ieņēmumu sadalījums budžetā

(1) Nodokļa ieņēmumus, izņemot ieņēmumus no šā panta trešajā daļā minētajiem naftas produktiem, sadala šādi:

1) 40 procentus ieskaita valsts pamatbudžetā;

2) 60 procentus ieskaita valsts speciālajā budžetā (Valsts autoceļu fondā).

(2) Valsts autoceļu fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

(3) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta otrajā daļā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts speciālajā budžetā (Latvijas Vides aizsardzības fondā).

(4) Latvijas Vides aizsardzības fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

3. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus "no šā panta trešajā daļā" ar vārdiem "no šā panta trešajā un piektajā daļā";

4. Papildināt 14.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts pamatbudžetā”.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

Izteikt likuma 14.pant šādā redakcijā:

14.pants. Nodokļa ieņēmumu sadalījums budžetā

(1) Nodokļa ieņēmumus, izņemot ieņēmumus no šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētajiem naftas produktiem, sadala šādi:

1) 40 procentus ieskaita valsts pamatbudžetā;

2) 60 procentus ieskaita valsts speciālajā budžetā (Valsts autoceļu fondā).

(2) Valsts autoceļu fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

(3) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta otrajā daļā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts speciālajā budžetā (Latvijas Vides aizsardzības fondā).

(4) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minētajiem naftas produktiem sadala šādi:

1) 50 procentus ieskaita valsts pamatbudžetā;

2) 50 procentus ieskaita valsts speciālajā budžetā (Latvijas Vides aizsardzības fondā).

(5) Latvijas Vides aizsardzības fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.”

Neatbalstīt

4. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus "no šā panta trešajā daļā" ar vārdiem "no šā panta trešajā un piektajā daļā";

5. Papildināt 14.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts pamatbudžetā”.

 

 

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Juridiskais birojs

1. Vēršam komisijas uzmanību uz to, ka saskaņā ar likuma ‘’Par akcīzes nodokli naftas produktiem’’ pārejas noteikumu 1. punktu šā likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktās likmes stājas spēkā 2001. gada 1. janvārī. Tādējādi iesniegtajā likumprojektā degvieleļļai, tās aistājējproduktiem un komponentiem noteiktā likme arī stāsies spēkā 2001. gada 1. janvārī.

Tai gadījumā, ja komisija uzskata, ka degvieleļļa ar akcīzes nodokli apliekama pirms 2001. gada, ir nepieciešams papildināt likuma Pārejas noteikumu 2. punktu ar 7.apakšpunktu, kas noteiktu degvieleļļai piemērojamās nodokļa likmes līdz 2001. gada 1. janvārim. Ņemot vērā to, ka atbilstoši Kārtības rullim Juridiskais birojs nav tiesīgs iesniegt priekšlikumus par konkrētu likmju noteikšanu, šai jautājumā nevaram iesniegt konkrētu redakciju.

Finansu ministrs I.Godmanis

Likuma Pārejas noteikumu 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 1.-6.punktā noteiktās likmes stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī”.

Iestrādāts finansu ministra I.Godma-ņa

priekš-likumos

(11, 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 1.-6.punktā noteiktās likmes stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī”;

2. Līdz šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai naftas produktus ar akcīzes nodokli apliek pēc šādām likmēm:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem

par 1000 litriem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri - 140 latu,

b) ar 1999.gada 1.janvāri - 160 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri - 180 latu;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par

1000 litriem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri - 160 latu,

b) ar 1999.gada 1.janvāri - 190 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri - 210 latu;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri - 100 latu,

b) ar 1999.gada 1.janvāri - 130 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri - 160 latu;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem

par 1000 litriem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri - 100 latu,

b) ar 1999.gada 1.janvāri - 130 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri - 160 latu;

5) [izslēgts ar 1712.98. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.99.];

6) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem, izņemot dabasgāzi,

par 1000 kilogramiem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri - 10 latu,

b) ar 1999.gada 1.janvāri - 30 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri - 50 latu.

 

12.

Finansu ministrs I.Godmanis

Likuma Pārejas noteikumu 2.punkta pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 1.-6.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai naftas produktus ar akcīzes nodokli apliek pēc šādām likmēm:”

Atbalstīt

izteikt 2.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 1.-6.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai naftas produktus ar akcīzes nodokli apliek pēc šādām likmēm:”

 

 

Likums stājas spēkā 1999.gada ______.

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt konkrētu likuma spēkā stāšanās datumu. Šai sakarā vēršam komisijas uzmanību uz to, ka konkrēta datuma likuma spēkā stāšanās noteikšanai nozīme ir tikai tad, ja degvieleļļa ar akcīzes nodokli tiek aplikta jau 1999. gadā. Uzskatām, ka konkrētajā gadījumā nebūtu pieļaujama atpakaļejoša spēka noteikšana likuma normu piemērošanā.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt normu par likuma spēkā stāšanās datumu.

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(14)

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt