Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Juridiskā komisija

Par nekustamā īpašuma nodošanu Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”

(reģ.nr.128)

 

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr. nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinumi

Pantu redakcijas trešajam lasījumam, attiecībā uz kuriem ir iesniegti priekšlikumi

1.

2.

3.

4.

5.

1. pants. Nodot nekustamo īpašumu Liepājā, Alejas ielā 9 (hipotēkas nr.977 1930. gadā) bez atlīdzības Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”.

1.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Apvienot 1. un 2. pantu, izsakot 1. pantu šādā redakcijā:

“1. pants. Nodot nekustamo īpašumu Liepājā, Alejas ielā 9 (hipotēkas nr.977 1930. gadā) bez atlīdzības Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”, izņemot to šā īpašuma daļu, kura ir privatizēta vai attiecībā uz kuru līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” ir iesniegts pieteikums par dzīvojamo telpu privatizāciju.”

Atbalstīt.

1. pants. Nodot nekustamo īpašumu Liepājā, Alejas ielā 9 (hipotēkas nr.977 1930. gadā) bez atlīdzības Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”, izņemot to šā īpašuma daļu, kura ir privatizēta vai attiecībā uz kuru līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” ir iesniegts pieteikums par dzīvojamo telpu privatizāciju.

2. pants. Šā likuma 1. pantā minētais nekustamais īpašums tiek nodots Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”, izņemot to šā īpašuma daļu, kura ir privatizēta vai attiecībā uz kuru līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” ir iesniegts pieteikums par dzīvojamo telpu privatizāciju.

2.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izslēgt 2. pantu.

Atbalstīt.

Mainīt turpmāko pantu numerāciju.

 

1.

2.

3.

4.

5.

3. pants. Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta” šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu ir aizliegts atsavināt vai ieķīlāt.

   

Mainīt panta numerāciju.

2. ...

4. pants. Ja Liepājas lietuviešu kultūras biedrība “Rūta” beidz pastāvēt, šā likuma 1. pantā minētais nekustamais īpašums pāriet valstij.

   

Mainīt panta numerāciju.

3. ...

5. pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā Liepājas pilsētas dome nodod Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta” šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu ar nodošanas un pieņemšanas aktu. Minētais nodošanas un pieņemšanas akts ir derīgs īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un Liepājas lietuviešu kultūras biedrības “Rūta” īpašuma tiesību nostiprināšanai.

   

Mainīt panta numerāciju.

4. ...

Pārejas noteikums

Ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir iesniegts pieteikums par dzīvojamo telpu privatizāciju un triju mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas nav izsniegta apliecība par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, attiecīgā nekustamā īpašuma daļa nododama Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”.