Likumprojekts

 

Likumprojekts

Iesniedz Juridiskā komisija

 

 

Par nekustamā īpašuma nodošanu

Liepājas Lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”

 

 

1. pants. Nodot nekustamo īpašumu Liepājā, Alejas ielā 9 (hipotēkas nr.977 uz 1930. gadu) bez atlīdzības Liepājas Lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”.

2. pants. Šā likuma 1. pantā minētais nekustamais īpašums tiek nodots Liepājas Lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”, izņemot to šā īpašuma daļu, kura ir privatizēta vai attiecībā uz kuru līdz šā likuma spēkā stāšanas dienai atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” ir iesniegts pieteikums par dzīvojamo telpu privatizāciju.

3. pants. Liepājas Lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta” šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu ir aizliegts atsavināt vai ieķīlāt.

4. pants. Ja Liepājas Lietuviešu kultūras biedrība “Rūta” beidz pastāvēt, šā likuma 1. pantā minētais nekustamais īpašums pāriet valstij.

5. pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Liepājas pilsētas dome nodod Liepājas Lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta” šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu ar nodošanas un pieņemšanas aktu. Minētais nodošanas un pieņemšanas akts ir derīgs īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un Liepājas Lietuviešu kultūras biedrības “Rūta” īpašumu tiesību nostiprināšanai.

Pārejas noteikums

Ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir iesniegts pieteikums par dzīvojamo telpu privatizāciju un triju mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas nav izsniegta apliecība par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, attiecīgā nekustamā īpašuma daļa nododama Liepājas Lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”.