Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts pirmajam lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts pirmajam lasījumam

Par 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1988. gada protokolu

 

Pirmā lasījuma redakcija

Pr

nr

Priekšlikums

Atbildīgās komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1. pants.1974. gada1.novembrī Londonā parakstītās Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1988. gada protokols, tā pielikums un papildinājums ( turpmāk - Protokols )

ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

   

Redakcionāli precizēt.

1. pants.1974. gada1.novembrī Londonā parakstītās Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1988. gada protokols, tā pielikums un papildinājums

( turpmāk - Protokols )ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

 

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

     

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Satiksmes ministrija koordinē Protokolā paredzēto saistību izpildi.

   

3. pants. Satiksmes ministrija koordinē Protokolā paredzēto saistību izpildi.

1.

2.

3.

4.

5.

4. pants. Atbildīgā institūcija, kas nodrošina Protokolā minēto pasākumu izpildi cilvēka dzīvības aizsardzībai uz jūras, ir bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Latvijas Jūras administrācija”.

 

 

   

 

4. pants. Atbildīgā institūcija, kas nodrošina Protokolā minēto pasākumu izpildi cilvēka dzīvības aizsardzībai uz jūras, ir bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Latvijas Jūras administrācija”.

 

 

5. pants. Ārlietu ministrija informē Starptautiskās jūrniecības organizācijas ģenerālsekretāru saskaņā ar Protokola III panta prasībām. Satiksmes ministrija nodrošina nepieciešamo informāciju minēto prasību izpildei.

     

5. pants. Ārlietu ministrija informē Starptautiskās jūrniecības organizācijas ģenerālsekretāru saskaņā ar Protokola III panta prasībām. Satiksmes ministrija nodrošina nepieciešamo informāciju minēto prasību izpildei.

6. pants. Protokols stājas spēkā tā

V pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

 

1.

/Ārlietu komisijas priekšlikums /

Papildināt 6. pantu ar vārdiem

“ , un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” .

 

 

Atbalstīt.

6. pants. Protokols stājas spēkā tā V pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada __________________