Protokols latviešu valodā

Protokols latviešu valodā

Protokols angļu valodā

 

Likumprojekts

 

Par 1974.gada Starptautiskās konvencijas

par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1988.gada protokolu

1.pants. 1974.gada 1.novembrī Londonā parakstītās Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1988.gada protokols, tā pieli-kums un papildinājums (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Satiksmes ministrija koordinē Protokolā paredzēto saistību izpildi.

4.pants. Atbildīgā institūcija, kas nodrošina Protokolā minēto pasākumu izpildi cilvēka dzīvības aizsardzībai uz jūras, ir bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija".

5.pants. Ārlietu ministrija informē Starptautiskās jūrniecības organizācijas ģenerālsekretāru saskaņā ar Protokola III panta prasībām. Satiksmes ministrija nodrošina nepieciešamo informāciju minēto prasību izpildei.

6.pants. Protokols stājas spēkā tā V pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

 

Tulkojums

1974.gada Starptautiskās konvencijas

par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras

1988.gada PROTOKOLS

 

Šā Protokola Puses,

būdamas Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras, kas pieņemta Londonā 1974. gada 1. novembrī, Puses,

atzīstot nepieciešamību pēc apskašu un sertificēšanas noteikumu ieviešanas augstāk minētajā Konvencijā, kas harmonizēti ar citu starptautisko instrumentu atbilstošajiem noteikumiem,

ņemot vērā, ka šī nepieciešamība vislabāk varētu tikt sasniegta, noslēdzot protokolu attiecībā uz 1974. gada Starptautisko konvenciju par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras,

ir vienojušās par sekojošo:

 

I pants

Vispārējie pienākumi

1. Šā Protokola Puses apņemas īstenot šā Protokola un Pielikuma, kurš ir šā Protokola neatņemama sastāvdaļa, noteikumus. Katra atsauce uz šo Protokolu vienlaicīgi attiecināma arī kā atsauce uz Pielikumu.

2. Šā Protokola Puses grozītās 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk tekstā ''Konvencija'') noteikumus pielieto, ievērojot izmaiņas un papildinājumus, kas izklāstīti šajā Protokolā.

3. Attiecībā uz kuģiem, kas tiesīgi kuģot zem tādas valsts karoga, kura nav Konvencijas un šā Protokola Puse, šā Protokola Pusēm jāpiemēro Konvencijas un šā Protokola prasības tādā nepieciešamā apjomā, lai nodrošinātu, ka šiem kuģiem netiek dota labvēlīgāka attieksme.

II pants

Iepriekšējie līgumi

1. Starp šā Protokola Pusēm šis Protokols aizvieto un atceļ Konvencijas 1978. gada Protokolu.

2. Neraugoties uz jebkuru citu šā Protokola noteikumu, jebkurš sertifikāts, kas izdots atbilstoši un saskaņā ar Konvencijas noteikumiem un jebkurš pielikums šādam sertifikātam, kas izdots atbilstoši un saskaņā ar 1978. gada Protokola noteikumiem attiecībā uz Konvenciju, kurš ir spēkā laikā, kad stājas spēkā šis Protokols attiecībā uz Pusi, kura izdevusi sertifikātu vai pielikumu, paliek spēkā līdz tā derīguma termiņa beigām atbilstoši Konvencijai vai Konvencijas 1978. gada Protokola noteikumiem, atkarībā no apstākļiem.

3. Šā Protokola Puse neizdod sertifikātus atbilstoši 1974. gada 1. novembrī pieņemtās 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras noteikumiem un saskaņā ar tiem.

III pants

Informācijas paziņošana

Šā Protokola Puses apņemas paziņot un deponēt Starptautiskās Jūrniecības Organizācijas (turpmāk tekstā ''Organizācija'') Ģenerālsekretāram:

a) likumu, dekrētu, pavēļu, noteikumu un citu instrumentu tekstus, kuri pieņemti par dažādiem jautājumiem, ko ietver šis Protokols;

b) iecelto inspektoru vai atzīto organizāciju sarakstu, kuras pilvarotas rīkoties viņu vārdā cilvēku dzīvības aizsardzības uz jūras pasākumu vadīšanā, lai informētu par to pušu atbildīgās personas, kā arī paziņojumu par īpašajiem pienākumiem un pilnvaru nosacījumiem, kas deleģēti šiem ieceltajiem inspektoriem vai atzītajām organizācijām; un

c) pietiekamu skaitu sertifikātu paraugu, kas izdoti atbilstoši šā Protokola noteikumiem.

IV pants

Parakstīšana, ratifikācija, akceptēšana, apstiprināšana un pievienošanās

1. Šis Protokols ir atklāts parakstīšanai Organizācijas vadības mītnē no 1989. gada 1. marta līdz 1990. gada 28. februārim un pēc tam paliek atklāts pievienošanās nolūkam saskaņā ar 3. punkta noteikumiem. Valstis var izteikt savu piekrišanu atzīt šo Protokolu sev par saistošu:

a) parakstot, neatrunājot ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas tiesības; vai

b) parakstot, atrunājot ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas tiesības ar sekojošu ratifikāciju, akceptēšanu vai pievienošanos; vai

c) pievienojoties.

2. Ratifikāciju, akceptēšanu, apstiprināšanu vai pievienošanos veic, deponējot attiecīgu instrumentu Organizācijas Ģenerālsekretāram.

3. Šo Protokolu var bez atrunām parakstīt, ratificēt, akceptēt, apstiprināt vai pievienoties tam tikai valstis, kuras bez atrunām parakstījušas, ratificējušas, akceptējušas, apstiprinājušas Konvenciju vai pievienojušās tai.

V pants

Spēkā stāšanās

1. Šis Protokols stājas spēkā pēc divpadsmit mēnešiem, skaitot no datuma, kad izpildīti abi šādi nosacījumi:

a) ne mazāk kā piecpadsmit valstis, kuru tirzniecības flotes kopējā bruto tonnāža nav mazāka par piecdesmit procentiem no pasaules tirzniecības flotes kopējās bruto tonnāžas, ir izteikušas priekšlikumu pildīt tā saistības saskaņā ar IV pantu, un

b) ir izpildīti 1988. gada Protokola spēkā stāšanās nosacījumi attiecībā uz 1966. gada Straptautisko konvenciju par kravas zīmi,

ar nosacījumu, ka šis Protokols nestāsies spēkā atrāk par 1992. gada 1. februāri.

2. Valstīm, kuras deponējušas instrumentu par ratifikāciju, akceptēšanu, apstiprināšanu vai pievienošanos šim Protokolam pēc spēkā stāšanās nosacījumu izpildīšanas, bet pirms spēkā stāšanās datuma, ratifikācija, akceptēšana, apstiprināšana vai pievienošanās stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā šis Protokols vai pēc trim mēnešiem, skaitot no dienas, kad tiek deponēts šis instruments, atkarībā no tā, kura no darbībām notiek vēlāk.

3. Jebkurš ratifikācijas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instruments, kas deponēts pēc šā Protokola stāšanās spēkā datuma, stājas spēkā pēc trīs mēnešiem no deponēšanas dienas.

4. Pēc datuma, kad šā Protokola grozījums ir uzskatāms par pieņemtu saskaņā ar 6. pantu, jebkurš deponētais ratificēšanas, akceptēšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instruments attiecas uz grozīto Protokolu.

VI pants

Grozījumi

Konvencijas VIII pantā izklāstītās procedūras ir attiecināmas uz šā Protokola grozījumiem, paredzot, ka:

a) atsauces šajā pantā uz Konvenciju un Līgumslēdzējām valdībām uzskatāmas par atsaucēm attiecīgi uz šo Protokolu un šā Protokola Pusēm;

b) šā Protokola pantu un Pielikuma grozījumi tiek pieņemti un tie stājas spēkā saskaņā ar procedūru, kas attiecināma uz Konvencijas pantu vai tās pielikuma 1. nodaļas grozījumiem; un

c) šā Protokola Pielikuma papildinājuma grozījumi var tikt pieņemti un stāties spēkā saskaņā ar procedūru, kas attiecas uz Konvencijas Pielikuma, izņemot 1. nodaļas, grozījumiem.

VII pants

Denonsēšana

1. Jebkura Puse var denonsēt šo Protokolu jebkurā laikā pēc pieciem gadiem, skaitot no dienas, kad šis Protokols ir stājies spēkā attiecībā uz šo Pusi.

2. Denonsēšana veicama, deponējot Organizācijas Ģenerālsekretāram denonsēšanas instrumentu.

3. Denonsēšana stājas spēkā pēc viena gada no dienas, kad Organizācijas Ģenerālsekretārs ir saņēmis denonsēšanas instrumentu, vai tāda ilgāka laika perioda, kāds var būt noteikts minētajā instrumentā.

4. Puse, kura denonsējusi Konvenciju, uzskatāma par denonsējušu šo Protokolu. Šāda denonsēšana stājas spēkā tajā pašā datumā, kad saskaņā ar Konvencijas XI panta (c) punktu stājas spēkā Konvencijas denonsēšana.

 

 

 

 

VIII pants

Depozitārijs

1. Šis Protokols tiek deponēts Organizācijas Ģenerālsekretāram (turpmāk -''depozitārijs'').

2. Depozitārijs:

a) informē visu valstu valdības, kas ir parakstījušas šo Protokolu vai pievienojušās tam, par:

(i) katru jaunu parakstu vai deponētu ratifikācijas, akceptēšanas apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu, un to iesniegšanas datumu;

(ii) šā Protokola spēkā stāšanās datumu;

(iii) šā Protokola denonsēšanas instrumenta deponēšanu, datumu, kurā tas tika saņemts, un datumu, kurā denonsēšana stājas spēkā;

b) nosūta visu valstu valdībām, kuras parakstījušas šo Protokolu vai pievienojušās tam, šā Protokola apstiprinātās kopijas.

3. Tiklīdz šis Protokols stājas spēkā, depozitārijs nosūta tā apstiprinātu kopiju Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam reģistrācijai un publicēšanai saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Hartas 102. pantu.

IX pants

Valodas

Protokols ir sastādīts vienā eksemplārā angļu, arābu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Kopā ar parakstīto oriģinālu tiek sagatavots un deponēts tā oficiāls tulkojums itāļu valodā.

 

Parakstīts Londonā tūkstoš deviņi simti astoņdesmit astotā gada vienpadsmitajā novembrī.

To apliecinot, apakšā parakstījušies[*] savu valdību pienācīgi pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši šo Protokolu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS

1974.gada Starptautiskās konvencijas

par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras Pielikuma

GROZĪJUMI UN PAPILDINĀJUMI

 

1. nodaļa

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 

A daļa - Piemērošana, definīcijas, u.t.t.

2. noteikums. Definīcijas

Esošais (k) punkta teksts aizstāts ar šādu tekstu:

''(k) Jauns kuģis nozīmē kuģi, kuram ķīlis ielikts 1980. gada 25. maijā un vēlāk vai kurš atrodas līdzīgā būvniecības stadijā.''.

Esošais teksts papildināts ar šādu punktu:

''(n) Ikgadējais datums nozīmē katra gada noteikto dienu un mēnesi, kas atbilst apliecības derīguma termiņa beigu datumam.''.

 

B daļa - Apskates un apliecības.

6. noteikums. Inspicēšana un apskate

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

''(a) Kuģu inspicēšana un apskate tiktāl, ciktāl tas attiecas uz šo Noteikumu prasību realizēšanu un izņēmumu piešķiršanu, ir jāveic Administrācijas amatpersonām. Tomēr Administrācija var uzticēt inspicēšanas un apskates veikt vai nu šim mērķim apstiprinātiem inspektoriem, vai tās atzītām organizācijām.

(b) Apstiprinot inspektorus vai atzīstot organizācijas inpicēšanas un apskates veikšanai, kā norādīts (a) punktā, Administrācija noteikti pilnvaro katru apstiprināto vai atzīto organizāciju:

(i) pieprasīt kuģa remontus;

(ii) veikt inpicēšanas un apskates pēc attiecīgās ostas valsts pārvaldes institūciju pieprasījuma.

Administrācija paziņo Organizācijai par īpašajiem pienākumiem un pilnvarojuma nosacījumiem, kas deleģēti apstiprinātajiem inspektoriem vai atzītajām organizācijām.

(c) Ja apstiprinātais inspektors vai atzītā organizācija atklāj, ka kuģa vai tā iekārtu stāvoklis būtiski atšķiras no apliecībā norādītajām ziņām vai ir tāds, ka kuģis nav piemērots kuģošanai bez draudiem kuģim vai personām, kas atrodas uz tā, tad šis inspektors vai organizācija nekavējoties nodrošina, lai tiktu veikti korektīvie pasākumi un par to noteiktā laikā tiktu paziņots Administrācijai. Ja šādi korektīvie pasākumi netiek veikti, attiecīgā apliecība jāanulē, par to nekavējoties paziņojot Administrācijai; un, ja kuģis atrodas citas Puses ostā, tad par to nekavējoties paziņo attiecīgajām šīs ostas valsts pārvaldes institūcijām. Kad Administrācijas amatpersona, apstiprinātais inspektors vai atzītā organizācija ir informējusi attiecīgās ostas valsts pārvaldes institūcijas, ostas valsts valdība sniedz šai amatpersonai, inspektoram vai organizācijai visu nepieciešamo palīdzību, lai tie veiktu savus pienākumus, kā to nosaka šie noteikumi. Kad tas ir iespējams, ostas valsts valdība nodrošina, lai kuģis nekuģotu, līdz tas varēs doties jūrā vai atstāt ostu ar mērķi doties uz piemērotu kuģu remonta rūpnīcu, neapdraudot pašu kuģi vai peronas, kas atrodas uz tā.

(d) Katrā gadījumā Administrācija pilnībā garantē inspicēšanas un apskašu pilnību un efektivitāti un apņemas nodrošināt nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šo pienākumu.''.

7. noteikums. Pasažieru kuģu apskates

Esošais teksts tiek aizstāts ar šādu tekstu:

''(a) Pasažieru kuģis tiek pakļauts šādām apskatēm:

(i) sākotnējā apskate pirms kuģis tiek nodots ekspluatācijā;

(ii) atkārtotā apskate vienu reizi 12 mēnešos, izņemot gadījumus, kad piemērojami 14. noteikuma (b), (e), (f) un (g) punkti;

(iii) papildus apskates, ja rodas nepieciešamība.

(b) Iepriekš minētās apskates veic šādi:

(i) sākotnējā apskate ietver pilnīgu kuģa uzbūves, mehānismu un aprīkojuma, ieskaitot kuģa dibena ārpuses, un katlu iekšpuses un ārpuses inspicēšanu. Šai apskatei jābūt tādai, lai nodrošinātu, ka uzbūves sistēmas izmēri, katli un citi spiediena trauki un to piederumi, galvenie un palīgmehānismi, elektriskās iekārtas, radio iekārtas, ieskaitot tās, kuras lieto dzīvības glābšanas ierīcēs, ugunsaizsardzības, ugunsdrošības sistēmās un ierīcēs, dzīvības glābšanas ierīces un sistēmas, kuģa navigācijas iekārtas, jūrniecības literatūra, loču pieņemšanas līdzekļi un cits aprīkojums pilnībā atbilst šo noteikumu prasībām, un no tiem izrietošo likumu, dekrētu, pavēļu un noteikumu prasībām, ko, attiecībā uz tādu ekspluatāciju, kādai kuģis paredzēts, izdevusi Administrācija. Apskates laikā jāpārliecinās par to, ka visu kuģa daļu un tā aprīkojuma darbība visādā ziņā ir apmierinoša un ka kuģis ir nodrošināts ar gaismām, zīmēm, skaņas signālu un briesmu signālu padošanas ierīcēm, kā to nosaka šo noteikumu un Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas jūrā noteikumu prasības;

(ii) atkārtotā apskate ietver uzbūves, katlu un citu spiediena trauku, mehānismu un aprīkojuma, ieskaitot kuģa dibena ārpuses inpicēšanu. Apskatei ir jābūt tādai, lai nodrošinātu, ka kuģa uzbūve, katli un citi spiediena trauki un to piederumi, galvenie un papildmehānismi, elektriskās iekārtas, radio iekārtas, ieskaitot tās, kuras lieto dzīvības glābšanas ierīcēs, ugunsaizsardzības, ugunsdrošības sistēmās un ierīcēs, dzīvības glābšanas ierīces un sistēmas, kuģa navigācijas aprīkojums, jūrniecības literatūra, loču pieņemšanas līdzekļi un cits aprīkojums ir apmierinošā stāvoklī un ir derīgi plānotajai ekspluatācijai un, ka tie atbilst šo noteikumu prasībām, un no tiem izrietošajiem likumiem, dekrētiem, pavēlēm un noteikumiem, kurus izdevusi Administrācija. Gaismām, zīmēm, skaņas signālu un briesmu signālu padošanas ierīcēm, kas atrodas uz kuģa, tāpat jāpakļaujas minētajām apskatēm,lai nodrošinātu, ka tās atbilst šo noteikumu un Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas jūrā noteikumu spēkā esošajām prasībām;

(iii) papildus apskati, vispārēju vai daļēju, atbilstoši apstākļiem, veic pēc remonta, kas izriet no 11. noteikumā noteiktās izmeklēšanas, vai kad vien ir izdarīts jebkāds svarīgs remonts vai atjaunošana. Apskatei ir jābūt tādai, lai nodrošinātu, ka nepieciešamais remonts vai atjaunošanas darbi ir efektīvi paveikti, ka šī remonta un atjaunošanas darbu materiāli un darba kvalitāte visādā ziņā ir apmierinoša un ka kuģis pilnībā atbilst šo Noteikumu un Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas jūrā spēkā esošo noteikumu prasībām un no tiem izrietošiem likumiem, dekrētiem, pavēlēm un noteikumiem, ko izdevusi Administrācija.

(c) (i) šo Noteikumu (b) punkā minētajiem likumiem, dekrētiem, pavēlēm un noteikumiem visādā ziņā jābūt tādiem, lai nodrošinātu to, ka no dzīvības aizsardzības viedokļa kuģis ir derīgs tāda veida ekspluatācijai, kādai tas paredzēts;

(ii) tajā skaitā, tajos jānosaka prasības, kas jāievēro sākotnējā un sekojošos hidrauliskajos vai citos pieņemamajos alternatīvajos testos, kuri jāveic attiecībā uz galvenajiem un palīgkatliem, savienojumiem, tvaika caurulēm, augstā spiediena saņēmējiem un iekšdedzes dzinējieu degvielas tankiem, ieskaitot testu veikšanas procedūru, kura jāievēro, un intervālus starp diviem viens otram sekojošiem testiem.”.

 

8. noteikums. Kravas kuģu dzīvības glābšanas ierīču un cita aprīkojuma apskates

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

''(a) Kravas kuģu, kuru tilpība ir 500 un vairāk bruto tonnas, kā norādīts (b)(i) punktā, dzīvības glābšanas līdzekļi un cits aprīkojums tiek pakļauti zemāk norādītajām apskatēm:

(i) sākotnējā apskate pirms kuģis tiek nodots ekspluatācijā;

(ii) atkārtotā apskate Administrācijas noteiktos intervālos, kas nepārsniedz 5 gadus, izņemot gadījumus, kad piemērojami 14. noteikuma (b), (e), (f) un (g) punkti;

(iii) periodiskā apskate trīs mēnešu laikā pirms vai pēc otrā Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecības ikgadējā datuma, vai trīs mēnešu laikā pirms vai pēc trešā ikgadējā Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecības datuma, kura notiek kādas ikgadējās apskates ietvaros, kā norādīts (a) punkta (iv) apakšpunktā;

(iv) ikgadējā apskate, trīs mēnešu laikā pirms vai pēc katra Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecības ikgadējā datuma;

(v) papildus apskate, kā tas noteikts pasažieru kuģiem 7. noteikuma (b) (iii) punktā.

(b) (a) punktā minētās apskates veic šādi:

(i) sākotnējā apskate ietver ugunsdrošības sistēmu un ierīču, dzīvības glābšanas ierīču un sistēmas, izņemot radioiekārtu, kuģa navigācijas aprīkojumu, loču uzņemšanas līdzekļu un citu aprīkojumu, uz kuriem attiecas II-1, II-2, III un V nodaļas, pilnīgu inspicēšanu, lai pārliecinātos, ka tie atbilst šo Noteikumu prasībām, atrodas apmierinošā stāvoklī un ir derīgi tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis ir paredzēts. Ugunsdrošības kontroles plāni, jūrniecības literatūra, gaismas, zīmes, skaņas un briesmu signālu padošanas līdzekļi tāpat pakļauti augstāk minētajai apskatei ar mērķi nodrošināt to, ka tie atbilst šo Noteikumu prasībām un, kad tie piemērojami - Starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem;

(ii) atkārtotās un periodiskās apskates ietver (b)(i) punktā minētā aprīkojuma inspicēšanu, lai pārliecinātos, ka tas atbilst šo Noteikumu attiecīgajām prasībām un Starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas spēkā esošajiem noteikumiem, ir apmierinošā stāvoklī un ir derīgs tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis ir paredzēts;

(iii) ikgadēja apskate ietver vispārējā (b)(i) punktā minēto iekārtu inspicēšanu, lai pārliecinātos, ka tās ir uzturētas atbilstoši 11. Noteikuma (a) punktam, un tās vēl joprojām ir piemērotas tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis ir paredzēts.

(c) (a)(iii) un (a)(iv) punktā minētās periodiskās un ikgadējās apskates tiek apstiprinātas ar Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecību.”.

 

9. noteikums. Kravas kuģa radio un radara iekārtu apskates

Esošais virsraksts aizstāts ar šādu:

''Kravas kuģu radio iekārtu apskates''.

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

''(a) Kravas kuģa radioiekārtas, ieskaitot tās, kuras tiek izmantotas dzīvības glābšanas ierīcēs, uz kurām attiecas III un IV nodaļas, ir pakļautas šādām apskatēm:

(i) sākotnējā apskate pirms kuģis tiek nodots ekspluatācijā;

(ii) atkārtotā apskate Administrācijas noteiktajos intervālos, kas nepārsniedz piecus gadus, izņemot gadījumus, kad piemērojami 14. noteikuma (b), (e), (f) un (g) punkti;

(iii) periodiskā apskate, trīs mēnešu laikā pirms vai pēc katra Kravas kuģa radio drošības apliecības ikgadējā datuma;

(iv) papildus apskate, kā noteikts pasažieru kuģiem 7. noteikuma (b)(iii) punktā.

(b) (a) punktā minētās apskates veic šādi:

(i) sākotnējā apskate ietver kravas kuģa radio iekārtu, ieskaitot tās, kuras tiek izmantotas dzīvības glābšanas ierīcēs, pilnīgu inspicēšanu, lai pārliecinātos, ka tās atbilst šo Noteikumu prasībām;

(ii) atkārtotā un periodiskā apskate ietver kravas kuģa radio iekārtu, ieskaitot tās, kuras tiek izmantotas dzīvības glābšanas ierīcēs, inpicēšanu, lai pārliecinātos, ka tās atbilst šo Noteikumu prasībām.

(c) (a)(iii) punktā minētās periodiskās apskates tiek atzīmētas Kravas kuģa radio drošības apliecībā.”.

10. noteikums. Kravas kuģa korpusa, mehānismu un aprīkojuma apskates

Esošais virsraksts aizstāts ar šādu:

''Kravas kuģa uzbūves, mehānismu un aprīkojuma apskates''.

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

''(a) Kravas kuģa uzbūve, mehānismi un aprīkojums (izņemot tās vienības, attiecībā uz kurām ir izdota Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecība un Kravas kuģa radio drošības apliecība), kas norādīts (b)(i) punktā, tiek pakļauts šādām apskatēm:

(i) sākotnējā apskate, ietverot kuģa dibena ārpuses inspicēšanu, pirms kuģis tiek nodots ekspluatācijā;

(ii) atkārtotā apskate Administrācijas noteiktos intervālos, kas nepārsniedz 5 gadus, izņemot gadījumus, kad piemērojami 14. noteikuma (b), (e), (f) un (g) punkti;

(iii) starppārbaude trīs mēnešu laikā pirms vai pēc otrā Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecības ikgadējā datuma vai trīs mēnešu laikā pirms vai pēc trešā Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecības ikgadējā datuma, kura notiek kādas ikgadējās apskates ietvaros, kā norādīts (a)(iv) punktā;

(iv) ikgadējā apskate trīs mēnešu laikā pirms vai pēc katra Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecības ikgadējā datuma;

(v) vismaz divas kuģa dibena ārpuses inspekcijas jebkuru piecu gadu laikā, izņemot gadījumus, kad piemērojams 14. noteikuma (e) vai (f) punkts. Gadījumos, kad piemēro 14. noteikuma (e) vai (f) punktu, piecu gadu periods var tikt pagarināts, lai tas sakristu ar apliecības pagarināto derīguma termiņu. Visos gadījumos intervāls starp jebkurām divām šādām inspekcijām nedrīkst pārsniegt 36 mēnešus;

(vi) papildus apskate, kā norādīts pasažieru kuģiem 7. noteikumā (b)(iii) punktā.

(b) (a) punkfā norādītās apskates un inspekcijas tiek izdarītas šādi:

(i) sākotnējā apskate ietver pilnīgu uzbūves, mehānismu un aprīkojuma inspekciju. Šai apskatei jābūt tādai, lai pārliecinātos, ka uzbūves sistēma, materiāli, izmēri un izgatavošanas kvalitāte, katli un citi spiediena trauki, to piederumi, galvenie un palīgmehānismi, ieskaitot stūres mehānismu un ar to saistītās kontroles sistēmas, elektriskās iekārtas un citas iekārtas atbilst šo Noteikumu prasībām, ir apmierinošā stāvoklī un ir derīgas tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis paredzēts, un ka ir nodrošināta pieprasītā stabilitātes informācija. Gadījumā, ja tiek veikta tankkuģa apskate, tad tā ietver arī sūkņu telpas, kravas, bunkurēšanas un ventilācijas cauruļvadu sistēmas un ar tām saistīto drošības ierīču inspekciju;

(ii) atkārtotā apskate ietver (b)(i) punktā norādīto uzbūves, mehānismu un aprīkojuma inspekciju, lai pārliecinātos, ka tās atbilst šo Noteikumu prasībām, atrodas apmierinošā stāvoklī un ir derīgas tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis paredzēts;

(iii) starpapskate ietver uzbūves, katlu un citu spiediena trauku, mehānismu un aprīkojuma, stūres iekārtas un ar to saistīto kontroles sistēmu, elektrisko iekārtu inspekciju, lai pārliecinātos, ka tās vēl joprojām ir derīgas tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis paredzēts. Gadījumā, ja tiek veikta tankkuģa apskate, apskate ietver arī sūkņu telpu, kravas, bunkurēšanas un ventilācijas cauruļvadu sistēmu un ar tām saistīto drošības ierīču inspekciju un elektrisko iekārtu izolācijas pretestības pārbaudi bīstamajās zonās;

(iv) ikgadējā apskate ietver vispārējo uzbūves, mehānismu un (b)(i) punktā norādītā aprīkojuma apskati, lai pārliecinātos par to, ka tās ir uzturētas saskaņā ar 11. noteikuma (a) punktu, un tās vēl joprojām ir derīgas tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis paredzēts;

(v) kuģa dibena ārpuses inspekcija un ar to saistīto vienību apskate, ko veic tajā pašā laikā, lai pārliecinātos, ka tās vēl joprojām ir derīgas tāda veida ekspluatācijai, kādai šis kuģis paredzēts;

(c) (a)(iii), (a)(iv) un (a)(v) punktā norādītās starpposmu un ikgadējās apskates un kuģa dibena ārpuses inspekcijas tiek atzīmētas Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecībā.".

11. noteikums. Stāvokļa uzturēšana pēc apskates

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

''(a) Kuģa stāvoklis un tā aprīkojums uzturams tādā kārtībā, lai tie atbilstu šo Noteikumu prasībām un lai nodrošinātu, ka kuģis visos aspektos vēl joprojām ir piemērots kuģošanai jūrā bez briesmām pašam kuģim un personām, kas atrodas uz tā.

(b) Pēc jebkuras kuģa pārbaudes pabeigšanas, kas veikta, pamatojoties uz 7., 8., 9. vai 10. noteikumu, bez Administrācijas piekrišanas nedrīkst izdarīt nebkādas izmaiņas kuģa konstruktīvajā uzbūvē, mehānismos, aprīkojumā un citās lietās, kuras ietvertas apskatē.

(c) Ja noticis negadījums ar kuģi vai atklāts defekts, kas ietekmē kuģa drošību vai tā glābšanas ierīču, vai citu iekārtu efektivit āti vai pilnību, kuģa kapteinis vai īpašnieks pie pirmās izdevības ziņo par to Administrācijai, apstiprinātajam inspektoram vai atzītai organizācijai, kura atbildīga par attiecīgā sertifikāta izdošanu un kura uzsāk lietas izmeklēšanu, lai noteiktu vai ir nepieciešama pārbaude, kādu nosaka 7., 8., 9. vai 10. noteikums. Ja kuģis atrodas citas Līgumslēdzējas valdības ostā, kuģa kapteinis vai īpašnieks par to nekavējoties paziņo arī tās ostas valsts attiecīgajām institūcijām, un apstiprinātais inspektors vai atzīta organizācija pārliecinās par to, ka šis ziņojums ir izdarīts.''.

 

12. noteikums. Apliecību izdošana

Esošais virsraksts aizstāts ar šādu:

''Apliecību izdošana vai apstiprināšana''.

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

''(a) (i) Pasažieru kuģa drošības apliecība tiek izdota pēc pasažieru kuģa sākotnējās vai atkārtotās apskates, ja tas atbilst attiecīgajām II-1, II-2, III, IV un V nodaļas prasībām un jebkurām citām attiecīgajām šo Noteikumu prasībām;

(ii) Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecība kravas kuģim tiek izdota pēc sākotnējās vai atkārtotās apskates, ja tas atbilst attiecīgajām II-1 un II-2 nodaļas prasībām (visām, izņemot tās, kuras attiecas uz ugunsdrošības sistēmām un ierīcēm un ugunsdrošības kontroles plāniem) un jebkurām citām attiecīgajām šo Noteikumu prasībām;

(iii) Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecība kravas kuģim tiek izdota pēc sākotnējās vai atkārtotās apskates, ja tas atbilst attiecīgajām II-1, II-2, III un V nodaļas prasībām un jebkurām citām attiecīgajām šo Noteikumu prasībām;

(iv) Kravas kuģa radio drošības apliecība tiek izdota pēc sākotnējās vai atkārtotās apskates kravas kuģim, kas atbilst attiecīgajām IV nodaļas prasībām un jebkurām citām attiecīgajām šo Noteikumu prasībām;

(v) (1) Kravas kuģa drošības apliecība tiek izdota pēc sākotnējās vai atkārtotās apskates kravas kuģim, ja tas atbilst attiecīgajām II-1, II-2, III, IV un V nodaļas prasībām un jebkurām citām attiecīgajām šo Noteikumu prasībām kā alternatīva (a)(ii), (a)(iii) un (a)(iv) punktā norādītajām apliecībām;

(2) ja šajā nodaļā ir izdarīta atsauce uz Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecību, Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecību vai Kravas kuģa radio drošības apliecību, tas atiecas uz Kravas kuģa drošības apliecību, ja tā tiek lietota kā alternatīva šīm apliecībām.

(vi) Pasažieru kuģa drošības apliecību, Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecību, Kravas kuģa radio drošības apliecību un Kravas kuģa drošības apliecību, kā noteikts (i), (iii) un (v) apakšpunktā, papildina ar aprīkojuma sarakstu;

(vii) ja kuģim ir piešķirts izņēmums saskaņā ar šo Noteikumu prasībām, tiek izdota izņēmuma apliecība kā šajā punktā norādītās apliecības papildinājums;

(viii) šajos Noteikumos paredzētās apliecības izdod vai apstiprina Administrācija vai jebkura tās pilnvarota persona vai organizācija. Jebkurā gadījumā Administrācija uzņemas pilnu atbildību par apliecībām.

(b) Līgumslēdzējas valdības pēc datuma, kurā stājas spēkā šīs Konvencijas akceptēšana attiecībā uz šo valsti, neizdod apliecības atbilstoši 1960., 1948., vai 1929. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras prasībām.''.

 

13. noteikums. Apliecības izniegšana, ko veic cita valdība

Esošais virsraksts aizstāts ar šādu:

''Apliecību izsniegšana vai apstiprināšana, ko veic cita valdība''.

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

''Līgumslēdzēja valdība var pēc Administrācijas pieprasījuma, veikt kuģa apskati un, ja tā uzskata, ka šo Noteikumu prasības ir izpildītas, izsniegt vai pilnvarot izsniegt kuģim apliecības un, kad piemērojams, apstiprināt vai pilnvarot kuģa apliecības apstiprināšanu saskaņā ar šiem Noteikumiem. Katra šādā veidā izsniegta apliecība satur paziņojumu, kas apliecina, ka tā ir izsniegta pēc tās valsts valdības pieprasījuma, zem kuras karoga kuģis ir tiesīgs braukt, un tai ir tāds pats spēks un to atzīst tādā pašā veidā, kā apliecību, kas izdota saskaņā ar 12. noteikumu.”.

 

14. noteikums. Apliecību derīguma termiņš

Esošais virsraksts aizstāts ar šādu:

''Apliecību noilguma un derīguma termiņš”.

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

''(a) Pasažieru kuģa drošības apliecību izdod ar derīguma termiņu, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Kravas kuģa konstrukcijas drošības apliecību, Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecību vai Kravas kuģa radio drošības apliecību izdod ar Administrācijas noteikto termiņu, kurš nepārsniedz piecus gadus. Izņēmumu apliecības derīguma termiņš nav garāks par tās apliecības derīguma termiņu, uz kuru tā attiecas.

(b) (i) neatkarīgi no (a) punkta prasībām, ja atkārtotā apskate pabeigta trīs mēnešu laikā pirms esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās, jaunā apliecība derīga no dienas, kad pabeigta atkārtotā apskate:

(1) pasažieru kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma;

(2) kravas kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 5 gadus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma;

(ii) ja atkārtotā apskate pabeigta pēc esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma, jaunā apliecība derīga no dienas, kad ir pabeigta atkārtotā apskate:

(1) pasažieru kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma;

(2) kravas kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 5 gadus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma;

(iii) ja atkārtotā apskate pabeigta vairāk kā trīs mēnešus pirms esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma, jaunā apliecība derīga no dienas, kad pabeigta atkārtotā apskate:

(1) pasažieru kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no atkārtotās apskates pabeigšanas datuma;

(2) kravas kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 5 gadus, skaitot no atkārtotās apskates pabeigšanas datuma.

(c) Ja apliecība, izņemot Pasažieru kuģa drošības apliecību, ir izdota ar derīguma termiņu, kas mazāks par pieciem gadiem, Administrācija var pagarināt apliecības derīguma termiņu pēc norādītā derīguma termiņa beigām līdz maksimālajam termiņam, kā minēts (a) punktā, nodrošinot to, ka 8., 9. un 10. noteikumā noteiktās apskates, kas piemērojamas gadījumos, kad apliecība ir izdota uz pieciem gadiem, ir veiktas atbilstoši.

(d) Ja atkārtotā apskate ir pabeigta un jaunu apliecību nevar izdot vai nogādāt uz kuģa pirms esošās apliecības derīguma termiņa beigām, Administrācijas pilnvarota persona vai organizācija var apstiprināt esošo apliecību un šāda apliecība tiek uzskatīta par derīgu laika periodā, kas nepārsniedz 5 mēnešus, skaitot no derīguma termiņa beigšanās datuma.

(e) Ja kuģis apliecības derīguma termiņa beigšanās brīdī neatrodas ostā, kurā tam tiek veikta apskate, Administrācija var pagarināt apliecības derīguma termiņu, bet šis pagarinājums pieļaujams tikai, lai atļautu kuģim pabeigt reisu līdz ostai, kurā tiek veikta kuģa apskate, un pēc tam tikai tajos gadījumos, kad tas uzskatāms par pareizu un saprātīgu. Apliecību nevar pagarināt uz laiku, kas pārsniedz trīs mēnešus, un kuģim, kuram ir pieļauts pagarinājums, ienākot ostā, kurā tiek izdarīta apskate, nav tiesības, izmantojot šo pagarinājumu, atstāt šo ostu bez jaunas apliecības. Pabeidzot atkārtoto apskati, jaunā apliecība ir derīga:

(i) pasažieru kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma, pirms pagarinājums tika pieļauts;

(ii) kravas kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 5 gadus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma pirms pagarinājums tika pieļauts;

(f) Apliecību, kas izdota kuģim, kurš veic īsus reisus un, kas nav pagarināta saskaņā ar šā Noteikuma iepriekš minētajiem noteikumiem, Administrācija var pagarināt uz laiku līdz vienam mēnesim no apliecībā norādītā derīguma termiņa beigšanās datuma. Pabeidzot atkārtoto apskati, jaunā apliecība ir derīga:

(i) pasažieru kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma, pirms pagarinājums tika pieļauts;

(ii) kravas kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 5 gadus, skaitot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma, pirms pagarinājums tika pieļauts.

(g) Īpašos, Administrācijas noteiktos gadījumos, jauno apliecību nav nepieciešams datēt, sākot no esošās apliecības derīguma termiņa beigšanās datuma, kā to nosaka (b)(ii), (e) vai (f) punkts. Šajos īpašajos gadījumos, jaunā apliecība ir derīga:

(i) pasažieru kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 12 mēnešus, skaitot no atkārtotās apskates pabeigšanas datuma;

(ii) kravas kuģim līdz datumam, kas nepārsniedz 5 gadus, skaitot no atkārtotās apskates pabeigšanas datuma;

(h) Ja ikgadējā, starpapskate vai periodiskā apskate ir pabeigta pirms attiecīgajos noteikumos norādītā termiņa, tad:

(i) gadskārtējais datums, kas norādīts uz attiecīgās apliecības, ir jālabo apstiprinot datumu, kurš nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus,skaitot no datuma, kad tika pabeigta apskate;

(ii) nākamā ikgadējā, starpapskate vai periodiskā apskate, kuru pieprasa attiecīgie noteikumi, tiek pabeigta ievērojot intervālus, kurus nosaka šie Noteikumi, izmantojot jauno gadskārtējo datumu;

(iii) derīguma termiņa beigšanās datums var palikt nemainīgs, nodrošinot atbilstoši nepieciešamībai vienas vai vairāku ikgadējo, starpapskašu vai periodisko apskašu veikšanu tādējādi, lai netiktu pārsniegti maksimālie intervāli starp apskatēm, kuras nosaka attiecīgie noteikumi.

(i) Apliecības, kas izdota saskaņā ar 12. vai 13. noteikumu, derīgums tiek pārtraukts šādos gadījumos:

(i) ja attiecīgā apskate vai inspekcija nav pabeigta laikā, kuru nosaka 7. noteikuma (a) punkts, 8. noteikuma (a) punkts, 9. noteikuma (a) punkts un 10. noteikuma (a) punkts;

(ii) ja apliecība nav apstiprināta saskaņā ar šiem Noteikumiem;

(iii) pārreģistrējot kuģi zem citas valsts karoga. Jaunu apliecību izdod tikai tad, ja valdība, kas izdod jauno apliecību, ir pilnībā pārliecināta, ka kuģis atbilst 11. noteikuma (a) un (b) punkta prasībām. Ja pārreģistrācija notiek Līgumslēdzēju valdību starpā un ja to pieprasa trīs mēnešu laikā pēc pārreģistrācijas, Valdība, zem kuras karoga kuģis iepriekš brauca, cik ātri iepējams, nosūta Administrācijai kuģa apliecību kopijas, kuras kuģim bija pirms pārreģistrācijas, un, ja iespējams, - attiecīgo apskašu ziņojumu kopijas.".

 

15. noteikums. Apliecību forma

Esošais virsraksts aizstāts ar šādu:

''Apliecību formas un aprīkojuma apraksts''.

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

''Apliecības un aprīkojuma apraksti tiek izstrādāti tādā veidā, kas atbilst Konvencijas Pielikuma papildinājumā dotajiem modeļiem. Ja izmantotā valoda nav ne angļu, ne franču, tekstā ir jāietver tukojums vienā no šīm valodām.''.

 

16. noteikums. Apliecību pieejamība

Esošais virsraksts aizstāts ar šādu:

''Apliecības pieejamība''.

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

"Apliecībām, kas izdotas saskaņā ar 12. un 13. noteikumu, ir jābūt pastāvīgi un bez grūtībām pieejamām uz kuģa apskatei jebkurā laikā.''.

 

19. noteikums. Kontrole

Esošais teksts aizstāts ar šādu tekstu:

''(a) Katrs kuģis, kas atrodas citas Līgumslēdzējas valdības ostā, pakļaujas kontrolei, kuru veic amatpersona, kuru ir pienācīgi pilnvarojusi šāda valdība tādā apmērā, lai kontrole apstiprinātu, ka apliecība, kas izdota saskaņā ar 12. vai 13. noteikumu, ir derīga.

(b) Šāda apliecība, ja tā ir derīga, tiek atzīta, ja vien nav skaidrs pamats uzskatīt, ka kuģa vai tā aprīkojuma stāvoklis pēc būtības neatbilst kādai apliecībā sniegtajai ziņai vai, ka kuģis un tā aprīkojums neatbilst 11. noteikuma (a) un (b) punkta nosacījumiem.

(c) (b) punktā minētajos gadījumos vai, ja apliecības derīguma termiņš ir beidzies, vai tā zaudējusi derīgumu, amatpersonai, kas veic kontroli, ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka kuģis nekuģo, līdz tas var doties jūrā vai atstāt ostu ar mērķi doties uz attiecīgo kuģu remonta rūpnīcu, neapdraudot pašu kuģi vai peronas, kas atrodas uz tā.

(d) Ja kontrole izraisa jebkāda veida iejaukšanos, amatpersona, kura veic kontroli, rakstiskā veidā nekavējoties informē konsulu vai viņa prombūtnes laikā tuvāko tās valsts, zem kuras karoga kuģis ir tiesīgs braukt, diplomātisko pārstāvi par visiem apstākļiem, kādēļ iejaukšanās tika uzskatīta par nepieciešamu. Papildus jāinformē apstiprinātie inspektori vai atzītās organizācijas, kas atbildīgas par apliecību izdošanu. Par iejaukšanās faktiem ziņo Organizācijai.

(e) Papildus (d) punktā minētajām personām attiecīgā ostas valsts pārvaldes institūcija paziņo nākamās ieiešanas ostas pārvaldes institūcijām visu attiecīgo informāciju par kuģi, ja pārvalde nespēj rīkoties tā, kā tas noteikts (c) un (d) punktā, vai ja kuģim dota atļauja doties uz nākamo ieiešanas ostu.

(f) Veicot kontroli saskaņā ar šo noteikumu, jāpieliek visas iespējamās pūles, lai novērstu kuģa nepamatotu aizturēšanu vai aizkavēšanu. Ja kuģis ir nepamatoti aizturēts vai aizkavēts, tam ir tiesības uz kompensāciju par jebkuriem zaudējumiem vai bojājumiem.''.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPILDINĀJUMS

1974.gada Starptautiskās konvencijas

par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras Pielikuma papildinājuma

GROZĪJUMI UN PAPILDINĀJUMI

 

Pasažieru kuģa drošības apliecības, Kravas kuģa konstrucijas drošības apliecības, Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecības, Kravas kuģa radiotelegrāfijas drošības apliecības, Kravas kuģa radiotelefonijas drošības apliecības un Izņēmumu apliecības esošās formas Konvencijas Pielikuma Papildinājumā aizstātas ar šādām apliecību un aprīkojuma apraksta formām.

 

Pasažieru kuģa drošības apliecības forma

 

PASAŽIERU KUĢA DROŠĪBAS APLIECĪBA

Šo apliecību papildina aprīkojuma apraksts (P forma)

 

 

(Oficiālais zīmogs) (valsts)

jebkuram1

---------- starptautiskam reisam

īsam

Izdota saskaņā ar

1974.gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS

prasībām, kas grozīta ar tās 1988.gada Protokolu

________________________________________ valdības vārdā

(valsts nosaukums)

____________________________________________________

(pilnvarotā amatpersona vai organizācija)

Ziņas par kuģi2

Kuģa vārds__________________________________________________________

Pazīšanās numurs vai burti_____________________________________________

Pieraksta osta________________________________________________________

Bruto tonnāža _______________________________________________________

Kuģošanas rajons, kuru kuģim

ir tiesības izmantot (IV/2 noteikums)______________________________________

IMO numurs3 ________________________________________________________

Ķīļa ielikšanas datums vai datums, kad kuģis

atradās līdzīgā būvniecības stadijā, vai kad

tas piemērojams, - datums, kurā sākta būtiska

pārbūve vai rekonstrukcija, vai modifikācija _________________________________

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, KA:

1. kuģis ir pārbaudīts atbilstoši Konvencijas I/7 noteikumu prasībām.

2. apskatē konstatēts, ka:

2.1. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz:

2.1.1. uzbūvi, galvenajiem un palīgmehānismiem, katliem un citiem spiediena traukiem;

2.1.2. ūdens necaurlaidīgo apakšnodalījumu sistēmām un detaļām;

2.1.3. šādām apakšnodalījumu kravas zīmēm:

Piešķirtās un atzīmētās apakšnodalījumu kravas zīmes uz kuģa sāniem uz mideļa

(II-1/13. noteikums )

Virsūdens borts

Piemērojams, ja telpās , kurās pārvadā pasažierus, ir iekļautas šādas alternatīvas telpas

C.1

C.2

C.3

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.2. kuģis atbilst Konvencijas prasībām, kas attiecas uz strukturālo ugunsaizsardzību, ugunsdrošības sistēmām un ierīcēm un ugunsdrošības kontroles plāniem;

2.3. dzīvības glābšanas ierīces un glābšanas laivu aprīkojums, plosti un glābēju laivas ir nodrošinātas saskaņā ar Konvencijas prasībām;

2.4. kuģis ir nodrošināts ar trošu izmešanas ierīcēm un radio iekārtām, kas tiek izmantotas dzīvības glābšanas līdzekļos saskaņā ar Konvencijas prasībām;

2.5. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz radio iekārtām;

2.6. dzīvības glābšanas ierīcēs lietoto radio iekārtu funkcionēšana atbilst Konvencijas prasībām;

2.7. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz kuģa navigācijas iekārtām, loču pieņemšanas aprīkojumu un jūrniecības literatūru;

2.8. kuģis ir nodrošināts ar gaismām, zīmēm, skaņas un briesmu signālu paziņošanas ierīcēm saskaņā ar Konvencijas prasībām un spēkā esošiem Starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem;

2.9. visādā citā ziņā kuģis atbilst attiecīgajām Konvencijas prasībām.

3. Izsniegta/nav izsniegta4 Izņēmuma apliecība.

Šī apliecība ir derīga līdz ..............................................................................................

Izdota.............................................................................................................................

(Apliecības izdošanas vieta)

 

........................................ ....................................................................

Izdošanas datums Pilnvarotās amatpersonas paraksts, kura izdod apliecību

 

 

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

Apstiprinājums, ka atkārtotā apskate ir pabeigta un piemērojams I/14(d) noteikums

 

Kuģis atbilst attiecīgajām Konvencijas prasībām un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14(d) noteikumu, uzskatāma par spēkā esošu līdz.................................

Paraksts.................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta.......................................................

 

Datums...................................................

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

 

 

 

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu līdz apskates ostas sasniegšanai vai uz laiku atbilstoši I/14(e) un I/14(f) noteikumiem

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14(e) un I/14(f)5 noteikumiem uzskatāma par spēkā esošu līdz............................................................................................................

Paraksts:................................................

(Pinvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta:......................................................

Datums:..................................................

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

 

Iekārtu apraksts pasažieru kuģa drošības apliecībai (P Forma)

Šim aprakstam jābūt pastāvīgi pievienotam pasažieru kuģa drošības apliecībai

 

IEKĀRTU APRAKSTS PAR ATBILSTĪBU

1974. gada STARPTAUTISKAJAI KONVENCIJAI

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS,

kas grozīta ar 1988. gada protokolu

1. Ziņas par kuģi

Kuģa vārds....................................................................................................................

Pazīšanās numurs vai burti.............................................................................................

Atļautais pasažieru skaits..............................................................................................

Minimālais personu skaits,

kuriem nepieciešama kvalifikācija radio iekārtu izmantošanai …………………..............................

2.Ziņas par dzīvības glābšanas ierīcēm

1. Kopējais personu skaits, kuras nodrošinātas ar dzīvības glābšanas

ierīcēm ............................................

 

Kreisā puse

Labā puse

2. Glābšanas laivu kpējais skaits

2.1. Kopējais personu skaits, kuras tās var uzņemt

2.2. Daļēji slēgto glābšanas laivu skaits (III/42 noteikums)

2.3. Pašiztaisnojošo daļēji slēgto glābšanas laivu skaits (III/43 noteikums)

2.4. Pilnīgi slēgto glābšanas laivu skaits

(III/44 noteikums)

2.5. Citas glābšanas laivas

2.5.1. Skaits

2.5.2. Tips

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

3. Ar motoru aprīkoto glābšanas laivu skaits (iekļauts augstāk norādītjā kopējā glābšanas laivu skaitā)

3.1. Ar meklēšanas uguņiem aprīkoto glābšanas laivu skaits

4. Glābēju laivu skaits

4.1. Laivu skaits, kuras ir iekļautas augstāk norādīto glābšanas laivu skaitā

5. Glābšanas plosti

5.1. To skaits, kuriem ir nepieciešamas apstiprinātas nolaišanas ierīces

5.1.1. Glābšanas plostu skaits

5.1.2. Personu skaits, kuras tie var uzņemt

5.2. To skaits, kurām nav nepieciešamas apstiprinātas nolaišanas iekārtas

5.2.1. Glābšanas plostu skaits

5.2.2. Personu skaits, kuras tie var uzņemt

6. Peldošie aparāti

6.1. Aparātu skaits

6.2. Personu skaits, kuras tie ir spējīgi noturēt

7. Glābšanas riņķu skaits

8. Glābšanas vestu skaits

9. Hidrokostīmi

9.1. Kopējais skaits

9.2. Kostīmu skaits, kuri atbilst glābšanas vestu pr asībām

10. Siltumu uzturošo līdzekļiu skaits6

11. Dzīvības glābšanas ierīcēs lietotās radio iekārtas

11.1. Radiolokatora atbildētāju skaits

11.2. Divpusējo sakaru VHF radiotelefonu aparātu skaits

.........................................................................................................

...................................

 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

3. Ziņas par radio iekārtām

 

Priekšmets

Faktiskais nodrošinājums

1. Primārās sistēmas

1.1. VHF radio iekārta

1.1.1. Ciparu selektīvās izsaukšanas (DSC) atšifrētājs

1.1.2. Ciparu selektīvās izsaukšanas (DSC) dežūrējošais uztvērējs

1.1.3. Radiotelefoniekārta

1.2. VV radio iekārta

1.2.1. Ciparu selektīvās izsaukšanas (DSC) atšifrētājs

1.2.2. Ciparu selektīvās izsaukšanas (DSC) dežūrējošais uztvērējs

1.2.3. Radiotelefoniekārta

1.3. VV/ĪV radio iekārta

1.3.1. Ciparu selektīvās izsaukšanas (DSC) atšifrētājs

1.3.2. Ciparu selektīvās izsaukšanas (DSC) dežūrējošais uztvērējs

1.3.3. Radiotelefoniekārta

1.3.4. Tiešās izdrukas radiotelegrāfs

1.4. INMARSAT kuģa sauzemes stacija

2. Sekundārie trauksmes paziņošanas līdzekļi

3. Kuģošanas drošības informācijas uztveršanas iekātas

3.1. NAVTEX uztvērējs

3.2. Paplašinātās grupas izsaukuma (EGC) uztvērējs

3.3. ĪV tiešās izdrukas radiotelekss

4. ARB pavadonis

4.1. COSPAS-SARSAT

4.2. INMARSAT

5. UĪV ARB

6. Kuģa radara atbildētājs

7. 2,182 kHz radiotelefona briesmu fekvences dežūrējošais uztvērējs7

8. Ierīce radiotelefona trauksmes signāla noraidīšanai 2,182 kHz frekvencē8

 

 

 

..........................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

..............................

……………………..

..........................................................................................

......................................................................................................................................................

4. Izmantotās metodes, lai nodrošinātu radio iekārtu pieejamību (IV/15.6 un 15.7 noteikumi)

4.1. Iekārtu dublēšana....................................................................................................

4.2. Tehniskā apkope krastā..........................................................................................

4.3. Tehniskās nodrošināšanas iespējas jūrā..................................................................

5. Pirms 1995. gada 1. februāra uzbūvētie kuģi, kuri neatbilst visām piemērojamām ar 1988. gada protokolu grozītās Konvencijas IV nodaļas prasībām9

 

Noteikumu prasības

Faktiskais nodrošinājums

Operatora sardzes stundas

Operatoru skaits

Ir vai nav aprīkots ar automātisko trauksmes signālu

 

..................................................................................................................

....................................

..........................................................................

 

 

Noteikumu

prasības

Faktiskais

nodrošinājums

ir vai nav aprīkota ar galveno iekārtu

ir vai nav aprīkots ar rezerves iekārtu

vai galvenie un rezerves raidītāji ir elektriski atdalīti vai apvienoti

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

 

6. Kuģi, kuri uzbūvēti līdz 1992.gada 1.februārim un kuri pilnībā neatbilst ar 1988. gada protokolu grozītās Konvencijas III. nodaļas prasībām.1 0

 

 

Faktiskais nodrošinājums

Glābšanas laivas radiotelegrāfa iekārta

Izdzīvošanas līdzekļu portatīvais radioaparāts

Izdzīvošanas līdzekļu EPIRB (121,5 MHz un 243,0 MHz)

Divpusējo sakaru radiotelefona aparāts

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

 

 

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka šis apraksts ir pilnībā pareizs.

 

 

Izsniegts....................................................................................................... (Apraksta izsniegšanas vieta)

 

 

 

(Izsniegšanas datums) _______________________

(Pienācīgi pilnvarotās

amatpersonas paraksts, kura

izdod aprakstu )

 

 

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

KRAVAS KUĢU KONSTRUKCIJAS DROŠĪBAS APLIECĪBAS FORMA

 

KRAVAS KUĢU KONSTRUKCIJAS DROŠĪBAS APLIECĪBA

 

(Oficiālais zīmogs) (Valsts)

 

Izdota saskaņā ar

1974.gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu noteikumiem.

________________________________________ valdības vārdā

(valsts nosaukums)

____________________________________________________

(pilnvarotā persona vai organizācija)

Ziņas par kuģi1 1

Kuģa vārds _________________________________________________________

Pazīšanās numurs vai burti_____________________________________________

Pieraksta osta________________________________________________________

Bruto tilpība_________________________________________________________

Kuģa dedveits (metriskās tonnās)1 2 ______________________________________

IMO numurs1 3 _______________________________________________________

Kuģa tips1 4

Naftas tankkuģis

Ķīmisko kravu tankkuģis

Gāzvedējs

Jebkurš cits kravas kuģis, izņemot augstāk minētos

Ķīļa ielikšanas datums vai datums, kurā kuģis

atradās līdzīgā būvniecības stadijā, vai, kad

tas piemērojams, - datums, kurā sākta

būtiska pārbūve vai rekonstrukcija, vai modifikācija__________________________

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS:

1. Ka kuģis ir pārbaudīts atbilstoši Konvencijas I/10 noteikuma prasībām.

2. Ka apskates rezultātā konstatēts, ka uzbūves, mehānismu un aprīkojuma stāvoklis, kā noteikts augstāk minētajā noteikumā, ir apmierinošs un, ka kuģis atbilst Konvencijas II-1 un II-2 nodaļu attiecīgajām prasībām (izņemot tās prasības, kas attiecas uz ugunsdrošības sistēmām un līdzekļiem, un ugunsdrošības kontroles plāniem).

3. Ka divas pēdējās kuģa ārējās apakšējās daļas apskates notika

 

. .......................................................un....................................................

(datumi)

4. Ka izsniegta / nav izsniegta1 5 Izņēmuma apliecība.

Šī Apliecība ir derīga līdz ……………………………1 6 , ar noteikumu, ka tiek veiktas ikgadējās kuģa ārējās apakšējās daļas apskates, starpapskates un pārbaudes saskaņā ar Konvencijas I/10 noteikumu.

Izsniegta..............................................................................................

(Apliecības izsniegšanas vieta)

 

 

........................................ ..........................................................

( Izsniegšanas datums) (Pilnvarotās amatpersonas, kas izdod apliecību, paraksts)

(Institūcijas, kas izsniegusi Apliecību, zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

IKGADĒJĀS APSKATES UN STARPAPSKATES APSTIPRINĀJUMS

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka veicot apskati, kā to nosaka Konvencijas I /10 noteikums, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Ikgadējā apskate:

Paraksts............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

 

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Ikgadējā/Starpapskate1 7

Paraksts.............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Ikgadējā/Starpapskate 1 8

Paraksts.............................................................

Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Ikgadējā apskate

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

 

IKGADĒJĀ APSKATE/STARPAPSKATE SASKAŅĀ AR I/14(h) (iii) NOTEIKUMU

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot ikgadējo apskati/starpapskati1 9 atbilstoši Konvencijas I /14(h) (iii) noteikumam, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

 

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

KUĢA ĀRĒJĀS APAKŠĒJĀS DAĻAS PĀRBAUDES APSTIPRINĀJUMS2 0

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka veicot Konvencijas I /10 noteikumā prasīto pārbaudi, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Pirmā pārbaude:

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

 

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Otrā pārbaude:

Parakstīts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

 

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, ja tas ir mazāks par 5 gadiem, ja nav piemērojams I/14 ( c ) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 ( c ) noteikumu, ir derīga līdz .........................................................

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

 

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, ja ir veikta atkārtotā apskate un ir piemērojams I/14 (d) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 ( d ) noteikumu, ir derīga līdz .........................................................

 

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, līdz ir sasniegta osta, kurā tiek veikta apskate, vai uz atvieglojuma periodu, kad piemērojams I/14 (e) vai I/14 (f) noteikums.

Šī apliecība, saskaņā ar Konvencijas I/14 ( e) / I/14 ( f)2 1 noteikumiem, ir derīga līdz...................................................................................................................

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums gadskārtējā datuma izmaiņām, kad piemērojams I/14 (h) noteikums.

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu, jaunais gadskārtējais datums ir...................

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu jaunais gadskārtējais datums ir. . . . . . . . . .

Parakstīts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Kravas kuģu aprīkojuma drošības apliecības forma

 

KRAVAS KUĢU APRĪKOJUMA DROŠĪBAS APLIECĪBA

ApliecībA jāpapildina ar Aprīkojuma sarakstu (E forma)

 

(Oficiālais zīmogs) (Valsts)

Izdota saskaņā ar

1974.gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS prasībām,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu

 

________________________________________ valdības vārdā

(valsts nosaukums)

__________________________________________________

(pilnvarotā persona vai organizācija)

Sīkas ziņas par kuģi2 2

Kuģa vārds__________________________________________________________

Pazīšanās numurs vai burti_____________________________________________

Pieraksta osta________________________________________________________

Bruto tilpība _________________________________________________________

Kuģa dedveits (metriskās tonnas)2 3 _______________________________________

Kuģa garums (III/3.10. noteikums )_______________________________________

IMO numurs2 4 _______________________________________________________

Kuģa tips2 5

Naftas tankkuģis

Ķīmisko kravu tankkuģis

Gāzvedējs

Jebkurš cits kravas kuģis, izņemot augstāk minētos

Ķīļa ielikšanas datums vai datums, kurā kuģis

atradās līdzīgā būvniecības stadijā vai kad

tas piemērojams – datums, kurā sākta būtiska

pārbūve vai rekonstrukcija, vai modifikācija_________________________________

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS:

1. Kuģis ir pārbaudīts atbilstoši Konvencijas I/8 noteikuma prasībām.

2. Apskates rezultātā konstatēts, ka:

2.1. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz ugunsdrošības sistēmām un ierīcēm un ugunsdrošības kontroles plāniem;

2.2. dzīvības glābšanas ierīces un dzīvības glābšanas laivu, plostu un glābēju laivu aprīkojums nodrošināts saskaņā ar Konvencijas prasībām;

2.3. kuģis ir apgādāts ar trošu izmešanas ierīci un radio iekārtām, kuras izmanto glābšanas līdzekļos saskaņā ar Konvencijas prasībām;

2.4. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz kuģa navigācijas iekārtām, loču uzņemšanas līdzekļiem un navigācijas publikācijām;

2.5. kuģis ir nodrošināts ar ugunīm, zīmēm, skaņu signālu un briesmu signālu padošanas līdzekļiem saskaņā ar Konvencijas prasībām un spēkā esošajiem Starpatautiskajiem noteikumiem par sadursmju novēršanu uz jūras;

2.6. no visiem citiem aspektiem kuģis atbilst būtiskajām Konvencijas prasībām.

3. Kuģis veic darbību saskaņā ar lll/26.1.1.1. noteikumu noteiktajā tirdzniecības rajona robežās.

 

4. Tika/netika2 6 izdota Izņēmuma apliecība.

Šī apliecība ir spēkā līdz.............................2 7 , ar nosacījumu, ka tiek veiktas ikgadējās apskates un starpapskates, saskaņā ar Konvencijas I/8 noteikumu.

 

Izsniegta..............................................................................................

(Apliecības izsniegšanas vieta)

 

........................................ ..........................................................

( Izsniegšanas datums) (Pilnvarotās amatpersonas paraksts, kura izsniegusi apliecību)

 

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

IKGADĒJĀS UN PERIODISKĀS APSKATES APSTIPRINĀJUMS

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka veicot apskati, kā prasīts Konvencijas I /8 noteikumā, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Ikgadējā apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Ikgadējā/Periodiskā 2 8

apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Ikgadējā/Periodiskā2 9

apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

Ikgadējā apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

IKGADĒJĀ/PERIODISKĀ APSKATE SASKAŅĀ AR I/14(h) (iii) NOTEIKUMU

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot ikgadējo/periodisko3 0 apskati saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) (iii) noteikumu, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Paraksts............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, kurš ir mazāks par 5 gadiem,ja piemērojams I/14 ( c ) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām, un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 ( c ) noteikumu ir derīga līdz .........................................................

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Apstiprinājums, ka ir veikta atkārtotā apskate, ja piemērojams I/14 (d) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām, un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 ( d ) noteikumu ir derīga līdz .........................................................

 

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, kamēr sasniegta osta, kurā veicama apskate, vai uz atvieglojuma periodu, ja piemērojams I/14 (e) vai I/14 (f) noteikums.

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 ( e) / I/14 ( f)3 1 noteikumu ir derīga līdz...................................................................................................................

Parakstīts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

Apstiprinājums gadskārtējā datuma izmaiņām, ja piemērojams I/14 ( h ) noteikums.

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu

jaunais gadskārtējais datums ir __________________________________________

Parakstīts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu

jaunais gadskārtējais datums ir __________________________________________

Parakstīts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Aprīkojuma saraksts kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecībai (E forma)

Šis saraksts tiek pastāvīgi pievienots Kravas kuģa aprīkojuma drošības apliecībai.

 

APRĪKOJUMA SARAKSTS

atbilstoši 1974.gada STARPTAUTISKAJAI KONVENCIJAI

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu

1. Sīkas ziņas par kuģi

Kuģa vārds _______________________________________________________

Pazīšanās numurs vai burti ___________________________________________

2.Glābšanas līdzekļu apraksts

1. Kopējais cilvēku skaits, kuri nodrošināti ar glābšanas ierīcēm

.................

 

 

Kreisais borts

Labais borts

2. Kopējais glābšanas laivu skaits

2.1. Kopējais cilvēku skaits, kuri ar tām nodrošināti

2.2. Daļēji slēgtu, pašiztaisnojošos glābšanas laivu skaits (III/43 noteikums).

2.3. Pilnīgi slēgtu glābšanas laivu skaits (III/44 noteikums).

2.4. Glābšanas laivu skaits, ar autonomu gaisa apgādes sistēmu (III/45 noteikums).

2.5. Ugunsdrošu glābšanas laivu skaits (III/46 noteikums).

2.6. Citas glābšanas laivas

2.6.1. Skaits

2.6.2. Tips

   

2.7. Glābšanas laivu skaits, kuras tiek nolaistas ar brīvā kritiena metodi

2.7.1. Pilnīgi slēgtās (lll/44 noteikums)

2.7.2. Ar autonomu gaisa apgādi (lll/45 noteikums)

2.7.3. Ugunsdrošās (lll/46 noteikums)

 

3. Glābšanas motorlaivu skaits (ietilpst iepriekš minēto glābšanas laivu skaitā)

3.1. Ar prožektoriem aprīkotu glābšanas laivu skaits

4. Glābēju laivu skaits

4.1. Laivu skaits, kuras ir ietilpst iepriekš minēto glābšanas laivu kopējā skaitā

5. Glābšanas plosti

5.1. Glābšanas plosti, kuriem nepieciešamas apstiprinātas nolaišanas ierīces

5.1.1 Glābšanas plostu skaits

5.1.2 Personu skaits, kuras ar tiem tiek nodrošinātas

5.2. Glābšanas plosti, kuriem nav nepieciešamas apstiprinātas nolaišanas ierīce

5.2.1. Glābšanas plostu skaits

5.2.2. Personu skaits, kuras ar tiem tiek nodrošinātas

5.3. Glābšanas plostu skaits, kurus pieprasa lll/26.1.4. noteikums

6. Glābšanas riņķu skaits

7. Glābšanas vestu skaits

8. Hidrotermokostīmi

8.1. Kopējais skaits

8.2. Kostīmu skaits, kuri atbilst prasībām, kuras izvirzītas glābšanas vestēm

9. Siltumasaglabājošu līdzekļu skaits3 2

10. Glābšanas līdzekļos izmantotās radioiekārtas

10.1. Radiolokācijas atbildētāju skaits

10.2. VHF divpusējo sakaru radiotelefona aparātu skaits

 

 

3. Kuģi, kuri uzbūvēti līdz 1992.gada 1.februārim un kuri pilnībā neatbilst 1988.gadā grozītās Konvencijas III nodaļas prasībām3 3

 

Faktiskais

nodrošinājums

Radiotelegrāfijas iekārta glābšanas laivām

Portatīvie radio aparāti izdzīvošanas līdzekļiem

Kuģa avārijas radio bojas izdzīvošanas līdzekļiem (121,5 MHz un

243 MHz)

Divpusējo radiotelefona sakaru aparāti

 

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka šis saraksts no visiem viedokļiem ir pareizs.

 

Izsniegts..............................................................................................

(Saraksta izsniegšanas vieta)

 

 

........................................ ..........................................................

( Izsniegšanas datums) (Pilnvarotās amatpersonas paraksts, kas izsniedz sarakstu)

 

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Kravas kuģa radio drošības apliecības forma

 

KRAVAS KUĢA RADIO DROŠĪBAS APLIECĪBA

Šai Apliecībai jāpievieno Aprīkojuma saraksts (R forma)

 

(Oficiālais zīmogs) (Valsts)

Izdota saskaņā ar

1974.gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS prasībām,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu

 

________________________________________ valdības vārdā

(valsts nosaukums)

__________________________________________________

(pilnvarotā persona vai organizācija)

Sīkas ziņas par kuģi3 4

Kuģa vārds__________________________________________________________

Pazīšanās numurs vai burti_____________________________________________

Pieraksta osta________________________________________________________

Bruto tilpība__________________________________________________________

Kuģošanas rajons, kurā kuģim

ir tiesības veikt darbību (IV/2 noteikums)___________________________________

IMO numurs3 5 ______________________________________________________

Ķīļa ielikšanas datums vai datums, kurā kuģis

atradās līdzīgā būvniecības stadijā vai kad

tas piemērojams, datums, kurā sākta būtiska pārbūve

vai rekonstrukcija, vai modifikācija____________________________________

 

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS:

1. Kuģis ir pārbaudīts atbilstoši Konvencijas I/9 noteikuma prasībām.

2. Apskatē konstatēts, ka:

2.1. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz radioiekārtām;

2.2. glābšanas līdzekļos izmantojamo radioiekārtu darbība atbilst Konvencijas prasībām;

3. Izsniegta / nav izsniegta3 6 Izņēmuma apliecība.

 

Šī apliecība ir spēkā līdz.............................3 7 ar nosacījumu, ka tiks veiktas periodiskās apskates saskaņā ar Konvencijas I/9 noteikumu.

 

Izsniegta..............................................................................................

(Apliecības izsniegšanas vieta)

 

........................................ .........................................................

( Izsniegšanas datums) (Pilnvarotās amatpersonas, kas izsniedz apliecību, paraksts)

 

(Institūcijas, kas izsniegusi Apliecību, zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

PERIODISKĀS APSKATES APSTIPRINĀJUMS

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot apskati saskaņā ar Konvencijas I /9 noteikuma prasībām, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

 

 

Periodiskā apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

 

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

Periodiskā apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

 

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Periodiskā apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

 

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, kā npieciešams)

 

Periodiskā apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

PERIODISKĀ APSKATE SASKAŅĀ AR I/14 (h)(iii) NOTEIKUMU

 

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot periodisko apskati saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) (iii) noteikumu, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

 

Paraksts............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības termiņu, ja tās derīguma termiņš ir mazāks par 5 gadiem, ja piemērojams I/14 (c) noteikums.

 

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 (c) noteikumu ir derīga līdz .........................................................

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Apstiprinājums, ja ir veikta atkārtotā apskate un piemērojams I/14 (d) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 (d) noteikumu ir derīga līdz .........................................................

 

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, kamēr sasniegta osta, kurā veicama apskate, vai uz atvieglojuma periodu, ja piemēro I/14 (e) noteikumu vai I/14 (f) noteikumu.

 

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 (e) / I/14 (f)3 8 noteikumu ir derīga līdz...................................................................................................................

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Apstiprinājums gadskārtējā datuma izmaiņām, ja piemērojams I/14 (h) noteikums.

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu

jaunais gadskārtējais datums ir __________________________________________

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu

jaunais gadskārtējais datums ir __________________________________________

 

Paraksts…................................................... ........

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Kravas kuģa radio drošības apliecības aprīkojuma saraksts (R forma)

Šis saraksts pastāvīgi pievienojams Kravas kuģa radio drošības apliecībai.

 

RADIO APRĪKOJUMA SARAKSTS

atbilstoši 1974. gada STARPTAUTISKAJAI KONVENCIJAI

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu

1. Sīkas ziņas par kuģi

Kuģa vārds _______________________________________________________

Pazīšanās numurs vai burti ___________________________________________

Minimālais personu skaits, kam nepieciešama

kvalifikācija darbam ar radio iekārtām ___________________________________

2. Radio aprīkojuma apraksts

 

Nosaukums

Faktiskais nodrošinājums

1. Primārās sistēmas

1.1. UĪV radiostacija

1.1.1. Ciparu selektīvās izmantošanas atšifrētājs

1.1.2. Ciparu selektīvās izmantošanas dežūruztvērējs

1.1.3. Radiotelefona iekārta

1.2. VV radioiekārta

1.2.1. Ciparu selektīvās izmantošanas atšifrētājs

1.2.2. Ciparu selektīvās izmantošanas dežūruztvērējs

1.2.3. Radiotelefona iekārta

1.3. VV/ĪV radioiekārta

1.3.1. Ciparu selektīvās izmantošanas atšifrētājs

1.3.2. Ciparu selektīvās izmantošanas dežūruztvērējs

1.3.3. Radiotelefona iekārta

1.3.4. Tiešās izdrukas radiotelegrāfa iekārta

1.4. INMARSAT kuģa zemes stacija

2. Papildus iekārtas trauksmes signālu noraidīšanai

3. Ierīces kuģošanas drošības informācijas uztveršanai

3.1. Uztvērējs NAVTEX

3.2. PGI (paplašinātās grupas izsaukuma) uztvērējs

3.3. ĪV tiešās izdrukas radiotelegrāfa uztvērējs

4. ARB pavadonis

4.1. COSPAS-SARSAT

4.2. INMARSAT

5. UĪV ARB

6. Kuģa radiolokācijas atbildētājs

7. Radiotelefona dežūruztvērējs trauksmes 2,182 kHz3 9 frekvencē

8. Iekārta radiotelefona trauksmes signāla noraidīšanai 2,182 kHz frekvencē4 0

 

3. Radioaprīkojuma pieejamības nodrošināšanas metodes

(IV/15.6. un 15.7. Noteikums):

3.1. Aprīkojuma dublēšana

3.2. Tehniskā apkope krastā

3.3. Tehniskās apkopes nodrošināšana jūrā

4. Kuģi, kas būvēti pirms 1995. gada 1. februāra, kuri neatbilst visām ar 1988. gada protokolu grozītās Konvencijas IV daļas piemērojamām prasībām,4 1

4.1. Kuģiem, kuriem jābūt aprīkotiem ar radiotelegrāfa iekārtu saskaņā ar līdz 1992. gada 1. februārim spēkā esošo Konvenciju.

 

Noteikumu prasības

Faktiskais nodrošinājums

Operatora sardzes stundas

Operatoru skaits

Ir vai nav aprīkots ar automātisko trauksmes signālu paziņošanas ierīcēm

Ir vai nav aprīkots ar galveno iekārtu

Ir vai nav aprīkots ar rezerves iekārtu

Vai galvenie un rezerves rādītāji elektriski ir atdalīti vai apvienoti

   

4.2 Kuģiem, kuriem jābūt aprīkotiem ar radiotelefona iekārtu saskaņā ar līdz 1992. gada 1. februārim spēkā esošo Konvenciju.

 

Noteikumu prasības

Faktiskais nodrošinājums

Sardzes stundas

Operatoru skaits

   

 

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka šis Apraksts pilnībā ir pareizs.

 

Izsniegta..............................................................................................

(Apliecības izsniegšanas vieta)

 

 

........................................ ..........................................................

( Izsniegšanas datums) (Pienācīgi pilnvarotās amatpersonas, kura izdod apliecību paraksts)

 

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Kravas kuģa drošības apliecības forma

 

KRAVAS KUĢA DROŠĪBAS APLIECĪBA

Šo Apliecību papildina Aprīkojuma saraksts (C forma)

(Oficiālais zīmogs) (Valsts)

 

Izdota saskaņā ar

1974.gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS

PAR CILVĒKA DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu prasībām

 

________________________________________ valdības vārdā

(valsts nosaukums)

__________________________________________________

(pilnvarotā persona vai organizācija)

Sīkas ziņas par kuģi4 2

Kuģa vārds________________________________________________________

Pazīšanās numurs vai burti___________________________________________

Pieraksta osta______________________________________________________

Bruto tilpība_______________________________________________________

Kuģa dedveits (metriskās tonnās)4 3 ____________________________________

Kuģa garums (III/3.10 noteikums)______________________________________

Kuģošanas rajons, kuru kuģim

ir tiesības izmantot (IV/2noteikums)_____________________________________

IMO numurs4 4 _____________________________________________________

Ķuģa tips4 5

Naftas tankkuģis

Ķīmisko kravu tankkuģis

Gāzvedējs

Jebkurš cits kravas kuģis, izņemot augstāk minētos

Ķīļa ielikšanas datums vai datums, kurā kuģis

atradās līdzīgā būvniecības stadijā vai kad

tas piemērojams, - datums, kurā sākta būtiska pārbūve

vai rekon strukcija, vai modifikācija____________________________________

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS:

1. Kuģis ir pārbaudīts atbilstoši Konvencijas I/8, I/9 un I/10 noteikumu prasībām.

2. Apskates rezultātā konstatēts, ka:

2.1. uzbūves, mehānismu un aprīkojuma stāvoklis, kā noteikts I/10 noteikumā, ir apmierinošs un kuģis atbilst Konvencijas II-1 un II-2 nodaļu būtiskām prasībām (izņemot tās prasības, kas attiecas uz ugunsdrošības sistēmām un ierīcēm un ugunsdrošības kontroles plāniem);

2.2. divas pēdējās kuģa ārējās apakšējās daļas pārbaudes notika

......................................................un....................................................

(datumi)

2.3. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz ugunsdrošības sistēmām un ierīcēm un ugunsdrošības kontroles plāniem;

2.4. glābšanas ierīces un glābšanas laivu, plostu un glābēju laivu aprīkojums ir nodrošināts saskaņā ar Konvencijas prasībām;

2.5. kuģis ir nodrošināts ar trošu mešanas ierīci un radio iekārtām, kuras izmanto glābšanas ierīcēs, saskaņā ar Konvencijas prasībām;

2.6. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz radioiekārtām;

2.7. glābšanas līdzekļos izmantojamo radioiekārtu darbība atbilst Konvencijas prasībām;

2.8. kuģis atbilst Konvencijas prasībām attiecībā uz kuģa navigācijas iekārtām, loču uzņemšanas līdzekļiem un navigācijas publikācijām;

2.9. kuģis ir nodrošināts ar ugunīm, zīmēm, skaņu signālu un briesmu signālu padošanas līdzekļiem saskaņā ar Konvencijas prasībām un spēkā esošajiem Starpatautiskajiem noteikumiem par sadursmju novēršanu uz jūras;

2.10. kuģis pilnībā atbilst būtiskām Konvencijas prasībām.

3. Kuģis darbojas saskaņā ar lll/26.1.1.1. noteikumu noteiktā tirdzniecības rajona robežās.

4. Tika/netika4 6 izdota Izņēmuma apliecība.

Šī Apliecība ir derīga līdz............................4 7 ar nosacījumu, ka tiks veiktas ikgadējās apskates, starpapskates un periodiskās kuģa ārējās apakšējās daļas apskates un pārbaudes saskaņā ar Konvencijas I/8, I/9 un I/10 noteikumiem.

 

 

 

 

Izsniegta..............................................................................................

(Apliecības izsniegšanas vieta)

 

 

........................................ ..........................................................

(Izsniegšanas datums) (Pilnvarotās amatpersonas, kura izsniedz Apliecību paraksts)

 

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

 

 

ŠĪS APLIECĪBAS 2.1 PUNKTĀ MINĒTĀS UZBŪVES, MEHĀNISMU UN APRĪKOJUMA IKGADĒJĀS APSKATES UN STARPAPSKATES APSTIPRINĀJUMS

 

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot apskati, kā prasīts Konvencijas I /10 noteikumā, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Ikgadējā apskate

Paraksts.….........................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Ikgadējā apskate/Starpapskate4 8

Paraksts.............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Ikgadējā apskate/Starpapskate4 9

Paraksts.............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Ikgadējā apskate

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

IKGADĒJĀ APSKATE/STARPAPSKATE SASKAŅĀ AR I/14(h) (iii) NOTEIKUMU

 

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot ikgadējo apskati/starpapskati5 0 atbilstoši Konvencijas I/10 un I /14(h) (iii) noteikumam, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

KUĢA ĀRĒJĀS APAKŠĒJĀS DAĻAS PĀRBAUDES APSTIPRINĀJUMS.5 1

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot pārbaudi atbilstoši Konvencijas I /10 noteikumam, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Pirmā pārbaude:

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Otrā pārbaude:

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

 

 

ŠĪS APLIECĪBAS 2.3., 2.4., 2.5., 2.8. un 2.9. PUNKTĀ MINĒTO GLĀBŠANAS IERĪČU UN CITA APRĪKOJUMA IKGADĒJĀS UN PERIODISKĀS APSKATES APSTIPRINĀJUMS

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot apskati atbilstoši Konvencijas I /8 noteikumam, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Ikgadējā apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

Ikgadējā/Periodiskā5 2

apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Ikgadējā/Periodiskā5 3

apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Ikgadējā apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

IKGADĒJĀ/PERIODISKĀ APSKATE SASKAŅĀ AR 1/14(h) (iii) NOTEIKUMU

 

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot ikgadējo/periodisko5 4 apskati atbilstoši Konvencijas I/8 unI/14 (h) (iii) noteikumiem, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Paraksts............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

ŠĪS APLIECĪBAS 2.6. un 2.7. PUNKTĀ MINĒTO RADIO IEKĀRTU PERIODISKĀS APSKATES APSTIPRINĀJUMS

 

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot apskati atbilstoši Konvencijas I /9 noteikumam, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

 

Periodiskā apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Periodiskā apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Periodiskā apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Periodiskā apskate: Paraksts.................................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

PERIODISKĀ APSKATE SASKAŅĀ AR 1/14(h) (iii) NOTEIKUMU

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka, veicot periodisko apskati saskaņā ar Konvencijas I/9 un I/14 (h) (iii) noteikumu, konstatēts, ka kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām.

Paraksts............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības termiņu, ja tās derīguma termiņš ir mazāks par 5 gadiem, ja piemērojams I/14 ( c ) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām, un šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 ( c ) noteikumu ir derīga līdz .........................................................

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

Apstiprinājums, ja veikta apliecības atkārtotā apskate un piemērojams I/14 (d) noteikums.

Kuģis atbilst Konvencijas būtiskām prasībām, un šī Apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 (d) noteikumu ir derīga līdz ...................................................….

 

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, līdz sasniegta osta, kurā veicama apskate, vai uz atvieglojuma periodu, ja piemērojams 1/14 (e) vai 1/14 (f) noteikums.

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 ( e) / I/14 ( f)5 5 noteikumu ir derīga līdz...................................................................................................................

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

Apstiprinājums gadskārtējā datuma izmaiņām, ja piemērojams I/14 (h) noteikums.

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu jaunais gadskārtējais datums ir...................

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

Saskaņā ar Konvencijas I/14 (h) noteikumu, jaunais gadskārtējais datums ir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

Aprīkojuma saraksts kravas kuģa drošības apliecībai (C forma)

Šim sarakstam jābūt pastāvīgi pievienotam kravas kuģa drošības apliecībai.

 

 

APRĪKOJUMA SARAKSTS

atbilstoši 1974. gada STARPTAUTISKAJAI KONVENCIJAI

PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu

1. Sīkas ziņas par kuģi

Kuģa vārds _______________________________________________________

Pazīšanās numurs vai burti ___________________________________________

Minimālais personu skaits, kam nepieciešama

kvalifikācija darbam ar radio iekārtām ___________________________________

2.Glābšanas līdzekļu apraksts

1. Kopējais personu skaits, kuras ir nodrošinātas ar dzīvības glābšanas ierīcēm

.................

 

 

Kreisais borts

Labais borts

 

2. Kopējais glābšanas laivu skaits

2.1. Kopējais cilvēku skaits, kurus tās var uzņemt

2.2. Daļēji slēgtu pašiztaisnojošo glābšnas laivu skaits (III/43 noteikums).

2.3. Pilnīgi slēgtu glābšanas laivu skaits (III/44 noteikums).

2.4.Glābšanas laivu skaits, kas aprīkotas ar autonomu gaisa apgādes sistēmu (III/45 noteikums).

2.5. Ugunsdrošu glābšanas laivu skaits (III/46 noteikums).

2.6. Citas glābšanas laivas

2.6.1. Skaits

2.6.2. Tips

   

2.7. Glābšanas laivu skaits, kuras tiek nolaistas ar brīvā kritiena metodi

2.7.1. Pilnīgi slēgtās (lll/44 noteikums)

2.7.2. Ar autonomu gaisa apgādi (lll/45 noteikums)

2.7.3. Ugunsdrošās (lll/46 noteikums)

 

3. Glābšanas motorlaivu skaits, (kuras ietilpst iepriekš minēto glābšanas laivu skaitā)

3.1. Ar prožektoriem aprīkotu glābšanas laivu skaits

4. Glābēju laivu skaits

4.1. Laivu skaits, kuras ietilpst iepriekš minēto glābšanas laivu kopējā skaitā

5. Glābšanas plosti

5.1. Glābšanas plosti, kuriem nepieciešamas apstiprinātas nolaišanas ierīces

5.1.1. Glābšanas plostu skaits

5.1.2. Cilvēku skaits, kurus tie var uzņemt

5.2. Glābšanas plosti, kuriem nav nepieciešama apstiprināta nolaišanas ierīce

5.2.1. Glābšanas plostu skaits

5.2.2. Cilvēku skaits, kurus tie var uzņemt

5.3. Glābšanas plostu skaits, kurus pieprasa lll/26.1.4 noteikums.

6. Glābšanas riņķu skaits

7. Glābšanas vestu skaits

8. Hidrotermokostīmi

8.1. Kopējais skaits

8.2. Kostīmu skaits, kuri atbilst prasībām, kuras izvirzītas glābšanas vestēm

9. Siltumasaglabājošo līdzekļu skaits5 6

10. Glābšanas ierīcēs izmantotās radioiekārtas

10.1. Radiolokācijas atbildētāju skaits

10.2. UĪV divpusējo sakaru radiotelefona aparātu skaits

 

3. Radio aprīkojuma apraksts

 

 

 

Nosaukums

Faktiskais nodrošinājums

1. Primārās sistēmas

1.1. UĪV radioiekārta

1.1.1. Ciparu selektīvās izmantošanas (DSC) atšifrētājs

1.1.2. Ciparu selektīvās izmantošanas (DSC) dežūruztvērējs

1.1.3. Radiotelefona iekārta

1.2. VV radioiekārta

1.2.1. Ciparu selektīvās izmantošanas (DSC) atšifrētājs

1.2.2. Ciparu selektīvās izmantošanas (DSC) dežūruztvērējs

1.2.3. Radiotelefona iekārta

1.3. VV/ĪV radioiekārta

1.3.1. Ciparu selektīvās izmantošanas (DSC) atšifrētājs

1.3.2. Ciparu selektīvās izmantošanas (DSC) dežūruztvērējs

1.3.3 Radiotelefona iekārta

 

 

1.3.4. Tiešās izdrukas telegrāfa iekārta

1.4. INMARSAT kuģa zemes stacija

2. Sekundārie trauksmes paziņošanas līdzekļi

3. Ierīces kuģošanas drošības informācijas uztveršanai

3.1. Uztvērējs NAVTEX

3.2. Paplašinātās grupas izsaukuma (EGC) uztvērējs

3.3. ĪV tiešās izdrukas radiotelegrāfa uztvērējs

4. ARB pavadonis

4.1. COSPAS-SARSAT

4.2. INMARSAT

5. UĪV ARB

6. Kuģa radara atbildētājs

7. 2.182 kHz5 7 radiotelefona frekvences dežūruztvērējs

8.Ierīce radiotelefona trauksmes signāla noraidīšanai 2.182 kHz frekvencē5 8

 

4. Radioaprīkojuma pieejamības nodrošināšanas metodes (IV/15.6 un 15.7 Noteikums)

4.1. Iekārtu dublēšana

4.2. Tehniskā apkope krastā

4.3. Tehniskās apkopes nodrošināšana jūrā

5. Kuģi, kuri būvēti pirms 1995. gada 1. februāra un, kuri neatbilst visām ar 1988. gada protokolu grozītās Konvencijas IV daļas piemērojamām prasībām.5 9

5.1 Kuģiem, kuriem jābūt nodrošinātiem ar radiotelegrāfa iekārtu saskaņā ar līdz 1992. gada 1. februārim spēkā esošo Konvenciju.

Nosaukums

Noteikumu prasības

Faktiskais nodrošinājums

Operatora sardzes stundas

Operatoru skaits

Ir vai nav aprīkota ar automātisko trauksmes signālu

Ir vai nav aprīkota ar galveno iekārtu

Ir vai nav aprīkota ar rezerves iekārtu

Vai galvenais un rezerves raidītāji elektriski ir atdalīti vai apvienoti

   

5.2 Kuģiem, kuriem jābūt aprīkotiem ar radiotelefona iekārtu saskaņā ar līdz 1992. gada 1. februārim spēkā esošo Konvenciju.

 

 

Noteikumu prasības

Faktiskais nodrošinājums

Sardzes stundas

Operatoru skaits

   

6. Kuģi , kuri būvēti laikā līdz 1992.gada 1.februārim un kuri pilnībā neatbilst 1988.gadā grozītās Konvencijas III nodaļas prasībām.6 0

 

Faktiskais

nodrošinājums

Glābšanas laivas radiotelegrāfa iekārta

Izdzīvošanas līdzekļu portatīvais radio aparāts

Izdzīvošanas līdzekļu EPIRB (121,5 MHz un 243 MHz)

Divpusējo sakaru radiotelefona aparāti

 

 

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS, ka šis saraksts pilnībā ir pareizs.

 

 

Izsniegts..............................................................................................

(saraksta izsniegšanas vieta)

 

 

........................................ .. ........................................................

(Izsniegšanas datums) (Pienācīgi pilnvarotās amatpersonas paraksts, kuras izdod sarakstu)

 

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

Izņēmuma apliecības forma

IZŅĒMUMA APLIECĪBA

Šo apliecību papildina aprīkojuma saraksts (P forma)

 

(Oficiālais zīmogs) (Valsts)

 

Izdota saskaņā ar

1974.gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS

PAR CILVĒKA DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS prasībām,

kas grozīta ar 1988.gada Protokolu

 

________________________________________ valdības vārdā

(valsts nosaukums)

 

__________________________________________________

(pilnvarotā persona vai organizācija)

 

Sīkas ziņas par kuģi6 1

Kuģa vārds _______________________________________________________

Pazīšanās numurs vai burti ___________________________________________

Pieraksta osta _____________________________________________________

Bruto tilpība _______________________________________________________

IMO numurs6 2 _____________________________________________________

 

AR ŠO TIEK APLIECINĀTS:

Kuģis saskaņā ar Konvencijas................. noteikuma paredzēto pilnvarojumu ir atbrīvots no Konvencijas.........................……………………………….. prasībām.

Nosacījumi, ja tādi ir, balstoties uz kuriem ir izdota Izņēmuma apliecība:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Braucieni, ja tādi ir, balstoties uz kuriem ir izdota Izņēmuma apliecība:

.......................................................................................................................................

 

Šī Apliecība ir derīga līdz..............................ar noteikumu, ka.....................................

Apliecība, kurai ir pievienota šī Apliecība, vēl joprojām ir spēkā.

 

Izsniegta..............................................................................................

(Apliecības izsniegšanas vieta)

 

 

........................................ ..........................................................

( Izsniegšanas datums) (Pilnvarotās amatpersonas paraksts, kura izdod apliecību)

 

(Izdevējinstitūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības termiņu, ja tās derīguma termiņš ir mazāks par 5 gadiem un piemērojams I/14 ( c ) noteikums.

 

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 (c) noteikumu ir derīga līdz....................... ar noteikumu, ka...........................................................................................Apliecība, kurai ir pievienota šī Apliecība, vēl joprojām ir spēkā.

 

 

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

Apstiprinājums, ja veikta atkārtotā apskate un piemērojams I/14 (d) noteikums.

 

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14 (d) noteikumu ir derīga līdz....................... ar noteikumu, ka...........................................................................................Apliecība, kurai ir pievienota šī Apliecība, vēl joprojām ir spēkā.

 

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

Apstiprinājums, lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, kamēr sasniegta osta, kurā veicama apskate, vai uz atvieglojuma periodu, ja piemērojams I/14 (e) vai I/14 (f) noteikums.

Šī apliecība saskaņā ar Konvencijas I/14(e)/I/14(f)6 3 noteikumu, ir derīga līdz....................................... ar noteikumu, ka............................................................. Apliecība, kurai ir pievienota šī Apliecība, vēl joprojām ir spēkā.

 

 

Paraksts..............................................................

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta...............................................

Datums...............................................

(Institūcijas zīmogs vai spiedogs, pēc nepieciešamības)

 

 

 

PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL

CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

 

 

THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,

BEING PARTIES to the International Convention for the Safety of Life at Sea, done at London on 1 November 1974,

RECOGNIZING the need for the introduction into the above-mentioned Convention of provisions for survey and certification harmonized with

corresponding provisions in other international instruments,

CONSIDERING that this need may best be met by the conclusion of Protocol Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974,

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE I. General obligations

1. The Parties to the present Protocol undertake to give effect to the provisions of the present Protocol and the Annex hereto, which shall constitute an integral part of the present Protocol. Every reference to the present Protocol constitutes at the same time a reference to the Annex hereto.

2. As between the Parties to the present Protocol, the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, (hereinafter referred to as "the Convention") shall apply subject to the modifications and additions set out in the present Protocol.

3. With respect to ships entitled to fly the flag of a State which is not a Party to the Convention and the present Protocol, the Parties to the present Protocol shall apply the requirements of the Convention and the present Protocol as may be necessary to ensure that no more favorable treatment is given to such ships.

 

 

ARTICLE II. Prior treaties

1. As between the Parties to the present protocol, the present Protocol replaces and abrogates the Protocol of 1978 relating to the Convention.

2. Notwithstanding any other provisions of the present Protocol, any certificate issued under, and in accordance with, the provisions of the Convention and any supplement to such certificate issued under, and in accordance with, the provisions of the Protocol of 1978 relating to the Convention which is current when the present Protocol enters into force in respect of the Party by which the certificate or supplement was issued, shall remain valid until it expires under the terms of the Convention or the Protocol of 1978 relating to the Convention, as the case may be.

3. A Party to the present Protocol shall not issue certificates under, and in accordance with, the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as adopted on 1 November 1974.

ARTICLE III. Communication of information

The Parties to the present Protocol undertake to communicate to, and deposit with, the Secretary-General of the International Maritime Organization (hereinafter referred to as "the Organization"):

(a) the text of laws, decrees, orders and regulations and other instruments which have been promulgated on the various matters

within the scope of the present Protocol;

(b) a list of nominated surveyors or recognized organizations which are authorized to act on their behalf in the administration of measures for safety of life at sea for circulation to the Parties for information of their officers, and a notification of the specific responsibilities and

conditions of the authority delegated to those nominated

surveyors or recognized organizations; and

(c) a sufficient number of specimens of their certificates issued

under the provision of the present Protocol.

 

 

 

 

ARTICLE IV. Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. The present Protocol shall be open for signature at the Headquarters

of the Organization from 1 March 1989 to 28 February 1990 and shall thereafter remain open for accession. Subject to the provisions of paragraph 3, States may express their consent to be bound by the present Protocol by:

(a) signature without reservation as to ratification, acceptance

or approval; or

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval,

followed by ratification, acceptance or approval; or

(c) accession.

2. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.

3. The present Protocol may be signed without reservation, ratified, accepted, approved or acceded to only by States which have signed without reservation, ratified, accepted, approved or acceded to the Convention.

ARTICLE V. Entry into force

1. The present Protocol shall enter into force twelve months after the date on which both the following conditions have been met:

(a) not less than fifteen States, the combined merchant fleets of

which constitute not less than fifty per cent of the gross

tonnage of the world's merchant shipping, have expressed their

consent to be bound by it in accordance with article IV, and

(b) the conditions for the entry into force of the Protocol of

1988 relating to the International Convention on Load Lines,

1966, have been met, provided that the present Protocol shall not enter into force before 1 February 1992.

2. For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of the present Protocol after the conditions for entry into force thereof have been met but prior to the date of entry into force, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect on the date of entry into force of the present Protocol or three months after the date of deposit of the instrument, whichever is the later date.

3. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the date on which the present Protocol enters into force shall take effect three months after the date of deposit.

4. After the date on which an amendment to the present Protocol is deemed to have been accepted under article VI, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to the present Protocol as amended.

 

ARTICLE VI . Amendments

The procedures set out in article VIII of the Convention shall apply to amendments to the present Protocol, provided that:

(a) references in that article to the Convention and to Contracting Governments shall be taken to mean references to the present Protocol and to the Parties to the present Protocol respectively:

(b) amendments to the articles of the present Protocol and to the

Annex thereto shall be adopted and brought into force in

accordance with the procedure applicable to amendments to the

articles of the Convention or the Chapter I of the Annex

thereto; and

(c) amendments to the appendix to the Annex to the present

Protocol may be adopted an brought into force in accordance

with the procedure applicable to amendments to the Annex to

the Convention other than Chapter I.

ARTICLE VII. Denunciation

1. The present Protocol may be denounced by any Party at any time after the expiry of five years from the date on which the present Protocol enters into force for that Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation with the Secretary-General of the Organization.

3. A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its receipt by the Secretary-General of the Organization.

4. A denunciation of the Convention by a Party shall be deemed to be a denunciation of the present Protocol by that Party. Such denunciation shall take effect on the same day as denunciation of the Convention takes effect according to paragraph (c) of article XI of the Convention.

ARTICLE VIII . Depositary

1. The present Protocol shall be deposited with the Secretary-General of the Organization (hereinafter referred to as "the depositary").

2. The depositary shall:

(a) inform the Governments of all States which have signed the

present Protocol or acceded thereto of:

(i) each new signature or deposit of an instrument of

ratification, acceptance, approval or accession, together with

the date thereof;

(ii) the date of entry into force of the present Protocol;

(iii) the deposit of any instrument of denunciation of the present

Protocol together with the date on which it was received and

the date on which the denunciation takes effect;

(b) transmit certified true copies of the present Protocol to the

Governments of all States which have signed the present

Protocol or acceded thereto.

3. As soon as the present Protocol enters into force, a certified true copy thereof shall be transmitted by the depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE IX . Languages

The present Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. An official translation into the Italian language shall be prepared and deposited with the signed original.

DONE AT LONDON this eleventh day of November one thousand nine hundred and eighty-eight.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned* , being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed the present

Protocol.

ANNEX. MODIFICATIONS AND ADDITIONS TO THE ANNEX TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

CHAPTER 1.GENERAL PROVISIONS

PART A - APPLICATION, DEFINITIONS, ETC.

Regulation 2. Definitions

The existing text of paragraph (k) is replaced by the following:

"(k) New ship means a ship the keel of which is laid or which

is at a similar stage of construction on or after 25 May 1980"

The following paragraph is added to the existing text:

"(n) Anniversary date means the day and the month of each year which will correspond to the date of expiry of the relevant certificate."

PART B - SURVEYS AND CERTIFICATES

Regulation 6. Inspection and survey

The existing text is replaced by the following:

"(a) The inspection and survey of ships, so far as regards the enforcement of the provisions of the present regulations and the granting of exemptions therefrom, shall be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the inspections and surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.

(b) An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct inspections and surveys as set forth in paragraph (a) shall as a minimum empower any nominated or recognized organization to:

(i) require repairs to a ship;

(ii) carry out inspections and surveys if requested by the appropriate authorities of a port State.

The Administration shall notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to nominated surveyors or recognized organizations.

(c) When a nominated surveyor or recognized organization determines that the condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the certificate or is such that the ship is not fit to proceed to sea without danger to the ship, or persons on board, such surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken and shall in due course notify the Administration. If such corrective action is not taken the relevant certificate should be withdrawn and the Administration shall be notified immediately; and, if the ship is in the port of another Party, the appropriate, authorities of the port State shall also be notified immediately. When an officer of the Administration, a nominated surveyor or a recognized organization has notified the appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall give such officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this regulation. When applicable, the Government of the port State concerned shall ensure that the ship shall not sail until it can proceed to sea, or leave port for the purpose of proceeding to the appropriate repair yard, without danger to the ship or persons on board.

(d) In every case, the Administration shall fully guarantee the completeness and efficiency of the inspection and survey, and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.''

Regulation 7. Surveys of passenger ships

The existing text is replaced by the following:

"(a) A passenger ship shall be subjected to the surveys specified below:

(i) an initial survey before the ship is put in service;

ii) a renewal survey once every 12 months, except where regulation 14(b), (e), (f) and (g) is applicable;

(iii) additional surveys, as occasion arises.

(b) The surveys referred to above shall be carried out as follows:

(i) the initial survey shall include a complete inspection of the ship's structures machinery and equipment, including the outside of the ship's bottom and the inside and outside of the boilers. This surveys shall be such as to ensure that the arrangements, materials and scantlings of the structure, boilers and other pressure vessels and their appurtenances, main and auxiliary machinery, electrical installation, radio installations including those used in life-saving appliances, fire protection, fire safety systems and appliances, life-saving appliances and arrangements, shipborne navigational equipment, nautical publications, means of embarkation for pilots and other equipment fully comply with the requirements of the present regulations, and of the laws, decrees, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Administration for ships of the service for which it is intended. The survey shall also be such as to ensure that the workmanship of all parts of the ship and its equipment is in all respects satisfactory, and that the ship is provided with the lights, shapes, means of making sound signals and distress signals as required by the provisions of the present regulations and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

(ii) the renewal survey shall include an inspection of the structure, boilers and other pressure vessels, machinery and equipment, including the outside of the ship's bottom. The survey shall be such as to ensure that the ship, as regards the structure, boilers and other pressure vessels and their appurtenances, main and auxiliary machinery, electrical installation, radio installations including those used in life-saving appliances, fire protection, fire safety systems and appliances, life-saving appliances and arrangements, shipborne navigational equipment, nautical publications, means of embarkation

for pilots and other equipment is in satisfactory condition and is fit for the service for which it is intended, and that it complies with the requirements of the present regulations and of the laws, decrees' orders and regulations promulgated as a result thereof by the Administration. The lights, shapes, means of making sound signals and distress signals carried by the ship shall also be subject to the above-mentioned survey for the purpose of ensuring that they comply with the requirements of the present regulations and of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force,

(iii) an additional survey either general or partial, according to the circumstances, shall be made after a repair resulting from investigations prescribed in regulation 11, or whenever any important repairs or renewals are made. The surveys shall be such as to ensure that the necessary repairs or renewals have been effectively made, that the material and workmanship of such repairs or renewals are in all respects satisfactory, and that the ship complies in all respects with the provisions of the present regulations and of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force, and of the laws, decrees, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Administration;

(c) (i) the laws, decrees, orders and regulations referred to in paragraph (b) of this regulation shall be in all respects such as to ensure that, from the point of view of safety of life, the ship is fit for the service for which it is intended;

(ii) they shall among other things prescribe the requirements to be observed as to the initial and subsequent hydraulic or other acceptable alternative tests to which the main and auxiliary boilers, connections, steam pipes, high pressure receivers and fuel tanks for internal combustion engines are to be submitted including the test procedures to be followed and the intervals between two consecutive tests."

Regulation 8. Surveys of life-saving appliances and other equipment of cargo ships

The existing text is replaced by the following:

''(a) The life-saving appliances and other equipment of cargo ships of 500 tons gross tonnage and upwards as referred to in paragraph (b)(i) shall be subject to the surveys specified below:

(i) an initial survey before the ship is put in service;

(ii) a renewal survey at intervals specified by the Administration but not exceeding five years, except where regulation 14(b), (e), (f) and (g) is applicable;

(iii) a periodical survey within three months before or after the second anniversary date or within three months before or after the third anniversary date of the Cargo Ship Safety Equipment Certificate which shall take the place of one of annual surveys specified in paragraph (a) (iv);

(iv) an annual survey within 3 months before or after each anniversary date of the Cargo Ship Safety Equipment Certificate;

(v) an additional survey as prescribed for passenger ships in regulation 7(b)(iii).

(b) The surveys referred to in paragraph (a) shall be carried out as follows:

(i) the initial survey shall include a complete inspection of the fire safety systems and appliances, life-saving appliances and arrangements except radio installations, the shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and other equipment to which chapters II-1, II-2, III and V apply to ensure that they comply with the requirements of the present regulations, are in satisfactory condition and are fit for the service for which the ship is intended. The fire control plans, nautical publications, lights, shapes, means of making sound signals and distress signals shall also be subject to the above-mentioned survey for the purpose of ensuring that they comply with the requirements of the present regulations and, where applicable, the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

(ii) the renewal and periodical surveys shall include an inspection of the equipment referred to in paragraph (b)(i) to ensure that it complies with the relevant requirements of the present regulations and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force, is in satisfactory condition and is fit for the service for which the ship is intended;

(iii) the annual survey shall include a general inspection of the equipment referred to in paragraph (b)(i) to ensure that it has been maintained in accordance with regulation 11(a) and that it remains satisfactory for the service for which the ship is intended.

c) The periodical and annual surveys referred to in paragraphs (a) (iii) and (a)(iv) shall be endorsed on the Cargo Ship Safety Equipment Certificate.''

Regulation 9. Surveys of radio and radar installations of cargo ships

The existing heading is replaced by the following:

"Surveys of radio installations of cargo ships''

The existing text is replaced by the following:

"(a) The radio installations, including those used in life-saving appliances, of cargo ships to which chapters III and IV apply shall be subject to the surveys specified below:

(i) an initial survey before the ship is put in service;

(ii) a renewal survey at intervals specified by the Administration but not exceeding five years, except where regulation 14 (b), (e), (f) and (g) is applicable;

(iii) a periodical survey within three months before or after each anniversary date of the Cargo Ship Safety Radio Certificate;

(iv) an additional survey as prescribed for passenger ships in regulation 7(b)(iii).

(b) The surveys referred to in paragraph (a) shall be carried out as follows:

(i) the initial survey shall include a complete inspection of the radio installations of cargo ships, including those used in life-saving appliances, to ensure that they comply with the requirements of the present regulations;

(ii) the renewal and periodical surveys shall include an inspection of the radio installations of cargo ships, including those used in life-saving appliances, to ensure that they comply with the requirements of the present regulations.

(c) The periodical surveys referred to in paragraph (a) (iii) shall be endorsed on the Cargo Ship Safety Radio Certificate.''

Regulation 10. Surveys of hull, machinery and equipment of cargo ships

The existing heading is replaced by the following:

"Surveys of structure ,machinery equipment of cargo ships"

The existing text is replaced by the:

"(a) The structure, machinery and equipment (other than items in respect of which a Cargo Ship Safety Equipment Certificate and a Cargo Ship Safety Radio Certificate are issued) of a cargo ship as referred to in paragraph (b)(i) shall be subject to the surveys and inspections specified below:

(i) an initial survey including an inspection of the outside of the ship's bottom before the ship is put in service;

(ii) a renewal survey at intervals specified by the Administration but not exceeding 5 years, except where regulation 14(b), (e), (f) and (g) is applicable;

(iii) an intermediate survey within three months before or after the second anniversary date or within three months before or after the third anniversary date of the Cargo Ship Safety Construction Certificate, which shall take the place of one of the annual surveys specified in paragraph (a),

(iv) an annual survey within 3 months before or after each anniversary date of the Cargo Ship Safety Construction Certificate;

(v) a minimum of two inspections of the outside of the ship's bottom during any five year period, except where regulation 14(e) or (f) is applicable. Where regulation 14(e) or (f) is applicable, this five year period may be extended to coincide with the extended period of validity of the certificate. In all cases the interval between any two such inspections shall not exceed 36 months:

(vi) an additional survey as prescribed for passenger ships in regulation 7(b)(iii).

(b) The surveys and inspections referred to in paragraph (a) shall be carried out as follows:

(i) the initial survey shall include a complete inspection of the structure, machinery and equipment. This survey shall be such as to ensure that the arrangements, materials, scantlings and workmanship of the structure, boilers and other pressure vessels, their appurtenances, main and auxiliary machinery including steering gear and associated control systems, electrical installation and other equipment comply with the requirements of the present regulations, are in satisfactory condition and are fit for the service for which the ship is intended and that the required stability information is provided. In the case of tankers such a survey shall also include an inspection of the pump-rooms, cargo, bunker and ventilation piping systems and associated safety devices,

(ii) the renewal survey shall include an inspection of the structure, machinery and equipment as referred to in paragraph (b)(i) to ensure that they comply with the requirements of the present regulations, are in satisfactory condition and are fit for the service for which the ship is intended;

(iii) the intermediate survey shall include an inspection of the structure, boilers and other pressure vessels, machinery and equipment, the steering gear and the associated control systems and electrical installations to ensure that they remain satisfactory for the service for which the ship is intended. In the case of tankers, the survey shall also include an inspection of the pump-rooms, cargo, bunker and ventilation pipingsystems and associated safety devices and the testing of insulation resistance of electrical installations in dangerous zones;

(iv) the annual survey shall include a general inspection of the structure, machinery and equipment referred to in paragraph (b)(i), to ensure that they have been maintained in accordance with regulation 11(a) and that they remain satisfactory for the service for which the ship is intended,

(v) the inspection of the outside of the ship's bottom and the survey of related items inspected at the same time shall be such as to ensure that they remain satisfactory for the service for which the ship is intended.

(c) The intermediate and annual surveys and the inspections of the outside of the ship's bottom referred to in paragraphs (a)(iv) and (a)(v) shall be endorsed on the Cargo Ship Safety Construction Certificate.''

Regulation 11. Maintenance of conditions after survey

The existing text is replaced by the following:

''a) The condition of the ship and its equipment shall be maintained to conform with the provisions of the present regulations to ensure that the ship in all respects will remain fit to proceed to sea without danger to the ship or persons on board.

(b) After any survey of the ship under regulations 7, 8, 9 or 10 has been completed, no change shall be made in the structural arrangements, machinery, equipment and other items covered by the survey, without the sanction of the Administration.

(c) Whenever an accident occurs to a ship or a defect is discovered, either of which affects the safety of the ship or the efficiency or completeness of its lifesaving appliances or other equipment, the master or owner of the ship shall report at the earliest opportunity to the Administration, the nominated surveyor or recognized organization responsible for issuing the relevant certificate, who shall cause investigations to be initiated to determine whether a survey, as required by regulations 7, 8, 9 or 10, is necessary. If the ship is in a port of another Contracting Government, the master or owner shall also report immediately to the appropriate authorities of the port State and the nominated surveyor or recognized organization shall ascertain that such a report has been made.''

Regulation 12. Issue of certificates

The existing heading is replaced by the following:

"Issue or endorsement of certificates" The existing text is replaced by the following:

"(a)(i) a certificate called a passenger Ship Safety Certificate shall be issued after an initial or renewal survey to a passenger ship which complies with the relevant requirements of chapters, II-1, II-2, III, IV and V and any other relevant requirements of the present regulations;

(ii) a certificate called a Cargo Ship Safety Construction Certificate shall be issued after an initial or renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapters II-1 and II-2 (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans) and any other relevant requirements of the present regulations;

(iii) a certificate called a Cargo Ship Safety Equipment Certificate shall be issued after an initial or renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapters II-1, II-2, III and V and any other relevant requirements of the present regulations;

(iv) a certificate called a Cargo Ship Safety Radio Certificate shall be issued after an initial or renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapter IV and any other relevant requirements of the present regulations;

(v) (1) a certificate called a Cargo Ship Safety Certificate may be issued after an initial or renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapters II-1, II-2, III, IV and V and any other relevant requirements of the present regulations, as an alternative to the certificates referred to in paragraph (a)(ii), (a)(iii) and (a)(iv);

(2) whenever in this chapter reference is made to a Cargo Ship Safety Construction Certificate, Cargo Ship Safety Equipment Certificate or Cargo Ship Safety Radio Certificate, it shall apply to a Cargo Ship Safety Certificate, if it is used as an alternative to these certificates.

(vi) the passenger Ship Safety Certificate, the Cargo Ship Safety Equipment Certificate, the Cargo Ship Safety Radio Certificate and the Cargo Ship Safety Certificate, referred to in sub- paragraphs (i), (ii), (iii) and (v), shall be supplemented by a Record of Equipment;

(vii) when an exemption is granted to a ship under and in accordance with the provisions of the present regulations, a certificate called an Exemption Certificate shall be issued in addition to the certificate prescribed in this paragraph;

(viii) the certificates referred to in this regulation shall be issued or endorsed either by the Administration or by any person or organization authorized by it. In every case, that Administration assumes full responsibility for the certificates.

(b) A Contracting Government shall not issue certificates under, and in accordance with, the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960, 1948 or 1929, after the date on which acceptance of the present Convention by the Government takes effect.''

Regulation 13. Issue of certificate by another Government

Tile existing heading is replaced by the following:

"Issue or endorsement of certificates by another Government"

The existing text is replaced by the following:

"A Contracting Government may, at the request of the Administration, cause a ship to be surveyed and, if satisfied that the requirements of the present regulations are complied with, shall issue or authorize the issue of certificates to the ship and, where appropriate, endorse or authorize the endorsement of certificates on the ship in accordance with the present regulations. Any certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Government of the State the flag of which the ship is entitled to fly, and it shall have the same force and receive the same recognition as a certificate issued under regulation 12."

Regulation 14. Duration of Certificates

The existing heading is replaced by the following:

"Duration at validity of certificates"

The existing text is replaced by the following:

"(a) A Passenger Ship Safety Certificate shall be issued for a period not exceeding 12 months. A Cargo Ship Safety Construction Certificate, Cargo Ship Safety Equipment Certificate and Cargo Ship Safety Radio Certificate shall be issued for a period specified by the Administration which shall not exceed five years. An Exemption Certificate shall not be valid for longer than the period of the certificate to which it refers.

(b) (i) notwithstanding the requirements of paragraph (a), when the renewal survey is completed within three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to:

(1) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of expiry of the existing certificate;

(2) for a cargo ship, a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate;

(ii) when the renewal survey is completed after the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to:

(1) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of expiry of the existing certificate;

(2) for a cargo ship, a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate;

(iii) when the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to:

(1) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of completion of the renewal survey;

(2) for a cargo ship, a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

(c) If a certificate other than a Passenger Ship Safety Certificate is issued for a period of less than five years, the Administration may extend the validity of the certificate beyond the expiry date to the maximum period specified in paragraph (a), provided that the surveys referred to in regulations 8, 9 and 10 applicable when a certificate is issued for a period of 5 years are carried out as appropriate.

(d) If a renewal survey has been completed and a new certificate cannot be issued or placed on board the ship before the expiry date of the existing certificate, the person or organization authorized by the Administration may endorse the existing certificate and such a certificate shall be accepted as valid for a further period which shall not exceed 5 months from the expiry date.

(e) If a ship at the time when a certificate expires is not in a port in which it is to be surveyed, the Administration may extend the period of validity of the certificate but this extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed, and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so. No certificate shall be extended for a period longer than three months, and a ship to which an extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled by virtue of such extension to leave that port without having a new certificate. When the renewal survey is completed, the new certificate shall be valid to:

(i) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted;

(ii) for a cargo ship, a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.

(f) A certificate issued to a ship engaged on short voyages which has not been extended under the foregoing provisions of this regulation may be extended by the Administration for a period of grace of up to one month from the date of expiry stated on it. When the renewal survey is completed, the new certificate shall be valid to:

(i) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted;

(ii) for a cargo ship, a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.

(g) In special circumstances, as determined by the Administration, a new certificate need not be dated from the date of expiry of the existing certificate as required by paragraphs (b)(ii), (e) or (f). In these special circumstances, the new certificate shall be valid to:

(i) for a passenger ship, a date not exceeding 12 months from the date of completion of the renewal survey;

(ii) for a cargo ship, a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

(h) If an annual, intermediate or periodical survey is completed before the period specified in the relevant regulations then:

(i) the anniversary date shown on the relevant certificate shall be amended by endorsement to a date which shall not be more than three months later than the date on which the survey was completed;

(ii) the subsequent annual, intermediate or periodical survey required by the relevant regulations shall be completed at the intervals prescribed by these regulations using the new anniversary date;

(iii) the expiry date may remain unchanged provided one or more annual, intermediate or periodical surveys, as appropriate, are carried out so that the maximum intervals between the surveys prescribed by the relevant regulations are not exceeded.

(i) A certificate issued under regulation 12 or 13 shall cease to be valid in any of the following cases:

(i) if the relevant surveys and inspections are 9(a) and 10(a);

(ii) if the certificate is not endorsed in accordance with the present regulations;

(iii) upon transfer of the ship to the flag of another State. A new certificate shall only be issued when the Government issuing the new certificate is fully satisfied that the ship is in compliance with the requirements of regulation 11(a) and (b). In the case of a transfer between Contracting Governments if requested within three months after the transfer has taken place, the Government of the State whose flag the ship was formerly entitled to fly shall, as soon as possible, transmit to the Administration copies of the certificates carried by the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports."

Regulation 15. Form of certificates

The existing heading is replaced by the following:

"Forms of certificates and records of equipment'' The existing text is replaced by the following:

"The certificates and records of equipment shall be drawn up on the form corresponding to the models given in the appendix to the Annex to the present Convention. If the language used is neither English nor French, the text shall include a translation into one of these languages."

Regulation 16. Posting up of certificates

The existing heading is replaced by the following:

"Availability of certificates"

The existing text is replaced by the following:

"The certificates issued under regulations 12 and 13 shall be readily available on board for examination at all times."

Regulation 19. Control

The existing text is replaced by the following:

"(a) Every ship when in a port of another Contracting Government is subject to control by officers duly authorized by such Government in so far as this control is directed towards verifying that the certificates issued under regulation 12 or regulation 13 are valid.

(b) Such certificates, if valid, shall be accepted unless there are clear grounds for believing that the condition of the ship or of its equipment does not correspond substantially with the particulars of any of the certificates or that the ship and its equipment are not in compliance with the provisions of regulation 11(a) and (b).

(c) In the circumstances given in paragraph (b) or where a certificate has expired or ceased to be valid, the officer carrying out the control shall take steps to ensure that the ship shall not sail until it can proceed to sea or leave the port for the purpose of proceeding to the appropriate repair yard without danger to the ship or persons on board.

(d) In the event of this control giving rise to an intervention of any kind, the officer carrying out the control shall forthwith inform, in writing, the Consul or, in his absence, the nearest diplomatic representative of the State whose flag the ship is entitled to fly of all the circumstances in which intervention was deemed necessary. In addition, nominated surveyors or recognized organizations responsible for the issue of the certificates shall also be notified. The facts concerning the intervention shall be reported to the Organization.

(e) The port State authority concerned shall notify all relevant information about the ship to the authorities of the next port of call, in addition to parties mentioned in paragraph (d), if it is unable to take action as specified in paragraphs (c) and (d) or if the ship has been allowed to proceed to the next port of call.

(f) When exercising control under this regulation all possible efforts shall be made to avoid a ship being unduly detained or delayed. If a ship is thereby unduly detained or delayed it shall be entitled to compensation for any loss or damage suffered."

 

APPENDIX. Modifications and additions to the Appendix to the Annex to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

 

The existing forms of the Passenger Ship Safety Certificate, Cargo Ship Safety Construction Certificate, Cargo Ship Safety Equipment Certificate, Cargo Ship Safety Radiotelegraphy Certificate. Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate and Exemption Certificate Contained in the Appendix of tile Annex to tile Convention are replaced by the following forms of certificates and records of equipment.

FORM OF SAFETY CERTIFICATE FOR PASSENGER SHIPS

PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form P)

(Official seal) (State)

For international voyage

Issued under the provisions of the

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, l974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

_____________________________________________________________

(name of the State)

_____________________________________________________________

(person or organization authorized)

Particulars of ship

Name of ship.....................................................................................................................

Distinctive number or letters .............................................................................................

Port of registry ..................................................................................................................

Gross tonnage ...................................................................................................................

Sea areas in which ship is

certified to operate (regulation IV/2) .................................................................................

IMO Number ...................................................................................................................

Date on which keel was laid or ship was at a similar

stage of construction or, where applicable, date on

which work for a conversion or an alteration or

modification of a major character was commenced ...........................................................

THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/7 of the Convention.

2. That the survey showed that:

2.1 the ship complied with the requirements of the Convention as regards:

2.1.1 the structure, main and auxiliary machinery, boilers and other pressure vessels

2.1.2 the watertight subdivision arrangements and details;

2.1.3 the following subdivision load lines:

 

 

Subdivision load lines assigned and marked on the ship's side at amidships (regulation II-1/13)

 

 

Freeboard

To apply when the spaces in which passengers are carried include the following alternative spaces

C.1

C.2

C.3

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2.2 the ship complied with the requirements of the Convention as regards structural fire protection, fire safety systems and appliances and fire control plans;

2.3 the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;

2.4 the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;

2.5 the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;

2.6 the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;

2.7 the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;

2.8 the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for preventing Collisions at Sea in force;

2.9 in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention.

3. That an Exemption Certificate has/has not been issued.

This certificate is valid until ...........................................................................

Issued at .........................................................................................................

(Place of issue of certificate)

................................ .................................................

(Date of issue ) (Signature of authorized official issuing the certificate)

 

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/4(d) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation l/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ....................................................................................

Signed: .........................................................

(Signature of authorized official)

Place: ...........................................................

Date: ............................................................

 

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/I/14(f) of the Convention, be accepted as valid until ...........................................................

Signed: .........................................................

(Signature of authorized official)

Place: ...........................................................

 

Date: ............................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE (FORM P)

This Record shall be permanently attached to the passenger Ship Safety Certificate

 

 

RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED) BY THE PROTOCOL OF l988 RELATING THERETO

1. Particulars of ship

Name of ship .........................................................................................................

Distinctive number or letters .................................................................................

Number of passengers for which certified .............................................................

Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations ...........................................................................................................

2. Details of life-saving appliances

1. Total number of persons for which life -saving appliances are

provided .........................................................................................................

 

Port Side

Starboard

side

2.Total number of lifeboats

2.1 Total number of persons accommodated by them

2.2 Number of partially enclosed lifeboats

(regulation III/42)

2.3 Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43)

2.4 Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/ 44)

2.5 Other lifeboats

2.5.1. Number

2.5.2. Type

........................

............................

............................

............................

................................................................................................................

 

 

 

 

3. Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)

3.1 Number of lifeboats fitted with searchlights

4 Number of rescue boats

4.1 Number of boats which are included in the total lifeboats shown above

5 Liferafts

5.1 Those for which approved launching appliances are required

5.1.1 Number of liferafts

5.1.2 Number of persons accommodated by them

5.2 Those for which approved launching appliances are not required

5.2.1 Number of liferafts

5.2.2 Number of persons accommodated by them

6 Buoyant apparatus

6.1 Number of apparatus

6.2 Number of persons capable of being supported

7 Number of lifebuoys

8 Number of lifejackets

9 Immersion suits

9.1 Total number

9.2 Number of suits complying with the requirements for lifejackets

10 Number of thermal protective aids

11 Radio installations used in life-saving appliances

11.1 Number of radar transponders

11.2 Number of two-way VHF radiotelephone apparatus

 

 

........................................................................

...................................

........................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................

........................................................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

 

 

 

 

3. Details of radio facilities

Items

Actual provision

1. Primary systems

1.1 VHF radio installation

1.1.1 DSC encoder

1.1.2 DSC watch receiver

1.1.3 Radiotelephony

1.2 MF radio installation

1.2.1 DSC encoder

1.2.2 DSC watch receiver

1.2.3 Radiotelephony

1.3 MF/HF radio installation

1.3.1 DSC encoder

1.3.2 DSC watch receiver

1.3.3 Radiotelephony

1.4 INMARSAT ship earth station

2 Secondary means of alerting

3 Facilities for reception of maritime safety information

3.1 NAVTEX receiver

3.2 EGC receiver

3.3 HF direct-printig radiotelegraph receiver

4 Satellite EPIRB

4.1 COSPAS-SARSAT

4.2 INMARSAT

5 VHF EPIRB

6 Ship's radar treasponder

7 Radiotelephone distress frequency watch receiver on 2,182 kHz

8 Device for generating the radiotelephone alarm signal on 2,182 kHz

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................

....................................

....................................

 

....................................

 

....................................

4. Methods used to ensure availability of radio facilities (regulations IV/15.6 and 15.7) 4.1 Duplication of equipment

4.1 Duplication of equipment ................................................................................

4.2 Shore-based maintenance ................................................................................

4.3 At-sea maintenance capability ........................................................................

5. Ships constructed before February 1995 which do not comply with all the applicable requirements of chapter IV of the Convention as amended in 1988

 

Requirements of

regulations

Actual

provision

Hours of listening by operator

Number of operators

Whether auto alarm fitted

Whether main installation fitted

Whether reserve installation fitted

Whether main and reserve transmitters electrically separated or combined

.............................................................................................

...............................

...............................

...............................

............................................................................................................................

...............................

...............................

 

6. Ships constructed before 1 February 1992 which do not fully comply with the applicable requirements of chapter III of the Convention as amended in 1988

 

Actual provision

Radiotelegraph installation for lifeboat

Portable radio apparatus for survival craft

Survival craft EPIRB (121.5 MHz and 243.0 MHz)

Two-way radiotelephone apparatus

............................................................................................

.......................

 

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Issued at ...........................................................................................................................

(Place of issue of the Record)

............................ .....................................................................

(Date of issue) (Signature of duly authorized official

issuing the Record)

 

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

 

FORM OF SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE FOR CARGO SHIPS

CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

 

(Official seal) (State)

Issued under the provisions of the

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

_______________________________________________________

(name of the State)

 

by ________________________________________________________

(person or organization authorized)

Particulars of ships

Name of ship .................................................................................................

Distinctive number or letters ..........................................................................

Port of registry ...............................................................................................

Gross tonnage ................................................................................................

Deadweight of ship (metric tons)

IMO Number ............................................................................................

Type of ship

Oil tanker

Chemical tanker

Gas carrier

Cargo ship other than any of the above

Date on which keel was laid or ship was at a similar

stage of construction or, where applicable, date on

which work for a conversion or an alteration or

modification of a major character

was commenced .......................................

 

 

THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/10 of the Convention.

2. That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapters II-1 and II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans).

3. That the last two inspections of the outside of the ships bottom took place

on ................................................ and ................................................

(dates)

4. That an Exemption Certificate has/has not been issued.

This certificate is valid until ................................................... subject to the annual and intermediate surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation 1/10 of the Convention

Issued at .........................................................................................................

(Place of issue of certificate)

............................ ....................................................

(Date of issue ) (Signature of authorized official

issuing the certificate)

(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)

 

ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS

THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Annual survey: Signed: ........................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

 

Annual/Intermediate Signed: ........................................................

survey: (Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Annual/Intermediate Signed: ........................................................

survey: (Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey: Signed: ........................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

 

ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Signed: ........................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT FOR INSPECTIONS OF THE OUTSIDE OF THE SHIP BOTTOMS

THIS IS TO CERTIFY that, at an inspection required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

First inspection: Signed: ........................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Second inspection: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/ I 4(c) of the Convention, be accepted as valid until …………………………………………………………

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regltlatlon I/4(d) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ..............................................................................

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) I/14(f)21 of the Convention, be accepted as valid until ..................................................................................................

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies

In accordance with regulation I/(h) of the Convention, the new anniversary date is ..................................................

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ...............................................

 

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

FORM OF SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE FOR CARGO SHIPS

CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipmen t (Form E)

(Official seal) (State)

Issued under the provisions of the

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

__________________________________________________________________

(name of State)

by __________________________________________________________________

(person or organization authorized)

Particulars of ship

Name of ship.....................................................................................................................

Distinctive number or letters .............................................................................................

Port of registry ..................................................................................................................

Gross tonnage ...................................................................................................................

Deadweight of ship (metric tons) ……………………………………………………….

Length of ship (regulation III/3.10) .................................................................................

IMO Number ................................................................................................................

Type of ship

Oil tanker

Chemical tanker

Gas carrier

Cargo ship other than any of the above

Date on which keel was laid or ship

was at a similar stage of construction or,

where applicable, date on which work for

a conversion or an alteration or modification

of a major character was commenced..............................................................................

THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/8 of the Convention.

2. That the survey showed that:

2.1 the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans;

2.2 the life-saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;

2.3 the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations

used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;

2.4 the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;

2.5 the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

2.6 in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention.

3. That the ship operates in accordance with regulation III/26. 1.1.1 within the ..................................................... limits of the trade area ............................................

4. That an Exemption Certificate has/has notbeen issued.

This certificate is valid until ............................................. subject to the annual and periodical surveys in accordance with regulation I/8 of the Convention.

 

Issued at ...........................................................................................................................

(Place of issue of certificate )

 

................................... .........................................................

(Date of issue ) (Signature of authorized official

issuing the certificate)

 

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND PERIODICAL SURVEYS

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

 

Annual survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

 

 

 

 

Annual/Periodical

survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Annual/Periodical

survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Annual survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

 

 

 

 

 

ANNUAL/PERIODICAL SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Conventions the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/1 4(c) of the Convention, be accepted as valid until ..................................................................

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ...................................................................

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall. in accordance with regulation I/14(e)I/14(f) of the Convention, be accepted as valid until .......................................................................................................

 

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

 

 

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for advancemet of anniversary dare where regulation I/14(h) applies

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ....................................

 

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ......................................

 

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE (FORM E)

This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safely Equipment Certificate

 

RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA. 1974, AS MOIDIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

 

1. Particulars of ship

Name of ship....................................................................................................................

Distinctive number or letters ............................................................................................

2. Details of life-saving appliances

1. Total number of persons for which life-saving appliances are provided

 
 

Port side

Starboard side

2 Total number of persons accommodated by them

2.1 Total number of persons accommodated by them

2.2 Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation 111/43)

2.3 Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/44)

2.4 Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/45)

2.5 Number of fire-protected lifeboats (regulation III/46)

2.6 Other lifeboats

2.6.1 Number

2.6.2 Type

........................................

....................

....................

....................

....................

....................

........................................

........................................

........................................

....................

................................................................................

2.7 Number off freefall lifeboats

2.7.1 Totally enclosed (regulation III/44)

2.7.2 Self-contained (regulation III/45)

2.7.3 Fire-protected (regulation III/46)

 

................................................................................

 

3 Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)

3.1 Number of lifeboats fitted with searchlights

 

 

....................

 

 

 

4 Number of rescue boats

4. 1 Number of boats which are included in the total lifeboats shown above

5 Liferafts

5. 1 Those for which approved launching appliances are required

5. 1 .1 Number of liferafts

5.1.2 Number of persons accommodated by them

5.2 Those for which approved launching appliances are not required

5.2.1 Number of liferafts

5.2.2 Number of persons accommodated by them

5.3 Number of liferafts required by regulation III/26.1.4

6 Number of lifebuoys

7 Number of lifejackets

8 Immersion suits

8.1 Total number

8.2 Number of suits complying with the requirements for lifejackets

9 Number of thermal protective aids

10 Radio installations used in life-saving appliances

10.1 Number of radar transponders

10.2 Number of two-way VHF radiotelephone apparatus

...................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

 

...................................................................

...................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

 

......................................................................................................................................

...................................................................

 

 

3. Ships constructed before 1 February 1992 which do not fully comply with the applicable requirements of chapter III of the Convention as amended 1988

 

Actual provision

 

Radiotelegraph installation for lifeboat

Portable radio apparatus for survival craft

Survival craft EPIRB (121.5 MHz and 243.0 MHz)

Two-way radiotelephone apparatus

 

................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Issued at ...........................................................................................................................

(Place of issue of the record)

.......................... .........................................................

(Date of issue ) (Signature of duly authorized official

issuing the Record)

 

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

 

 

FORM OF SAFETY RADIO CERTIFICATE FOR CARGO SHIPS

CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment of Radio Facilities (Form R)

(Official seal) (State)

Issued under the provisions of the

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

__________________________________________________________________

(name of the State)

by __________________________________________________________________

(person or organization authorized)

 

Particulars of ship

Name of ship ....................................................................................................................

Distinctive number or letters .............................................................................................

Port of registry ..................................................................................................................

Gross tonnage ...................................................................................................................

Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2) ........................................

IMO Number..................................................................................................................

Date on which keel was laid or ship was at a similar

stage of construction or, where applicable, date on

which work for a conversion or an alteration or

modification of a major character was commenced ...........................................................

 

 

 

THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/9 of the Convention.

2. That the survey showed that:

2.1 the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;

2.2 the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;

3. That an Exemption Certificate has/has not been issued.

This certificate is valid until ............................................. subject to the periodical surveys in accordance with regulation 1/9 of the Convention

Issued at ...........................................................................................................................

(Place of issue of certificate)

 

 

 

 

.......................... ........................................................

(Date of issue ) (Signature of authorized official

issuing the certificate)

 

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

 

ENDORSEMENT FOR PERIODICAL SURVEYS

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/9 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

 

Periodical survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Periodical survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Periodical survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Periodical survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropr iate)

 

PERIODICAL SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at a periodical survey in accordance with regulation I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/ I 4(c) of the Convention, be accepted as valid until .............................................................

 

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/l4(d) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until .............................................................

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) orI/14 (f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/I/14(f) of the Convention, be accepted as valid until ..................................................................................................

 

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ..................................................

 

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance which regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ................................................

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE (FORM R)

This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Radio Certificate

 

RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

 

1. Particulars of ship

Name of ship ....................................................................................................................

Distinctive number or letters .............................................................................................

Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations ......................................................................................................................

2. Details of radio facilities

Item

Actual provision

1. Primary systems

1.1 VHF radio installation

1.1.1 DSC encoder

1.1.2 DSC watch receiver

1.1.3 Radiotelephony

1.2 MF radio installation

1.2.1 DSC encoder

1.2.2 DSC watch receiver

1.2.3 Radiotelephony

1.3 MF/HF radio installation

1.3.1 DSC encoder

1.3.2 DSC watch receiver

1.3.3 Radiotelephony

1.3.4 Direct-printing telegraphy

1.4 INMARSAT ship earth station

2 Secondary means of alerting

3 Facilities for reception of maritime safety information

3.1 NAVTEX receiver

3.2 EGC receiver

3.3 HF direct-printing radiotelegraph receiver

4 Satellite EPIRB

4.1 COSPAS-SARSAT

4.2 INMARSAT

5 VHF EPIRB

6 Ship's radar transponder

7 Radiotelephone distress frequency watch receiver on 2,182 kHz

8 Device for generating the radiotelephone alarm signal on 2,182 kHz

 

 

 

............................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................

 

............................................................................................................

 

........................................................................

....................................

....................................

 

....................................

 

....................................

3. Methods used to ensure availability of radio facilities (regulations IV/15.6 and 15.7)

3.1 Duplication of equipment ............................................................................................

3.2 Shore-based maintenance ............................................................................................

3.3 At-sea maintenance capability .....................................................................................

4. Ships constructed before 1 February 1995 which do not comply with all the applicable requirements of chapter IV of the Convention as amended in1988

4.1 For ships required to be fitted with radiotelegraphy in accordance with the Convention in force prior to 1 February 1992.

 

 

Requirements of regulations

Actual provision

Hours of listening by operator

Number of operators

Whether auto alarm fitted

Whether main installation fitted

Whether reserve installation fitted

Whether main and reserve transmitters electrically separated or combined

 

.................................................................................................................................................

.............................

.................................................................................................................................................

.............................

4.2 For ships required to be fitted with radiotelephony in accordance with the Convention in force prior to 1 February 1992.

 

Requirements

of regulations

Actual provision

Hours of listening

Number of operators

 

..........................................................

..........................................................

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Issued at ...........................................................................................................................

(Place of issue of the Record)

....................... .....................................................................

(Date of issue) (Signature of duly authorized official

issuing the Record)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

FORM OF SAFETY CERTIFICATE FOR CARGO SHIPS

CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE

This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form C)

(Official seal) (State)

Issued under the provisions of the

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE

AT SEA, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

__________________________________________________________________

(name of State)

by __________________________________________________________________

(person or organization authorized)

Particulars of ship

Name of ship ....................................................................................................................

Distinctive number or letters .............................................................................................

Port of registry...................................................................................................................

Gross tonnage ...................................................................................................................

Deadweight of ship (metric tons)....................................................................................

Length of ship (regulation III/3.10) ..................................................................................

Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2) ........................................

IMO Number .................................................................................................................

Type of ship

Oil tanker

Chemical tanker

Gas carrier

Cargo ship other than any of the above

Date on which keel was laid or ship was at a similar

stage of construction or, where applicable, date on

which work for an alteration or modification of a

major character was commenced .........................................................

 

 

THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulations I/8, I/9 and I/10 of the Convention.

2. That the survey showed that:

2.1 the condition of the structure, machinery and equipment as defined in regulation I/10 was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapter II-1 and chapter II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plans);

2.2 That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on.............................................................. and .................................................

(dates)

2.3 the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire control plans;

2.4 the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;

2.5 the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;

2.6 the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;

2.7 the functioning of the radio installation used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;

2.8 the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;

2.9 the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

2.10 in all other respects, the ship compiled with the relevant requirements of the Convention.

3. That the ship operates in accordance with regulation III/26.1.1.1. within the limits of the trade area ........................................

4. That an Exemption Certificate has/has notbeen issued.

This certificate is valid until ....................................... subject to the annual, intermediate and periodical surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulations I/8, I/9 and I/10 of the Convention

Issued at ...........................................................................................................................

(Place of issue of certificate )

............................ ........... .............................................

(Date of issue ) (Signature of authorized official

issuing the certificate)

 

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS RELATING TO STRUCTURE, MACHINERY AND EQUIPMENT REFERRED TO IN PARAGRAPH 2.1 OF THIS CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

 

Annual survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Intermediate Signed: ....................................................... survey: (Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Annual/Intermediate Signed: .......................................................

survey: (Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Annual survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate survey in accordance with regulations I/10 and I/14(h)(iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT FOR INSPECTIONS OF THE OUTSIDE OF THE SHIP'S BOTTOM

THIS IS TO CERTIFY that, at an inspection required by regulation I/10 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

First inspection: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Second inspection: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND PERIODICAL SURVEYS RELATING TO LIFE-SAVING APPLIANCES AND OTHER EQUIPMENT REFERRED TO IN PARAGRAPHS 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 AND 2.9 OF THIS CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Annual survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Periodical Signed: .......................................................

survey: (Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

Annual/Periodical Signed: .......................................................

survey: (Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

 

 

 

 

ANNUAL/PERIODICAL SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/periodical survey in accordance with regulations I/8 and I/14(h) (iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT FOR PERIODICAL SURVEYS RELATING TO RADIO INSTALLATIONS REFERRED TO IN PARAGRAPHS 2.6 AND 2.7 OF THIS CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/9 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Periodical survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Periodical survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

 

Periodical survey: Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PERIODICAL SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION I/14(h)(iii)

THIS IS TO CERTIFY that, at a periodical survey in accordance with regulations I/9 and I/14(h)(iii) of the Conventions the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention.

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the Certificate if valid for less than 5 years regulation I/14(c) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/ 14(c) of the Convention, be accepted as valid

until ...............................................................

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation I/14(d) applies

The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until.......................................................

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend file validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e)/I/14(f) of the Convention, be accepted as valid until ..................................................................................................

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement for advancement of anniversary date where regulation I/14(h) applies

In accordance with regulation I/14(h) of the Convention, the new anniversary date is ...............................................

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with regulation I/14 (h) of the Convention, the new anniversary date is ....................................................

Signed: .......................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

 

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE (FORM C)

This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Certificate

 

RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

 

1. Particulars of ship

Name of ship ....................................................................................................................

Distinctive number or letters .............................................................................................

Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations .....................................................................................................................

2. Details of life-saving appliances

1 Total number of persons for which life-saving appliances are

provided .............................................................................

 

Port side

Starboard side

2 Total number of lifeboats

2.1 Total number of persons accommodated by them

2.2 Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43)

2.3 Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/44)

2.4 Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/45)

2.5 Number of fire-protected lifeboats (regulation III/46)

2.6 Other lifeboats

2.6.1 Number

2.6.2 Type

 

............................................

......................

.....................

.....................

........................................................................................

............................................

......................

......................

......................

........................................................................................

2.7 Number of freefall lifeboats

2.7.1 Totally enclosed (regulation III/44)

2.7.2 Self-contained (regulation III/45)

2.7.3 Fire-protected (regulation III/46)

 

 

 

................................................................................................................................................

3 Number of motor lifeboats included in the total lifeboats shown above

3.1 Number of lifeboats fitted with searchlights

4 Number of rescue boats

4. 1 Number of boats which are included in the total lifeboats

shown above

5 Liferafts

5. 1 Those for which approved launching appliances are required

5.1.1 Number of liferafts

5.1.2 Number of persons accommodated by them

5.2 Those for which approved launching appliances are not required

5.2.1 Number of liferafts

5.2.2 Number of persons accommodated by them

5.3 Number of liferafts required by regulation III/26.1.4

6 Number of lifebuoys

7 Number of lifejackets

8 Immersion suits

8.1 Total number

8.2 Number of suits complying with the requirements for lifejackets

9 Number of thermal protective aids

10 Radio installations used in life-saving appliances

10.1 Number of radar transponders

10.2 Number of two-way VHF radiotelephone apparatus

................................................................

................................

 

 

...............................

 

 

................................................................

................................

................................................................................................

................................

................................

 

................................

................................

 

 

 

................................

................................

 

 

 

 

3. Details of radio facilities

Item

Actual provision

1 Primary systems

1.1 VHF radio installation

1.1.1 DSC encoder

1.1.2 DSC watch receiver

1.1.3 Radiotelephony

1.2 MF radio installation

1.2.1 DSC encoder

1.2.2 DSC watch receiver

1.2.3 Radiotelephony

1.3 MF/HF radio installation

1.3.1 DSC encoder

1.3.2 DSC watch receiver

1.3.3 Radiotelephony

1.4 INMARSAT ship earth station

2 Secondary means of alerting

3 Facilities for reception of maritime safety information

3.1 NAVTEX receiver

3.2 EGC receiver

3.3 HF direct-printing radiotelegraph receiver

4 Satellite EPIRB

4.1 COSPAS/SARSAT

4.2 INMARSAT

5 VHF EPIRB

6 Ship's radar transponder

7 Radiotelephone distress frequency watch receiver on 2,182 kHz

8 Device for generating the radiotelephone alarm signal on 2,182 kHz

 

 

 

............................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................................................................................................

....................................

....................................

 

............................................................................................................

 

........................................................................

....................................

....................................

 

....................................

 

....................................

 

 

4. Methods used to ensure availability of radio facilities (regulations IV/15.6 and 15.7) 4.1 Duplication equipment ................................................................................................

4.2 Shore-based maintenance ............................................................................................

4.3 At-sea maintenance capability .....................................................................................

5. Ships constructed before 1 February 1995 which do not comply with all the applicable requirements of chapter IV of the Convention as amended in 1988

5.1 For ships required to be fined with radiotelegraphy in accordance with the Convention in force prior to 1 February 1992

 

Requirements

of regulations

Actual

provision

Hours of listening by operator

Number of operators

Whether auto alarm fitted

Whether main installation fitted

Whether reserve installation fitted

Whether main and reserve transmitters electrically separated or combined

 

............................................................................................................................................

............................

............................................................................................................................................

............................

5.2 For ships required to be fitted with radiotelephony in accordance with the Convention in force prior to 1 February 1992

 

Requirements of regulations

Actual provision

 

Hours of listening

Number of operators

 

........................................................

........................................................

6. Ships constructed before 1 February 1992 which do not fully comply with the applicable requirements of chapter III of the Convention as amended in 1988

 

Actual provision

 

Radiotelegraph installation for lifeboat

Portable radio apparatus for survival craft

Survival craft EPIRB (121.5 MHz and 243.0 MHz)

Two-way radiotelephone apparatus

 

............................................................................................

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Issued at ...........................................................................................................................

(Place of issue of the Record)

......................... ......................................................... (Date of issue ) (Signature of duly authorized official

issuing the Record)

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

 

FORM OF EXEMPTION CERTIFICATE

EXEMPTION CERTIFICATE

(Official seal) (State)

Issued under the provisions of the

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as modified by the Protocol of 1988 relating thereto

under the authority of the Government of

__________________________________________________________________

(name of State)

 

 

 

 

by __________________________________________________________________

(person or organization authorized)

Particulars of ship

Name of ship ....................................................................................................................

Distinctive number of letters .............................................................................................

Port of registry ..................................................................................................................

Gross tonnage ...................................................................................................................

IMO Number .................................................................................................................

 

THIS IS TO CERTIFY:

That the ship is, under the authority conferred by regulation ............................................ of the Convention, exempted from the requirements of .....................................................

............................................................................................................................................................................................. of the Convention.

Conditions, if any, on which the Exemption Certificate is granted:

..........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Voyages, if any, on which the Extemption Certificate is granted:

………………………………………………………………………………………………

This certificate is valid until ........................................................................... subject to the .................................................................................................... Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

Issued at ...........................................................................................................................

(Place of issue of the Record)

 

 

 

 

......................... ......................................................... (Date of issue ) (Signature of duly authorized official

issuing the certificate)

 

(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate)

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(c) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(c) of the Convention, be accepted as valid until ....................... subject to the ...................................Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

Signed:.........................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extent certificate if valid for less than 5 years where regulation I/14(d) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until ..............................................subject to the................................ Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

Signed:.........................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

 

 

 

Endorsement to extent the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation I/14(e) or I/14(f) applies

This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) or I/14(f) of the Convention, be accepted as valid until .............................................................................. ................................. subject to the................................................................................... Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.

 

Signed:.........................................................

(Signature of authorized official)

Place: ..........................................................

Date: ...........................................................

 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)