Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā “ Par uzņēmējdarbību” ” otrajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

( reģ. nr. 123; dok. nr. 238)

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"

     

Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par uzņēmējdarbību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Uzņēmējdarbības līdztiesības garantijas

Fiziskām un juridiskām personām ir vienādas tiesības dibināt uzņēmumus Latvijas Republikā, ja likumā nav noteikts citādi.

Visi uzņēmēji (uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības) savā darbībā ir

līdztiesīgi. Nav pieļaujams, ka atkarībā no īpašuma formām (veidiem) tiek piemērotas dažādas nodokļu likmes un noteikumi un dažādas (atšķirīgas) tiesības uz banku kredītiem, ja likumi par kredītiem un nodokļiem neparedz citādi.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.91. likumu]

         

5.pants. Uzņēmējsabiedrība

Uzņēmējsabiedrība ir fizisko vai juridisko personu apvienība uzņēmējdarbības veikšanai.

Uzņēmējsabiedrību var nodibināt uz tās dibinātāju pieņemto statūtu (statūtsabiedrības) vai noslēgto līgumu (līgumsabiedrības) pamata, nosakot arī uzņēmējsabiedrības un tās dalībnieku tiesības un pienākumus (arī atbildību par sabiedrības saistībām), pārvaldes kārtību.

Uzņēmējsabiedrība var izveidot vienu vai vairākus uzņēmumus.

Uzņēmējsabiedrība jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.91. likumu]

1. Svītrot 5.panta trešo daļu.

   

Redakc. preciz.

1. Izslēgt 5.panta trešo daļu.

 

2. 8.pantā:

     

2. 8.pantā:

 

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

   

Redakc. preciz.

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

8.pants. Filiāles un pārstāvniecības

"8.pants. Filiāles, pārstāvniecības un koncerni";

     

“8.pants. Filiāles, pārstāvniecības un koncerni”;

Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var izveidot filiāles un atvērt pārstāvniecības likumā noteiktajā kārtībā.

Latvijas Republikas uzņēmumu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijas teritorijā nav juridiskās personas statusa. Juridiskās personas statuss var būt ārvalstu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) filiālēm un pārstāvniecībām Latvijas Republikā un Latvijas Republikas uzņēmumu filiālēm un pārstāvniecībām ārvalstīs, ja šo valstu likumi paredz šāda statusa filiāles un pārstāvniecības. Filiāles un pārstāvniecības vadītājs rīkojas uz attiecīgas uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības pilnvaras pamata.

Filiāles un pārstāvniecības jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, iesniedzot filiāles statūtus (nolikumu), ko apstiprinājusi uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārvaldes institūcija.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.91. likumu un 12.05.92.

likumu]

         
 

papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

   

Redakc. preciz.

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"Uzņēmēji un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var veidot koncernus Koncernu likumā noteiktajā kārtībā. Koncerns nav juridiska persona."

     

“Uzņēmēji un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var veidot koncernus Koncernu likumā noteiktajā kārtībā. Koncerns nav juridiskā persona.”

9.pants. Uzņēmēja un uzņēmuma savstarpējās tiesiskās attiecības

Uzņēmēja un uzņēmuma savstarpējās tiesiskās attiecības regulē likumi par attiecīgajām uzņēmējdarbības formām kā arī uzņēmējsabiedrības vai uzņēmuma statūti vai arī līgums.

Uzņēmums valda, lieto mantu un rīkojas ar to likuma un uzņēmēja noteiktajos ietvaros.

3. Papildināt 9.panta pirmo daļu aiz vārdiem "vai arī līgums" ar vārdiem "kā arī citi likumi".

   

Redakc. preciz.

3. Papildināt 9.panta pirmo daļu pēc vārdiem “vai arī līgums” ar vārdiem “kā arī citi likumi”.

30.pants. Uzņēmējsabiedrību un uzņēmumu reģistrēšana

Uzņēmējsabiedrību un uzņēmumu reģistrēšanu veic Latvijas Republikas

Uzņēmumu reģistrs. Reģistra darbību un reģistrēšanas kārtību nosaka likums par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā jāreģistrē visas uzņēmējsabiedrības un visi uzņēmumi, kā arī filiāles un pārstāvniecības, kas veic uzņēmējdarbību Latvijas Republikas teritorijā. Nereģistrētu uzņēmējsabiedrību un uzņēmumu darbība ir aizliegta.

Uzņēmējsabiedrība uzskatāma par nodibinātu, bet uzņēmums par izveidotu ar to reģistrācijas dienu.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram uzņēmuma dibināšanas dokumenti jāizskata 15 dienu laikā no to iesniegšanas dienas.

Ja uzņēmējsabiedrība vai uzņēmums 30 dienu laikā nesaņem atteikumu, tie uzskatāmi par reģistrētiem.

Reģistrācijas atteikumu ieinteresētajai personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 30.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā jāreģistrē izšķirošā ietekme saskaņā ar Koncernu likumu."

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Papildināt 30. panta otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā jāreģistrē arī koncerna līgumi saskaņā ar Koncernu likumu.”

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 4. pantu.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4. Papildināt 30.panta otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā jāreģistrē arī koncerna līgumi saskaņā ar Koncernu likumu.”

Pārejas noteikumi

[<*> - 1997.gada 4.decembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 26.12.97.]

1. Šā likuma 34.1 pants ir spēkā līdz 1998.gada 31.decembrim.

2. Lauksaimniecības statūtsabiedrībām, kuras ir likvidētas un līdz 1996.gada 1.janvārim izslēgtas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, bet kurām ir nodokļu parādi, un lauksaimniecības statūtsabiedrībām, kuras pieņēmušas lēmumu par likvidāciju un uzsākušas likvidāciju līdz 1996.gada 1.janvārim, bet kuru likvidācija līdz 1997.gada 1.janvārim nav pabeigta sakarā ar nerealizētajiem pamatlīdzekļiem, maksātnespējīgu debitoru saistībām un nodokļu maksājumu parādiem, kā arī parādiem par saņemto elektroenerģiju, siltumenerģiju un gāzi, likvidāciju pabeidz un to nodokļu parādus un ar tiem saistītās pamatparāda palielinājuma naudas, nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam lauksaimniecības

statūtsabiedrību sarakstam.

3. Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošas kustamas mantas ieķīlājumi, kas nodibināti līdz 1997.gada 9.augustam, reģistrējami šajā likumā noteiktajās institūcijās līdz 1998.gada 31.martam.

         
 

5. Papildināt Pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Statūtsabiedrību uzņēmumi, kuri ir nodibināti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, jāpārveido par patstāvīgām statūtsabiedrībām vai jāpievieno statūtsabiedrībai līdz 1999.gada 30.decembrim."

3

Ekonomikas ministrijas parlamenntārais sekretārs A. Jirgens

Aizstāt likumprojekta 5. pantā vārdus “1999.gada 30.decembrim” ar vārdiem “2000. gada 30. decembrim”

 

Atbalstīt

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Statūtsabiedrību uzņēmumi, kuri nodibināti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, jāpārveido par patstāvīgām statūtsabiedrībām vai jāpievieno statūtsabiedrībai līdz 2000.gada 30.decembrim.”