Likumprojekts

Likumprojekts

Koncernu likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) sabiedrība – statūtsabiedrība vai viena īpašnieka uzņēmums;

2) pārvaldes institūcijas – pilnsapulce, pārraudzības institūcija un izpildinstitūcija;

3) pilnsapulce – akciju sabiedrības akcionāru pilnsapulce, sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce, paju sabiedrības dalībnieku pilnsapulce vai kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce). Viena īpašnieka uzņēmumos pilnsapulces funkcijas veic īpašnieks;

4) pārraudzības institūcija – akciju sabiedrības padome;

5) izpildinstitūcija – statūtsabiedrības valde vai viena īpašnieka uzņēmuma īpašnieks vai persona (personu grupa), kuru īpašnieks pilnvarojis veikt uzņēmuma pārvaldi;

6) līdzdalība – piedalīšanās ar ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā;

7) daļa – akciju sabiedrības akcija, sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļa, paju sabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības paja;

8) dalībnieki – akciju sabiedrības akcionāri, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, dalībnieki, paju sabiedrības dalībnieki vai kooperatīvās sabiedrības biedri;

9) peļņa – sabiedrības peļņas daļa, ko saskaņā ar attiecīgās uzņēmējdarbības veidu regulējošo likumu ir tiesīga sadalīt sabiedrības pilnsapulce, apstiprinot sabiedrības gada pārskatu.

2.pants. Koncerns un tā koncernsabiedrības

(1) Koncerns ir tādu sabiedrību grupa, kuras atrodas izšķirošās ietekmes attiecībās saskaņā ar šā likuma 3.pantu (turpmāk – koncernsabiedrības).

(2) Koncerns pastāv arī, ja fiziskajai personai ir izšķirošā ietekme vismaz divās sabiedrībās. Šādā gadījumā par koncernu uzskatāma to sabiedrību grupa, kurās šai personai ir izšķirošā ietekme.

(3) Koncerna mātes sabiedrība ir sabiedrība, kurai ir izšķirošā ietekme citā sabiedrībā.

(4) Koncerna meitas sabiedrība ir sabiedrība, kura atrodas mātes sabiedrības izšķirošajā ietekmē. Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā visas koncernsabiedrības uzskatāmas par meitas sabiedrībām, ja vien fiziskā persona nerealizē netiešo ietekmi saskaņā ar šā likuma 3.panta ceturto daļu.

(5) Koncerna mātes sabiedrība var būt tikai Latvijā reģistrēta sabiedrība.

(6) Koncerna meitas sabiedrība var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta sabiedrība.

(7) Koncerns nav juridiskā persona.

3.pants. Izšķirošā ietekme

(1) Izšķirošā ietekme var izpausties kā:

1) kontrole pār lēmumu pieņemšanu sabiedrības pārvaldes institūcijās, realizējot līdzdalību vai bez tās;

2) tāda sabiedrības pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļu skaita iecelšana, kurš nodrošina balsu vairākumu attiecīgajā institūcijā.

(2) Izšķirošā ietekme var būt tieša vai netieša.

(3) Tiešā ietekme ir ietekme pār meitas sabiedrībā bez citas meitas sabiedrības izšķirošās ietekmes izmantošanas.

(4) Netiešā ietekme ir ietekme meitas sabiedrībā ar vienas vai vairāku citu meitas sabiedrību izšķirošās ietekmes izmantošanu.

(5) Izšķirošā ietekme nepastāv, ja vienai personai ir līdzdalība sabiedrībā, bet šīs sabiedrības statūti paredz tādus ierobežojumus, kuru dēļ izšķirošo ietekmi nevar realizēt, vai ja pastāv citi šķēršļi izšķirošās ietekmes realizēšanai.

4.pants. Izšķirošā ietekme savstarpējās līdzdalības gadījumos

(1) Ja sabiedrība iegūst izšķirošo ietekmi citā sabiedrībā un pastāv savstarpējā līdzdalība, meitas sabiedrība zaudē tiesības izlietot balsstiesības, kuras izriet no tās īpašumā esošajām mātes sabiedrības daļām.

(2) Ja sabiedrības savstarpējas līdzdalības gadījumā izšķirošo ietekmi iegūst vienlaikus, tām jāslēdz koncerna līgums saskaņā ar šā likuma 14.pantu.

5.pants. Izšķirošās ietekmes reģistrācija

(1) Par izšķirošās ietekmes iegūšanu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad tā ir iegūta, jāiesniedz pieteikums izšķirošās ietekmes reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

(2) Pieteikumu iesniedz katra koncernsabiedrība, kā arī fiziskā persona, kas ir ieguvusi izšķirošo ietekmi sabiedrībā.

(3) Pieteikumā jānorāda:

1) koncerna mātes sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese vai tās fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods, kurai ir izšķirošā ietekme sabiedrībā;

2) visu meitas sabiedrību nosaukumi, reģistrācijas numuri un juridiskās adreses;

3) fakts, ka ir nodibināta izšķirošā ietekme un tās pamats;

4) mātes sabiedrības vai fiziskās personas līdzdalības apmērs latos un procentos un no tās izrietošo balsstiesību skaits katrā meitas sabiedrībā.

(4) Ja izšķirošā ietekme nodibināta, pamatojoties uz līgumu, pieteikumam jāpievieno:

1) parakstītais koncerna līgums vai tā notariāli apliecināts noraksts vai kopija;

2) koncerna līgumu parakstījušo sabiedrību pilnsapulču protokoli vai to notariāli apliecināti noraksti, vai kopijas.

(5) Līdz reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā fiziskā persona, kas ir ieguvusi izšķirošo ietekmi, nav tiesīga izmantot no savas līdzdalības izrietošās balsstiesības.

(6) Lēmumi, kuri pieņemti, izmantojot izšķirošo ietekmi pirms tās reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, nav spēkā no to pieņemšanas brīža.

6.pants. Paziņojuma publicēšana

(1) Ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs izsludina izšķirošās ietekmes nodibināšanu, iesniedzot attiecīgu paziņojumu publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Publicēšanas izdevumus sedz tā persona, kura ir iesniegusi pieteikumu Uzņēmumu reģistrā par izšķirošās ietekmes nodibināšanu.

(2) Paziņojumā jānorāda izšķirošās ietekmes reģistrācijas datums un šā likuma 5.panta trešajā daļā minētās ziņas.

7.pants. Izmaiņas ziņās par izšķirošo ietekmi

(1) Par jebkurām izmaiņām šā likuma 5.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajās ziņās vai koncerna līgumā jāpaziņo Uzņēmumu reģistram ne vēlāk kā mēneša laikā no šo izmaiņu rašanās dienas un jāiesniedz attiecīgās izmaiņas apliecinoši dokumenti.

(2) Izmaiņas Uzņēmuma reģistram iesniegtajās ziņās vai koncerna līgumā Uzņēmumu reģistrs izsludina šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, ja likums paredz šo ziņu izsludināšanu.

8.pants. Izšķirošās ietekmes izbeigšanās

(1) Izšķirošā ietekme izbeidzas jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) izbeidzas šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētie apstākļi, kuri nodrošina izšķirošo ietekmi;

2) mātes sabiedrība vai fiziskā persona, kura ir ieguvusi izšķirošo ietekmi, rakstiski apņemas to neizmantot un paziņot par savu lēmumu meitas sabiedrībai un reģistrē to Uzņēmumu reģistrā;

3) meitas sabiedrībai ir iecelts administrators tās maksātnespējas procesā;

4) meitas sabiedrībai ir iecelts likvidators.

(2) Ja iestājas šā likumā pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzētie apstākļi, bet meitas sabiedrības pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļi, kuri ievēlēti, izmantojot izšķirošo ietekmi, turpina darboties, uzskatāms, ka izšķirošā ietekme turpinās. Ja šie paši pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļi tiek ievēlēti amatos atkārtoti bez izšķirošās ietekmes realizēšanas, uzskatāms, ka izšķirošā ietekme izbeidzas ar atkārtotās ievēlēšanas dienu.

9.pants. Izšķirošās ietekmes izbeigšanās reģistrācija

(1) Izšķirošās ietekmes izbeigšanās jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā viena mēneša laikā. Pieteikumu Uzņēmumu reģistrā iesniedz visas sabiedrības, vai fiziskā persona šā likuma 2.panta otrajā daļā minētajā gadījumā, pievienojot izšķirošās ietekmes izbeigšanos apliecinošus dokumentus.

(2) Uzņēmumu reģistrs izsludina izšķirošās ietekmes izbeigšanos šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, norādot izšķirošās ietekmes izbeigšanās pamatu.

II nodaļa. Izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata

10.pants. Dalībnieka paziņojums par daļu iegūšanu vai atsavināšanu

(1) Ja dalībnieks iegūst vairāk nekā 10 procentus no sabiedrības daļām, tam divu nedēļu laikā no iegūšanas dienas ir rakstiski jāpaziņo šai sabiedrībai par iegūto daļu apjomu un ar to saistītajām balsstiesībām, kas pārsniedz 10 procentus.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais pienākums attiecas arī uz katru turpmāko sabiedrības daļu iegūšanu, kas palielina līdzdalību virs katriem nākamajiem pieciem procentiem no šīs sabiedrības daļām.

(3) Pienākums paziņot attiecas arī uz gadījumiem, kad līdzdalība samazinās zem 10 procentiem vai zem katriem pieciem procentiem šā panta otrajā daļā norādītajos gadījumos.

(4) Daļas, kuras tur trešā persona savā vārdā, bet citas personas labā, uzskatāmas par šai citai personai piederošām. Ja šī cita persona ir sabiedrība, daļas, kas pieder šīs sabiedrības meitas sabiedrībai vai kuras tur trešā persona savā vārdā vai šīs meitas sabiedrības labā, uzskatāmas par sabiedrībai piederošām.

(5) Ja daļas iegūst trešā persona savā vārdā, bet citas personas labā, šai trešajai personai šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļās minētajos paziņojumos jānorāda persona, kuras labā daļas tiek vai ir tikušas turētas.

11.pants. Ar daļām saistītās tiesības

(1) Tiesības, kuras izriet no daļām, par kurām jāsniedz paziņojums saskaņā ar šā likuma 10.panta pirmo, otro un trešo daļu, nav spēkā līdz attiecīgā paziņojuma sniegšanai.

(2) Ja pretēji šā panta pirmajā daļā noteiktajam attiecīgās balsstiesības tikušas izmantotas un tas ir ietekmējis lēmuma pieņemšanu, šāds lēmums atzīstams par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.

(3) Tiesības iesniegt tiesā prasību par lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu ir jebkuram sabiedrības dalībniekam ne vēlāk kā viena gada laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no dienas, kad tas uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt par paziņojuma neizsniegšanu.

(4) Lēmuma atzīšana par spēkā neesošu neietekmē trešo personu iegūtās tiesības, ja šīs personas rīkojušās labā ticībā.

(5) Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt atmaksāt saņemtās dividendes, uz kurām personai nebija tiesību saskaņā ar šā panta pirmo daļu.

12.pants. Sabiedrības paziņojums par līdzdalību

(1) Sabiedrībai ir pienākums pēc šā likuma 10.pantā noteiktā paziņojuma saņemšanas atspoguļot šos līdzdalību gada pārskata pielikumā.

(2) Ja līdzdalība sabiedrībā pārsniedz 10, 25, 50, 75 vai 90 procentus no tās kapitāla daļām, sabiedrībai viena mēneša laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas tas jāiesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(3) Paziņojums jāiesniedz publicēšanai arī tad, ja līdzdalība samazinās zem šā panta otrajā daļā noteiktajiem apjomiem.

(4) Gada pārskata pielikumā un paziņojumā jānorāda attiecīgā dalībnieka vārds un uzvārds vai nosaukums, tam piederošo daļu skaits un no tā izrietošo balsstiesību skaits.

13.pants. Pārvaldes tiesības

(1) Mātes sabiedrība var realizēt zaudējumus nesošu ietekmi meitas sabiedrībā.

(2) Ja mātes sabiedrība dod meitas sabiedrībai zaudējumus nesošu norādījumu, tad mātes sabiedrības pienākums ir segt šos zaudējumus pilnā apmērā. Šādā gadījumā mātes sabiedrība ir atbildīga par meitas sabiedrībai un tās kreditoriem nodarītajiem zaudējumiem ar visu savu mantu, izņemot gadījumus, ja mātes sabiedrība pierāda, ka zaudējumi nav saistīti ar dotā norādījuma izpildi.

(3) Mātes sabiedrības norādījumi jānoformē rakstiski, pretējā gadījumā tie nav saistoši.

(4) Mātes sabiedrība nedrīkst dot norādījumus, kuru izpilde var izraisīt meitas sabiedrības maksātnespēju, darbības apturēšanu administratīvā kārtā vai likvidēšanu tiesas ceļā.

(5) Šā panta noteikumi par mātes sabiedrību attiecas arī uz fizisko personu, kurai ir izšķirošā ietekme vismaz divās sabiedrībās.

III nodaļa. Izšķirošā ietekme uz līguma pamata

14.pants. Koncerna līgums

(1) Sabiedrība var noslēgt līgumu ar citu sabiedrību, kurš paredz tās vadības nodošanu šai citai sabiedrībai (koncerna līgums).

(2) Ja ir noslēgts līgums par daļēju meitas sabiedrības vadības nodošanu mātes sabiedrībai, tas uzskatāms par koncerna līgumu, ja vien mātes sabiedrība nepierāda, ka nodotā daļējā vadība nav pietiekama izšķirošās ietekmes realizēšanai.

(3) Koncerna līgums jāslēdz rakstiski.

(4) Koncerna līguma minimālais termiņš ir viens kalendāra gads, un tas nedrīkst izbeigties citādi kā pārskata gada beigās, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(5) Koncerna līgumu nedrīkst slēgt ar atpakaļejošu spēku. Ja līgums paredz peļņas nodošanu, tajā var paredzēt meitas sabiedrības peļņas pārdali ar atpakaļejošu datumu, bet tikai tad, ja koncerna līgums tiek reģistrēts Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā mātes sabiedrības pārskata gada pirmajā pusgadā.

15.pants. Koncerna līguma saturs

(1) Koncerna līgumā jānorāda:

1) šādas ziņas par koncernsabiedrībām ar norādi, kura ir mātes sabiedrība un kura - meitas sabiedrība:

a) sabiedrības nosaukums,

b) sabiedrības reģistrācijas datums un numurs Uzņēmumu reģistrā,

c) sabiedrības juridiskā adrese un izpildinstitūcijas atrašanās vieta, ja tā atšķiras no juridiskās adreses,

d) sabiedrības izpildinstitūcija, tās locekļi un to tiesības pārstāvēt sabiedrību kopā vai atsevišķi;

2) ziņas par līgumslēdzēju pušu savstarpējo līdzdalību un līdzdalību citās sabiedrībās (ja tāda pastāv) un šīs līdzdalības apmērs (latos un procentu izteiksmē);

3) koncerna līguma termiņš, ja koncerns tiek veidots uz noteiktu laiku;

4) koncerna izveidošanas mērķis, ja koncerns tiek veidots noteikta mērķa sasniegšanai;

5) kompetences un pilnvaru sadale koncernsabiedrību starpā;

6) lēmumu pieņemšanas kārtība koncernā;

7) meitas sabiedrības zaudējumu kompensācijas nosacījumi un kārtība;

8) šā likuma 33.pantā paredzētajos gadījumos - izlīdzinājuma mazākumakcionāriem nosacījumi, apjoms un kārtība saskaņā ar šā likuma 32.pantu;

9) 34.pantā paredzētajos gadījumos – kompensācijas mazākumakcionāriem nosacījumi, apjoms un kārtība, ja mazākumakcionāri izlīdzinājuma vietā pieprasa kompensāciju;

10) strīdu izšķiršanas kārtība starp koncernsabiedrībām;

11) ja tiek paredzēta peļņas vai tās daļas nodošana – šādas nodošanas principi un kārtība;

12) kārtība, kādā tiek izbeigts koncerna līgums.

(2) Koncerna līgumā jāievēro arī citos likumos noteiktās prasības, ciktāl tās nav pretrunā ar šo likumu.

(3) Koncerna līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šo likumu. Ja radušās pretrunas, spēkā ir likumā noteiktais.

(4) Koncerna līgumā var paredzēt tikai meitas sabiedrības peļņas vai tās daļas nodošanu mātes sabiedrībai.

16.pants. Koncerna līguma projekta pārbaude

(1) Katra līguma slēgšanā iesaistītā sabiedrība koncerna līguma projekta pārbaudei ieceļ zvērinātu revidentu.

(2) Zvērināta revidenta pārbaude nav jāveic sabiedrībā, kura nav publiska akciju sabiedrība, ja neviens dalībnieks nepieprasa pārbaudi.

(3) Līguma slēgšanā iesaistītās sabiedrības var iecelt vienu zvērinātu revidentu visām sabiedrībām.

(4) Pēc pārbaudes veikšanas zvērināts revidents sastāda rakstisku ziņojumu un iesniedz to sabiedrībai. Ja ir iecelts viens zvērināts revidents visām sabiedrībām, viņš iesniedz ziņojumu visām sabiedrībām.

(5) Ziņojumā jānorāda:

1) vai piedāvātais izlīdzinājums vai kompensācija mazākumakcionāriem ir taisnīgi un pamatoti;

2) metodes, kuras izmantotas, lai noteiktu daļu vērtību, daļu apmaiņas koeficientu, izlīdzinājuma un kompensācijas apjomu, un vai šīs metodes ir adekvātas;

3) problēmas, kuras rodas, pielietojot šā panta piektās daļas 2.punktā minētās vērtēšanas metodes.

(6) Zvērinātam revidentam ir tiesības saņemt no līgumu slēdzošajām sabiedrībām visus dokumentus un informāciju, kas tam nepieciešama likumā noteikto uzdevumu veikšanai.

(7) Visiem dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar zvērināta revidenta ziņojumu.

(8) Zvērināta revidenta ziņojums pievienojams pilnsapulcē izskatāmajam līguma projektam un Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajam noslēgtajam koncerna līgumam.

17.pants. Koncerna līguma prospekts

(1) Katra koncerna līguma slēgšanā iesaistītā sabiedrība sastāda rakstveida prospektu, kurā ir detalizēti izskaidroti koncerna līguma slēgšanas iemesli un tā noslēgšanas iespējamās sekas.

(2) Prospektā jāatspoguļo zvērināta revidenta viedoklis par koncerna līguma projektu.

18.pants. Paziņojums par nodomu slēgt koncerna līgumu

(1) Katras līguma slēgšanā iesaistītās sabiedrības izpildinstitūcijai statūtos noteiktajā kārtībā jāpaziņo visiem zināmajiem attiecīgās sabiedrības dalībniekiem par nodomu slēgt koncerna līgumu. Paziņojums sniedzams ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms pilnsapulces, kurā paredzēts izskatīt koncerna līguma projektu un lemt par koncerna līguma parakstīšanu.

(2) Paziņojumā jānorāda:

1) visas sabiedrības, kuras paredzējušas slēgt koncerna līgumu;

2) kuras no sabiedrībām būs mātes sabiedrības un kuras būs meitas sabiedrības;

3) vieta un laiks, kad iespējams iepazīties ar līguma projektu un koncerna līguma prospektu.

(3) Ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sabiedrības pilnsapulces, kurā paredzēts izskatīt koncerna līguma projektu un pieņemt lēmumu par koncerna līguma parakstīšanu, katra sabiedrība laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ievieto paziņojumu par līguma slēgšanu. Paziņojumā jānorāda šā panta otrajā daļā minētās ziņas.

(4) Katras sabiedrības izpildinstitūcijai jānodrošina koncerna līguma projekta, koncerna līguma prospekta un zvērināta revidenta ziņojuma pieejamība paziņojumā norādītajā laikā un vietā un pēc dalībnieka pieprasījuma jāizsniedz viņam līguma projekta, koncerna līguma prospekta un zvērināta revidenta ziņojuma kopija. Ja par kopiju tiek pieprasīta samaksa, tā nedrīkst pārsniegt kopijas izgatavošanas pašizmaksu.

 

19.pants. Lēmuma pieņemšana par koncerna līguma parakstīšanu

(1) Lēmumu par koncerna līguma parakstīšanu pieņem katras līguma slēgšanā iesaistītās sabiedrības pilnsapulce.

(2) Pēc dalībnieku pieprasījuma sabiedrības izpildinstitūcijai pilnsapulcē jāsniedz informācija par pārējiem koncernu veidojošajiem uzņēmumiem.

(3) Lēmums par koncerna līguma parakstīšanu ir pieņemts pilnsapulcē, ja par to nobalso dalībnieki ar tādu balsu vairākumu, kāds paredzēts statūtos lēmuma pieņemšanai par sabiedrības reorganizāciju.

20.pants. Koncerna līguma parakstīšana un reģistrācija

(1) Koncerna līgumu paraksta personas, kuras ir pilnvarotas to darīt saskaņā ar sabiedrības statūtiem, ja pilnsapulce līguma parakstīšanai nav pilnvarojusi citas personas.

(2) Parakstītais koncerna līgums iesniedzams Uzņēmumu reģistrā šā likuma 5.pantā noteiktajā kārtībā.

21.pants. Koncerna līguma grozījumi

(1) Grozījumi koncerna līgumā tiek izdarīti tādā pašā kārtībā kā koncerna līguma slēgšana.

(2) Līguma grozījumus, kuri skar jautājumus par izlīdzinājumu vai kompensāciju mazākumakcionāriem, var izdarīt tikai ar mazākumakcionāru piekrišanu. Mazākumakcionāru piekrišana uzskatāma par dotu, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 no visiem mazākumakcionāriem (ja statūti nenosaka citādi).

(3) Koncerna līguma grozījumi jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā saskaņā ar šā likuma 7.pantu.

(4) Koncerna līgums nav jāgroza, ja mainās šā likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās ziņas, tomēr šīs ziņas jāpaziņo pārējiem koncerna līguma dalībniekiem un Uzņēmumu reģistram saskaņā ar šā likuma 7.pantu.

22.pants. Koncerna līguma izbeigšanās

(1) Koncerna līgums izbeidzas:

1) izbeidzoties koncerna līgumā noteiktajam termiņam, ja tāds ir paredzēts līgumā un līgumslēdzējas puses nav izdarījušas grozījumus līgumā par termiņa pagarināšanu;

2) sasniedzot koncerna līgumā noteikto mērķi, ja tāds ir paredzēts līgumā un ja līguma puses nav izdarījušas attiecīgus grozījumus līgumā;

3) saskaņā ar līgumslēdzēju pušu savstarpēju vienošanos;

4) vienam no koncernuzņēmumiem vienpusēji atkāpjoties no līguma šai likumā vai koncerna līgumā noteiktajos gadījumos;

5) ja likumā noteiktajos gadījumos līgumu tiesa ar savu nolēmumu atzīst koncerna par spēkā neesošu vai to atceļ.

(2) Koncerna līgums nedrīkst izbeigties citādi kā attiecīgā pārskata gada beigās, izņemot šā panta pirmās daļas 5.punktā noteiktos gadījumus.

(3) Līgumslēdzējas puses var savstarpēji vienoties par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ievērojot šā panta otrās daļas noteikumus. Lēmums par līguma izbeigšanu jāpieņem visu koncernsabiedrību pilnsapulcēs, ievērojot šā likuma noteikumus attiecībā uz koncerna līguma noslēgšanu, kā arī koncerna līguma nosacījumus.

(4) Līguma izbeigšanās jāreģistrē un paziņojums par to jāpublicē saskaņā ar šā likuma 9.pantu.

23.pants. Koncerna līguma atcelšana

(1) Koncernsabiedrība, meitas sabiedrības dalībnieks, valdes vai padomes loceklis var prasīt atcelt koncerna līgumu tiesas ceļā šādos gadījumos:

1) ja līgums noslēgts, pārkāpjot likumu un līgumslēdzējas puses nav novērsušas konstatētos pārkāpumus;

2) ja līgums noslēgts svarīgas maldības, viltus vai spaidu ietekmē;

3) ja cita koncerna līgumslēdzēja puse nespēj vai sakarā ar pierādāmiem apstākļiem nespēs pildīt savas līgumā noteiktās saistības;

4) ja cita līgumslēdzēja puse pārkāpj koncerna līgumu vai likumu;

5) ja ir cits svarīgs iemesls, kura dēļ līguma turpmākā izpilde nav iespējama.

(2) Par maldības iemeslu nevar būt ziņu trūkums vai nepatiesums par citām koncernsabiedrībām, ja vien šīs ziņas netiek slēptas vai apzināti sagrozītas.

(3) Koncerna līguma atcelšana neatbrīvo koncernuzņēmumus no pienākuma atlīdzināt zaudējumus, kuri radušies tā darbības rezultātā.

24.pants. Pārvaldes tiesības

(1) Mātes sabiedrībai ir tiesības dot meitas sabiedrībai norādījumus attiecībā uz meitas sabiedrības pārvaldīšanu.

(2) Mātes sabiedrības norādījumi jānoformē rakstiski, pretējā gadījumā tie nav saistoši.

(3) Mātes sabiedrība var realizēt zaudējumus nesošu ietekmi attiecībā uz meitas sabiedrību, ja tas tiek darīts mātes sabiedrības, visa koncerna vai atsevišķu koncernsabiedrību interesēs un ja koncerna līgumā tas nav nepārprotami aizliegts.

(4) Mātes sabiedrības norādījumi nedrīkst nodarīt meitas sabiedrībai tādus zaudējumus, kuri ir nesamērīgi lieli attiecībā pret mātes sabiedrības, visa koncerna vai atsevišķu koncernsabiedrību ieguvumu attiecīgo norādījumu izpildes rezultātā.

(5) Mātes sabiedrība nedrīkst dot norādījumus meitas sabiedrībai attiecībā uz noslēgto koncerna līgumu, tā grozīšanu, pagarināšanu vai izbeigšanu.

(6) Mātes sabiedrība nedrīkst dot tādus norādījumus, kuru izpilde var izraisīt meitas sabiedrības maksātnespēju, darbības apturēšanu administratīvā kārtā vai likvidāciju tiesas ceļā.

(7) Meitas sabiedrībai nav tiesību atteikties pildīt mātes sabiedrības norādījumus, aizbildinoties ar to, ka tie, pēc meitas sabiedrības domām, nekalpo mātes sabiedrības, visa koncerna vai atsevišķu koncernsabiedrību interesēm, ja vien šie norādījumi nav pretlikumīgi, acīmredzami nekalpo šīm interesēm vai nodara zaudējumus, kas ir nesamērīgi lieli attiecībā pret mātes sabiedrības, visa koncerna vai atsevišķu koncernsabiedrību ieguvumu attiecīgo norādījumu izpildes rezultātā.

(8) Ja meitas sabiedrība atsakās pildīt mātes sabiedrības norādījumus, meitas sabiedrība nekavējoties ziņo par to mātes sabiedrībai, minot atteikšanās iemeslus.

(9) Ja meitas sabiedrībai jāpilda mātes sabiedrības norādījumi, kuru veikšanai saskaņā ar meitas sabiedrības statūtiem vai koncerna līgumu ir nepieciešama meitas sabiedrības pilnsapulces vai pārraudzības institūcijas piekrišana, un šī piekrišana netiek dota, meitas sabiedrība par to nekavējoties ziņo mātes sabiedrībai. Ja mātes sabiedrība attiecīgos norādījumus sniedz atkārtoti, meitas sabiedrības pilnsapulces vai pārraudzības institūcijas piekrišana nav nepieciešama. Ja mātes sabiedrībai ir pārraudzības institūcija, norādījumus var atkārtot tikai ar tās piekrišanu.

IV nodaļa. Atbildība un kontrole koncernā

25.pants. Mātes sabiedrības pārvaldes institūciju locekļu atbildība

(1) Mātes sabiedrības pārvaldes institūciju locekļiem, dodot norādījumus meitas sabiedrībai, jārīkojas ar kārtīga un apzinīga sabiedrības vadītāja rūpību.

(2) Ja mātes sabiedrība, dodot norādījumus meitas sabiedrībai, pārkāpj likumus vai pārsniedz savas likumos vai koncerna līgumā noteiktās pilnvaras, vainīgie mātes sabiedrības pārvaldes institūciju locekļi par meitas sabiedrībai, tās dalībniekiem un kreditoriem nodarītajiem zaudējumiem atbild solidāri. Ja pastāv strīds par to, vai mātes sabiedrības pārvaldes institūcijas locekļi rīkojušies ar kārtīga un apzinīga sabiedrības vadītāja rūpību, šiem pārvaldes institūciju locekļiem jānodrošina pierādījumi.

(3) Prasību tiesā var celt meitas sabiedrība, tās dalībnieks un kreditors. Meitas sabiedrība nevar celt prasību, ja tā zināja vai tai vajadzēja zināt par attiecīgo norādījumu nelikumību vai pilnvaru pārsniegšanu no mātes sabiedrības puses.

(4) Šā panta otrajā daļā minētās prasības noilguma termiņš ir trīs gadi no tās rīcības brīža, ar kuru ticis nodarīts zaudējums, bet ja šī rīcība bijusi slēpta, – no tās atklāšanas brīža.

(5) Šā panta noteikumi par mātes sabiedrības pārvaldes institūciju locekļu atbildību attiecas arī uz fizisko personu, kurai ir izšķirošā ietekme vismaz divās sabiedrībās.

26.pants. Koncerna meitas sabiedrības pārraudzības institūcijas un

izpildinstitūcijas locekļu atbildība

(1) Ja meitas sabiedrības pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija pārkāpj likumus un likumos vai koncerna līgumā noteiktās pilnvaras, vainīgie attiecīgās institūcijas locekļi solidāri atbild par šīs rīcības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem. Ja pastāv strīds par to, vai meitas sabiedrības pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļi rīkojušies ar kārtīga un apzinīga sabiedrības vadītāja rūpību, šiem pārvaldes institūciju locekļiem jānodrošina pierādījumi.

(2) Meitas sabiedrības pārraudzības institūcijas akcepts izpildinstitūcijas lēmumiem neizslēdz izpildinstitūcijas locekļu atbildību.

(3) Meitas sabiedrības pārraudzības institūcijas un izpildinstitūcijas locekļi nav atbildīgi, ja zaudējums nodarīts, pildot mātes sabiedrības norādījumus, izņemot gadījumus, ja izpildītie mātes sabiedrības norādījumi bijuši pretlikumīgi vai acīmredzami pretēji mātes sabiedrības, visa koncerna vai atsevišķu koncernsabiedrību interesēm, ko attiecīgie meitas sabiedrības pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļi zināja vai tiem vajadzēja zināt.

(4) Ja meitas sabiedrības pārraudzības institūcija vai izpildinstitūcija ir izpildījusi mātes sabiedrības norādījumu, kas ir pretlikumīgs vai pretējs mātes sabiedrības, visa koncerna vai atsevišķu koncernsabiedrību interesēm, par ko meitas sabiedrības pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļi zināja vai tiem vajadzēja zināt, tie ir solidāri atbildīgi kopā ar mātes sabiedrības attiecīgo institūciju locekļiem, kuri šo norādījumu ir devuši.

(5) Prasību pret meitas sabiedrības pārraudzības un izpildinstitūcijas locekļiem tiesā var celt meitas sabiedrības dalībnieks un kreditors.

(6) Šā panta piektajā daļā minētās prasības noilguma termiņš ir trīs gadi no tās rīcības brīža, ar kuru ticis nodarīts zaudējums, bet ja šī rīcība bijusi slēpta – no tās atklāšanas brīža.

27.pants. Koncerna meitas sabiedrības atkarības pārskats

(1) Koncerna meitas sabiedrība sastāda atkarības pārskatu par pārskata gadu. Atkarības pārskats sastādāms termiņos, kas noteikti gada pārskata sastādīšanai, un apstiprināms kopā ar gada pārskatu.

(2) Atkarības pārskatam jāsniedz vispārējs priekšstats par koncernsabiedrību savstarpējām attiecībām.

(3) Atkarības pārskatā jānorāda:

1) meitas sabiedrības darījumi, kurus attiecīgajā laikposmā sabiedrība slēgusi ar citām koncernsabiedrībām, to interesēs vai pēc to iniciatīvas, atsevišķi norādot darījumus, kas saistīti ar īpašu risku meitas sabiedrībai vai atšķiras no tās parastās darbības;

2) citu koncernsabiedrību pretpakalpojumi;

3) meitas sabiedrības zaudējumi, kas saistīti ar izšķirošās ietekmes realizāciju;

4) attiecīgajā laikposmā veiktie pasākumi zaudējumu segšanai un to apjoms;

5) izšķirošās ietekmes rezultātā nodarīto nesegto zaudējumu apjoms.

(4) Atkarības pārskatu pārbauda revidents.

(5) Atkarības pārskats un revidenta ziņojums par to pievienojams meitas sabiedrības gada pārskatam, kas iesniedzams Uzņēmumu reģistrā.

28.pants. Zvērināta revidenta iecelšana īpašos gadījumos

(1) Ja ir pamats uzskatīt, ka meitas sabiedrība izšķirošās ietekmes rezultātā ir cietusi nepamatotus zaudējumus, meitas sabiedrības dalībnieki un kreditori, kuri nevar apmierināt savus prasījumus, var prasīt Uzņēmumu reģistram iecelt vienu vai vairākus zvērinātus revidentus īpašas pārbaudes veikšanai.

(2) Zvērināts revidents pārbauda:

1) zaudējumu rašanās faktu;

2) zaudējumu apjomu;

3) zaudējumu rašanās iemeslus, īpaši pievēršot uzmanību tam, vai ir tikusi realizēta izšķirošā ietekme;

4) zaudējumu kompensācijas faktu;

5) zaudējumu kompensācijas veidu un apjomu.

(3) Zvērinātam revidentam ir tiesības saņemt no koncernsabiedrībām vai iesaistītajām trešajām personām visu informāciju un dokumentus, kas tam nepieciešami šai likumā noteikto uzdevumu veikšanai.

(4) Zvērināts revidents sagatavo rakstisku atskaiti, kuru iesniedz meitas sabiedrībai. Meitas sabiedrības izpildinstitūcijas pienākums ir viena mēneša laikā no zvērināta revidenta ziņojuma saņemšanas dienas iesniegt tā kopsavilkumu publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(5) Revīzijas izdevumi tiek segti no meitas sabiedrības līdzekļiem.

 

29.pants. Atbildība par pieteikumu un paziņojumu nesniegšanu

(1) Sabiedrība, kura nav iesniegusi Uzņēmumu reģistrā šajā likumā noteiktos pieteikumus un paziņojumus, maksā soda naudu 100 latu apmērā par katru nokavēto dienu.

(2) Soda naudu iekasē Uzņēmumu reģistrs, un tā ieskaitāma valsts budžetā.

V nodaļa. Meitas sabiedrība, tās mazākumakcionāru un

kreditoru aizsardzība

30.pants. Koncerna meitas sabiedrības nododamās peļņas maksimālais

apjoms

Ja koncerna līgums paredz peļņas vai tās daļas nodošanu, tad neatkarīgi no līguma nosacījumiem koncerna meitas sabiedrība var nodot mātes sabiedrībai tikai to peļņas daļu, kura nepārsniedz meitas sabiedrības attiecīgā pārskata gada peļņu, kura samazināta par:

1) iepriekšējā pārskata gada zaudējumu apjomu, ja mātes sabiedrība šos zaudējumus nav kompensējusi;

2) summu, kura saskaņā ar likumu, statūtiem vai koncerna līgumu attiecīgajā pārskata gadā jāieskaita meitas sabiedrības obligātajos atskaitījumos (rezervēs).

31.pants. Zaudējumu atlīdzināšana, kas meitas sabiedrībai nodarīti ar

mātes sabiedrības zaudējumus nesošo ietekmi

(1) Koncerna mātes sabiedrībai jāsedz meitas sabiedrības zaudējumi, kas meitas sabiedrībai nodarīti ar mātes sabiedrības zaudējumus nesošo ietekmi, ja to segšanu paredz šis likums vai koncerna līgums.

(2) Koncerna mātes sabiedrībai šā panta pirmajā daļā minētie zaudējumi jāsedz tajā pārskata gadā, kurā šie zaudējumi nodarīti.

(3) Ja meitas sabiedrības zaudējumi netiek segti tā pārskata gada laikā, kurā šie zaudējumi nodarīti, mātes sabiedrībai ir rakstiski jāvienojas ar meitas sabiedrību par šo zaudējumu segšanas termiņiem un kārtību.

(4) Ja koncerna mātes sabiedrība nokārto meitas sabiedrības saistības ar kreditoriem, par to nekavējoties jāinformē meitas sabiedrība.

(5) Koncerna meitas sabiedrībai ir tiesības celt prasību tiesā pret mātes sabiedrību, ja mātes sabiedrība nepilda šā panta otrajā un trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

(6) Vienošanās, kas paredz koncerna mātes sabiedrības atbildības samazināšanu attiecībā uz meitas sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem vai atteikšanos no tās, nav spēkā no šādas vienošanās noslēgšanas brīža.

(7) Ja koncerna mātes sabiedrība nesedz meitas sabiedrības zaudējumus, kas meitas sabiedrībai nodarīti ar mātes sabiedrības zaudējumus nesošo ietekmi un kuru segšanu paredz šis likums vai koncerna līgums, mātes sabiedrības izpildinstitūcijas locekļi par šiem zaudējumiem atbild solidāri pilnā apmērā.

(8) Šai pantā noteiktais mātes sabiedrības pienākums atlīdzināt meitas sabiedrības zaudējumus attiecas arī uz fizisku personu, kurai ir izšķirošā ietekme vismaz divās sabiedrībās.

32.pants. Meitas sabiedrības mazākumakcionāri

(1) Par mazākumakcionāriem uzskatāmi meitas sabiedrības dalībnieki, izņemot:

1) personas, kuras sabiedrības pilnsapulcē, kurā pieņemts lēmums par koncerna līguma parakstīšanu, ir balsojušas par to;

2) personas, kuras vienlaikus ir arī mātes sabiedrības dalībnieki;

3) koncernsabiedrības, kuras ir vienā koncernā ar mātes sabiedrību.

(2) Mazākumakcionāra statuss nav atkarīgs no daļu iegūšanas laika.

(3) Visi meitas sabiedrības dalībnieki, kuru šā panta pirmajā daļā minētais statuss ir neskaidrs, uzskatāmi par mazākumakcionāriem.

33.pants. Izlīdzinājums mazākumakcionāriem

(1) Koncerna līgumā jābūt paredzētam mātes sabiedrības pienākumam veikt izlīdzinājumu meitas sabiedrības mazākumakcionāriem garantētas dividendes veidā, līgumā nosakot garantētās dividendes minimālo apjomu. Garantētās dividendes maksimālā apjoma noteikšana koncerna līgumā nav pieļaujama.

(2) Izlīdzinājums meitas sabiedrības mazākumakcionāriem koncerna līgumā nav jānosaka tikai gadījumā, ja koncerna līguma parakstīšanas laikā meitas sabiedrībā nav neviena mazākumakcionāra.

(3) Izlīdzinājumu meitas sabiedrības mazākumakcionāriem nosaka, ņemot vērā meitas sabiedrības peļņu līdz koncerna līguma parakstīšanai un turpmākās meitas sabiedrības peļņas izredzes, ja meitas sabiedrība neparakstītu koncerna līgumu.

(4) Koncerna mātes sabiedrība var piedāvāt meitas sabiedrības mazākumakcionāriem izvēlēties izlīdzinājumu, kas noteikts atbilstoši koncerna mātes sabiedrības peļņai līdz koncerna līguma parakstīšanai un koncerna mātes sabiedrības turpmākās peļņas izredzēm.

(5) Nosakot peļņu šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētajos gadījumos, peļņas atskaitījumi īpašos fondos, kuru izveidi nenosaka likums, jāņem vērā, ciktāl tas atbilst parastai uzņēmējdarbības praksei.

(6) Koncerna līgumā paredzētie izlīdzinājuma nosacījumi ir spēkā tikai līguma darbības laikā.

(7) Par izlīdzinājuma samaksu atbild solidāri visas koncerna līgumslēdzējas puses.

(8) Mazākumakcionāru prasības par izlīdzinājuma izmaksu noilguma termiņš ir trīs gadi no dienas, kad izlīdzinājums bija jāizmaksā.

34.pants. Kompensācija mazākumakcionāriem

(1) Ja meitas sabiedrības mazākumakcionāri to pieprasa, koncerna līgumā jāparedz kompensācija meitas sabiedrības mazākumakcionāriem.

(2) Kompensācija var būt kā:

1) mazākumakcionāram piederošo meitas sabiedrības daļu apmaiņa pret koncerna mātes sabiedrības daļām (kompensācija ar mātes sabiedrības daļām);

2) mazākumakcionāram piederošo meitas sabiedrības daļu iegāde par samaksu naudā (kompensācija naudā).

(3) Kompensāciju naudā koncerna līgumā var paredzēt, ja tam piekrīt vai to pieprasa mazākumakcionāri.

(4) Ja tiek piemērota kompensācija ar mātes sabiedrības daļām, tad šādai daļu apmaiņai jākompensē mazākumakcionāra daļas tādā attiecībā, kādā šo sabiedrību apvienošanas gadījumā viena meitas sabiedrības daļa tiktu apmainīta pret mātes sabiedrības daļām.

(5) Ņemot vērā meitas sabiedrības mantas vērtību un ienākumu stāvokli uz dienu, kad tās pilnsapulce pieņēma lēmumu par koncerna līguma parakstīšanu, daļu apmaiņu var papildināt ar piemaksām naudā. Piemaksu apjoms tiek noteikts šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

(6) Koncerna līgumā var paredzēt kompensācijas termiņu. Šis termiņš nevar iestāties ātrāk kā triju mēnešu laikā no šā likuma 6.pantā vai 7.panta otrajā daļā minētās publikācijas dienas. Ja kompensāciju nosaka tiesa, koncerna līgumā noteiktā termiņa tecējums sākas no tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas.

(7) Par kompensācijas naudā samaksu atbild solidāri visas koncerna līgumslēdzējas puses. Par kompensāciju ar mātes sabiedrības daļām atbild mātes sabiedrība.

35.pants. Mazākumakcionāru tiesības celt prasību par izlīdzinājumu un

kompensāciju

(1) Mazākumakcionāram ir tiesības divu mēnešu laikā no pēdējā paziņojuma par koncerna līguma slēgšanu vai par tā grozīšanu publicēšanas dienas celt tiesā prasību, ja:

1) koncerna līgumā nav noteikts izlīdzinājums vai kompensācija, ja mazākumakcionārs ir pieprasījis kompensāciju;

2) koncerna līgumā noteiktais izlīdzinājuma vai kompensācijas apmērs neatbilst šā likuma 33. un 34.pantā minētajiem noteikumiem.

(2) Ja koncerna līgumā nav noteikts izlīdzinājums vai kompensācija, ja mazākumakcionārs ir pieprasījis kompensāciju, tiesa var atzīt koncerna līgumu par spēkā neesošu vai noteikt izlīdzinājuma vai kompensācijas apmēru.

(3) Ja koncerna līgumā noteiktais izlīdzinājuma vai kompensācijas apmērs neatbilst šā likuma 33. un 34.pantā minētajiem noteikumiem, tiesa var noteikt citu izlīdzinājuma vai kompensācijas apmēru.

(4) Sabiedrība, pret kuru bija celta prasība, iesniedz tiesas nolēmumu Uzņēmumu reģistrā 10 dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, un tas jāpublicē šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(5) Tiesa var noteikt zvērināta revidenta pārbaudi, par kuru izdevumus sedz sabiedrība.

36.pants. Nākotnes mazākumakcionāru aizsardzība

(1) Ja koncerna līgums noslēgts situācijā, kad meitas sabiedrībā nav neviena mazākumakcionāra un tādēļ līgumā nav paredzēts izlīdzinājums vai kompensācija vai izlīdzinājums un kompensācija, tad koncerna līgums izbeidzas ne vēlāk kā tā pārskata gada beigās, kura laikā koncerna meitas sabiedrības daļas ieguvis mazākumakcionārs, ja viņš nav zinājis un nevarēja zināt, ka sabiedrība, kuras daļas viņš ir ieguvis, ir koncerna meitas sabied-rība.

(2) Koncerna līgums neizbeidzas, ja pēc tam, kad mazākumakcionārs ir ieguvis meitas sabiedrības daļas, koncerna līgumu groza, papildinot to ar nosacījumiem par izlīdzinājumu vai kompensāciju vai izlīdzinājumu un kompensāciju.

37.pants. Kreditoru aizsardzība

(1) Koncerna mātes sabiedrībai ir pienākums sniegt nodrošinājumu meitas sabiedrības kreditoram, vienlaikus pastāvot šādiem nosacījumiem:

1) saistība, uz kuras pamata tiek celta prasība, radusies pirms izšķirošās ietekmes izbeigšanās izsludināšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

2) meitas sabiedrība nespēj vai ir pamatotas bažas, ka tā nespēs izpildīt šo saistību;

3) kreditors prasa nodrošinājumu sešu mēnešu laikā pēc izšķirošās ietekmes izbeigšanās izsludināšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto nodrošinājumu nevar prasīt meitas sabiedrības nodrošinātie kreditori nodrošinātā prasījuma apmērā saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" nosacījumiem.

VI nodaļa. Daļu piespiedu atpirkšana

38.pants. Lēmums par daļu piespiedu atpirkšanu

(1) Ja personai pieder ne mazāk kā 90 procenti meitas sabiedrības daļu, šī persona var pieņemt lēmumu par mazākumakcionāriem piederošo daļu piespiedu atpirkšanu.

(2) Šā panta izpratnē par personai piederošām daļām nav uzskatāmas meitas sabiedrības daļas, kuras pieder citai šā koncerna koncernsabiedrībai.

(3) Ja šā panta pirmajā daļā minētā persona ir sabiedrība, lēmums jāpieņem akcionāru pilnsapulcē. Pilnsapulces darba kārtība jāpaziņo visiem tās dalībniekiem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pirms sapulces norises dienas. Darba kārtībai jāpievieno šīs sabiedrības paziņojums par kompensāciju mazākumakcionāriem ar mātes sabiedrības daļām vai naudā.

(4) Lēmums ir pieņemts pilnsapulcē, ja par to nobalso dalībnieki ar tādu balsu vairākumu, kāds paredzēts statūtos lēmuma pieņemšanai par sabiedrības reorganizāciju.

(5) Ja šā panta pirmajā daļā minētā persona ir fiziska persona, tā lēmumu par daļu piespiedu atpirkšanu noformē rakstiski.

(6) Pieņemtais lēmums 10 dienu laikā jānosūta meitas sabiedrībai.

(7) Meitas sabiedrībai saņemtais lēmums viena mēneša laikā jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā, un tas tiek publicēts šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(8) Ar publikācijas dienu visas meitas sabiedrības daļas, kuras līdz tam nebija mātes sabiedrības īpašumā, pāriet tās personas īpašumā, kura pieņēmusi lēmumu par kapitāla daļu piespiedu atpirkšanu, bet izslēgtie dalībnieki iegūst tiesības uz kompensāciju.

(9) Personai, kura pieņēmusi lēmumu par kapitāla daļu piespiedu atpirkšanu, ir pienākums nodrošināt kompensāciju izslēgtajiem dalībniekiem. Kompensācijas forma, apmērs un piemaksas tiek noteiktas saskaņā ar šā likuma 34.panta ceturto un piekto daļu.

(10) Izslēgtajiem dalībniekiem ir tiesības iesniegt prasību tiesā par lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas, ja nav vienošanās par kompensācijas formu, apjomu vai piemaksām vai ja piedāvātā kompensācija netiek realizēta, vai ja kompensācijas apmērs nav pamatots.

39.pants. Mātes sabiedrības dalībnieku tiesības uz informāciju

Mātes sabiedrības dalībniekiem ir tiesības saņemt visu informāciju par meitas sabiedrību, kādu tiem ir tiesības saņemt par sabiedrību, kuras dalībnieki tie ir.

40.pants. Paziņojums par daļu atsavināšanu

Ja visas meitas sabiedrības daļas vairāk nav vienas personas īpašumā, šai personai ir pienākums par to nekavējoties rakstiski ziņot meitas sabiedrībai.

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem".

2. Ja meitas uzņēmuma mazākumakcionārs ir valsts vai pašvaldība, līdz privatizācijas pabeigšanai lēmuma par daļu piespiedu atpirkšanu (38.pants) sekas ir valsts vai pašvaldības daļu privatizācija saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju".

3. Līdz likuma spēkā stāšanās dienai nodibinātā izšķirošā ietekme jāreģistrē šai likumā noteiktajā kārtībā līdz 1999.gada 31.decembrim.