Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu

sociālās aizsardzības likums (reģ. nr.120)

1.

Pirmajā lasījumā pieņemtais

likumprojekts

2.

Pr.

nr.

3.

Priekšlikumi

4.

Komisijas atzinums

5.

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt atbildīgā komisija

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu

sociālās aizsardzības likums

1.

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta nosaukumu izteikt šādi:

"Par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu statusu".

Noraidīt

priekšlikumu

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu

sociālās aizsardzības likums.

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini:

1) cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu – atzinums par slimības, invaliditātes un nāves cēloņa saistību ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanu;

2) Černobiļas AES atsvešināšanas zona - Černobiļas AES avārijas rezultātā radioaktīvi piesārņotā teritorija, no kuras saskaņā ar PSRS Radiācijas drošības normām (PSRS 1986.- 1987.gada tiesību aktos noteiktā 30 km zona) 1986.gadā piespiedu kārtā tika evakuēti iedzīvotāji;

3) Černobiļas AES obligātās evakuācijas zona - radioaktīvi piesārņotā teritorija, no kuras saskaņā ar Ukrainas PSR valdības lēmumiem 1986.- 1987.gadā piespiedu kārtā tika evakuēti iedzīvotāji un kura atrodas ārpus Černobiļas AES atsvešināšanas zonas;

4) kaitējuma atlīdzība - Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā - viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem piešķiramā naudas summa, kas Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam kompensē ienākumu zaudēšanu sakarā ar darbspēju zaudējumu, bet apgādājamajam - iztikas avota zaudēšanu.

 

 

2.

 

Saeimas Juridiskais birojs

1. panta pirmajā punktā vārdu "atzinums" aizstāt ar vārdiem "šajā likumā noteiktas institūcijas atzinums".

 

 

Atbalstīt

priekšlikumu

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) cēloņsakarība ar Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu — šajā likumā noteiktas institūcijas atzinums par slimības, invaliditātes un nāves cēloņa saistību ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanu;

2) Černobiļas AES atsvešināšanas zona - Černobiļas AES avārijas rezultātā radioaktīvi piesārņotā teritorija, no kuras saskaņā ar PSRS radiācijas drošības normām (PSRS 1986.- 1987.gada tiesību aktos noteiktā 30 km zona) 1986.gadā piespiedu kārtā tika evakuēti iedzīvotāji;

3) Černobiļas AES obligātās evakuācijas zona - radioaktīvi piesārņotā teritorija, no kuras saskaņā ar Ukrainas PSR valdības lēmumiem 1986.- 1987.gadā piespiedu kārtā tika evakuēti iedzīvotāji un kura atrodas ārpus Černobiļas AES atsvešināšanas zonas;

4) kaitējuma atlīdzība - Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam vai viņa nāves gadījumā - viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem piešķiramā naudas summa, kas Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam kompensē ienākumu zaudēšanu sakarā ar darbspēju zaudējumu, bet apgādājamajam - iztikas avota zaudēšanu.

2.pants. Likuma mērķis ir noteikt:

1) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas statusu;

2) sociālās garantijas Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, viņu apgādībā esošajām personām un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām.

     

2.pants. Likuma mērķis ir noteikt:

1) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas statusu;

2) sociālās garantijas Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, viņu apgādībā esošajām personām un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām.

 

3.pants. (1) Tiesības saņemt šajā likumā noteiktās sociālās garantijas ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Tiesības saņemt šā likuma 8.pantā minēto kaitējuma atlīdzību ir šā panta pirmajā daļā minētajām personām, ja viņas nesaņem citas valsts invaliditātes, vecuma, izdienas vai apgādnieka zaudējuma pensiju.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Deputāts J.Vidiņš

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3. pants. Tiesības saņemt šajā likumā noteiktās garantijas ir personām, kuras līdz 1940.gada 17. jūnijam bija Latvijas Republikas pilsoņi un viņu pēcnācēji, kā arī līdz 1940.gada 17. jūnijam Latvijā legāli iebraukušie un pastāvīgi dzīvojo-

šie iedzīvotāji un viņu pēcnācēji."

Saeimas Juridiskais birojs

3. panta pirmajā daļā vārdus

" kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju" aizstāt ar vārdiem"kuriem ir

pastāvīgās uzturēšanās atļaujas".

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 3.panta otro daļu.

(skatīt 12. priekšlikumu -8.panta otro

daļu)

 

 

Noraidīt

priekšlikumu

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

priekšlikumu

 

 

 

 

Atbalstīt

priekšlikumu

 

3.pants. Tiesības saņemt šajā likumā noteiktās sociālās garantijas ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.

 

 

 

 

 

 

II nodaļa

Statusa noteikšana un uzskaite

 

 

 

 

 

 

4.pants. Personas, kuras piedalījās Černobiļas AES ekspluatācijas darbos, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas darbos un citos Černobiļas AES avārijas izraisītajos darbos Černobiļas AES atsvešināšanas zonā laikposmā no 1986.gada 26.aprīļa līdz 1990.gada 31.decembrim, atzīstamas par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem:

1) ja darba devējs nosūtīja attiecīgo personu darbu veikšanai Černobiļas AES atsvešināšanas zonā;

2) ja tās iekšlietu iestāžu komandējošā personāla sastāvā vai ierindas personāla sastāvā dienēja Černobiļas AES atsvešināšanas zonā;

3) ja tās karaspēka daļu komandējošā personāla sastāvā vai ierindas personāla sastāvā vai kā rezervē ieskaitītās karaklausībai pakļautās personas iesauca uz speciālajām mācībām un iesaistīja Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas darbos (neatkarīgi no dislokācijas vietas un veiktajiem darbiem).

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

Saeimas Juridiskais birojs

II nodaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā:"Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu statusa noteikšana un uzskaite".

Saeimas Juridiskais birojs

4. panta tekstu precizēt un izteikt šādā redakcijā: "4. pants. Par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atzīstama persona, kura piedalījās Černobiļas AES ekspluatācijas darbos, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas darbos un citos Černobiļas AES avārijas izraisītajos darbos Černobiļas AES atsvešināšanas zonā laikposmā no 1986.gada 26.aprīļa līdz 1990.gada 31.decembrim:

1) ja darba devējs nosūtīja attiecīgo personu darbu veikšanai Černobiļas AES atsvešināšanas zonā;

2) attiecīgā persona iekšlietu iestāžu komandējošā personāla sastāvā vai ierindas personāla sastāvā dienēja Černobiļas AES atsvešināšanas zonā;

3) attiecīgo personu karaspēka daļu komandējošā personāla sastāvā vai ierindas personāla sastāvā vai kā rezervē ieskaitītu karaklausībai pakļautu personu iesauca uz speciālajām mācībām un iesaistīja Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas darbos (neatkarīgi no dislokācijas vietas un veiktajiem darbiem)."

Atbalstīt

priekšlikumu

 

 

 

 

Atbalstīt

priekšlikumu

II nodaļa

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu statusa noteikšana un uzskaite

 

4.pants. Par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atzīstama persona, kura piedalījās Černobiļas AES ekspluatācijas darbos, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos un citos Černobiļas AES avārijas izraisītajos darbos Černobiļas AES atsvešināšanas zonā laikposmā no 1986.gada 26.aprīļa līdz 1990.gada 31.decembrim, ja:

1) darba devējs nosūtīja attiecīgo personu darbu veikšanai Černobiļas AES atsvešināšanas zonā;

2) attiecīgā persona iekšlietu iestāžu komandējošā personāla vai ierindas personāla sastāvā dienēja Černobiļas AES atsvešināšanas zonā;

3) attiecīgo personu karaspēka daļu komandējošā personāla vai ierindas personāla sastāvā vai kā rezervē ieskaitītu karaklausībai pakļautu personu iesauca uz speciālajām mācībām un iesaistīja Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos (neatkarīgi no dislokācijas vietas un veiktajiem darbiem).

 

 

 

 

 

 

5.pants. Par Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu atzīstama:

1) persona, kura tika evakuēta no Černobiļas AES atsvešināšanas zonas vai Černobiļas AES obligātās evakuācijas zonas, arī bērns, kas evakuācijas brīdī atradās intrauterīnā attīstības stadijā;

2) persona, kuru Latvijas PSR darba devēji nosūtīja darbā Černobiļas AES avārijas rezultātā radioaktīvi piesārņotajā teritorijā ārpus Černobiļas AES atsvešināšanas zonas;

3) bērns, kuru netieši ietekmējis radioaktīvais apstarojums, ko saņēma vismaz viens no bērna vecākiem, piedaloties Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.pants. Par Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu atzīstama:

1) persona, kura tika evakuēta no Černobiļas AES atsvešināšanas zonas vai Černobiļas AES obligātās evakuācijas zonas, arī bērns, kas evakuācijas brīdī atradās intrauterīnā attīstības stadijā;

2) persona, kuru Latvijas PSR darba devējs nosūtīja darbā Černobiļas AES avārijas rezultātā radioaktīvi piesārņotajā teritorijā ārpus Černobiļas AES atsvešināšanas zonas;

3) bērns, kuru netieši ietekmējis radioaktīvais apstarojums, ko saņēma kaut viens no viņa vecākiem, piedaloties Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā.

6.pants. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu uzskaiti veic (izveidojot minēto personu vienotu reģistru) un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu veselības stāvokli regulāri novēro, kā arī nosaka slimību, invaliditātes un personas nāves cēloņsakarību ar Černobiļas AES avāriju Latvijas Medicīnas akadēmijas Paula Stradiņa klīniskās slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centrs (turpmāk - centrs) labklājības ministra noteiktajā kārtībā.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Deputāts A. Seiksts

Aizstāt 6. pantā vārdus "vienotu reģistru" ar vārdiem " vienotu Valsts

reģistru".

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 6.pantā vārdus "Latvijas Medicīnas akadēmijas".

Atbalstīt

priekšlikumu

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

priekšlikumu

6.pants. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu uzskaiti veic (izveidojot minēto personu vienotu Valsts reģistru) un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu veselības stāvokli regulāri novēro, kā arī nosaka slimību, invaliditātes un personas nāves cēloņsakarību ar Černobiļas AES avāriju Paula Stradiņa klīniskās slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centrs (turpmāk - centrs) labklājības ministra noteiktajā kārtībā.

7.pants. Centrs katram Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajai personai izsniedz izziņu, kas apliecina minētās personas statusu, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
1) karaklausības apliecību, kara komisariāta izdotu apliecību, karaspēka daļas vai arhīva izsniegtu izziņu, kurā ir atzīme, ka attiecīgā persona ir piedalījusies Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas darbos;

2) darba devēja izsniegtu izziņu, kura apliecina, ka attiecīgā persona nosūtīta Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas darbā vai darbā uz Černobiļas AES avārijas rezultātā piesārņoto teritoriju ārpus Černobiļas AES atsvešināšanas zonas, un kurā ir atzīme, ka persona ir piedalījusies minētajos darbos;

3) iepriekšējās dzīvesvietas Tautas deputātu padomes izsniegtu izziņu, kura apliecina, ka persona saskaņā ar PSRS vai Ukrainas PSR valdības lēmumu ir evakuēta uz Latvijas PSR no Černobiļas AES avārijas rezultātā radioaktīvi piesārņotās teritorijas.

 

10.

Deputāti O.Deņisovs, A.Kļementjevs, J.Sokolovskis,O.Tolmačovs, M.Mitrofanovs

Aizstāt 7. pantā vārdu" izziņu" ar vārdiem" Ministru kabineta noteikta parauga apliecību".

Atbalstīt

priekšlikumu

7.pants. Centrs katram Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajai personai izsniedz Ministru kabineta noteikta parauga apliecību, kas apliecina minētās personas statusu, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

1) karaklausības apliecību, kara komisariāta izdotu apliecību, karaspēka daļas vai arhīva izsniegtu izziņu, kurā ir atzīme, ka attiecīgā persona ir piedalījusies Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos;

2) darba devēja izsniegtu izziņu, kura apliecina, ka attiecīgā persona nosūtīta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbā vai darbā uz Černobiļas AES avārijas rezultātā piesārņoto teritoriju ārpus Černobiļas AES atsvešināšanas zonas, un kurā ir atzīme, ka persona ir piedalījusies minētajos darbos;

3) iepriekšējās dzīvesvietas tautas deputātu padomes izsniegtu izziņu, kura apliecina, ka persona saskaņā ar PSRS vai Ukrainas PSR valdības lēmumu ir evakuēta uz Latvijas PSR no Černobiļas AES avārijas rezultātā radioaktīvi piesārņotās teritorijas.

 

III nodaļa

Kaitējuma atlīdzība un valsts sociālais pabalsts

 

 

 

 

 

8.pants. Tiesības uz kaitējuma atlīdzību ir:

1) personai, kura atzīta par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku, ja viņai ir noteikta invaliditātes cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;

2) personai, kura atzīta par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku, ja viņai ir noteikta darbspēju zaudējuma pakāpe 10- 25 procentu apmērā un tās cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;

3) personai, kura šā panta 1. un 2.punktā minēto personu nāves gadījumā atzīta par apgādībā bijušu darbnespējīgu ģimenes locekli.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

Deputāti O.Deņisovs, A.Kļementjevs, J.Sokolovskis,O.Tolmačovs, M.Mitrofanovs

Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: " III nodaļa

Kaitējuma atlīdzība, valsts sociālais pabalsts un transporta atvieglojumi."

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:" 8.pants. (1)Tiesības uz kaitējuma atlīdzību ir:

1) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, kuram ir noteikta invaliditātes cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;

2) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, kuram noteikta darbspēju zaudējuma pakāpe 10- 25 procentu apmērā un tās cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;

3)mirušās šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās personas darbnespējīgiem ģimenes locekļiem, kas bijuši tās apgādībā.

(2) Uz kaitējuma atlīdzību nav tiesību personai, kura saņem citas valsts invaliditātes, vecuma, izdienas vai apgādnieka zaudējuma pensiju."

Atbalstīt

priekšlikumu,

precizēt

redakciju

 

 

 

Atbalstīt

priekšlikumu

III nodaļa

Kaitējuma atlīdzība, valsts sociālais pabalsts un atvieglojumi sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanā

 

 

 

 

8.pants. (1)Tiesības uz kaitējuma atlīdzību ir:

1) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, kuram ir noteikta invaliditātes cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;

2) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, kuram noteikta darbspēju zaudējuma pakāpe 10- 25 procentu apmērā un tās cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;

3)mirušās šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās personas darbnespējīgiem ģimenes locekļiem, kas bijuši tās apgādībā.

(2) Uz kaitējuma atlīdzību nav tiesību personai, kura saņem citas valsts invaliditātes, vecuma, izdienas vai apgādnieka zaudējuma pensiju.

 

 

9.pants. (1) Kaitējuma atlīdzību šā likuma 8.panta 1. un 2.punktā minētajām personām nosaka un pārrēķina tādā pašā kārtībā un apmērā, kā kaitējuma atlīdzību personām, kuras pirms 1997.gada 1.janvāra ir cietušas nelaimes gadījumā darbā vai kurām ir konstatēta arodslimība.

(2) Kaitējuma atlīdzību šā likuma 8.panta 3.punktā minētajām personām nosaka tādā pašā kārtībā un apmērā, kā kaitējuma atlīdzību apgādājamajam, ja apgādnieka nāves cēlonis ir līdz 1997.gada 1.janvārim noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatētā arodslimība.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti O.Deņisovs, A.Kļementjevs, J.Sokolovskis,O.Tolmačovs, M.Mitrofanovs

9.pantā: papildināt pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:"(2) Ja slimības izraisītās organisma morfoloģiskās

pārmaiņas un funkcionālie traucējumi pēc 3 gadu novērošanas, sākot ar

1986.gada 26.aprīli, uzskatāmi par neatgriezeniskiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem invaliditāti

vai darbspēju zaudējuma pakāpi 10-25% apmērā nosaka bez atkārtotas izmeklēšanas termiņa norādes, ja vien šādu atkārtotu pārbaudi nelūdz pats Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks.

 

 

Precizēt panta

redakciju.

 

 

 

 

Atbalstīt

priekšlikumu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. (1) Kaitējuma atlīdzību šā likuma 8.panta pirmās daļas 1.un 2.punktā minētajām personām nosaka un pārrēķina tādā pašā kārtībā un apmērā kā kaitējuma atlīdzību personām, kuras līdz 1997.gada 1.janvārim ir cietušas nelaimes gadījumā darbā vai kurām ir konstatēta arodslimība.

(2) Ja slimības izraisītās organisma morfoloģiskās pārmaiņas un funkcionālie traucējumi pēc triju gadu novērošanas, skaitot no 1986.gada 26.aprīļa, uzskatāmi par neatgriezeniskiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem invaliditāti vai darbspēju zaudējuma pakāpi 10 — 25 procentu apmērā nosaka bez atkārtotas izmeklēšanas termiņa norādes, ja vien šādu atkārtotu pārbaudi nelūdz pats Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks.

(3) Kaitējuma atlīdzību šā likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktā minētajām personām nosaka tādā pašā kārtībā un apmērā kā kaitējuma atlīdzību apgādājamajam, ja apgādnieka nāves cēloni s ir līdz 1997.gada 1.janvārim noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatētā arodslimība.

 

 

 

10.pants. (1) Šā likuma 8.panta 1. un 3.punktā minētajām personām kaitējuma atlīdzību piešķir papildus atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" piešķirtajai valsts pensijai. Ja personai nav tiesību uz valsts pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", kaitējuma atlīdzību piešķir papildus piešķirtajam valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam.

(2) Šā likuma 8.panta 1.punktā minēto kaitējuma atlīdzību izmaksā no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta, bet 8.panta 3.punktā minēto kaitējuma atlīdzību - no valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļiem.

(3) Šā likuma 8.panta 2.punktā minētajām personām kaitējuma atlīdzību izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

(4) Šā likuma 8.panta 2.punktā minēto personu nāves gadījumā viņu apgādībā bijušajam darbnespējīgajam ģimenes loceklim kaitējuma atlīdzību izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

14.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 10. panta pirmo daļu, mainot turpmāko daļu numerāciju.

Noraidīt

priekšlikumu.

Precizēt panta

redakciju.

10.pants. (1) Šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā minētajām personām kaitējuma atlīdzību piešķir papildus valsts pensijai, kas piešķirta atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”. Ja personai nav tiesību uz valsts pensiju saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, kaitējuma atlīdzību piešķir papildus piešķirtajam valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam.

(2) Šā likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktā minēto kaitējuma atlīdzību izmaksā no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta, bet 8.panta pirmās daļas 3.punktā minēto kaitējuma atlīdzību — no valsts pensiju speciālā budžeta.

(3) Šā likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktā minētajām personām kaitējuma atlīdzību izmaksā no valsts pamatbudžeta.

(4) Šā likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktā minēto personu nāves gadījumā viņu apgādībā bijušajiem darbnespējīgajiem ģimenes locekļiem kaitējuma atlīdzību izmaksā no valsts pamatbudžeta.

11.pants. (1) Valsts sociālo pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei (turpmāk - pabalsts) piešķir šādos gadījumos:

1) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam - , ja viņam ir noteikta invaliditātes cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei -,
ja attiecīgā dalībnieka nāves cēlonis ir slimības, kurām ir noteikta cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu. Par mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimeni uzskatāmas šādas mirušā dalībnieka dzīvesvietā pierakstītās personas: mirušā dalībnieka laulātais, mirušā dalībnieka vecāki un bērni, kas nav vecāki par 18 gadiem (ja viņi mācās vidējās vai augstākās mācību iestādēs dienas nodaļā, - kas nav vecāki par 24 gadiem). Mirušā dalībnieka dzīvesvietā pierakstītie mazbērni un vecvecāki uzskatāmi par mirušās personas ģimeni tikai tādā gadījumā, ja tie ir bijuši mirušās personas apgādībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pabalsta apmēru un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Pabalstu izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Deputāti O.Deņisovs, A.Kļementjevs, J.Sokolovskis,O.Tolmačovs, M.Mitrofanovs

Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā: "Valsts sociālo pabalstu- naudas

kompensāciju-50% no maksas par apkuri (mājas bez centrālapkures 50% no maksas par kurināmo iedzīvotāju patēriņam noteikto normu ietvaros), elektroenerģiju,

gāzi, ūdeni un telefonu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku,

invalīdu un mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei (turpmāk pabalsts) piešķir šādos gadījumos:- turpmāk kā tekstā.

Izteikt 11.panta pirmās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

"1) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam-, ja viņam ir noteikta invaliditātes cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu; vai, ja viņam ir noteikta darbspēju zaudējuma pakāpe 10- 25 procentu

apmērā un tās cēloņsakarība ar

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;"

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 11. panta otro punktu šādā

redakcijā:

" 2) mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei- ja attiecīgā dalībnieka nāves cēlonis ir slimības, kurām ir noteikta cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu. Par mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenes locekļiem šā likuma izpratnē uzskatāmi:

mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku pārdzīvojušais laulātais (kas nav stājies citā laulībā) un vecāki — ja viņu vidējais mēneša ienākums ir mazāks par valstī oficiāli noteikto iztikas minimumu, mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka bērni, kas nav vecāki par 18 gadiem (ja viņi mācās vidējās vai augstākās mācību iestādēs dienas nodaļā un nav vecāki par 24 gadiem). Mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka mazbērni uzskatāmi par mirušās personas ģimenes locekļiem tikai tādā gadījumā, ja pirms savas nāves mirusī persona pilnīgi uzturēja viņus".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti O.Deņisovs, A.Kļementjevs, J.Sokolovskis,O.Tolmačovs, M.Mitrofanovs

III nodaļu papildināt ar jaunu 12. pantu šādā redakcijā:

"12. pants. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam ir tiesības uz tādiem pat atvieglojumiem sabiedriskā transporta izmantošanā, kādi noteikti politiski represētām personām."

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu 12. pantu, mainot turpmāko pantu numerāciju, šādā redakcijā:

"12.pants. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam ir tiesības uz atvieglojumiem

sabiedriskā transporta pakalpojumu

izmantošanā Ministru kabineta noteiktjā kārtībā."

Noraidīt

priekšlikumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

priekšlikumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

priekšlikumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāt

atbildīgās

komisijas

priekšlikumā

11.pants. (1) Valsts sociālo pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei (turpmāk - pabalsts) piešķir šādos gadījumos:

1) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam - ja viņam ir noteikta invaliditātes cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu vai ja viņam ir noteikta darbspēju zaudējuma pakāpe 10- 25 procentu apmērā un tās

cēloņsakarība ar Černobiļas AES

avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei- ja attiecīgā dalībnieka nāves cēlonis ir slimības, kurām ir noteikta cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu. Par mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenes locekļiem šā likuma izpratnē uzskatāmi:

mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku pārdzīvojušais laulātais (kas nav stājies citā laulībā) un vecāki — ja viņu vidējais mēneša ienākums ir mazāks par valstī oficiāli noteikto iztikas minimumu, mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka bērni, kas nav vecāki par 18 gadiem (ja viņi mācās vidējās vai augstākās mācību iestādēs dienas nodaļā un nav vecāki par 24 gadiem). Mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka mazbērni uzskatāmi par mirušās personas ģimenes locekļiem tikai tādā gadījumā, ja pirms savas nāves mirusī persona pilnīgi uzturēja viņus.

 

 

 

 

(2) Pabalsta apmēru un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Pabalstu izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

 

 

 

12.pants. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam ir tiesības uz

atvieglojumiem sabiedriskā transporta

pakalpojumu izmantošanā Ministru kabineta noteiktjā kārtībā.

 

 

 

IV nodaļa

Medicīniskā palīdzība

12.pants. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajai personai ir tiesības uz ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensāciju Černobiļas AES avārijas rezultātā iegūto slimību ārstēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV nodaļa

Medicīniskā palīdzība

13.pants. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajai personai ir tiesības uz Černobiļas AES avārijas rezultātā iegūto slimību ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

13.pants. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietusī persona veselības aprūpes pakalpojumu minimuma un valsts programmas ietvaros ir atbrīvota no pacienta iemaksas ārstniecības iestādēs, sociālās rehabilitācijas iestādēs un otrā posma medicīniskās rehabilitācijas iestādēs.

     

14.pants. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietusī persona veselības aprūpes pakalpojumu minimuma un valsts programmas ietvaros ir atbrīvota no pacienta iemaksas ārstniecības iestādēs, sociālās rehabilitācijas iestādēs un otrā posma medicīniskās rehabilitācijas iestādēs.

14.pants. Tiesības uz atvieglojumiem zobārstniecībā un zobu protezēšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam;

2) personai, kuru Latvijas PSR darba devējs nosūtīja darbā uz Černobiļas AES avārijas rezultātā piesārņoto teritoriju ārpus Černobiļas AES atsvešināšanas zonas, ja ir noteikta viņas invaliditātes cēloņsakarība ar minēto darbu veikša

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

Deputāti O.Deņisovs, A.Kļementjevs, J.Sokolovskis,O.Tolmačovs, M.Mitrofanovs

Esošā 14. panta pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: "  Tiesības uz bezmaksas pakalpojumiem

zobārstniecībā un zobu protezēšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir" un tālāk kā tekstā.

Deputāts A.Seiksts

Aizstāt 14. pantā vārdus "  Tiesības uz atvieglojumiem" ar vārdiem "  Tiesības uz bezmaksas pakalpojumiem".

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

"14.pants.Tiesības uz bezmaksas pakalpojumiem vai maksas atvieglojumiem zobārstniecībā un zobu protezēšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir:" un turpmāk kā

tekstā.

Iestrādāt atbildīgās

komisijas

priekšlikumā

 

 

 

 

 

Iestrādāt atbildīgās

komisijas

priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

15.pants.Tiesības uz bezmaksas pakalpojumiem vai maksas atvieglojumiem zobārstniecībā un zobu protezēšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam;

2) personai, kuru Latvijas PSR darba devējs nosūtīja darbā uz Černobiļas AES avārijas rezultātā piesārņoto teritoriju ārpus Černobiļas AES atsvešināšanas zonas, ja ir noteikta šīs personas invaliditātes cēloņsakarība ar minēto darbu veikšanu.

15.pants. Tiesības reizi gadā saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un otrā posma medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pēc ārstējošā ārsta norīkojuma ir:

1) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam;

2) bērnam līdz 18 gadu vecumam, kurš tika evakuēts no Černobiļas AES atsvešināšanas zonas vai Černobiļas AES obligātās evakuācijas zonas, arī tam, kurš evakuācijas brīdī atradās intrauterīnā attīstības stadijā;

3) bērnam līdz 18 gadu vecumam, kuru ir netieši ietekmējis radioaktīvais apstarojums, ko saņēma vismaz viens no bērna vecākiem, piedaloties Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā.

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

Deputāts J. Vidiņš

Izslēgt 15. panta otro daļu.

 

 

 

 

 

Noraidīt

priekšlikumu

16.pants. Tiesības reizi gadā saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un otrā posma medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pēc ārstējošā ārsta norīkojuma ir:

1) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam;

2) bērnam līdz 18 gadu vecumam, kurš tika evakuēts no Černobiļas AES atsvešināšanas zonas vai Černobiļas AES obligātās evakuācijas zonas, arī tādā gadījumā, ja šis bērns evakuācijas brīdī atradās intrauterīnā attīstības stadijā;

3) bērnam līdz 18 gadu vecumam, kuru ir netieši ietekmējis radioaktīvais apstarojums, ko saņēma kaut viens no viņa vecākiem, piedaloties Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā.

16.pants. Šā likuma 15.pantā minētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus finansē no valsts pamatbudžeta, pārējos šā likuma IV nodaļā noteiktos medicīniskās palīdzības pasākumus finansē no valsts speciālā veselības aprūpes budžeta.

24.

Deputāti O.Deņisovs, A.Kļementjevs, J.Sokolovskis,O.Tolmačovs, M.Mitrofanovs

Papildināt IV nodaļu ar 17. pantu šādā redakcijā:

"17. pants. Veselības uzlabošanai Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem - strādājošiem piešķir ikgadēju papildatvaļinājumu Ministru Kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā".

Noraidīt

priekšlikumu

17.pants. Šā likuma 16.pantā minētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus finansē no valsts pamatbudžeta, pārējos šā likuma IV nodaļā noteiktos medicīniskās palīdzības pasākumus — no valsts speciālā veselības aprūpes budžeta.

 

Pārejas noteikumi

1. Invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kas piešķirtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un aprēķinātas kaitējuma atlīdzības apmērā, saskaņā ar šajā likumā ietvertajām tiesību normām pārrēķinātas netiek. Ja personai, kurai piešķirta invaliditātes pensija kaitējuma atlīdzības apmērā, mainās darbspēju zaudējuma pakāpe (procentos) vai invaliditātes smaguma pakāpe, pensiju pārrēķina pēc šādas formulas:

P = 90 % VS “ DZ, kur

P – pensijas apmērs (Ls);

VS – darba samaksa – Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā mēneša vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā strādājošajiem par iepriekšējo ceturksni (Ls);

DZ – profesionālo darbspēju zaudējuma pakāpe procentos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

2.1. Augstākās Padomes 1991.gada 15.maija lēmums "Par pasākumiem, kas veicami, lai uzlabotu Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo Latvijas Republikas iedzīvotāju sociālo stāvokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdī bas Ziņotājs, 1991, 27./28.nr.); 27./28.nr.);

 

2.2. Augstākās Padomes 1991.gada 13.jūnija lēmums "Par to, kā tiek pildīts Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums "Par pasākumiem, kas veicami, lai uzlabotu Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo Latvijas Republikas iedzīvotāju sociālo stāvokli"" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 29./30.nr.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Seiksts

Papildināt Pārejas noteikumus ar otro un trešo punktu šādā redakcijā:

"2. Likumos noteiktās kompetences un sava budžeta ietvaros pašvaldības piešķir  Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām atvieglojumus atsevišķu nodokļu

un nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā."

"3. Ministru Kabinets sarunās ar Krievijas Federāciju, Ukrainas Republiku un Baltkrievijas Republiku risina jautājumu par starpvalstu

vienošanos par kompensācijām un sociālajām garantijām Černobiļas

AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajiem Latvijas iedzīvotājiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

priekšlikumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

priekšlikumu, precizēt redakciju

Pārejas noteikumi

1. Invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kas piešķirtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un aprēķinātas kaitējuma atlīdzības apmērā, saskaņā ar šajā likumā ietvertajām tiesību normām pārrēķinātas netiek. Ja personai, kurai piešķirta invaliditātes pensija kaitējuma atlīdzības apmērā, mainās darbspēju zaudējuma pakāpe (procentos) vai invaliditātes smaguma pakāpe, pensiju pārrēķina pēc šādas formulas:

P = 90 % VS “ DZ, kur

P – pensijas apmērs (Ls);

VS – darba samaksa – Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā mēneša vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā strādājošajiem par iepriekšējo ceturksni (Ls);

DZ – profesionālo darbspēju zaudējuma pakāpe procentos.

2. Ārlietu ministrija sarunās ar Krievijas Federāciju, Ukrainas Republiku un Baltkrievijas Republiku risina jautājumu par starpvalstu vienošanos par kompensācijām un sociālajām garantijām Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajiem Latvijas iedzīvotājiem.

3. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1) Augstākās padomes 1991.gada 15.maija lēmums “Par pasākumiem, kas veicami, lai uzlabotu Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo Latvijas Republikas iedzīvotāju sociālo stāvokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 27./28.nr.);

2) Augstākās padomes 1991.gada 13.jūnija lēmums “Par to, kā tiek pildīts Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmums “Par pasākumiem, kas veicami, lai uzlabotu Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo Latvijas Republikas iedzīvotāju sociālo stāvokli”” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 29./30.nr.).