Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"

Izdarīt likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 9./10., 23./24.nr.; 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"2. Ja sabiedrība ir koncerna mātes vai meitas sabiedrība, tās darbību reglamentē arī Koncernu likums."

2. Izteikt 8.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Sabiedrību var dibināt viens vai vairāki dibinātāji."

3. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Viena dibinātāja sabiedrības dibināšanas dokumenti ir dibinātāja lēmums un statūti, bet šā likuma 12.pantā paredzētajā gadījumā - arī ziņojums par mantisko ieguldījumu. Ja vienīgais sabiedrības dibinātājs ir juridiskā persona, tad dibinātāja lēmums ir šīs juridiskās personas statūtos vai citā tās darbību reglamentējošā dokumentā paredzētās institūcijas lēmums par sabiedrības dibināšanu."

4. Aizstāt 39.panta pirmajā daļā vārdus "koncerna mātes uzņēmums" ar vārdiem "koncerna mātes sabiedrība".

5. Izteikt 41.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) lemt jautājumus par sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, darbības turpināšanu, sabiedrības apvienošanos ar citām sabiedrībām, koncerna līguma slēgšanu un sabiedrības pārveidošanu citās uzņēmējdarbības formās;".

 

6.  43.pantā:

izteikt pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Lai izlemtu jautājumus par statūtu grozīšanu (izņemot pamatkapitāla palielināšanu), sabiedrības likvidāciju un koncerna līguma slēgšanu, nepieciešams sapulces kvorums, kas kopā pārstāv vismaz trīs ceturtdaļas no sabiedrības pamatkapitāla (statūtu fonda).";

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Sapulces lēmumi dalībniekiem ir obligāti, ja, lemjot par šā likuma 41.panta pirmās daļas 1.punktā paredzēto jautājumu un 5.punktā paredzēto jautājumu par koncerna līguma slēgšanu, lēmums tiek pieņemts ar vismaz trīs ceturtdaļu balsu vairākumu".