Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par paju sabiedrībām» » (reģ. nr. 118) otrajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

( dok. nr. 233)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par paju sabiedrībām

Grozījumi likumā "Par paju sabiedrībām"

     

Grozījumi likumā "Par paju sabiedrībām"

 

Izdarīt likumā "Par paju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 23./24.nr.; 1996, 22.nr.) šādus grozī-jumus:

     

Izdarīt likumā "Par paju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 23./24.nr.; 1996, 22.nr.) šādus grozī-jumus:

   

1.

(Atbildīgā komisija)

Aizstāt visā likumprojekta tekstā vārdus “mātes sabiedrība” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “valdošais uzņēmums” (attiecīgā locījumā);

vārdus “meitas sabiedrība” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “atkarīgā sabiedrība” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

 

2. pants. Likumdošana par paju sabiedrībām

Paju sabiedrību dibināšanas un likvidēšanas kārtību, to tiesisko statusu un darbības pamatus nosaka šis likums, Civillikums, Latvijas Republikas likums "Par uzņēmējdarbību" un citi normatīvie akti, kā arī šo sabiedrību statūti.

1. Papildināt 2.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja paju sabiedrība ir koncerna mātes vai meitas sabiedrība, tad tās darbību reglamentē arī Koncernu likums."

   

Redakc.

precizēts

1. Papildināt 2.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja paju sabiedrība ir koncerna valdošais uzņēmums vai atkarīgā sabiedrība, tās darbību reglamentē arī Koncernu likums."

36. pants. Pilnsapulces tiesīgums

         

1. Pilnsapulces ir tiesīgas lemt, ja tajās piedalās statūtos noteiktais dalībnieku skaits, turklāt tiem jāpārstāv vismaz puse no sabiedrības balsu kopskaita. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

         

2. Lai apstiprinātu un grozītu statūtus, kā arī lai izlemtu par sabiedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju, pilnsapulcē jāpiedalās

dalībniekiem, kuri pārstāv vismaz trīs ceturtdaļas no pamatkapitāla, un

lēmums jāpieņem vismaz ar divām trešdaļām no sabiedrības balsu kopskaita.

2. Papildināt 36.panta otro daļu aiz vārdiem "vai reorganizāciju" ar vārdiem "vai koncerna līguma slēgšanu".

   

Redakc.

precizēts

2. Papildināt 36.panta otro daļu pēc vārdiem "vai reorganizāciju" ar vārdiem "vai koncerna līguma slēgšanu".