Likumprojekts

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par paju sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par paju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 23./24.nr.; 1996, 22.nr.) šādus grozī-jumus:

1. Papildināt 2.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja paju sabiedrība ir koncerna mātes vai meitas sabiedrība, tad tās darbību reglamentē arī Koncernu likums."

2. Papildināt 36.panta otro daļu aiz vārdiem "vai reorganizāciju" ar vārdiem "vai koncerna līguma slēgšanu".