Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Saskaņā Kārtības ruļļa 85.pantu likumprojektā “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (reģ.nr.117) likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (reģ.nr.789) (Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā izdotie noteikumi nr.10)

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

(reģ. nr.117; dok.nr. 232)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Atbildīgās

komisijas atzinums

6.

Redakcija, kurā likumprojektu trešajā lasījuma ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir administratīva valsts institūcija, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanā paredzētās darbības.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs:

1) veic uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību valsts reģistrāciju;

2) realizē valsts kontroli pār uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību dibināšanas un darbības dokumentu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

3) veic uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību vienotu valsts uzskaiti;

4) sniedz informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to pārstāvniecībām un filiālēm, masu informācijas līdzekļiem, sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt I nodaļas otrās daļas 1.punktu ar šāda satura tekstu:

"kā arī izšķirošās ietekmes reģistrāciju saskaņā ar Koncernu likumu".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt pirmās nodaļas otrās daļas 1.punktu ar šādu tekstu:

"kā arī izšķirošās ietekmes reģistrāciju saskaņā ar Koncernu likumu;".

 

 

1.pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir juridiskā persona, kas darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru vada galvenais valsts notārs, kuru pēc tieslietu ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets.

Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to pārstāvniecību un filiāļu, masu informācijas līdzekļu, sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistrāciju šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic:

- Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs;

- Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra vietnieki;

- Uzņēmumu reģistra valsts notāri.

Uzņēmumu reģistra valsts notāri jautājumos, kas attiecas uz Uzņēmumu reģistra darbību, ir tieši pakļauti Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram ir tiesības:

- dot saistošus norādījumus Uzņēmumu reģistra valsts notāriem šā likuma piemērošanā;

- atcelt Uzņēmumu reģistra valsts notāru nepamatotos vai nelikumīgos lēmumus;

- pieņemt viņu vietā savus lēmumus.

 

1.

Juridiskā komisija

Papildināt 1.panta pirmajā daļā aiz vārdiem “Uzņēmumu reģistru” ar vārdiem “(turpmāk – Uzņēmumu reģistrs).

Atbalstīt

2. Papildināt 1.panta pirmo daļu pēc vārdiem “Uzņēmumu reģistru” ar vārdiem “(turpmāk – Uzņēmumu reģistrs)”.

 

 

2.pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrēšana

Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs reģistrē:

- visus valsts (izņemot pašvaldību) uzņēmumus;

- uzņēmējsabiedrības (izņemot lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmējsabiedrības), kuru pamatkapitāls pārsniedz 25 000 latu;

- ārvalstu uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības, tarptautisko komercorganizāciju filiāles, kā arī uzņēmējsabiedrības, kurās viens no dalībniekiem ir ārvalstu ieguldītājs, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā;

- bezpeļņas organizācijās.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāri reģistrē visus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), arī to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) filiāles un pārstāvniecības, kuri nav minēti šā panta 1. daļā.

Katram reģistrējamajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) jāreģistrējas Uzņēmumu reģistrā pēc tā atrašanās vietas. Ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības laikā mainās tā pamatkapitāla lielums vai uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) iesaistās jauni dalībnieki, tas jāreģistrē sākotnējās reģistrācijas vietā.

Individuālā darba veicējus reģistrē rajonu, republikas pilsētu un pilsētas rajonu pašvaldības, ja likumdošanas aktos nav noteikta cita reģistrācijas kārtība.

Reģistrējot uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs izsniedz uzņēmējam reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecības oriģināls vienmēr glabājas pie uzņēmēja, bet notariālā kārtībā

apliecināti noraksti tiek iesniegti attiecīgām iestādēm vai organizācijām. Uz reģistrēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) statūtu titullapas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs atzīmē reģistrācijas datumu un reģistrācijas numuru.

2. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs reģistrē:

1) visus valsts (izņemot pašvaldību) uzņēmumus;

2) uzņēmējsabiedrības (izņemot lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmējsabiedrības), kuru pamatkapitāls pārsniedz 25000 latu;

3) ārvalstu uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības, starptautisko komercorganizāciju filiāles, kā arī uzņēmējsabiedrības, kurās viens no dalībniekiem ir ārvalstu ieguldītājs, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā;

4) bezpeļņas organizācijas;

5) izšķirošo ietekmi saskaņā ar Koncernu likumu."

2.

 

 

 

 

 

 

3.

Juridiskā komisija

Aizstāt 2.pantā un turpmākajos likuma pantos vārdus “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Uzņēmumu reģistrs” (attiecīgajā locījumā).

Juridiskā komisija

Izteikt 2.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), filiāles un pārstāvniecības reģistrē pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.

Uzņēmumu reģistra nodaļas darbības teritoriju nosaka Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, kura rīkojumu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāles reģistrāciju var veikt arī piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā atbilstoši galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskajai adresei.

Grozījumu reģistrāciju veic atbilstoši reģistrācijas vietai Uzņēmumu reģistrā. Šos noteikumus piemēro arī visos reorganizācijas gadījumos.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Aizstāt 2.pantā un turpmākajos pantos vārdus “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Uzņēmumu reģistrs” (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 2.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), filiāles un pārstāvniecības reģistrē pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.

Uzņēmumu reģistra nodaļas darbības teritoriju nosaka Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, kura rīkojumu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāles reģistrāciju var veikt arī piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā atbilstoši galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskajai adresei.

Pamatdokumentu grozījumus reģistrē tajā Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā reģistrēts uzņēmums (uzņēmejsabiedrība), filiāle vai pārstāvniecība. Šos noteikumus piemēro arī visos reorganizācijas gadījumos.”

 

 

 

2.3 pants. Komercķīlu reģistrācija

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs reģistrē komercķīlas, to pārjaunojumus un dzēšanu likumā "Par uzņēmējdarbību" un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4.

Juridiskā komisija

Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

“23.pants. Komercķīlu reģistrācija

Komercķīlu reģistru Komercķīlas likumā noteiktajā kārtībā ved Uzņēmumu reģistrs.”;

Atbalstīt

5. Izteikt 2.3pantu šādā redakcijā:

“2.3pants. Komercķīlu reģistrācija

Komercķīlu reģistru Komercķīlas likumā noteiktajā kārtībā ved Uzņēmumu

   

5.

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (reģ.nr. 789)

Papildināt ar 24.pantu šādā redakcijā:

"2.4 pants. Koncesiju līgumu reģistrācija

Koncesiju līgumus reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāri.

Koncesiju līgumu reģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) koncesijas nosaukums, tās resursi;

2) koncesijas līguma termiņš;

3) koncesijas līguma summa latos un valūtā (ja tāda tiek uzrādīta);

4) koncesionāram piešķirto tiesību apjoms;

5) Ministru kabineta lēmuma numurs un datums par koncesijas resursu nodošanu koncesijā un par koncesijas līguma noslēgšanu;

6) Ministru kabineta pilnvarotās institūcijas nosaukums un juridiskā adrese, kura slēdz koncesijas līgumu;

7) koncesionāra nosaukums, reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

Atbalstīt

(redakc.

precizēts)

6. Papildināt likumu ar 2.4pantu šādā redakcijā:

"2.4pants. Koncesiju līgumu reģistrācija

Koncesiju līgumus reģistrē Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

Koncesiju līgumu reģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

1) koncesijas nosaukums, tās resursi;

2) koncesijas līguma termiņš;

3) koncesijas līguma summa latos un valūtā (ja tāda tiek uzrādīta);

4) koncesionāram piešķirto tiesību apjoms;

5) Ministru kabineta lēmums par koncesijas resursu nodošanu koncesijā un par koncesijas līguma noslēgšanu, lēmuma numurs un datums;

6) tās Ministru kabineta pilnvarotās institūcijas nosaukums, kura slēdz koncesijas līgumu un juridiskā adrese;

7) koncesionāra nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese

 

 

3. Papildināt likumu ar 2.4 pantu šādā redakcijā:

"2.4 pants. Izšķirošās ietekmes reģistrācija

Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs izšķirošās ietekmes reģistrāciju veic saskaņā ar Koncernu likumu un citiem normatīvajiem aktiem."

6.

Juridiskā komisija

Papildināt ar 25.pantu šādā redakcijā:

“25.pants. Izšķirošās ietekmes reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notāri veic izšķirošās ietekmes reģistrāciju saskaņā ar Koncernu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.”

 

Atbalstīt

7. Papildināt likumu ar 2.5pantu šādā redakcijā:

“2.5pants. Izšķirošās ietekmes reģistrācija

Uzņēmumu reģistra valsts notārs veic izšķirošās ietekmes reģistrāciju saskaņā ar Koncernu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.”

   

7.

Juridiskā komisija

Papildināt ar 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Laulāto mantisko attiecību reģistrācija

Laulāto mantisko attiecību reģistru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņā ar Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs”.

 

 

Atbalstīt

8. Papildināt likumu ar 2.6pantu šādā redakcijā:

“2.6pants. Laulāto mantisko attiecību reģistrācija

Laulāto mantisko attiecību reģistru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņā ar Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs”.

 

   

8.

Juridiskā komisija

Papildināt ar 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Komercreģistra vešana

Komercreģistru saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.”.

Atbalstīt

9. Papildināt likumu ar 2.7pantu šādā redakcijā:

“2.7pants. Komercreģistra vešana

Komercreģistru saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu un citiem normatīvajiem aktiem ved Uzņēmumu reģistrs.”

   

9.

Juridiskā komisija

Papildināt ar 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Āvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācija

Āvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Uzņēmumu reģistrs.”

 

Atbalstīt

10. Papildināt likumu ar 2.8pantu šādā redakcijā:

“2.8pants. Āvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācija

Āvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Uzņēmumu reģistrs.”

4.pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra funkcijas

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs veic šādas funkcijas:

1) pieņem izskatīšanai no fiziskajām un juridiskajām personām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to filiālēm un pārstāvniecībām reģistrēšanas dokumentus, kas paredzēti šajā likumā, Latvijas Republikas likumā "Par uzņēmējdarbību", likumos par attiecīgajām uzņēmējdarbības

formām un veidiem un citos likumos un septiņu dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas nosūta Valsts ieņēmumu dienestam tā kompetencei atbilstošu informāciju par reģistrējamo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un veidā;

2) pieprasa un izskata visas likumdošanā noteiktās ziņas un dokumentus, lai pārliecinātos, ka uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) savu darbību uzsāk likumdošanā noteiktajā kārtībā;

3) pieņem lēmumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu; ja reģistrēšanai iesniegtie dokumenti neatbilst Latvijas Republikas likumu prasībām, pieņem lēmumu ar motivētu atteikumu;

4) 30 dienu laikā no dokumentu pieņemšanas dienas rakstveidā paziņo reģistrēšanas pieteikuma iesniedzējam par pieņemto lēmumu, izsniedzot viņam dokumentu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu vai motivētu atteikumu, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) netiek reģistrēts;

5) pieņem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus otrreizējai izskatīšanai, ja iepriekš pieļautās nepilnības tajos ir novērstas. Otrreizējā izskatīšanā pretenzijas pieļaujamas tikai

par tām nepilnībām, kuras atklātas pirmajā izskatīšanā. Dokumentu otrreizējas iesniegšanas gadījumā termiņš, kurā uzņēmums jāreģistrē, sākas no dokumentu otrreizējās iesniegšanas dienas;

6) ziņo attiecīgajām valsts institūcijām par konkrētiem likumpārkāpumiem vai nepatiesu ziņu sniegšanu Uzņēmumu reģistram vainīgo personu saukšanai pie likumā noteiktās atbildības;

7) pieņem reģistrēšanai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentos

izdarītos grozījumus;

8) izdara reģistrācijas ierakstus Uzņēmumu reģistra žurnālā;

9) izslēdz no Uzņēmumu reģistra uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), izdarot

attiecīgu atzīmi Uzņēmumu reģistra žurnālā, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) izbeidz savu darbību pēc savas iniciatīvas, pēc tiesas lēmuma, pēc nodokļu administrācijas priekšlikuma, ja nodokļu maksātājs atkārtoti neiesniedz nodokļu likumos noteiktos pārskatus, deklarācijas vai nodokļu aprēķinus, kā arī nav paziņojis par savas darbības pārtraukšanu un nav informācijas par šā maksātāja darbību par to informējot uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai citos likumā paredzētajos gadījumos;

10) publicē presē likumos paredzētās ziņas par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām);

11) veic savstarpēju informācijas apmaiņu ar valsts un pašvaldību institūcijām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un veidā;

12) reģistrē masu informācijas līdzekļus, sabiedriskās organizācijas un to apvienības, kā arī veic citas likumos noteiktās funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 4.panta 12.punktu šādā redakcijā:

"12) reģistrē masu informācijas līdzekļus, sabiedriskās organizācijas un to apvienības, kā arī saskaņā ar Koncernu likumu f5; izšķirošo ietekmi un veic citas likumos noteiktās funkcijas.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 4.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) pieņem izskatīšanai likumos noteiktos dokumentus uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāļu un pārstāvniecību reģistrēšanai,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija Papildināt 4.panta 5.punktu pēc vārdiem “kurā uzņēmums” ar vārdu “(uzņēmējsabiedrība)”;

Juridiskā komisija

Papildināt 4.panta 7.punktu ar vārdiem ”izdara reģistrācijas ierakstus Uzņēmumu reģistra žurnālā, reģistrē kompetentu valsts institūciju lēmumus un rīkojumus par aizliegumu, ja piemērota aizlieguma atzīmes ierakstīšana Uzņēmumu reģistrā, kā arī par kapitāla daļu apķīlāšanu un arestu.””;

Juridiskā komisija

Izteikt 4.panta 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“8) ja nav ievērota piekritība, nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tie neatbilst likuma prasībām, tajos ietvertie lēmumi neatbilst likuma prasībām vai Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstīts kompetentas iznstitūcijas lēmums vai rīkojums, kurš paredz šķērsli reģistrēt grozījumus, pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt iesniegtos dokumentus vai izdarīt reģistrācijas ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā;

9) izslēdz no Uzņēmumu reģistra uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības, izdarot par to attiecīgu ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā”;

Juridiskā komisija

Papildināt 4.panta 10.punktu aiz vārda “presē” ar vārdiem “par uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību līdzekļiem”;

Juridiskā komisija

Izteikt 4.panta 12.punktu šādā redakcijā:

"12) reģistrē masu informācijas līdzekļus, koncesiju līgumus, saskaņā ar Koncernu likumu - izšķirošo ietekmi un līdzdalību, ved sabiedrisko organizāciju reģistru, laulāto mantisko attiecību reģistru, komercķīlu reģistru, komercreģistru un citus reģistrus, kuri nodoti Uzņēmumu reģistram, kā arī veic citas likumos noteiktās funkcijas.”.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

11. 4.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) pieņem izskatīšanai likumos noteiktos dokumentus uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), to filiāļu un pārstāvniecību reģistrēšanai;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt 5.punktu pēc vārdiem “kurā uzņēmums” ar vārdu “(uzņēmējsabiedrība)”;

papildināt 7.punktu ar vārdiem “izdara reģistrācijas ierakstus Uzņēmumu reģistra žurnālā, reģistrē kompetentu valsts institūciju lēmumus un rīkojumus par aizliegumu, ja piemērota aizlieguma atzīmes ierakstīšana Uzņēmumu reģistrā, kā arī par kapitāla daļu apķīlāšanu un arestu.”;

izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“8) ja nav ievērota piekritība, nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tie neatbilst likuma prasībām, tajos ietvertie lēmumi neatbilst likuma prasībām vai Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstīts kompetentas iznstitūcijas lēmums vai rīkojums, kurš paredz šķērsli reģistrēt grozījumus, pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt iesniegtos dokumentus vai izdarīt reģistrācijas ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā;

9) izslēdz no Uzņēmumu reģistra uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības, izdarot par to attiecīgu ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā”;

papildināt 10.punktu pēc vārda “presē” ar vārdiem “par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību līdzekļiem)”;

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) reģistrē masu informācijas līdzekļus, koncesiju līgumus, saskaņā ar Koncernu likumu - izšķirošo ietekmi un līdzdalību, ved sabiedrisko organizāciju reģistru, laulāto mantisko attiecību reģistru, komercķīlu reģistru, komercreģistru un citus reģistrus, kuri nodoti Uzņēmumu reģistram, kā arī veic citas likumos noteiktās funkcijas.”.

6.pants. Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmās ziņas

Uzņēmumu reģistra žurnālā par katru uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstāmas šādas ziņas:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums;

2) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) galvenais nodarbošanās veids un papildu nodarbošanās veidi;

3) termiņš, uz kādu uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodibināts;

4) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu (līgumsabiedrības līguma) parakstīšanas datums;

5) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) adrese;

6) reģistrējot filiāli un pārstāvniecību, jānorāda galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) adrese;

7) statūtsabiedrības pamatkapitāls (statūtu fonds), akciju vai līdzdalības daļu (paju) skaits un to nominālā vērtība;

8) statūtsabiedrības padomes un valdes locekļu, kā arī direktoru rīkotāju (prezidentu) vārds, uzvārds, adrese un pilsonība;

9) to amatpersonu un līgumsabiedrības dalībnieku vārds, uzvārds un ieņemamais amats, kam piešķirtas paraksta tiesības;

10) (Izslēgts ar 14.05.91. likumu).

Reģistrējamiem ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to filiālēm un pārstāvniecībām papildus vēl jānorāda:

1) galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) adrese ārpus Latvijas;

2) kapitāla daļa, kas paredzēta uzņēmējdarbības veikšanai Latvijā;

3) Latvijā esošo atbildīgo un pilnvaroto pārstāvju vārds, uzvārds, dzīvesvieta un pilsonība;

4) datums, kad uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā filiālēm un pārstāvniecībām izdota atļauja veikt uzņēmējdarbību Latvijā, un tās termiņš;

5) datums, kad uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), tā filiāles un pārstāvniecības reģistrētas Latvijā.

Par individuālo uzņēmumu un zemnieku saimniecību Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas šādas ziņas:

1) nosaukums, īpašnieka vārds, uzvārds un adrese;

2) uzņēmuma (zemnieku saimniecības) atrašanās vieta;

3) uzņēmuma darbības veids;

4) zemnieku saimniecības zemes platība un tās atrašanās vieta;

5) zemes īpašuma vai lietošanas akta numurs un izdošanas datums.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanos pēc tiesas,

arbitrāžas vai Vides aizsardzības komitejas nolēmuma Uzņēmumu reģistra žurnālā papildus jānorāda:

1) tiesas spriedums par kreditoru administrācijas nodibināšanu, atcelšanu vai likvidēšanu un administratoru iecelšanu un atcelšanu, kā arī administratoru vārds un uzvārds;

2) tiesas spriedums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas izsludināšanu, bankrota procedūras atklāšanu, atcelšanu vai izbeigšanu, attiecīgo institūciju iecelšanu un atcelšanu, kā arī šo institūciju locekļu vārds un uzvārds;

3) uzņēmēja (uzņēmējsabiedrības) lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības likvidāciju, likvidācijas sākums, kā arī likvidatoru vārds, uzvārds un paraksta tiesības;

4) tiesas spriedums vai Vides aizsardzības komitejas lēmums, ar kuru aizliegts Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā filiālēm un pārstāvniecībām veikt uzņēmējdarbību;

5) tiesas spriedums par aizgādnības vai aizbildnības nodibināšanu, atcelšanu vai izbeigšanu un aizgādņu vai aizbildņu iecelšanu, kā arī aizgādņu vai aizbildņu vārds un uzvārds.

Ja tiesa ar spriedumu aizliedz uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) darboties vai slēdz šādu uzņēmumu vai tā filiāli, vai pārstāvniecību, uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās tas 7 dienu laikā jāpieteic reģistrācijai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 6.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"Par izšķirošo ietekmi Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas ziņas, kuras saskaņā ar Koncernu likumu jānorāda pieteikumā Uzņēmumu reģistram."

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 6.panta pirmās daļas 1.punktā pēc vārda “nosaukums” ar vārdiem “reģistrācijas numurs un datums”;

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 6.panta pirmās daļas 5.punktā un 6.punktā vārdu “adrese” ar vārdiem “juridiskā adrese”;

Juridiskā komisija

Aizstāt 6.panta pirmās daļas 8.punktā vārdus “adrese un pilsonība” ar vārdiem “adrese, personas kods un valstspiederība”.

Juridiskā komisija

Izteikt 6.panta pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) to amatpersonu un līgumsabiedrības dalībnieku vārds, uzvārds adrese, personas kods un ieņemamais amats, kam piešķirtas paraksta tiesības (tiesības pārstāvēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 6.panta otrās daļas 1.punktā vārdu “adrese” ar vārdiem “juridiskā adrese”.

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 6.pantā otrās daļas 3.punktā vārdu “dzīvesvieta” ar vārdiem “adrese, personas kods”.

Juridiskā komisija

Izslēgt 6.pantā otrās daļas 4. un 5.punktu.

Juridiskā komisija

Aizstāt 6.pantā trešās daļas 1.punktā vārdus “un adrese” ar vārdiem “adrese un personas kods”;

Juridiskā komisija

Aizstāt 6.panta trešās daļas 2.punktā vārdus “atrašanās vieta” ar vārdiem “juridiskā adrese”;

Juridiskā komisija Izteikt 6.panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanos Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:”

Juridiskā komisija Izteikt 6.panta ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“1) tiesas lēmums par administratora iecelšanu un atcelšanu, kā arī administratora vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbības vieta, bet ja administrators ir juridiska persona - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par administratora pārstāvjiem maksātenespējas procesā;

2) tiesas spriedums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras uzsākšanu, sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā, par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras pabeigšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

3) lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanu, likvidācijas sākums, kā arī likvidatoru vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, un paraksta tiesības, bet ja likvidators ir juridiska persona - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par likvidatora pārstāvjiem likvidācijas procesā”;

Juridiskā komisija

Papildināt 6.pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“Par izšķirošo ietekmi uz līdzdalības pamata Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:

1) izšķirošās ietekmes pamatu,

2) valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu.

Par izšķirošo ietekmi uz koncernu līguma pamata Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:

1) koncernu līguma veidu,

2) valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu.

Ja fiziskai personai nav personas kods, Uzņēmumu reģistra žurnālā jāieraksta pases vai cita tai pielīdzināta dokumenta nosaukums, izdevējs, izdošanas laiks un numurs.

Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta datumu, kad reģistrēti pamatdokumentu grozījumi vai izdarīts reģistrācijas ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā. Tāpat norāda par ko izdarīts reģistrācijas ieraksts.”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

(redakc.

precizēts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

12. 6.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc vārda “nosaukums” ar vārdiem “reģistrācijas numurs un datums”;

aizstāt pirmās daļas 5.punktā un 6.punktā vārdu “adrese” ar vārdiem “juridiskā adrese”;

aizstāt pirmās daļas 8.punktā vārdus “adrese un pilsonība” ar vārdiem “adrese, personas kods un valstspiederība”;

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) to amatpersonu un līgumsabiedrības dalībnieku vārds, uzvārds adrese, personas kods un ieņemamais amats, kam piešķirtas paraksta tiesības [(tiesības pārstāvēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)]”;

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu adrese ar vārdiem “juridiskā adrese”;

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdu “dzīvesvieta” ar vārdiem “adrese, personas kods”;

izslēgt otrās daļas 4. un 5.punktu;

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus “un adrese” ar vārdiem “adrese un personas kods”;

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus “atrašanās vieta” ar vārdiem “juridiskā adrese”;

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanos Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:”;

izteikt ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“1) tiesas lēmums par administratora iecelšanu un atcelšanu, kā arī administratora vārds, uzvārds, personas kods, adrese, darbības vieta, bet ja administrators ir juridiska persona - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par administratora pārstāvjiem maksātnespējas procesā;

2) tiesas spriedums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras uzsākšanu, sanācijas plāna pieņemšanu, par grozījumiem sanācijas plānā, par sanācijas termiņa pagarināšanu, tiesas lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bankrota procedūras pabeigšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

3) lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības izbeigšanu un likvidācijas uzsākšanu, kā arī likvidatoru vārds, uzvārds, personas kods, adrese un paraksta tiesības, bet ja likvidators ir juridiskā persona - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par likvidatora pārstāvjiem likvidācijas procesā”;

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“Par izšķirošo ietekmi uz līdzdalības pamata Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:

1) izšķirošās ietekmes pamatu;

2) valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu.

Par izšķirošo ietekmi uz koncernu līguma pamata Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:

1) koncernu līguma veidu;

2) valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu.

Ja fiziskajai personai nav personas koda, Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta pases vai cita tai pielīdzināta dokumenta nosaukums, izdevējs, izdošanas laiks un numurs.

Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta datumu, kad reģistrēti pamatdokumentu grozījumi vai izdarīts reģistrācijas ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā, kā arī norāda, par ko izdarīts reģistrācijas ieraksts.”

7.pants. Reģistrācijai iesniedzamie dokumenti

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijai iesniedzams pieteikums, visi dokumenti, kas norādīti likumā "Par uzņēmējdarbību" un likumos, kuri reglamentē uzņēmējdarbības formas un veidus, kā arī to personu parakstu paraugi, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātāja - fiziskās personas pases (personas apliecības) gaismas kopija vai juridiskās personas reģistrācijas apliecības gaismas kopija, ja tā ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona.

Pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrāciju paraksta visi dibinātāji.

Pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju attiecībā uz dalībnieku (akcionāru) sastāvu vai pamatkapitāla lielumu paraksta un iesniedz uzņēmuma īpašnieks vai uzņēmējsabiedrības dalībnieki (akcionāri), kas pieņēmuši attiecīgo lēmumu, dalībnieku (akcionāru) maiņas gadījumā pievienojot arī šā panta pirmajā daļā minētās dokumentu gaismas kopijas. Pieteikumu par šo pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju attiecībā uz valsts un pašvaldību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) iesniedz institūcija, kura pieņēmusi attiecīgo lēmumu. Pieteikumu par citu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju paraksta un iesniedz viena īpašnieka uzņēmuma (statūtsabiedrības) īpašnieks, uzņēmējsabiedrības dalībnieku (akcionāru) kopsapulcē pilnvarota persona vai arī personas, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības.

Pieteikumu par tādu statūtsabiedrību reģistrāciju, kuras izveidojušās saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" vai likumu "Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām", kā arī pieteikumu par šo statūtsabiedrību pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju var paraks tīt arī kopsapulces pilnvarota persona. Šo statūtsabiedrību dibinātājiem - fiziskajām personām nav jāiesniedz pases (personas apliecības) gaismas kopija.

Pilnvarojumu citai personai iesniegt pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrāciju vai tā pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju apliecina izraksts no protokola vai speciāla pilnvara.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram iesniedzamo dokumentu norakstiem un izrakstiem jābūt apliecinātiem likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To personu parakstu paraugiem, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, jābūt apliecinātiem pie

zvērināta notāra vai likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" noteiktajā kārtībā. Tāpat jābūt apliecinātai arī šo personu rīcībspējai.

Reģistrējot uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiāli vai pārstāvniecību, jāievēro visi šā likuma noteikumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt 7.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"Reģistrējot izšķirošo ietekmi, jāievēro Koncernu likuma un šā likuma noteikumi."

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

31.

 

 

Juridiskā komisija

Izlēgt 7.panta pirmajā daļā vārdus “fiziskās personas pases (personas apliecības) gaismas kopija vai”;

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 7.panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“Pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrāciju paraksta visi dibinātāji, izņemot gadījumus, ja pieteikumu paraksta cita persona uz notariālā kārtībā izdotas pilnvaras pamata, vai arī dibinātāji ir parakstījuši Uzņēmumu reģistrā iesniegto dibināšanas sapulces protokolu (lēmumu par dibināšanu), kurā ietverts pilnvarojums citai personai parakstīt reģistrācijas pieteikumu. Notariālā kārtībā izdoto pilnvaru pievieno reģistrācijas pieteikumam.

Pieteikumu par pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju un reģistrācijas ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā paraksta amatpersonas, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības vai sapulcē (lēmumā) pilnvarotā persona, ņemot vērā šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktās īpatnības.

Reģistrācijas pieteikumu ir pienākums parakstīt personīgi:

1) dalībniekam, kurš izstājas no uzņēmējsabiedrības,

2) viena īpašnieka uzņēmuma iepriekšējam īpašniekam, ja reģistrācijai pieteikta īpašnieka maiņa,

3) dalībniekiem (akcionāriem), kuri pieņēmuši lēmumu par pamatkapitāla izmaiņām,

4) dalībniekiem (akcionāriem, īpašniekiem, biedriem), kuri pieņēmuši lēmumu par izmaiņām uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) paraksttiesīgo personu sastāvā vai viņu paraksta tiesībās (tiesībās pārstāvēt uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību).

Šā panta ceturtās daļas noteikumus nepiemēro, ja pieteikumu paraksta cita persona uz notariālā kārtībā izdotas pilnvaras pamata, vai arī šī persona ir parakstījusi Uzņēmumu reģistrā iesniegto sapulces protokolu (lēmumu), vai tā atvasinājumu, kurā ietverts attiecīgais lēmums. Notariālā kārtībā izdoto pilnvaru pievieno reģistrācijas pieteikumam.”

Juridiskā komisija

Papildināt 7.pantu sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ārvalstīs izdotos publiskos dokumentus attiecīgi legalizē, ja starptautiskajos līgumos nav paredzēts citādi.”;

Juridiskā komisija Papildināt 7.pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“Personas, kuras paraksta reģistrācijas pieteikumu vai iesniedz dokumentus Uzņēmumu reģistrā, likumos noteiktajā kārtībā atbild par iesniegto dokumentu un tajos ietverto ziņu pareizību.”

Reģistrējot izšķirošo ietekmi, jāievēro Koncernu likuma un šā likuma noteikumi."

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

13. 7.pantā:

izlēgt pirmajā daļā vārdus “fiziskās personas pases (personas apliecības) gaismas kopija vai”;

izteikt otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“Pieteikumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrāciju paraksta visi dibinātāji, izņemot gadījumus, kad pieteikumu paraksta cita persona uz notariālā kārtībā izdotas pilnvaras pamata vai kad dibinātāji ir parakstījuši Uzņēmumu reģistrā iesniegto dibināšanas sapulces protokolu (lēmumu par dibināšanu), kurā ietverts pilnvarojums citai personai parakstīt reģistrācijas pieteikumu. Notariālā kārtībā izdoto pilnvaru pievieno reģistrācijas pieteikumam.

Pieteikumu par pamatdokumentu grozījumu reģistrāciju un reģistrācijas ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā paraksta amatpersonas, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, vai sapulcē (lēmumā) pilnvarota persona, ņemot vērā šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktās īpatnības.

Reģistrācijas pieteikumu parakstīt personīgi ir pienākums:

1) dalībniekam, kurš izstājas no uzņēmējsabiedrības;

2) viena īpašnieka uzņēmuma iepriekšējam īpašniekam, ja reģistrācijai pieteikta īpašnieka maiņa;

3) dalībniekiem (akcionāriem), kuri pieņēmuši lēmumu par grozījumiem pamatkapitālā;

4) dalībniekiem (akcionāriem, īpašniekiem, biedriem), kuri pieņēmuši lēmumu par grozījumiem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) paraksttiesīgo personu sastāvā vai viņu paraksta tiesībās (tiesībās pārstāvēt uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību).

Šā panta ceturtās daļas noteikumus nepiemēro, ja pieteikumu paraksta cita persona uz notariālā kārtībā izdotas pilnvaras pamata vai arī šī persona ir parakstījusi Uzņēmumu reģistrā iesniegto sapulces protokolu (lēmumu) vai tā atvasinājumu, kurā ietverts attiecīgais lēmums. Notariālā kārtībā izdoto pilnvaru pievieno reģistrācijas pieteikumam.”

papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ārvalstīs izdotos publiskos dokumentus attiecīgi legalizē, ja starptautiskajos līgumos nav paredzēts citādi;”;

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“Personas, kuras paraksta reģistrācijas pieteikumu vai iesniedz dokumentus Uzņēmumu reģistram, likumos noteiktajā kārtībā atbild par iesniegto dokumentu un tajos ietverto ziņu pareizību.

Reģistrējot izšķirošo ietekmi, ievēro Koncernu likuma un šā likuma noteikumi."

 

8.pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra darbība

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda:

1) vai reģistrēšanas pieteikums iesniegts tieši tai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra iestādei, kurai tas jāreģistrē;

2) vai reģistrējamais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodibināts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu;

3) vai uzņēmējsabiedrības vadošās amatpersonas ievēlētas likumam un statūtiem atbilstošā kārtībā.

Par katru pieteikumu reģistra notārs lemj atsevišķi un lēmumu ieraksta Uzņēmumu reģistra žurnālā, datē un paraksta to.

Pieņemot pieteikumu (dokumentus) reģistrēšanai, Uzņēmumu reģistrs paraksta pieteikuma norakstu, tādējādi apliecinot dokumentu pieņemšanu.

Ja reģistra valsts notārs konstatē kļūdu, kas notikusi reģistrācijas procesā, viņš paziņo pieteikuma iesniedzējam par nepareizību un nosaka 7 dienu termiņu iebildumu celšanai. Ja šajā laikā iebildumi nav celti vai ja reģistra notārs atzīst iebildumus par nepamatotiem, viņš pieņem lēmumu par ieraksta vai lēmuma izlabošanu.

Ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāram ir dibinātas ziņas, ka Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) gada laikā nekādu uzņēmējdarbību nav uzsācis, viņš pieprasa no uzņēmēja (uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības vadītāja) vai pilnvarotas personas paskaidrojumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) stāvokli.

Ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 30 dienu laikā nesaņem pieprasīto paskaidrojumu vai saņem paskaidrojumu, kas minētās ziņas apstiprina, vai ja šo paskaidrojumu reģistra valsts notārs atzīst par nepamatotu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidēšanu, bet attiecībā uz statūtsabiedrībām - ieceļ arī likvidatorus.

Ja bezpeļņas organizācija pārkāpj statūtus vai iegūst peļņu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pēc Valsts finansu inspekcijas motivēta iesnieguma pārreģistrē to par uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību.

Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas, ja tās nav jau publicētas uz citu likumu pamata, ne vēlāk kā 7 dienu laikā no šā panta 2. punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Reģistrēto uzņēmējsabiedrību statūti un statūtu grozījumi jāpublicē par attiecīgo sabiedrību līdzekļiem laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Visus reģistrējamos grozījumus uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) piesaka Uzņēmumu reģistrā 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Grozījumi ir spēkā ar brīdi, kad tie reģistrēti Uzņēmumu reģistrā.

Ja Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītās ziņas ir publicētas, tās var izmantot kā oficiālus avotus.

Darījumu attiecībās ar uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli vai pārstāvniecību noteicošais ir publikācija un ieraksts, ko par attiecīgo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), tā filiāli vai pārstāvniecību izdarījis Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā filiāļu un pārstāvniecību dokumentu norakstiem, citu likumdošanā paredzēto darbību izpildi un informācijas izsniegšanu ņemama valsts nodeva.

Uzņēmumu reģistra darbību finansē no valsts pamatbudžeta, kā arī no ienākumiem, kas gūti par maksas pakalpojumiem un tiek ieskaitīti Tieslietu ministrijas pamatbudžeta kontā.

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

36.

 

 

 

37.

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

40.

 

 

41.

 

42.

43.

Juridiskā komisija

Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Izskatot iesniegtos dokumentus Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti,

3) iesniegtie dokumenti atbilst likumu prasībām,

4) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata jāizdara reģistrācijas ieraksti Uzņēmumu reģistra žurnālā vai grozījumi pamatdokumentos, atbilst likuma prasībām;

5) nav Uzņēmumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis.”

Juridiskā komisija Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus “reģistra notārs” ar vārdiem “Uzņēmumu reģistra valsts notārs”

Juridiskā komisija Papildināt 8.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā ar tā parakstīšanas ar brīdi, ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums, vai tā spēkā stāšanās padarīta atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi Uzņēmuma reģistra ierakstos. Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.”;

Juridiskā komisija Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Uzņēmumu reģistra žurnālu var kārtot elektroniskā veidā”;

Juridiskā komisija Aizstāt 8.panta ceturtajā daļā vārdus “reģistra valsts notārs” ar vārdiem “Uzņēmumu reģistra valsts notārs”.

Juridiskā komisija Aizstāt 8.panta ceturtajā daļā vārdus “reģistra notārs” ar vārdiem “Uzņēmumu reģistra valsts notārs”

Juridiskā komisija

Papildināt 8.panta ceturto daļu ar vārdiem “Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pati iesniegusi paziņojumu par kļūdu reģistrācijas procesā, kļūdu var labot nekavējoties.”;

Juridiskā komisija

Aizstāt 8.panta sestajā daļā vārdus “reģistra valsts notārs” ar vārdiem “Uzņēmumu reģistra valsts notārs”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 8.panta septītajā daļā vārdus “finansu inspekcijas” ar vārdiem “ieņēmumu dienesta”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 8.panta astotajā daļā vārdu “punktā” ar vārdu “daļā”

Juridiskā komisija

Izslēgt 8.panta devīto daļu.

Juridiskā komisija

Papildināt 8.panta desmitajā daļā aiz vārda “spēkā” ar vārdiem “pret trešajām personām”.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

Atbalstīt

14. 8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārbauda, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti;

3) iesniegtie dokumenti atbilst likumu prasībām;

4) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata jāizdara reģistrācijas ieraksti Uzņēmumu reģistra žurnālā vai grozījumi Uzņēmumu reģistram iesniegtajos pamatdokumentos, atbilst likuma prasībām;

5) nav Uzņēmumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis.”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “reģistra notārs” ar vārdiem “Uzņēmumu reģistra valsts notārs”;

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi Uzņēmuma reģistra ierakstos. Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“Uzņēmumu reģistra žurnālu var kārtot elektroniskā veidā”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “reģistra valsts notārs” ar vārdiem “Uzņēmumu reģistra valsts notārs”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “reģistra notārs” ar vārdiem “Uzņēmumu reģistra valsts notārs”;

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pats iesniedzis paziņojumu par kļūdu reģistrācijas procesā, kļūdu var labot nekavējoties.”;

aizstāt sestajā daļā vārdus “reģistra valsts notārs” ar vārdiem “Uzņēmumu reģistra valsts notārs”;

aizstāt septītajā daļā vārdus “finansu inspekcijas” ar vārdiem “ieņēmumu dienesta”;

aizstāt astotajā daļā vārdu “punktā” ar vārdu “daļā”;

izslēgt devīto daļu;

papildināt desmito daļu pēc vārda “spēkā” ar vārdiem “pret trešajām personām”.

 

9.pants. Personu tiesības izmantot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju

Pēc Latvijas Republikas Saeimas, Ministru kabineta, tiesībaizsardzības un kontroles institūciju pieprasījuma Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs bez maksas sniedz visu nepieciešamo informāciju par jebkuru reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību). Pašvaldības šo informāciju bezmaksas var saņemt savas teritorijas robežās.

Šā panta pirmajā daļā neminētajām juridiskajām un fiziskajām personām ir tiesības pēc valsts nodevas samaksāšanas saņemt informāciju par jebkuru uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību).

Uzņēmumu reģistrs izsniedz reģistrācijas lietā esošo dokumentu izrakstus un norakstus, ja saņemts rakstveida pieprasījums no ieinteresētās personas. Izsniedzamo dokumentu izrakstu un norakstu pareizība apliecināma likumos noteiktajā kārtībā, ja vien šo dokumentu pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma. Ikviens var pieprasīt no Uzņēmumu reģistra izziņu, ka attiecīgas ziņas Uzņēmumu reģistra žurnālā un tam pievienotajos dokumentos nav ierakstītas.

Citas juridiskās personas, kuras arī var sniegt informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to pārstāvniecībām un filiālēm, masu informācijas līdzekļiem, sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām, kā arī attiecīgās informācijas apjomu un sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

7. 9.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc Saeimas, Ministru kabineta, tiesībaizsardzības un kontroles institūciju pieprasījuma Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs bez maksas sniedz visu nepieciešamo informāciju par jebkuru reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un koncernu.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Citas juridiskās personas, kuras arī var sniegt informāciju par uzņēmumiem (uz ņēmējsabiedrībām), to pārstāvniecībām un filiālēm, masu informācijas līdzekļiem, sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām, koncerniem, kā arī attiecīgās informācijas apjomu un sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

     

15. 9.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc Saeimas, Ministru kabineta, tiesībaizsardzības un kontroles institūciju pieprasījuma Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs bez maksas sniedz visu nepieciešamo informāciju par jebkuru reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un koncernu.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Citas juridiskās personas, kuras arī var sniegt informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to filiālēm un pārstāvniecībām, masu informācijas līdzekļiem, sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām, koncerniem, kā arī attiecīgās informācijas apjomu un sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

10.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumiem un rīcību var iesniegt sūdzību Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram. Par galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību var iesniegt sūdzību tiesā.

 

44.

Juridiskā komisija

Aizstāt 10.pantā otrajā teikumā vārdus “galvenais valsts notārs” ar vārdiem “Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs”.

 

Atbalstīt

16. Aizstāt 10.panta otrajā teikumā vārdus “galvenais valsts notārs” ar vārdiem “Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs”.

11.pants. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra amatpersonu prettiesiskās rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtība

Ja likumdošanā noteiktajā kārtībā atzīts, ka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra amatpersonu rīcība bijusi prettiesiska, un ja šīs rīcības rezultātā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) radušies zaudējumi, tie atlīdzināmi.

8. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"Ja likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts, ka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra amatpersonu rīcība bijusi prettiesiska un šīs rīcības rezultātā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), koncernam radušies zaudējumi, tie ir atlīdzināmi."

     

17. Izteikt 11.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts, ka Uzņēmumu reģistra amatpersonu rīcība bijusi prettiesiska un šīs rīcības rezultātā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), koncernam radušies zaudējumi, tie ir atlīdzināmi."

   

45.

Juridiskā komisija

Papildināt likumu ar ceturto nodaļu šādā redakcijā:

“Ceturtā nodaļa.

Komercreģistra vešana

Atbalstīt

18. Papildināt likumu ar ceturto nodaļu šādā redakcijā:

“Ceturtā nodaļa

Komercreģistra vešana

 

   

46.

Juridiskā komisija

Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Reģistrācijas piekritība

Komersantus un filiāles ieraksta komercreģistrā pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.

Uzņēmumu reģistra nodaļas darbības teritoriju nosaka Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, kura rīkojumu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Komercreģistrā ierakstīta komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā var veikt arī piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā atbilstoši komersanta juridiskajai adresei.

Dibināšanas dokumentu grozījumu un citu grozījumu ierakstīšanu komercreģistrā veic atbilstoši reģistrācijas vietai Uzņēmumu reģistrā. Šos noteikumus piemēro arī visos reorganizācijas gadījumos.”

 

Atbalstīt

(redakc.

precizēts)

13.pants. Reģistrācijas piekritība

Komersantus un filiāles ieraksta komercreģistrā pēc to atrašanās vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā.

Uzņēmumu reģistra nodaļas darbības teritoriju nosaka Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, kura rīkojumu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Komercreģistrā ierakstīta komersanta filiāli komercreģistrā var ierakstīt arī piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā atbilstoši komersanta juridiskajai adresei.

Dibināšanas dokumentu grozījumus un citus grozījumus komercreģistrā ieraksta tajā Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā ierakstīts komersants vai filiāle. Šos noteikumus piemēro arī visos reorganizācijas gadījumos.

 

 

   

47.

Juridiskā komisija

Papildināt likumu ar 14.pantu šādā redakcijā:

“14. pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās par to, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība,

2) iesniegti visi likumā paredzētie dokumenti,

3) iesniegtie dokumenti atbilst likuma prasībām,

4) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata jāizdara ieraksti komercreģistrā vai grozījumi komercreģistrā iesniegtajos dokumentos, atbilst likuma prasībām,

5) nav Uzņēmumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā norādītos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu (15.pants).

Ja nav ievērota reģistrācijas piekritība, nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai iesniegtie dokumenti pēc formas neatbilst likuma prasībām, un šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, vienlaicīgi norādot pietiekamu termiņu trūkumu novēršanai, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Ja no iesniegtajiem dokumentiem secināms, ka pieņemtie lēmumi neatbilst likuma prasībām, un šie trūkumi nav novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt komercreģistra ierakstu. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.”

 

Atbalstīt

(redakc.

precizēts)

14. pants. Iesniegto dokumentu izskatīšana

Izskatot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās par to, vai:

1) ievērota reģistrācijas piekritība;

2) iesniegti visi likumā paredzētie dokumenti;

3) iesniegtie dokumenti atbilst likuma prasībām;

4) iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti komercreģistrā vai grozījumi komercreģistram iesniegtajos dokumentos, atbilst likuma prasībām;

5) nav Uzņēmumu reģistrā reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Ja, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu (15.pants).

Ja nav ievērota reģistrācijas piekritība, nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai iesniegtie dokumenti pēc formas neatbilst likuma prasībām, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu, vienlaikus norādot saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Ja no iesniegtajiem dokumentiem secināms, ka pieņemtie lēmumi neatbilst likuma prasībām, un šie trūkumi nav novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt komercreģistra ierakstu. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.

 

 

   

48.

Juridiskā komisija

Papildināt likumu ar 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Ierakstu izdarīšana un uzglabāšana komercreģistrā

Ierakstus komercreģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notāri, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu.

Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis), ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums, vai tā spēkā stāšanās padarīta atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to jāizdara attiecīga atzīme komercreģistra ierakstos.

Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.”

 

Atbalstīt

15.pants. Ierakstu izdarīšana un uzglabāšana komercreģistrā

Ierakstus komercreģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notāri, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu.

Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā pēc tā parakstīšanas ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs elektroniski apliecinājis ieraksta pilnīgumu un pareizību (autorizējis), ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi komercreģistra ierakstos.

Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

 

   

49.

Juridiskā komisija

Papildināt likumu ar 16.pantu šādā redakcijā:

“16.pants. Komercreģistra ierakstu uzglabāšana

Komercreģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu.

Ja komercreģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.”

 

Atbalstīt

16.pants. Komercreģistra ierakstu uzglabāšana

Komercreģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu.

Ja komercreģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums.

   

50.

Juridiskā komisija

Papildināt likumu ar 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Komersanta reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti

Komersanta reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti komercreģistra ieraksti, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti.”

 

Atbalstīt

17.pants. Komersanta reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti

Komersanta reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti komercreģistra ieraksti, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti.

 

 

   

51.

Juridiskā komisija

Papildināt likumu ar 18.pantu šādā redakcijā:

“18.pants. Kļūdas labošana komercreģistra ierakstos

Ja konstatēta pārrakstīšanās kļūda komercreģistra ierakstos, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz komersanta juridisko adresi, norādot:

1) kāda kļūda komercreģistra ierakstos konstatēta,

2) kā komercreģistra ieraksts tiks labots,

3) saprātīgu termiņu, iebildumu sniegšanai.

Ja komersants noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par komercreģistra ieraksta labošanu, par to izdarot attiecīgu atzīmi komercreģistra ierakstos.

Lēmumu par komercreģistra ieraksta labošanu par Uzņēmumu reģistra līdzekļiem nekavējoties publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu komercreģistra ierakstos konstatējis komersants.”

 

Atbalstīt

(redakc.

precizēts)

18.pants. Kļūdas labošana komercreģistra ierakstos

Ja komercreģistra ierakstos konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz komersanta juridisko adresi, norādot:

1) kāda kļūda komercreģistra ierakstos konstatēta;

2) kā komercreģistra ieraksts tiks labots;

3) saprātīgu termiņu iebildumu sniegšanai.

Ja komersants noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par komercreģistra ieraksta labošanu un izdara, par to attiecīgu atzīmi komercreģistra ierakstos.

Lēmumu par komercreģistra ieraksta labošanu Uzņēmumu reģistrs par saviem līdzekļiem nekavējoties publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārrakstīšanās kļūdu komercreģistra ierakstos konstatējis komersants.

   

52.

Juridiskā komisija

Papildināt likumu ar 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Par Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu var iesniegt sūdzību Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram.

Par Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu attiecībā uz ierakstiem komercreģistrā var iesniegt sūdzību tiesā.”

Atbalstīt

19.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Par Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu var iesniegt sūdzību Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram.

Par Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu attiecībā uz ierakstiem komercreģistrā var iesniegt sūdzību tiesā.

Pārejas noteikumi

1.To personu parakstu paraugi, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, aizstājami ar likumā noteiktajā kārtībā apliecinātiem parakstu paraugiem, kas, tāpat kā dalībnieku (akcionāru) pasu vai reģistrācijas apliecību gaismas kopijas, iesniedzami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram līdz 1997.gada 31.decembrim. Ja šajā termiņā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti grozījumi uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatdokumentos, vienlaikus ar tiem iesniedzami arī apliecinātie parakstu paraugi un pasu vai reģistrācijas apliecību gaismas kopijas.

2.Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1) Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.116 Par grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 10.nr.);

2) Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.130 "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 11.nr.);3) Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.286 "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 131.nr.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likuma pārejas noteikumu 2.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izslēgt pārejas noteikumu 2.punktu.

   

54.

Juridiskā komisija

Papildināt projektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.10 “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 5.nr.)

Atbalstīt

Pārejas noteikums:

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.10 “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 5.nr.)