Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt I nodaļas otrās daļas 1.punktu ar šāda satura tekstu:

"kā arī izšķirošās ietekmes reģistrāciju saskaņā ar Koncernu likumu".

2. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs reģistrē:

1) visus valsts (izņemot pašvaldību) uzņēmumus;

2) uzņēmējsabiedrības (izņemot lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmējsabiedrības), kuru pamatkapitāls pārsniedz 25000 latu;

3) ārvalstu uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības, starptautisko komercorganizāciju filiāles, kā arī uzņēmējsabiedrības, kurās viens no dalībniekiem ir ārvalstu ieguldītājs, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā;

4) bezpeļņas organizācijas;

5) izšķirošo ietekmi saskaņā ar Koncernu likumu."

3. Papildināt likumu ar 2.4 pantu šādā redakcijā:

"2.4 pants. Izšķirošās ietekmes reģistrācija

Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs izšķirošās ietekmes reģistrāciju veic saskaņā ar Koncernu likumu un citiem normatīvajiem aktiem."

4. Izteikt 4.panta 12.punktu šādā redakcijā:

"12) reģistrē masu informācijas līdzekļus, sabiedriskās organizācijas un to apvienības, kā arī saskaņā ar Koncernu likumu - izšķirošo ietekmi un veic citas likumos noteiktās funkcijas."

 

5. Papildināt 6.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"Par izšķirošo ietekmi Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmas ziņas, kuras saskaņā ar Koncernu likumu jānorāda pieteikumā Uzņēmumu reģistram."

6. Papildināt 7.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"Reģistrējot izšķirošo ietekmi, jāievēro Koncernu likuma un šā likuma noteikumi."

7. 9.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc Saeimas, Ministru kabineta, tiesībaizsardzības un kontroles institūciju pieprasījuma Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs bez maksas sniedz visu nepieciešamo informāciju par jebkuru reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un koncernu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Citas juridiskās personas, kuras arī var sniegt informāciju par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to pārstāvniecībām un filiālēm, masu informācijas līdzekļiem, sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām, koncerniem, kā arī attiecīgās informācijas apjomu un sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

8. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"Ja likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts, ka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra amatpersonu rīcība bijusi prettiesiska un šīs rīcības rezultātā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), koncernam radušies zaudējumi, tie ir atlīdzināmi."