Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījums likumā "Par grāmatvedību"” (reģ.nr. 116) 2.lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt grozījumu likumā "Par grāmatvedību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3., 23.nr.; 1996, 24.nr.) un

     

Izdarīt likumā "Par grāmatvedību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3., 23.nr.; 1996, 24.nr.) šādus grozījumus:

9.pants.

Grāmatvedības reģistri jākārto divkāršā ieraksta sistēmā.

Šā panta noteikumi neattiecas uz:

1) individuālajiem (ģimenes) uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 45 000 latu. Šie uzņēmumi grāmatvedības reģistru kārtošanai var brīvi izvēlēties kādu no vispāratzītajām grāmatvedības formām, ievērojot nodokļu likumu vai saskaņā ar tiem pieņemto normatīvo aktu prasības un šā likuma noteikumus;

2) iestādēm un organizācijām, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem un kuru grāmatvedības kārtošanas formu atbilstoši likumos "Par budžetu un finansu vadību" un "Par pašvaldību budžetiem" noteiktajai kārtībai nosaka Finansu ministrija.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt 9.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām, reliģiskajām organizācijām un arodbiedrībām, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu. Tās var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 9.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām, reliģiskajām organizācijām un arodbiedrībām, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 10 000 latu. Tās var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Papildināt 9.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām, reliģiskajām organizācijām un arodbiedrībām, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 10 000 latu. Tās var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.”

 

13.pants.

Par katru pārskata gadu sastāda gada pārskatu un ziņojumu. Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un pielikuma. Ziņojums ir uzņēmuma vadības ziņojums par uzņēmuma attīstību pārskata gadā.

 

3

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu 1.pantu, attiecīgi uzskatot likumprojekta līdzšinējo teksta daļu par 2.pantu, šādā redakcijā:

‘’1. Izteikt 13.panta trešo daļu šādā redakcijā:

‘’Par katru pārskata gadu sastāda gada pārskatu. Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un pielikuma, kā arī uzņēmuma vadības ziņojuma par uzņēmuma attīstību pārskata gadā.’’.”

Atbalstīt

2. 13.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

‘’Par katru pārskata gadu sastāda gada pārskatu. Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un pielikuma, kā arī uzņēmuma vadības ziņojuma par uzņēmuma attīstību pārskata gadā.’’.

Šā panta trešās daļas noteikumi neattiecas uz:

1) individuālajiem (ģimenes) uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 45 000 latu. Šie uzņēmumi aizpilda deklarāciju atbilstoši nodokļu likumu vai saskaņā ar tiem pieņemto normatīvo aktu prasībām;

2) iestādēm un organizācijām, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, kā arī sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām, reliģiskajām organizācijām un arodbiedrībām. Šīm iestādēm un organizācijām gada pārskata struktūru un apjomu nosaka Ministru kabinets vai cita likumos noteikta institūcija.

 

4

Finansu ministrs E.Krastiņš

13.pantā izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām un arodbiedrībām, un reliģiskajām organizācijām. Šo organizāciju un apvienību gada pārskata struktūru, apjomu, saturu, sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets;”;

 

Atbalstīt

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām un arodbiedrībām, un reliģiskajām organizācijām. Šo organizāciju un apvienību gada pārskata struktūru, apjomu, saturu, sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets;”;

 

   

5

Finansu ministrs E.Krastiņš

13.pantā papildināt ceturto daļu ar 3.un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) iestādēm un organizācijām, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem. Šīs iestādes un organizācijas iesniedz grāmatvedības pārskatus un ziņojumus par budžeta izpildi likumos, Valsts kases instrukcijās un rīkojumos noteiktajā kārtībā;

4) politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām. Tās sagatavo un iesniedz finansiālās darbības deklarācijas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktajā kārtībā.”.

Atbalstīt

papildināt ceturto daļu ar 3.un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) iestādēm un organizācijām, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem. Šīs iestādes un organizācijas iesniedz grāmatvedības pārskatus un ziņojumus par budžeta izpildi likumos, Valsts kases instrukcijās un rīkojumos noteiktajā kārtībā;

4) politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām. Tās sagatavo un iesniedz finansiālās darbības deklarācijas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktajā kārtībā.”.

14.pants.

Pārskata gadam ir jāaptver 12 mēneši, un parasti tas sakrīt ar kalendāra gadu. Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) var būt citāds pārskata gada sākums un beigas, ja to nosaka attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūti vai līgumsabiedrības līgums. Vienā koncernā ietilpstošiem uzņēmumiem ir vienāds pārskata gads.

izteikt 14.panta pirmās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Vienā koncernā ietilpstošām koncerna mātes un meitas sabiedrībām ir vienāds pārskata gads."

6

 

 

 

 

 

 

7

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Jirgens

Izteikt 14.panta pirmās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Vienā koncernā ietilpstošajiem valdošajam uzņēmumam un atkarīgajām sabiedrībām ir vienāds gada pārskats."

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt līdzšinējo likumprojekta teksta daļu šādā precizētā redakcijā:

‘’2. Izteikt 14. panta pirmās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

‘’Vienā koncernā ietilpstošiem valdošajam uzņēmumam un atkarīgajām sabiedrībām ir vienāds pārskata gads.’’.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Izteikt 14. panta pirmās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

‘’Vienā koncernā ietilpstošiem valdošajam uzņēmumam un atkarīgajām sabiedrībām ir vienāds pārskata gads.’’

   

8

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Grozījums likuma 9.pantā attiecībā uz šā panta otrās daļas papildināšanu ar 3. punktu stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.”

Atbalstīt

4. Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Grozījums likuma 9.pantā attiecībā uz šā panta otrās daļas papildināšanu ar 3. punktu stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.”