Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par akciju sabiedrībām» » (reģ. nr. 115) otrajam lasījumam

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr. 230)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par akciju sabiedrībām

Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"

     

Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"

 

Izdarīt likumā "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7.nr.) šādus grozījumus:

   

1.

(Atbildīgā komisja)

Aizstāt likumprojekta tekstā vārdus “mātes sabiedrība” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “valdošais uzņēmums” (attiecīgā locījumā);

vārdus “meitas sabiedrība” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “atkarīgā sabiedrība” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

 

1. pants. Likumdošanas akti par akciju sabiedrībām

         

1. Attiecības, kas saistītas ar akciju sabiedrību dibināšanu, to darbību, reorganizēšanu un likvidēšanu, regulē Latvijas Republikas 1990.gada 26.septembra likums "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42. nr.), likums "Par

vērtspapīriem", šis likums un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

2. Banku un citu kredītiestāžu dibināšanu, darbību, reorganizāciju un likvidēšanu, ja tās ir nodibinātas kā akciju sabiedrības vai pārveidotas par akciju sabiedrībām, regulē šis likums, Kredītiestāžu likums, likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

3. Biržu dibināšanas un darbības kārtību regulē šis likums, Latvijas Republikas 1992.gada 28.janvāra likums "Par biržām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 8./9. nr.), likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

4. Apdrošināšanas sabiedrību darbību, ja tās ir izveidotas kā akciju sabiedrības, regulē šis likums, Latvijas Republikas 1993.gada 12.janvāra likums "Par apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 3./4. nr.), likums "Par vērtspapīriem" un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

5. Publisko akciju sabiedrību dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu regulē šis likums. Attiecības, kas saistītas ar publisko akciju sabiedrību darbību, regulē šis likums, ciktāl tas nav pretrunā ar likumu "Par vērtspapīriem".

         

6. Valsts akciju sabiedrību dibināšanu un darbību regulē šis likums, likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" un saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         

7. Privāto pensiju fondu darbību regulē šis likums, likums par privātajiem pensiju fondiem un citi saskaņā ar tiem izdotie normatīvie akti.

         
 

1. Papildināt 1.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"8. Ja akciju sabiedrība ir koncerna mātes vai meitas sabiedrība, tad tās darbību reglamentē arī Koncernu likums."

 

 

 

 

 

 

   

Redakc.

precizēts

1. Papildināt 1.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"8. Ja akciju sabiedrība ir koncerna valdošais uzņēmums vai atkarīgā sabiedrība, tās darbību reglamentē arī Koncernu likums."

3. pants. Akciju sabiedrības tiesībspēja

         

1. Akciju sabiedrība uzskatāma par nodibinātu un iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

         

2. Akciju sabiedrībai ir visas juridiskās personas tiesības un pienākumi atbilstoši likumiem un sabiedrības statūtiem.

         

3. Ja Latvijas Republikas 1990.gada 26.septembra likumā "Par uzņēmējdarbību" ir noteikts, ka akciju sabiedrība nevar uzsākt uzņēmējdarbību, pirms nav saņemta attiecīga atļauja (licence), sabiedrība ir atbildīga par saistībām, kuras šī sabiedrība pati uzņēmusies vai kāds cits tās vārdā uzņēmies, laika posmā līdz šādas atļaujas (licences) saņemšanai.

         

4. Šā panta trešā daļa neattiecas uz saistībām, kas izriet no akciju sabiedrības līgumiem, kuri noslēgti ar nosacījumu, ka tie būs spēkā, ja sabiedrība saņems minēto atļauju (licenci).

         

5. Akciju sabiedrība var dibināt savus uzņēmumus, filiāles un pārstāvniecības. Akciju sabiedrība atbild par savu uzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību saistībām ar visu savu mantu.

2. 3. pantā:

aizstāt piektās daļas pirmajā teikumā vārdus "savus uzņēmumus" ar vārdiem "savas statūtsabiedrības";

izslēgt piektās daļas otrajā teikumā vārdu "uzņēmumu".

     

2. 3. pantā:

aizstāt piektās daļas pirmajā teikumā vārdus "savus uzņēmumus" ar vārdiem "savas statūtsabiedrības";

izslēgt piektās daļas otrajā teikumā vārdu "uzņēmumu".

6. Publiskā akciju sabiedrība drīkst veikt gan slēgtās emisijas, gan arī publiskās emisijas.

         

7. Jebkura akciju sabiedrība, kas nav publiskā akciju sabiedrība, drīkst veikt tikai slēgtās emisijas. Lai akciju sabiedrība varētu veikt publiskās emisijas, tās akcionāru pilnsapulcei jāpieņem lēmums par sabiedrības pārveidošanu publiskajā akciju sabiedrībā.

         

8. Slēgtās emisijas tiek veiktas saskaņā ar šo likumu, bet publiskās emisijas - saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem".

 

 

 

 

 

         

10. pants. Akciju sabiedrības dibinātāji

         

1. Par akciju sabiedrības dibinātājiem var būt:

         

1) pilngadīgi Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kas Latvijas Republikas teritorijā nodzīvojuši ne mazāk kā 21 gadu, kā arī Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas;

         

2) valsts;

         

3) pašvaldība;

         

4) ārvalstu pilsoņi un ārvalstīs reģistrētās juridiskās personas saskaņā ar Latvijas Republikas 1991.gada 5.novembra likumu "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 46. nr.);

         

5) starptautiskās organizācijas.

         

2. Par akciju sabiedrības dibinātājiem nedrīkst būt augstākās valsts varas un pārvaldes institūcijas.

         

3. Dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par trim, izņemot gadījumus, kas paredzēti šā panta piektajā, sestajā un septītajā daļā.

3. 10.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Akciju sabiedrību var dibināt viens vai vairāki dibinātāji.";

     

3. 10.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Akciju sabiedrību var dibināt viens vai vairāki dibinātāji.";

4. Ja akciju sabiedrības darbības laikā akcionāru skaits kļūst mazāks par trim, tas nav pamats sabiedrības likvidācijai. Šajā gadījumā sabiedrībai gada laikā jāpalielina akcionāru skaits līdz trim. Ja gada laikā tas netiek izdarīts, akciju sabiedrība ir jālikvidē.

izslēgt ceturto daļu.

     

izslēgt ceturto daļu.

5. Dibinot valsts vai pašvaldības akciju sabiedrību, vienīgais dibinātājs ir valsts vai pašvaldība.

         

6. Dibinot akciju sabiedrību tikai ar ārvalstu ieguldījumu, vienīgais dibinātājs var būt ārvalstu uzņēmējsabiedrība.

         

7. Dibinot slēgto privāto pensiju fondu kā akciju sabiedrību, vienīgais dibinātājs var būt darba devējs.

         

11. pants. Akciju sabiedrības dibināšanas dokumenti

         

1. Akciju sabiedrības dibināšanas dokumenti ir akciju sabiedrības dibināšanas līgums un statūti.

         

2. Ja akciju sabiedrību dibina valsts vai pašvaldība kā vienīgais dibinātājs, akciju sabiedrības dibināšanas dokumenti ir tās statūti un Ministru kabineta rīkojums vai attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmums par akciju sabiedrības dibināšanu, bet, ja akciju sabiedrību valsts vārdā dibina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra", ieguldot akciju sabiedrības dibināšanas pamatkapitālā privatizācijai nodoto valsts mantu, - akciju sabiedrības statūti un Privatizācijas aģentūras valdes lēmums.

         

3. Ja akciju sabiedrību dibina ārvalstu uzņēmējsabiedrība kā vienīgais dibinātājs, sabiedrības dibināšanas dokumenti ir šīs sabiedrības īpašnieka vai vadības institūcijas lēmums par akciju sabiedrības dibināšanu un sabiedrības statūti.

         

4. Akciju sabiedrības dibināšanas līgums jāizstrādā saskaņā ar šā likuma 13. panta prasībām.

         

5. Akciju sabiedrības statūti jāizstrādā saskaņā ar šā likuma 14.panta prasībām.

         
 

4. Papildināt 11.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"6. Ja vienīgais akciju sabiedrības dibinātājs ir fiziskā persona, tad sabiedrības dibināšanas dokumenti ir šīs fiziskās personas lēmums par akciju sabiedrības dibināšanu un sabiedrības statūti. Ja vienīgais akciju sabiedrības dibinātājs ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tad sabiedrības dibināšanas dokumenti ir šīs juridiskās personas statūtos vai citā tās darbību reglamentējošā dokumentā paredzētās institūcijas lēmums par akciju sabiedrības dibināšanu un sabiedrības statūti."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Redakc.

precizēts

4. Papildināt 11.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"6. Ja vienīgais akciju sabiedrības dibinātājs ir fiziskā persona, sabiedrības dibināšanas dokumenti ir šīs fiziskās personas lēmums par akciju sabiedrības dibināšanu un sabiedrības statūti. Ja vienīgais akciju sabiedrības dibinātājs ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, sabiedrības dibināšanas dokumenti ir šīs juridiskās personas statūtos vai citā tās darbību reglamentējošā dokumentā paredzētās institūcijas lēmums par akciju sabiedrības dibināšanu un sabiedrības statūti."

19. pants. Akciju sabiedrības reģistrācija

         

1. Ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc statūtu parakstīšanas akciju sabiedrības valdei jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram sabiedrības reģistrācijas pieteikums.

         

2. Akciju sabiedrībām, kurām statūtos norādīto darbības virzienu īstenošanai nepieciešama speciāla atļauja (licence), pieteikums Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram jāiesniedz ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc statūtu parakstīšanas.

         

3. Reģistrācijas pieteikumam pievieno:

         

1) akciju sabiedrības dibināšanas līgumu vai šā likuma 11.panta otrajā un trešajā daļā paredzētos lēmumus;

5. Aizstāt 19.panta trešās daļas 1.punktā vārdus "otrajā un trešajā" ar vārdiem "otrajā, trešajā un sestajā".

     

5. Aizstāt 19.panta trešās daļas 1.punktā vārdus "otrajā un trešajā" ar vārdiem "otrajā, trešajā un sestajā".

2) akciju sabiedrības statūtus;

         

3) reģistrējamās akciju sabiedrības juridisko adresi apstiprinošu dokumentu (ēku, telpu īpašnieka vai pārvaldītāja izsniegtu izziņu vai atzīmi pasē);

         

4) bankas izziņu par dibināšanas pamatkapitāla samaksu;

         

5) dokumentus, kas apliecina, ka ir samaksāta reģistrācijas nodeva un maksa par reģistrācijas publikāciju;

         

6) licenci šā likuma 3.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos;

         

7) citus Latvijas Republikas likumos noteiktos dokumentus.

         

4. Visiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram iesniedzamo dokumentu norakstiem un izrakstiem no šiem dokumentiem, kā arī dibinātāju parakstiem jābūt apliecinātiem šā likuma 7.panta sestajā daļā paredzētajā kārtībā.

         

5. Juridisko personu pilnvaroto pārstāvju parakstus apliecina ar juridiskās personas zīmogu.

         

6. Paziņojumu par akciju sabiedrības reģistrāciju publicē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs.

         

49. pants. Akcionāru pilnsapulce

         

1. Akcionāru pilnsapulce ir augstākā akciju sabiedrības pārvaldes institūcija. Savas tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē akcionāri īsteno pilnsapulcē.

         

2. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas akcionāru pilnsapulces.

         

3. Akcionāru pilnsapulces sasauc akciju sabiedrības valdes atrašanās vietā, ja sabiedrības statūtos nav noteikts citādi.

         

4. Valsts un pašvaldību akciju sabiedrībās akcionāru pilnsapulces funkcijas veic pilnvarnieki (pārstāvji), kas iecelti Latvijas Republikas 1992.gada 10.jūnija likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 26. nr.) noteiktajā kārtībā.

         
 

6. Papildināt 49.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Ja akciju sabiedrībā ir tikai viens akcionārs, sabiedrības akcionāru pilnsapulces funkcijas veic šis akcionārs."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

6. Papildināt 49.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Ja akciju sabiedrībā ir tikai viens akcionārs, sabiedrības akcionāru pilnsapulces funkcijas veic šis akcionārs."

50. pants. Kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšana

         

1. Kārtējo akcionāru pilnsapulci sasauc akciju sabiedrības valde ik gadu ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet sabiedrībā, kuras darbības apjoms pārsniedz likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 24.panta otrajā daļā minētos kritērijus, un sabiedrībā, kura ir koncerna mātes uzņēmums, - ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Šajā

pilnsapulcē pārbauda un apstiprina sabiedrības darbības gada pārskatu, kārtējā gada budžetu un darbības plānu, atbrīvo valdi no atbildības, kā arī ievēlē padomes un valdes locekļus, zvērinātus revidentus vai revīzijas komisijas locekļus.

7. Aizstāt 50.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "koncerna mātes uzņēmums" ar vārdiem "koncerna mātes sabiedrība".

     

7. Aizstāt 50.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "koncerna mātes uzņēmums" ar vārdiem "koncerna valdošais uzņēmums".

2. Ja akciju sabiedrības valde nav sasaukusi kārtējo akcionāru pilnsapulci sabiedrības statūtos paredzētajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par šā panta pirmajā daļā paredzēto termiņu, kārtējo akcionāru pilnsapulci var sasaukt:

         

1) akciju sabiedrības padome;

         

2) zvērināti revidenti vai revīzijas komisija;

         

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs;

         

4) likvidatori.

         

3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notārs sasauc un atklāj akcionāru pilnsapulci pēc viena vai vairāku akcionāru pieprasījuma, ja to nav izdarījusi akciju sabiedrības valde, padome un zvērināti revidenti vai revīzijas komisija.

         

54. pants. Akcionāru pilnsapulces kompetence

         

1. Vienīgi akcionāru pilnsapulcei ir tiesības:

         

1) izskatīt akciju sabiedrības padomes un valdes ziņojumus, apstiprināt akciju sabiedrības gada pārskatu;

         

2) atbrīvot no atbildības valdes locekļus vai ierosināt saukt viņus pie atbildības par aizvadīto darbības gadu;

         

3) sadalīt aizvadītā darbības gada peļņu;

         

4) apstiprināt akciju sabiedrības kārtējā gada budžetu un darbības plānu;

         

5) atcelt no amata un ievēlēt amatā padomes, valdes un revīzijas komisijas locekļus, padomes un valdes locekļu kandidātus, zvērinātus revidentus un likvidatorus, lemt par prasību vai sūdzību celšanu pret viņiem vai par prasību vai sūdzību izbeigšanu;

         

6) likumu ietvaros apstiprināt un grozīt padomei, valdei, direktoriem rīkotājiem, revīzijas komisijai un likvidatoriem paredzētās instrukcijas;

         

7) izveidot pastāvīgo mantas vērtēšanas komisiju, kā arī apstiprināt tās doto novērtējumu;

         

8) izlemt jautājumus par akciju sabiedrības statūtu grozīšanu;

         

9) izlemt jautājumus par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;

         

10) lemt par akciju sabiedrības pārveidošanu publiskajā akciju sabiedrībā, kā arī par publiskās akciju sabiedrības statusa atcelšanu;

8. Izteikt 54.panta pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) lemt par akciju sabiedrības pārveidošanu publiskajā akciju sabiedrībā, par akciju sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, tās turpināšanu, par akciju sabiedrības apvienošanos ar citām sabiedrībām, kā arī par koncerna līguma slēgšanu."

 

Redakc.

precizēts

8. 54. pantā:

izteikt pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) lemt par akciju sabiedrības pārveidošanu publiskajā akciju sabiedrībā, akciju sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, darbības turpināšanu, akciju sabiedrības apvienošanos ar citām sabiedrībām, kā arī par koncerna līguma slēgšanu;";

11) izlemt jautājumus par akciju sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju, kā arī par publiskās emisijas pārveidošanu slēgtajā emisijā;

         

12) noteikt valdes, padomes un revīzijas komisijas locekļu atalgojumu;

         

13) izveidot pastāvīgās vai pagaidu komisijas atsevišķu jautājumu noskaidrošanai vai kontrolēšanai;

         

14) par akciju sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, tās turpināšanu vai reorganizāciju.

 

2.

(Ekonomikas ministrijas Parlamentārais sekretārs

A. Jirgens)

Izteikt likumprojekta 8. punktu šādā redakcijā:

“8. Izteikt 54. panta pirmās daļas 14. punktu šādā redakcijā:

14) lemt par akciju sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, tās turpināšanu vai reorganizāciju, kā arī par koncerna līguma slēgšanu.”

Atbalstīt

Redakc.

precizēts

izteikt pirmās daļas 14. punktu šādā redakcijā:

14) lemt par akciju sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, darbības turpināšanu vai reorganizāciju, kā arī par koncerna līguma slēgšanu.”

2. Akciju sabiedrība savos statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kas ir vienīgi akcionāru pilnsapulces kompetencē.

         

3. Citus šajā likumā un akciju sabiedrības statūtos neparedzētus saimnieciskās darbības un pārvaldes jautājumus akcionāru pilnsapulce var izlemt tikai tad, ja to pieprasa valde, padome vai akcionāri, kuri pārstāv vismaz 10 procentus no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla, ja to izskatīšanu akcionāru pilnsapulcē paredz spēkā esošie likumdošanas akti vai ja to izskatīšana pārsniedz citu sabiedrības institūciju kompetenci.

         

56. pants. Akcionāru pilnsapulces tiesīgums

         

1. Akcionāru pilnsapulce ir tiesīga, ja tajā pārstāvēta vismaz puse no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

         

2. Akcionāru pilnsapulce ir tiesīga izlemt jautājumus par publiskās akciju sabiedrības akciju publisko un slēgto emisiju, vērtspapīru konversiju, publiskās akciju sabiedrības statusa pieņemšanu, par publiskās akciju sabiedrības statusa atcelšanu, par publiskās emisijas pārveidošanu slēgtajā emisijā, statūtu grozīšanu, akciju sabiedrības likvidēšanu, sabiedrības reorganizāciju, to sadalot, vai sabiedrības reorganizāciju, to pievienojot citai sabiedrībai vai tai apvienojoties ar citu sabiedrību, ja pilnsapulcē pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas no akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

9. Papildināt 56.panta otro daļu pēc vārdiem "apvienojoties ar citu sabiedrību" ar vārdiem "koncerna līguma slēgšanu".

     

9. Papildināt 56.panta otro daļu pēc vārdiem "apvienojoties ar citu sabiedrību" ar vārdiem "koncerna līguma slēgšanu".

3. Ja laikus izsludināta kārtējā akcionāru pilnsapulce nav pilntiesīga tāpēc, ka nav kvoruma, ne vēlāk kā mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota pilnsapulce ar to pašu darba kārtību, un šī atkārtotā pilnsapulce ir jāizsludina ne vēlāk kā 20 dienas pirms tās datuma. Atkārtotā pilnsapulce ir tiesīga izlemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus neatkarīgi no pilnsapulcē pārstāvētā akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

         

4. Ja laikus izsludinātā ārkārtas pilnsapulce nav pilntiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota ārkārtas pilnsapulce ar to pašu darba kārtību, un tā ir tiesīga lemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus, ja tajā pārstāvēta vismaz ceturtā daļa no apmaksātā pamatkapitāla. Gadījumā, ja šī kvoruma nav, sapulce jāatliek un tā no jauna jāsasauc divu mēnešu laikā no sākotnējās sapulces sasaukšanas dienas.

         

5. Šā panta ceturtajā daļā paredzētajā kārtībā otrreiz atkārtoti sasauktā akcionāru ārkārtas pilnsapulce ir tiesīga izlemt visus darba kārtībā iekļautos jautājumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā akciju sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

         

61. pants. Akcionāru pilnsapulces lēmumu pieņemšana

         

1. Akcionāru pilnsapulce pieņem lēmumus ar pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu, izņemot šā panta otrajā un ceturtajā daļā paredzētos gadījumus.

         

2. Lai pieņemtu lēmumu par publiskās akciju sabiedrības statusa pieņemšanu, par publiskās akciju sabiedrības statusa atcelšanu, par publiskās akciju sabiedrības akciju publisko un slēgto emisiju, par publiskās emisijas pārveidošanu slēgtajā emisijā, par vērtspapīru konversiju, ja tās rezultātā palielinās vai samazinās akciju sabiedrības pamatkapitāls, par kapitāla samazināšanu, statūtu grozīšanu, akciju sabiedrības likvidēšanu, sabiedrības reorganizāciju, to sadalot vai tai apvienojoties ar citu sabiedrību, ir nepieciešams balsu vairākums, kas nav mazāks par trim ceturtdaļām no pilnsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo akcionāru balsu kopskaita.

  1. Papildināt 61.panta otro daļu pēc vārdiem "apvienojoties ar citu sabiedrību" ar vārdiem "kā arī par koncerna līguma slēgšanu".

     

  1. Papildināt 61.panta otro daļu pēc vārdiem "apvienojoties ar citu sabiedrību" ar vārdiem "kā arī par koncerna līguma slēgšanu".

3. Ja akciju sabiedrībā ir vairāki akciju veidi vai vairākas akciju kategorijas, lēmumi jautājumos, kas skar attiecīgo akcionāru intereses, tiek pieņemti, ja par tiem nobalso attiecīgā akciju veida vai akciju kategorijas akcionāri ar šajā pantā paredzēto balsu vairākumu.

         

4. Balsojot par padomes locekļu ievēlēšanu, par ievēlētiem padomes locekļiem uzskatāmas tās personas, par kurām, ievērojot statūtos noteikto padomes locekļu maksimālo skaitu, akcionāri ir nodevuši visvairāk balsu.

         

Pārejas noteikumi

         

1. Grozījumi šā likuma 14.panta pirmās daļas 12.punktā un 79.panta

otrajā daļā stājas spēkā 1997.gada 1.janvārī.

         

2. [<*> - Izslēgts ar 09.12.99. likumu, kas stājas spēkā no 12.01.2000.].

         

3. Šā likuma 1.panta septītā daļa stājas spēkā vienlaikus ar likuma par

privātajiem pensiju fondiem spēkā stāšanos.

         

4. Akciju sabiedrībām, kuru pamatdokumenti neatbilst šā likuma 66.panta pirmās un otrās daļas prasībām, attiecīgi grozījumi pamatdokumentos jāizdara ne vēlāk kā līdz 2000.gada 1.augustam.

         

5. Grozījumi likuma 38.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

         

6. Grozījumi likuma 38.panta pirmajā daļā, 42.panta pirmajā daļā un otrās daļas 5.punktā, kā arī 43.panta pirmajā daļā (atsauce uz 38.panta ceturtās daļas izslēgšanu) stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

         

7. Grozījumi likuma 58.panta pirmajā un septītajā daļā, kā arī 61.panta pirmajā un otrajā daļā (aizstājot vārdu "klātesošo" ar vārdu "pārstāvēto") stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

         
   

3.

(Ekonomikas ministrijas Parlamentārais sekretārs

A. Jirgens)

Papildināt likumprojektu ar 11. punktu šādā redakcijā:

“11. Papildināt Pārejas noteikumus ar 8. punktu šādā redakcijā:

8. Akciju sabiedrību uzņēmumi, kuri nodibināti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, jāpārveido par akciju sabiedrības statūtsabiedrību vai jāpievieno akciju sabiedrībai līdz 2000. gada 30. decembrim.”

Atbaltstīt

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8. Akciju sabiedrību uzņēmumi, kuri nodibināti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, jāpārveido par akciju sabiedrības statūtsabiedrību vai jāpievieno akciju sabiedrībai līdz 2000. gada 30. decembrim.”