Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akciju sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par akciju sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 3., 20.nr.; 1996, 21.nr.; 1997, 13.nr.; 1998, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"8. Ja akciju sabiedrība ir koncerna mātes vai meitas sabiedrība, tad tās darbību reglamentē arī Koncernu likums."

2. 3. pantā:

aizstāt piektās daļas pirmajā teikumā vārdus "savus uzņēmumus" ar vārdiem "savas statūtsabiedrības";

svītrot piektās daļas otrajā teikumā vārdu "uzņēmumu".

3. 10.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Akciju sabiedrību var dibināt viens vai vairāki dibinātāji.";

svītrot ceturto daļu.

4. Papildināt 11.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"6. Ja vienīgais akciju sabiedrības dibinātājs ir fiziskā persona, tad sabiedrības dibināšanas dokumenti ir šīs fiziskās personas lēmums par akciju sabiedrības dibināšanu un sabiedrības statūti. Ja vienīgais akciju sabiedrības dibinātājs ir Latvijā reģistrētā juridiskā persona, tad sabiedrības dibināšanas dokumenti ir šīs juridiskās personas statūtos vai citā tās darbību reglamentējošā dokumentā paredzētas institūcijas lēmums par akciju sabiedrības dibināšanu un sabiedrības statūti."

5. Aizstāt 19.panta trešās daļas 1.punktā vārdus "otrajā un trešajā" ar vārdiem "otrajā, trešajā un sestajā".

 

6. Papildināt 49.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Ja akciju sabiedrībā ir tikai viens akcionārs, sabiedrības akcionāru pilnsapulces funkcijas veic šis akcionārs."

7. Aizstāt 50.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "koncerna mātes uzņēmums" ar vārdiem "koncerna mātes sabiedrība".

8. Izteikt 54.panta pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) lemt par akciju sabiedrības pārveidošanu publiskajā akciju sabiedrībā, par akciju sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, tās turpināšanu, par akciju sabiedrības apvienošanos ar citām sabiedrībām, kā arī par koncerna līguma slēgšanu."

9. Papildināt 56.panta otro daļu aiz vārdiem "apvienojoties ar citu sabiedrību" ar vārdiem "koncerna līguma slēgšanu".

  1. Papildināt 61.panta otro daļu aiz vārdiem "apvienojoties ar citu sabiedrību" ar vārdiem "kā arī par koncerna līguma slēgšanu".