Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā” trešajam lasījumam

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(reģ. nr.114, dok. nr. 1679)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

 

 

 

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

 

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6. nr.) šādus grozījumus:

2.pants.

Likuma mērķis, kooperatīvo sabiedrību un to savienību darbības tiesiskais pamats

 

 

 

 

 

(1) Likuma mērķis ir:

1) sekmēt kooperatīvo sabiedrību saimniecisko darbību un to biedru ekonomisko un sociālo vajadzību apmierināšanu atbilstoši šā likuma 3. pantā noteiktajiem kooperatīvo sabiedrību darbības pamatprincipiem;

 

 

 

 

 

2) radīt labvēlīgu apstākļus kooperatīvo sabiedrību un to savienību darbībai.

 

 

 

 

 

(2) Likums nosaka kārtību, kādā Latvijā dibināmas, reorganizējamas un likvidējamas kooperatīvās sabiedrības un to savienības, kā arī šo sabiedrību darbības tiesiskos pamatus.

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja kooperatīvā sabiedrība ir koncerna valdošais uzņēmums, tad tās darbību reglamentē arī Koncernu likums.”

 

 

 

 

1. Papildināt 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja kooperatīvā sabiedrība ir koncerna valdošais uzņēmums, tās darbību reglamentē arī Koncernu likums.”

4. pants Kooperatīvās sabiedrības uzņēmējdarbība

Kooperatīvā sabiedrība var veikt uzņēmējdarbību, kā arī dibināt savus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības).

2. Aizstāt 4. pantā vārdus “savus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) “ ar vārdiem “savas uzņēmējsabiedrības”.

 

 

 

2. Aizstāt 4. pantā vārdus “savus uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) “ ar vārdiem “savas uzņēmējsabiedrības”.

13.pants. Kooperatīvās sabiedrības statūti

13. uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtība;

-------------------------------------------

 

1.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Aizstāt 13. panta 13. punktā vārdus “uzņēmumu

(uzņēmējsabiedrību) “ar vārdu “uzņēmējsabiedrību”.

Atbalstīt.

3.Aizstāt 13. panta 13. punktā vārdus “uzņēmumu

(uzņēmējsabiedrību) “ar vārdu “uzņēmējsabiedrību”.

36.pants.Kooperatīvās sabiedrības uzņēmējdarbība

 

2.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 36. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“36. pants . Kooperatīvo sabiedrību līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās”

Atbalstīt.

4. Izteikt 36. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“36. pants . Kooperatīvo sabiedrību līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās”

(1) Kooperatīvā sabiedrība savu mērķusasniegšanai var dibināt uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), kā arī būt par dalībnieku citās uzņēmējsabiedrībās.

 

3.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Aizstāt 36. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)” attiecīgajā locījumā ar vārdu “uzņēmējsabiedrības” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt.

5.Aizstāt 36. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)” attiecīgajā locījumā ar vārdu “uzņēmējsabiedrības” attiecīgajā locījumā.

(2) Kooperatīvās sabiedrības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) dibināšanu , darbību, reorganizāciju un likvidāciju veic saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem, kas reglamentē uzņēmējdarbību, un biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) apstiprinātiem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtiem.

 

 

 

 

 

(3) Kooperatīvās sabiedrības uzņēmumi ir viena īpašnieka uzņēmumi, kas iegūst juridiskās personas statusu pēc to reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā.

 

4.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas

komisija

Izslēgt 36. panta trešo un ceturto daļu.

Atbalstīt.

6.Izslēgt 36. panta trešo un ceturto daļu.

(4) Kooperatīvā sabiedrība atbild par savu uzņēmumu saistībām ar visu savu

mantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas

komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Grozījumi likuma 36. panta trešajā un ceturtajā daļā (par šo daļu izslēgšanu) stājas spēkā 2000. gada 31. decembrī.”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Grozījumi likuma 36. panta trešajā un ceturtajā daļā (par šo daļu izslēgšanu) stājas spēkā 2000. gada 31. decembrī.”