Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību””( reģ. nr. 112)trešajam lasījumam

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija (dok.nr.375)

Pr.nr.

Priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Atbildīgās komisijas trešā las. redakcija

1

2

3

4

5

6

 

“Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību””

     

“Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību””

 

Izdarīt likumā “Par mērījumu vienotību”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7. nr.; 1998, 9. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par mērījumu vienotību”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7. nr.; 1998, 9. nr.) šādus grozījumus:

5.pants. Mērvienību etaloni

------------------------------------

(2) Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra (turpmāk - Metroloģijas centrs) izstrādāto nacionālo mērvienību etalonu sarakstu apstiprina Ministru kabinets.

 

1. Izslēgt 5. panta otrajā daļā vārdus “standartizācijas un”.

     

1. Izslēgt 5. panta otrajā daļā vārdus “standartizācijas un “.

14.pants. Metroloģijas centrs

------------------------------------------

(2) Metroloģijas centrs atrodas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

2. 14. pantā:

2.1. izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Metroloģijas centrs ir Ekonomikas ministrijas pārziņā esoša valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību.. Metroloģijas centra statūtus apstiprina ekonomikas ministrs.

1.

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 14. panta otrās daļas redakcijā vārdus “bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību”ar vārdiem “valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību”.

Atbalstīt, redakcionāli precizējot.

2. 14. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Metroloģijas centrs ir Ekonomikas ministrijas pārziņā esoša valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Metroloģijas centra statūtus apstiprina ekonomikas ministrs.”;

(3) Metroloģijas centra galvenie uzdevumi ir:

1) organizēt reglamentētās metroloģijas normatīvo dokumentu

izstrādāšanu;

izteikt trešās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) piedalīties reglamentētās metroloģijas normatīvo dokumentu izstrādāšanā;”.

     

izteikt trešās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) piedalīties reglamentētās metroloģijas normatīvo dokumentu izstrādāšanā;”.

Pārejas noteikumi

Ministru kabinets:

1) sešu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto fasēto preču sarakstu:

2) triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina Latvijas nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra nolikumu;

3) triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina Nacionālās metroloģijas padomes nolikumu;

4) triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās apstiprina valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un mērīšanas līdzekļu verificēšanas periodiskumu.

 

 

3.Izteikt Pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Ekonomikas ministrs līdz 1999.gada 1.aprīlim apstiprina valsts bezpeļņas organizācijas - valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" statūtus un iesniedz tos reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

 

2.

Juridiskais birojs

Likuma pārejas noteikumu 1. punktā:

aizstāt vārdus “bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību”ar vārdiem “valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību”.

papildināt pirms vārdiem “Uzņēmumu reģistrā”ar vārdiem “Latvijas Republikas”.

Atbalstīt.

3. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Ekonomikas ministrs līdz 1999.gada 1.aprīlim apstiprina valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" statūtus un iesniedz reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

 

2. Līdz bezpeļņas organizācijas - valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" izveidošanai tā funkcijas pilda Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs.”

3.

Juridiskais birojs

izteikt likuma pārejas noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs darbojas līdz valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais metroloģiskais centrs” reģistrācijai Latvijas republikas Uzņēmumu reģistrā.”

Atbalstīt.

2. Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs darbojas līdz valsts bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais metroloģiskais centrs” reģistrācijai Latvijas republikas Uzņēmumu reģistrā.”

   

4.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta noteiktajā kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 2 “Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību”( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2. nr.).”.

Atbalstīt.

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta noteiktajā kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 2 “Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību”( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2. nr.).”.