Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi”

(Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 1 ) trešajam lasījumam

Otrā lasījuma redakcija

(Dok. nr. 410; reģ. nr. 111)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

1

2

3

4

5

Par Latvijas vides aizsardzības
fonda padomi

     

Par Latvijas vides aizsardzības
fonda padomi

1.pants. Šis likums nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk — fonds) padomes sastāvu.

     

1.pants. Šis likums nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk — fonds) padomes sastāvu.

2.pants. Fondu pārvalda fonda padome, kuras sastāvā ir šādas amatpersonas:

     

2.pants. Fondu pārvalda fonda padome, kuras sastāvā ir šādas amatpersonas:

1) vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs;

     

1) vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs;

2) vides valsts ministrs;

     

2) vides valsts ministrs;

3) vides valsts ministra padomnieks;

     

3) vides valsts ministra padomnieks;

4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs;

     

4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs;

5) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks (vietnieki);

     

5) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks (vietnieki);

6) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktors;

     

6) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktors;

7) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora vietnieks;

     

7) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora vietnieks;

8) Ekonomikas ministrijas Investīciju programmu un ārējo ekonomisko sakaru departamenta direktors;

     

8) Ekonomikas ministrijas Investīciju programmu un ārējo ekonomisko sakaru departamenta direktors;

9) Finansu ministrijas Budžeta departamenta Varas, valdības dienestu un tautsaimniecības finansēšanas nodaļas vadītājs;

     

9) Finansu ministrijas Budžeta departamenta Varas, valdības dienestu un tautsaimniecības finansēšanas nodaļas vadītājs;

10) Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

     

10) Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

11) Jūras vides pārvaldes priekšnieks;

     

11) Jūras vides pārvaldes priekšnieks;

12) Vides valsts inspekcijas priekšnieks;

     

12) Vides valsts inspekcijas priekšnieks;

13) divu reģionālo vides pārvalžu direktori.

     

13) divu reģionālo vides pārvalžu direktori.

3.pants. Reģionālo vides pārvalžu direktori fonda padomes sastāvā katru gadu tiek iekļauti rotācijas kārtībā.

     

3.pants. Reģionālo vides pārvalžu direktori fonda padomes sastāvā katru gadu tiek iekļauti rotācijas kārtībā.

4.pants. Fonda padomes personālsastāvu nosaka fonda padomes priekšsēdētājs.

1

Juridiskais birojs

Izslēgt 4. pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

Atbalstīt.

 

5.pants. Fonda padomes priekšsēdētājs ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks ir vides valsts ministrs.

     

4.pants. Fonda padomes priekšsēdētājs ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks ir vides valsts ministrs.

6.pants. Fonda padomes priekšsēdētājs vada padomes sēdes un oficiāli pārstāv fondu.

2

Juridiskais birojs

Izteikt 6. pantu kā 5. pantu šādā redakcijā:

“5. pants. Fonda padomes priekšsēdētājs nosaka fonda padomes personālsastāvu, vada padomes sēdes un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv fondu.”

Atbalstīt.

5. pants. Fonda padomes priekšsēdētājs nosaka fonda padomes personālsastāvu, vada padomes sēdes un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv fondu.

7.pants. Fonda padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks vai fonda padomes priekšsēdētāja pilnvarots fonda padomes loceklis.

     

6.pants. Fonda padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks vai fonda padomes priekšsēdētāja pilnvarots fonda padomes loceklis.

 

 

3

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 1 ”Noteikumi par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.).”

Atbalstīt.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 1 ”Noteikumi par Latvijas vides aizsardzības fonda padomi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.).