Budžeta un finansu(nodokļu) komisijas apkopotie [priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un

Budžeta un finansu(nodokļu) komisijas apkopotie [priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un

to uzraudzības likumā” (reģ.nr.102) 3.lasījumam

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 45.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošinātājs ne mazāk kā 25 procentus no paša līdzekļiem izvieto augstas likviditātes ieguldījumos."

     

1. Izteikt 45.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošinātājs ne mazāk kā 25 procentus no paša līdzekļiem izvieto augstas likviditātes ieguldījumos."

2. Aizstāt 47.pantā un 63.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "garantijas fonda" ar vārdiem "paša līdzekļiem".

     

2. Aizstāt 47.pantā un 63.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "garantijas fonda" ar vārdiem "paša līdzekļiem".

3. Papildināt 69.panta pirmo daļu aiz vārdiem "par likvidējamu" ar vārdiem "vai maksātnespējīgu".

1

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 69.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Aizsargājot apdrošināto intereses, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga:

1) vērsties tiesā ar pieteikumu atzīt apdrošinātāju par likvidējamu, ja tam ir anulētas licences visiem apdrošināšanas veidiem,

2) iesniegt tiesā pieteikumu pasludināt apdrošinātāju par maksātnespējīgu.”

Atbalstīt

3. Izteikt 69.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Aizsargājot apdrošināto intereses, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga:

1) vērsties tiesā ar pieteikumu atzīt apdrošinātāju par likvidējamu, ja tam ir anulētas licences visiem apdrošināšanas veidiem,

2) iesniegt tiesā pieteikumu pasludināt apdrošinātāju par maksātnespējīgu.”

* Redakcija pirms grozījumiem, kas izdarīti ar MK 29.12.98. noteikumiem nr.494, kas stājas spēkā no 06.01.99:

69.pants. (1) Aizsargājot apdrošināto intereses, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga vērsties tiesā ar pieteikumu atzīt apdrošinātāju par likvidējamu, ja tam ir anulētas licences visiem apdrošināšanas veidiem.

(2) Apdrošinātāja likvidācijas gadījumā likvidāciju īsteno likvidācijas lēmuma pieņēmēja iecelts likvidators (administrators).

(3) Apdrošinātāja maksātnespējas gadījumā likvidāciju īsteno tiesas iecelts administrators. Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības ieteikt tiesai administratora kandidatūru.

 

4. Papildināt 85.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu uzskaites kārtību apdrošināšanas brokeru sabiedrībā”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

     

4. Papildināt 85.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu uzskaites kārtību apdrošināšanas brokeru sabiedrībā”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

5. Papildināt 88.pantu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Kopā ar gada pārskatu apdrošināšanas brokeru sabiedrības iesniedz pārskatu par finansiālo darbību, kas saistīta ar apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu. Pārskata formu un saturu nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija."

     

5. Papildināt 88.pantu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Kopā ar gada pārskatu apdrošināšanas brokeru sabiedrības iesniedz pārskatu par finansiālo darbību, kas saistīta ar apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu. Pārskata formu un saturu nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija."

6. Papildināt 95.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja maksājuma termiņš nokavēts, par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta soda nauda 0,05 procentu apmērā no termiņā nesamaksātās summas. Soda nauda tiek ieskaitīta Apdrošināto aizsardzības fondā."

     

6. Papildināt 95.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja maksājuma termiņš nokavēts, par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta soda nauda 0,05 procentu apmērā no termiņā nesamaksātās summas. Soda nauda tiek ieskaitīta Apdrošināto aizsardzības fondā."

7. Aizstāt 99.pantā vārdus “un saskaņā ar šo likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu” ar vārdiem “saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem”.

     

7. Aizstāt 99.pantā vārdus “un saskaņā ar šo likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu” ar vārdiem “saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem”.

8. Izteikt 102.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas priekšnieks:

1) ir atbildīgs par Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai noteikto uzdevumu izpildi;

2) slēdz darba līgumus un savas kompetences ietvaros - citus līgumus;

3) vada Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbu un nosaka darbinieku pienākumus un atbildību atbilstoši Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas uzdevumiem;

4) ja nepieciešams, dod rīkojumu izveidot darba grupas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas ietvaros;

5) pilnvaro Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbiniekus atsevišķu uzdevumu veikšanai;

6) izskata sūdzības par Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbinieku rīcību;

7) nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas struktūru;

8) izdod Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbību reglamentējošus rīkojumus;

9) atbilstoši Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas kompetencei ir tiesīgs izdot rīkojumus un norādījumus;

10) bez īpaša pilnvarojuma darbojas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas vārdā un pārstāv tās intereses;

11) savas kompetences ietvaros rīkojas ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas īpašumu un finansu līdzekļiem."

     

8. Izteikt 102.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas priekšnieks:

1) ir atbildīgs par Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai noteikto uzdevumu izpildi;

2) slēdz darba līgumus un savas kompetences ietvaros - citus līgumus;

3) vada Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbu un nosaka darbinieku pienākumus un atbildību atbilstoši Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas uzdevumiem;

4) ja nepieciešams, dod rīkojumu izveidot darba grupas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas ietvaros;

5) pilnvaro Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbiniekus atsevišķu uzdevumu veikšanai;

6) izskata sūdzības par Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbinieku rīcību;

7) nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas struktūru;

8) izdod Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbību reglamentējošus rīkojumus;

9) atbilstoši Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas kompetencei ir tiesīgs izdot rīkojumus un norādījumus;

10) bez īpaša pilnvarojuma darbojas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas vārdā un pārstāv tās intereses;

11) savas kompetences ietvaros rīkojas ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas īpašumu un finansu līdzekļiem."

9. Papildināt likumu ar 102.1 pantu šādā redakcijā:

"102.1 pants. (1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā darbojas padome piecu cilvēku sastāvā. Padomes locekļus apstiprina un no pienākumu pildīšanas atbrīvo finansu ministrs.

(2) Padomes sastāvā ir:

1) Finansu ministrijas pilnvarots pārstāvis, kurš ir padomes priekšsēdētājs un vada tās darbu;

2) Latvijas Bankas pilnvarots pārstāvis;

3) Vērtspapīru tirgus komisijas pilnvarots pārstāvis;

4) Ekonomikas ministrijas pilnvarots pārstāvis;

     

9. Papildināt likumu ar 102.1 pantu šādā redakcijā:

"102.1 pants. (1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā darbojas padome piecu cilvēku sastāvā. Padomes locekļus apstiprina un no pienākumu pildīšanas atbrīvo finansu ministrs.

(2) Padomes sastāvā ir:

1) Finansu ministrijas pilnvarots pārstāvis, kurš ir padomes priekšsēdētājs un vada tās darbu;

2) Latvijas Bankas pilnvarots pārstāvis;

3) Vērtspapīru tirgus komisijas pilnvarots pārstāvis;

4) Ekonomikas ministrijas pilnvarots pārstāvis;

5) apdrošinātāju izveidotas sabiedriskas organizācijas pilnvarots pārstāvis.

2

Saeimas Juridiskais birojs

102.1pantā precizēt otrās daļas 5.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

“5) tādas apdrošinātāju izveidotas sabiedriskas organizācijas pilnvarots pārstāvis, kurā apvienojušies vairāk kā puse likumos noteiktajā kārtībā reģistrēti un apdrošināšanas veikšanai nepieciešamo licenci saņēmušie apdrošinātāji ”.

Atbalstīt

5) tādas apdrošinātāju izveidotas sabiedriskas organizācijas pilnvarots pārstāvis, kurā apvienojušies vairāk kā puse likumos noteiktajā kārtībā reģistrēti un apdrošināšanas veikšanai nepieciešamo licenci saņēmušie apdrošinātāji.

(3) Padome ir tiesīga:

1) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbības plānu;

2) apstiprināt pārskatus par darbības plāna izpildi;

     

(3) Padome ir tiesīga:

1) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbības plānu;

2) apstiprināt pārskatus par darbības plāna izpildi;

 

 

3) koordinēt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas sadarbību ar Latvijas Banku un Vērtspapīru tirgus komisiju uzraudzības jomā;

     

3) koordinēt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas sadarbību ar Latvijas Banku un Vērtspapīru tirgus komisiju uzraudzības jomā;

4) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas budžeta pieprasījumu iesniegšanai Finansu ministrijā un izvērtēt budžeta izpildi;

     

4) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas budžeta pieprasījumu iesniegšanai Finansu ministrijā un izvērtēt budžeta izpildi;

5) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbinieku amatu un algu sarakstu un darba samaksas noteikumus.

     

5) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbinieku amatu un algu sarakstu un darba samaksas noteikumus.

10. Izteikt 103.pantu šādā redakcijā:

"103.pants. (1) Lai izpildītu šajā likumā, citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai paredzētos uzdevumus, tā ir tiesīga izdot apdrošinātājiem saistošus rīkojumus un norādījumus.

(2) Apdrošinātājiem saistošie rīkojumi un norādījumi tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

3

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 10.pantu.

Neatbalstīt

10. Izteikt 103.pantu šādā redakcijā:

"103.pants. (1) Lai izpildītu šajā likumā, citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai paredzētos uzdevumus, tā ir tiesīga izdot apdrošinātājiem saistošus rīkojumus un norādījumus.

(2) Apdrošinātājiem saistošie rīkojumi un norādījumi tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

11. Izslēgt Pārejas noteikumu 2.punktā skaitli “91”.

     

11. Izslēgt Pārejas noteikumu 2.punktā skaitli “91”.

12. Papildināt Pārejas noteikumu 3.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu glabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

     

12. Papildināt Pārejas noteikumu 3.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu glabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.494 “Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā “(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.).

     

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.494 “Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā “(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.).