Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Projekts otrajam .lasījumam

Grozījumi likumā “Par privātajiem pensiju fondiem”” (reģ. nr. 101)

Likuma “Par privātajiem pensiju fondiem” attiecīgo pantu redakcija uz Satversmes 81.panta kārtībā noteikumu nr.493 izdošanas brīdi

Likuma “Grozījumi likumā “Par privātajiem pensiju fondiem”” pirmā lasījuma redakcija

nr

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.) šādus grozījumus:

       

28.pants. Privāto pensiju fondu darbības valsts uzraudzība.

(1) Pensiju fondu darbības valsts uzraudzību veic Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija, kas ir patstāvīga valsts pārvaldes institūcija, kura darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā un saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanas sabiedrībām un to uzraudzību”, šo likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

1. Izteikt 28.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pensiju fonda valsts uzraudzību veic Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija, kas ir patstāvīga valsts pārvaldes institūcija un darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu un šo likumu."

     

1. Izteikt 28.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pensiju fonda valsts uzraudzību veic Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija, kas ir patstāvīga valsts pārvaldes institūcija un darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu un šo likumu."

(6) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga izdot pensiju fondiem saistošus norādījumus šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

2. Izteikt 28.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Lai izpildītu šajā likumā, citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai paredzētos uzdevumus, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga izdot pensiju fondiem saistošus rīkojumus un norādījumus. Pensiju fondiem saistošie rīkojumi un norādījumi tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

     

2. Izteikt 28.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Lai izpildītu šajā likumā, citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai paredzētos uzdevumus, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga izdot pensiju fondiem saistošus rīkojumus un norādījumus. Pensiju fondiem saistošie rīkojumi un norādījumi tiek publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

   

1.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā: “Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr.493 “Grozījumi likumā “Par privātajiem pensiju fondiem”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.)

Atbalstīt.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr.493 “Grozījumi likumā “Par privātajiem pensiju fondiem”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.).