Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījums likumā «Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli» » trešajam lasījumam

Redakcija pirms Satv. 81. panta kārt. izdoto MK not.pieņemš.

Otrā lasījuma redakcija

( reģ. nr. 100)

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 3. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.) šādu grozījumu:

   

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.) šādu grozījumu:

Pārejas noteikumi

1. Attiecībā uz privatizēto vai privatizējamo valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu parādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Privatizācijas aģentūra, kā arī attiecībā uz nodokļu samaksas termiņu pagarinājumiem šis likums piemērojams ar 1999.gada 1.janvāri.

Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Šis likums piemērojams ar 2000.gada 1.janvāri attiecībā uz:

1) valsts budžetā ieskaitāmo privatizēto vai privatizējamo valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nodokļu maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Privatizācijas aģentūra;

 

 

(Teksta turpināj. nāk. lpp.)

     

Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Šis likums piemērojams ar 2000.gada 1.janvāri attiecībā uz:

1) valsts budžetā ieskaitāmo privatizēto vai privatizējamo valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nodokļu maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Privatizācijas aģentūra;

 

2) privatizēto valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Privatizācijas aģentūra;

3)privatizēto valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) zemes nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic pašvaldības;

4) nodokļu samaksas termiņu pagarinājumiem.”

     

2) privatizēto valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic Privatizācijas aģentūra;

3)privatizēto valsts vai pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) zemes nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ko Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic pašvaldības;

4) nodokļu samaksas termiņu pagarinājumiem.”

   

 

1

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ar šā likuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Satversmes 81. panta noteiktajā kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 492 ”Grozījums likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” ” (Latvijas Republikas Saeimas un Mnistru Kabineta Ziņotājs , 1999, 2.nr.)”.

 

 

Atbalstīt.

 

Redakcionāli precizēts

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 492 ”Grozījums likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” ” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs , 1999, 2.nr.).