Likumprojekts

Par 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi

 

1. pants. (1) 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir Latvijas Republikas valsts apbalvojums.

(2) 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi (turpmāk - piemiņas zīmi) nodibina par piemiņu aktīviem Latvijas neatkarības aizstāvjiem - barikāžu dalībniekiem un personām, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā.

2. pants. (1) Piemiņas zīmi piešķir par 1991. gada janvārī un augustā parādītu drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī Latvijas un citu valstu pilsoņiem, kuri morāli un materiāli atbalstījuši 1991. gada barikāžu dalībniekus un veicinājuši Latvijas neatkarības atjaunošanu.

(2) Bojā gājušajiem un mirušajiem 1991. gada barikāžu dalībniekiem piešķirtās piemiņas zīmes tiek izsniegtas viņu piederīgajiem.

3. pants. 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir ozollapu vainagota vairoga veida medaļa, 4 cm diametrā, uz kuras attēlota lauva, kas tur mazāku vairogu ar sakrustotām atslēgām. Virs pamatvairoga ir uzraksts “LR 1991.” un piemiņas zīmes otrajā pusē ir uzraksts “Par Latviju”.

4. pants. (1) Piemiņas zīme nēsājama uz sarkanbaltsarkanas 30 mm platas lentas. Piemiņas zīmi nēsā tikai svētkos un svinīgos gadījumos, bet ikdienā atļauts nēsāt piemiņas zīmes mazo nozīmīti 20 mm diametrā vai piemiņas zīmes lentas atgriezumu.

(2) Piemiņas zīme nēsājama aiz Triju Zvaigžņu ordeņa.

5. pants. Piemiņas zīmi piešķir Saeimas priekšsēdētāja izveidota 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas valde (turpmāk - valde). Valdes priekšsēdētāju ieceļ Saeimas priekšsēdētājs. Valde un tās priekšsēdētājs savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā, nesaņemot par to atalgojumu.

6. pants. Ierosinājumus par apbalvošanu ar piemiņas zīmi valdei var iesniegt jebkura persona. Kārtību, kādā iesniedzami ierosinājumi apbalvošanai, nosaka Saeimas Prezidija apstiprināti noteikumi par piemiņas zīmi.

7. pants. Valdes lēmumi par piemiņas zīmes piešķiršanu publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

8. pants. (1) Piemiņas zīmi svinīgos apstākļos pasniedz Saeimas priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētājs vai valdes locekļi.

(2) Ar piemiņas zīmi apbalvotajām personām tiek izsniegta apliecība, ko parakstījis Saeimas priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētājs un tā tiek apstiprināta ar valdes zīmogu.

9. pants. Izdevumus, kas saistīti ar piemiņas zīmes izgatavošanu un pasniegšanu, kā arī ar valdes darbību, sedz valsts.

10.pants. Ar piemiņas zīmi saistīto lietvedību kārto Saeimas Kanceleja.

Nobeiguma noteikumi

11. pants. 1991. gada barikāžu dalībnieku atklātā sabiedriskā fonda līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai piešķirtās 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes tiek pielīdzinātas ar šo likumu noteiktajam valsts apbalvojumam. Ar šo piemiņas zīmi apbalvoto personu saraksts tiek publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un tām tiek izsniegtas šā likuma 8. pantā noteiktās apliecības.

Pārejas noteikumi

Saeimas Prezidijam mēneša laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā apstiprināt noteikumus par piemiņas zīmi.