Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Izglītības likumā

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 60.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Izglītības iestādē īstenojamo izglītības programmu izmaksas ietver izdevumus, kas nepieciešami izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai, izglītības iestādes nodrošināšanai ar mācību līdzekļiem, tās saimnieciskajiem izdevumiem, kā arī citiem nepieciešamajiem izdevumiem. Pedagogu darba samaksa valsts izglītības iestādēs tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem, pašvaldību izglītības iestādēs, izņemot pirmsskolas iestādes, - no valsts budžeta mērķdotācijām. Pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no pašvaldību budžetiem. Mācību līdzekļu sagatavošanu saskaņā ar valsts izglītības standartiem finansē valsts.";

izslēgt piektās daļas trešo teikumu;

izslēgt septīto daļu.

2. Likums stājas spēkā 1999.gada 1.jūnijā.