Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Īrestiesu likumā

Izdarīt Īrestiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt Pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"Īrestiesas pilsētās izveidojamas līdz 1999.gada 31.decembrim un uzsāk darbu 2000.gada 1.janvārī."

  1. Aizstāt Pārejas noteikumu 2.punktā skaitli "1999" ar skaitli "2000".

3. Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.