Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Kultūrkapitāla fonda likumā“ (reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Kultūrkapitāla fonda likumā“ (reģ. nr.93) izskatīšanai 2.lasījumā

.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Kultūrkapitāla fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Kultūrkapitāla fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Kultūrkapitāla fonda mērķis un uzdevumi

         

(3) Kultūrkapitāla fonds:

1) rīkojas ar Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem, kurus izmanto šajā likumā noteiktajiem mērķiem;

2) uzkrāj papildu finansu līdzekļus kultūras un mākslas nozaru pasākumu un projektu finansēšanai un kreditēšanai, kā arī pārrauga šo līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu attiecīgajā projektā paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem;

3) izsludina projektu konkursus finansējuma saņemšanai, nosaka projektu iesniegšanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību;

4) pārvalda un apsaimnieko Kultūrkapitāla fondam piederošo mantu.

1. Izslēgt 3.panta trešās daļas 2.punktā vārdus "un kreditēšanai".

     

1. Izslēgt 3.panta trešās daļas 2.punktā vārdus "un kreditēšanai".

 

4.pants. Kultūrkapitāla fonda tiesības un pienākumi

(1) Kultūrkapitāla fondam ir tiesības:

1) saņemt finansējumu no valsts budžeta;

2) ieguldīt Kultūrkapitāla fonda līdzekļus:

a) iegādāties valsts vērtspapīrus ne vairāk kā 5 procentu apmērā no sava pamatkapitāla,

b) pirkt un pārdot publiskās apgrozības vērtspapīrus ne vairāk kā 15 procentu apmērā no sava pamatkapitāla,

c) iegādāties nekustamo īpašumu ne vairāk kā 20 procentu apmērā no sava pamatkapitāla;

3) kreditēt kultūras un mākslas nozaru pasākumus un projektus;

4) veikt uzņēmējdarbību, ievērojot likumā "Par bezpeļņas organizāciju" noteiktos ierobežojumus;

5) izmantot likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus.

(2) Kultūrkapitāla fondam nav tiesību:

1) izdarīt ziedojumus un veikt citu ar Kultūrkapitāla fonda mērķi un uzdevumiem nesaistītu darbību;

2) dibināt savus uzņēmumus.

(3) Kultūrkapitāla fonda pienākums ir:

1) nodrošināt savas darbības atklātumu, pēc katra finansējuma piešķīruma publicējot laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" finansēto projektu sarakstus un finansējuma summas;

2) likumā noteiktajā kārtībā atbildēt par Kultūrkapitāla fonda līdzekļu efektīvu apsaimniekošanu.

2. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) iegādāties Latvijas valsts vērtspapīrus;";

izslēgt pirmās daļas 3.punktu.

1.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“2. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) iegādāties Latvijas valsts vērtspapīrus;";

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

izslēgt otrās daļas 2.punktu.”.

Neatbalstīt

2. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) iegādāties Latvijas valsts vērtspapīrus;";

izslēgt pirmās daļas 3.punktu.

 

5.pants. Kultūrkapitāla fonda līdzekļi un tā darbības finansēšana

(1) Kultūrkapitāla fonda līdzekļi tiek izlietoti šajā likumā paredzētajam mērķim un uzdevumiem, kā arī Kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšanai.

(2) Kultūrkapitāla fonda līdzekļus veido:

1) ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas un nodokļa atbilstoši likumam "Par izlozēm un azartspēlēm";

2) valsts budžeta līdzekļi no vispārējiem ieņēmumiem ikgadējā valsts budžetā noteiktajā apmērā, bet ne mazāk kā 2 000 000 latu gadā;

3) līdzekļi, ko Latvijas un ārvalstu fiziskās vai juridiskās personas iemaksā Kultūrkapitāla fondā kopīgi finansējamiem kultūras projektiem;

4) ienākumi no uzņēmējdarbības;

5) procentu maksājumi par Kultūrkapitāla fonda kontu atlikumiem;

6) dāvinājumi vai ziedojumi Kultūrkapitāla fondam.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Kā alternatīvu Ministru kabineta iesniegtajiem Kultūrkapitāla fonda likuma Pārejas noteikumu 1.punkta grozījumiem, piedāvājam izdarīt šādus grozījumus:

“5.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) ienākumi:

a) no alkohola akcīzes nodokļa 3,5% apmērā,

b) no tabakas akcīzes nodokļa 3,5% apmērā.”

Tautas partijas frakcija

Papildināt 5.panta otro daļu ar septīto punktu šādā redakcijā:

“7) ienākumi no akcīzes nodokļa alkoholiskiem dzērieniem atbilstoši likumam “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem” un no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem atbilstoši likumam “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

izteikt likuma 5.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) valsts budžeta līdzekļi no vispārējiem ieņēmumiem ikgadējā valsts budžetā noteiktajā apmērā;”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Izteikt 5.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) valsts budžeta līdzekļi no vispārējiem ieņēmumiem ikgadējā valsts budžetā noteiktajā apmērā;”

 

6.pants. Kultūrkapitāla fonda līdzekļu sadales kārtība

(1) Kultūrkapitāla fonda līdzekļi tiek sadalīti četras reizes gadā.

(2) Kultūrkapitāla fonda padome 80 procentus no Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem sadala starp nozaru padomēm, 20 procentus atstājot savā rīcībā starpnozaru projektu realizācijai.

 

3. 6.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) 10 procenti no 5.panta otrās daļas 1.punktā paredzētajiem ienākumiem katru gadu tiek ieguldīti pamatkapitālā, lai sasniegtu likumā noteikto reģistrētā pamatkapitāla lielumu.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc līdzekļu ieguldīšanas pamatkapitālā atbilstoši 6.panta otrajai daļai Kultūrkapitāla fonda padome 80 procentus no atlikušajiem Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem sadala starp nozaru padomēm un 20 procentus atstāj savā rīcībā starpnozaru projektu realizācijai."

     

4. 6.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) 10 procenti no 5.panta otrās daļas 1.punktā paredzētajiem ienākumiem katru gadu tiek ieguldīti pamatkapitālā, lai sasniegtu likumā noteikto reģistrētā pamatkapitāla lielumu.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc līdzekļu ieguldīšanas pamatkapitālā atbilstoši 6.panta otrajai daļai Kultūrkapitāla fonda padome 80 procentus no atlikušajiem Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem sadala starp nozaru padomēm un 20 procentus atstāj savā rīcībā starpnozaru projektu realizācijai."

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 5.panta otrās daļas 2.punkta noteikumi stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

2. Ministru kabinets divu mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā šis likums, apstiprina Kultūrkapitāla fonda statūtus un izveido Kultūrkapitāla fonda padomi.

4. Aizstāt Pārejas noteikumu 1.punktā skaitli "1999" ar skaitli "2000".

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Izslēgt likumprojekta 4.pantu (grozījumus pārejas noteikumos).

Tautas partijas frakcija

Izteikt Pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Šā likuma 5.panta otrās daļas 2.punkta noteikumi ir spēkā līdz 1999.gada 31.decembrim.”.

Tautas partijas frakcija

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu trešo punktu:

“3. Šā likuma 5.panta otrās daļas 7.punkta noteikumi stājas spēkā no 2000.gada 1.janvāra.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5. Izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.