Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Kultūrkapitāla fonda likumā

Izdarīt Kultūrkapitāla fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 3.panta trešās daļas 2.punktā vārdus "un kreditēšanai".

2. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) iegādāties Latvijas valsts vērtspapīrus;";

izslēgt pirmās daļas 3.punktu.

3. 6.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) 10 procenti no 5.panta otrās daļas 1.punktā paredzētajiem ienākumiem katru gadu tiek ieguldīti pamatkapitālā, lai sasniegtu likumā noteikto reģistrētā pamatkapitāla lielumu.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc līdzekļu ieguldīšanas pamatkapitālā atbilstoši 6.panta otrajai daļai Kultūrkapitāla fonda padome 80 procentus no atlikušajiem Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem sadala starp nozaru padomēm un 20 procentus atstāj savā rīcībā starpnozaru projektu realizācijai."

4. Aizstāt Pārejas noteikumu 1.punktā skaitli "1999" ar skaitli "2000".