Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1998, 387.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem – 10 latu."

2. 14.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "no šā panta trešajā daļā" ar vārdiem "no šā panta trešajā un piektajā daļā";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts pamatbudžetā."

3. Papildināt Pārejas noteikumu 2.punktu ar 7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem:

a) ar 1999.gada _______ – 3 lati;

b) ar 2000.gada 1.janvāri – 6 lati."