Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"“ (reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"“ (reģ. nr.89) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Apliekamā ienākuma koriģēšana

(1) Uzņēmumu apliekamo ienākumu palielina par:

(3) Nosakot apliekamo ienākumu, uzņēmuma peļņu nedrīkst samazināt par ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanas izdevumu (izņemot to ilgtermiņa aizņēmumu procentu maksājumus, kuri nav iekļauti ilgtermiņa ieguldījumu pašizmaksā) un atmaksājamām aizņēmumu summām, par rezervju un uzkrājumu veidošanai paredzēto līdzekļu daudzumu (izņemot šā likuma 7. un 8. pantā paredzētos gadījumus), par sava uzņēmuma dividenžu summu, ārvalstīs samaksāto uzņēmumu ienākuma nodokļa (vai tam atbilstoša nodokļa) summu, kā arī par dabas resursu virslimita izmantošanas un vides piesārņošanas virslimita maksājumu summu.

(4) Nosakot apliekamo ienākumu, uzņēmuma peļņu samazina:

1. 6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) summu, kas ietverta izmaksās rezervju un uzkrājumu veidošanai (palielināšanai), izņemot šajā pantā, kā arī 7., 8. un 8.1 pantā minētos gadījumus.";

papildināt ceturto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) par summu, par kādu taksācijas periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu tiek samazināti izveidotie uzkrājumi un rezerves, ja par šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summām pirmstaksācijas periodos ir bijis palielināts ar nodokli apliekamais ienākums saskaņā ar šā panta pirmās daļas 8.punktu."

1.

Jaunās partijas frakcija

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1. 6.pantā:

aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus “izņemot šā likuma 7. un 8.pantā paredzētos gadījumus” ar vārdiem “izņemot šā likuma 7., 8. un 8.1pantā minētos gadījumus;

papildināt ceturto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) par summu, par kādu taksācijas periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu tiek samazināti izveidotie uzkrājumi un rezerves, ja šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos ir bijušas iekļautas ar nodokli apliekamajā ienākumā saskaņā ar šā panta trešo daļu vai ja rezerve ir bijusi izveidota saskaņā ar šā likuma 8.1pantu.”

Atbalstīt

1. 6.pantā:

aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus “izņemot šā likuma 7. un 8.pantā paredzētos gadījumus” ar vārdiem “izņemot šā likuma 7., 8. un 8.1pantā minētos gadījumus;

papildināt ceturto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) par summu, par kādu taksācijas periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu tiek samazināti izveidotie uzkrājumi un rezerves, ja šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos ir bijušas iekļautas ar nodokli apliekamajā ienākumā saskaņā ar šā panta trešo daļu vai ja rezerve ir bijusi izveidota saskaņā ar šā likuma 8.1pantu.”

 

2. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Speciālās rezerves pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei

(1) Nodokļa maksātāji, kuri taksācijas periodā saņēmuši dotācijas no budžeta pasažieru pārvadājumu izmaksu segšanai iekšzemes regulārajos autobusu satiksmes maršrutos, taksācijas periodā var veidot speciālu rezervi pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei, kuras kopējā summa taksācijas periodā nedrīkst pārsniegt summu, kura tiek aprēķināta kā autotransporta uzņēmuma bilancē esošo autobusu skaita reizinājums ar pieciem tūkstošiem latu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā rezerve jāizlieto pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei ne vēlāk kā līdz taksācijas periodam, kurā attiecīgā rezerve izveidota, sekojošo divu taksācijas periodu otrā taksācijas perioda beigām.

(3) Ja šā panta pirmajā daļā minētā rezerve vai tās daļa nav izlietota pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei šā panta otrajā daļā minētajos termiņos vai šā panta pirmajā daļā minētā rezerve vai tās daļa izlietota citiem mērķiem nevis pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei, tad taksācijas perioda apliekamais ienākums jāpalielina par neizlietotās vai citiem mērķiem izlietotās rezerves vai rezerves daļas summu.

(4) Nodokļa daļa, kuru var attiecināt uz apliekamā ienākuma palielinājumu, kas radies, piemērojot šā panta trešo daļu, tiek uzskatīta par nokavēto nodokļa maksājumu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunās partijas frakcija

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“2. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Nodokļa atvieglojums pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei

(1) Nodokļa maksātāji, kuri taksācijas periodā saņēmuši mērķdotācijas pasažieru regulāro pārvadājumu izmaksu segšanai iekšzemes autobusu satiksmes maršrutos, sadalot taksācijas perioda peļņu var veidot speciālu rezervi.

(2) Izveidotās rezerves kopējā summa taksācijas periodā nedrīkst pārsniegt summu, kas aprēķināta kā autotransporta uzņēmuma taksācijas perioda sākumā, kurā pirmo reizi tiek izmantots nodokļu atvieglojums bilancē esošo autobusu skaita reizinājums ar pieciem tūkstošiem latu.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētā rezerve var tikt veidota trīs taksācijas periodu laikā, ieskaitot taksācijas periodu, kurā attiecīgā rezerve izveidota. Minēto rezervi šo trīs taksācijas periodu laikā nevar izmantot pamatkapitāla palielināšanai..

(4) Ja triju taksācijas periodu laikā uzņēmums nav iegādājies pasažieru pārvadājumos izmantojamos autobusus vai iegādāto pasažieru autobusu vērtība ir mazāka par izveidotās rezerves lielumu, tad apliekamais ienākums ir jāpalielina par summu, kas ir aprēķināta kā starpība starp izveidotās rezerves lielumu trešā taksācijas perioda beigās un faktiski iegādāto pasažieru pārvadājumos izmantoto autobusu vērtību.

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

2. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Nodokļa atvieglojums pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei

(1) Nodokļa maksātāji, kuri taksācijas periodā saņēmuši dotācijas pasažieru pārvadājumu izmaksu segšanai iekšzemes regulāro autobusu satiksmes maršrutos, sadalot taksācijas perioda peļņu var veidot speciālu rezervi.

(2) Izveidotās rezerves kopējā summa taksācijas periodā nedrīkst pārsniegt summu, kas aprēķināta kā autotransporta uzņēmuma taksācijas perioda sākumā, kurā pirmo reizi tiek izmantots nodokļu atvieglojums bilancē esošo autobusu skaita reizinājums ar pieciem tūkstošiem latu.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētā rezerve var tikt veidota trīs taksācijas periodu laikā, ieskaitot taksācijas periodu, kurā attiecīgā rezerve izveidota. Minēto rezervi šo trīs taksācijas periodu laikā nevar izmantot pamatkapitāla palielināšanai..

(4) Ja triju taksācijas periodu laikā uzņēmums nav iegādājies pasažieru pārvadājumos izmantojamos autobusus vai iegādāto pasažieru autobusu vērtība ir mazāka par izveidotās rezerves lielumu, tad apliekamais ienākums ir jāpalielina par summu, kas ir aprēķināta kā starpība starp izveidotās rezerves lielumu trešā taksācijas perioda beigās un faktiski iegādāto pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu vērtību.

 

 

(5) Ja, samazinot nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu par šajā pantā noteikto rezervi, veidojas aprēķinātie zaudējumi vai aprēķināto zaudējumu palielinājums, šos aprēķinātos zaudējumus vai aprēķināto zaudējumu palielinājumu nedrīkst segt no nākamo taksācijas periodu apliekamā ienākuma saskaņā ar šā likuma 14.panta noteikumiem un pārnest uzņēmumu grupā saskaņā ar šā likuma 14.1 panta noteikumiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

(5) Nodokļa daļa, kura saskaņā ar šā panta ceturto daļu var attiecināt uz apliekamā ienākuma palielinājumu, uzskatāma par nokavēto nodokļa maksājumu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

(6) šā panta piemērošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā nodokļa maksātāji - autotransporta uzņēmumi sniedz informāciju par nodokļa atvieglojuma izmantošanu Valsts ieņēmumu dienestam, nosaka Ministru kabinets.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

2. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Nodokļa atvieglojums pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei

(1) Nodokļa maksātāji, kuri taksācijas periodā saņēmuši dotācijas pasažieru pārvadājumu izmaksu segšanai iekšzemes regulāro autobusu satiksmes maršrutos, sadalot taksācijas perioda peļņu var veidot speciālu rezervi.

(2) Izveidotās rezerves kopējā summa taksācijas periodā nedrīkst pārsniegt summu, kas aprēķināta kā autotransporta uzņēmuma taksācijas perioda sākumā, kurā pirmo reizi tiek izmantots nodokļu atvieglojums bilancē esošo autobusu skaita reizinājums ar pieciem tūkstošiem latu.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētā rezerve var tikt veidota trīs taksācijas periodu laikā, ieskaitot taksācijas periodu, kurā attiecīgā rezerve izveidota. Minēto rezervi šo trīs taksācijas periodu laikā nevar izmantot pamatkapitāla palielināšanai..

(4) Ja triju taksācijas periodu laikā uzņēmums nav iegādājies pasažieru pārvadājumos izmantojamos autobusus vai iegādāto pasažieru autobusu vērtība ir mazāka par izveidotās rezerves lielumu, tad apliekamais ienākums ir jāpalielina par summu, kas ir aprēķināta kā starpība starp izveidotās rezerves lielumu trešā taksācijas perioda beigās un faktiski iegādāto pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu vērtību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(5) Nodokļa daļa, kura saskaņā ar šā panta ceturto daļu var attiecināt uz apliekamā ienākuma palielinājumu, uzskatāma par nokavēto nodokļa maksājumu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

(6) šā panta piemērošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā nodokļa maksātāji - autotransporta uzņēmumi sniedz informāciju par nodokļa atvieglojuma izmantošanu Valsts ieņēmumu dienestam, nosaka Ministru kabinets.”

     

(5) Nodokļa daļa, kura saskaņā ar šā panta ceturto daļu var attiecināt uz apliekamā ienākuma palielinājumu, uzskatāma par nokavēto nodokļa maksājumu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

(6) šā panta piemērošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā nodokļa maksātāji - autotransporta uzņēmumi sniedz informāciju par nodokļa atvieglojuma izmantošanu Valsts ieņēmumu dienestam, nosaka Ministru kabinets.”

   

12.pants. Īpaši noteikumi attiecībā uz saistītiem uzņēmumiem

(2) Nosakot apliekamo ienākumu, peļņu palielina par summu, kuru veido:

1) zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas saistītiem uzņēmumiem vai ar uzņēmumu saistītām personām un mātes uzņēmuma gada pārskata peļņas un zaudējumu aprēķinā uzrādītie meitas uzņēmuma zaudējumi;

 

4

Jaunās partijas frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“3. Izslēgt 12.panta otrās daļas 1.punktā vārdus “un mātes uzņēmuma gada pārskata peļņas un zaudējumu aprēķinā uzrādītie meitas uzņēmuma zaudējumi”.

Atbalstīt

3. Izslēgt 12.panta otrās daļas 1.punktā vārdus “un mātes uzņēmuma gada pārskata peļņas un zaudējumu aprēķinā uzrādītie meitas uzņēmuma zaudējumi”.

 

3. Papildināt Pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. 8.1 panta normas piemērojamas speciālajām rezervēm, kas izveidotas 1999.- 2009.gadā."

5

Jaunās partijas frakcija

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

3. Papildināt Pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. 8.1 panta normas piemērojamas speciālajām rezervēm, kas izveidotas 1999.- 2008.gadā."

Atbalstīt

Papildināt Pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. 8.1 panta normas piemērojamas speciālajām rezervēm, kas izveidotas 1999.- 2008.gadā."