Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) summu, kas ietverta izmaksās rezervju un uzkrājumu veidošanai (palielināšanai), izņemot šajā pantā, kā arī 7., 8. un 8.1 pantā minētos gadī-jumus.";

papildināt ceturto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) par summu, par kādu taksācijas periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu tiek samazināti izveidotie uzkrājumi un rezerves, ja par šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summām pirmstaksācijas periodos ir bijis palielināts ar nodokli apliekamais ienākums saskaņā ar šā panta pirmās daļas 8.punktu."

2. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Speciālās rezerves pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei

(1) Nodokļa maksātāji, kuri taksācijas periodā saņēmuši dotācijas no budžeta pasažieru pārvadājumu izmaksu segšanai iekšzemes regulārajos autobusu satiksmes maršrutos, taksācijas periodā var veidot speciālu rezervi pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei, kuras kopējā summa taksācijas periodā nedrīkst pārsniegt summu, kura tiek aprēķināta kā autotransporta uzņēmuma bilancē esošo autobusu skaita reizinājums ar pieciem tūkstošiem latu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā rezerve jāizlieto pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei ne vēlāk kā līdz taksācijas periodam, kurā attiecīgā rezerve izveidota, sekojošo divu taksācijas periodu otrā taksācijas perioda beigām.

(3) Ja šā panta pirmajā daļā minētā rezerve vai tās daļa nav izlietota pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei šā panta otrajā daļā minētajos termiņos vai šā panta pirmajā daļā minētā rezerve vai tās daļa izlietota citiem mērķiem nevis pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei, tad taksācijas perioda apliekamais ienākums jāpalielina par neizlietotās vai citiem mērķiem izlietotās rezerves vai rezerves daļas summu.

(4) Nodokļa daļa, kuru var attiecināt uz apliekamā ienākuma palie-linājumu, kas radies, piemērojot šā panta trešo daļu, tiek uzskatīta par nokavēto nodokļa maksājumu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(5) Ja, samazinot nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu par šajā pantā noteikto rezervi, veidojas aprēķinātie zaudējumi vai aprēķināto zaudējumu palielinājums, šos aprēķinātos zaudējumus vai aprēķināto zaudējumu palielinā-jumu nedrīkst segt no nākamo taksācijas periodu apliekamā ienākuma saskaņā ar šā likuma 14.panta noteikumiem un pārnest uzņēmumu grupā saskaņā ar šā likuma 14.1 panta noteikumiem."

3. Papildināt Pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. 8.1 panta normas piemērojamas speciālajām rezervēm, kas izveidotas 1999.- 2009.gadā."