Līgums latviešu valodā

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

 

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Turcijas Republikas

brīvās tirdzniecības līgumu

1.pants. 1998.gada 16.jūnijā Ankarā parakstītais Latvijas Republikas un Turcijas Republikas brīvās tirdzniecības līgums (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 37.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS

UN

TURCIJAS REPUBLIKAS

 

BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS LĪGUMS

PREAMBULA

 

Latvijas Republika (turpmāk “Latvija”) un Turcijas Republika (turpmāk “Turcija”),

APSTIPRINOT savu nolūku aktīvi piedalīties Eiropas ekonomiskās integrācijas procesos un izsakot savu gatavību sadarboties šī procesa stabilizācijas ceļu un veidu meklēšanā,

ATSAUCOTIES uz Asociācijas līgumu starp Turciju un Eiropas Ekonomiskām Kopienu un Līgumu Par Brīvo Tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienām un Latvijas Republiku,

ŅEMOT VĒRĀ pieredzi, kas radusies šī Līguma Pušu savstarpējās sadarbības rezultātā (turpmāk tekstā “Puses”), kā arī starp Pusēm un to galvenajiem tirdzniecības partneriem,

APLIECINOT savu gatavību darboties, lai veicinātu harmonisku savu valstu tirdzniecības attīstību, kā arī, lai paplašinātu un daudzveidotu savstarpējo sadarbību kopīgo interešu jomās, ieskaitot jomas, kuras neregulē šis Līgums, tādējādi radot tādu struktūru un vidi, kas balstās uz vienlīdzības, diskriminācijas aizlieguma un tiesību un pienākumu līdzsvara principiem,

NOLĒMUŠAS šajā nolūkā pakāpeniski likvidēt visus šķēršļus tirdzniecībai starp Pusēm saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, īpaši tiem, kas attiecas uz brīvo tirdzniecības teritoriju radīšanu,

APSTIPRINOT Pušu savstarpējo ieinteresētību nepārtrauktā daudzpusējās tirdzniecības sistēmas padziļināšanā un ņemot vērā Pušu attieksmi pret Vispārējo Vienošanos par Tarifiem un Tirdzniecību (turpmāk tekstā “GATT”) un Pasaules Tirdzniecības Organizācijas Līgumu (turpmāk tekstā “PTO”), kuru noteikumi un līgumi veido Pušu ārējās tirdzniecības politikas bāzi,

ŅEMOT VĒRĀ attiecīgās Pušu saistības brīvas tirdzniecības nodrošināšanā, kas izriet no Pušu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar GATT un PTO,

IR VIENOJUŠĀS, augstākminēto mērķu realizēšanai, noslēgt Līgumu (turpmāk “Līgums”) par sekojošo:

 

 

1. PANTS

Līguma mērķi

 

1. Latvija un Turcija, stājoties spēkā šim Līgumam, izveido brīvās tirdzniecības teritorijas atbilstoši šī Līguma noteikumiem un saskaņā ar GATT 1994 un PTO.

2. Šī Līguma mērķi ir:

a) paplašinot savstarpējo tirdzniecību, veicināt Pušu ekonomisko sakaru harmonisku attīstību;

b) Pušu savstarpējā tirdzniecībā nodrošināt godīgus konkurences nosacījumus;

c) tādējādi, likvidējot tirdzniecības barjeras, dot ieguldījumu harmoniskā pasaules tirdzniecības attīstībā un paplašināšanā;

d) veicināt sadarbību starp Pusēm.

 

 

2. PANTS

Pamatnodokļi

 

1. Tirdzniecisko darījumu veikšanai, kas regulēti šajā Līgumā, ievedot preces Latvijā, preču klasifikācijā tiek piemērota Latvijas kombinētā nomenklatūra, Turcijas Muitas Tarifi tiek piemēroti preču klasifikācijai, ievedot preces Turcijā.

2. Katram izstrādājumam, kas radīts kādas Puses valstī, noteiktais pamatnodoklis, uz kuru attiecas visi sekojošie samazinājumi, kas paredzēti šajā Līgumā, atbilst Vislielākās Labvēlības režīma nodoklim (VL), kuru piemēro Puses, erga omnes, līdz ar šī Līguma stāšanos spēkā.

3. Ja pēc šī Līguma spēkā stāšanās tiek piemērots kāds tarifu samazinājums, pamatojoties uz erga omnes principu, un īpaši samazinājums, kas izriet no tarifu līguma, kas noslēgts GATT Urugvajas Raunda rezultātā, tad šie samazinātie nodokļi aizstāj 2. punktā minētos pamatnodokļus, sākot ar šo samazinājumu piemērošanas datumu.

4. Puses informē viena otru par saviem attiecīgajiem pamatnodokļiem.

 

 

1. NODAĻA

RŪPNIECISKIE RAŽOJUMI

3. PANTS

Darbības sfēra

 

1. Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz izstrādājumiem, kas ietverti Preču kodēšanas un aprakstīšanas harmonizētās sistēmas 25.-97. nodaļā, izņemot izstrādājumus, kas minēti šī Līguma I Pielikumā.

 

 

4. PANTS

Ievedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu

 

1. Pušu savstarpējā tirdzniecībā no šī Līguma spēkā stāšanās brīža nav ieviešami nekādi jauni ievedmuitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Šī Līguma spēkā stāšanās brīdī, Puses savstarpēji atceļ visus ievedmuitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu efektu, izņemot Pielikumā II minētos.

3. Ievedmuitas nodokļi precēm, kuru izcelsmes valstis ir līgumslēdzējas Puses, un kuri ir minēti šī līguma Pielikumā II, ir jāatceļ saskaņā ar tajā minētajiem noteikumiem.

 

5. PANTS

Fiskāla rakstura nodokļi

 

Pušu savstarpējā tirdzniecībā netiek ieviesti nekādi fiskāla rakstura nodokļi. 4. panta noteikumi attiecībā uz ievedmuitas nodokļu atcelšanu, tiek attiecināti arī uz fiskāla rakstura nodokļiem.

 

6. PANTS

Izvedmuitas nodokļi un maksājumi ar līdzvērtīgu efektu

 

1. Pušu savstarpējā tirdzniecībā nav ieviešami nekādi jauni izvedmuitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi Puses savstarpēji atceļ jebkādus izvedmuitas nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu efektu, izņemot nodokļus kas paredzēti II Pielikumā, kurus Latvijai ir jāatceļ līdz 1998. gada beigām.

 

7. PANTS

Kvantitatīvie ierobežojumi preču ievešanai un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu

 

1. Pušu savstarpējā tirdzniecībā no šī Līguma spēkā stāšanās brīža nav ieviešami nekādi jauni kvantitatīvie ierobežojumi preču ievešanai vai pasākumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Visi kvantitatīvie ierobežojumi preču ievešanai starp Pusēm ir atceļami šī Līguma spēkā stāšanās brīdī.

 

 

8. PANTS

Kvantitatīvie ierobežojumi preču izvešanai un pasākumi ar līdzvērtīgu efektu

 

1. Pušu savstarpējā tirdzniecībā no šī Līguma spēkā stāšanās brīža nav ieviešami nekādi jauni kvantitatīvie ierobežojumi preču izvešanai vai pasākumi ar līdzvērtīgu efektu.

2. Visi kvantitatīvie ierobežojumi preču izvešanai starp Pusēm ir atceļami šī Līguma spēkā stāšanās brīdī.

 

9. PANTS

Tirdzniecība ar tekstilizstrādājumiem

 

Pārējie noteikumi, kas attiecas uz tekstilizstrādājumiem, ir atrunāti A Protokolā.

 

II NODAĻA

LAUKSAIMNIECĪBAS, LAUKSAIMNIECISKĀS PĀRSTRĀDES UN ZVEJNIECĪBAS IZSTRĀDĀJUMI

10. PANTS

Darbības sfēra

 

1. Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz lauksaimniecības, lauksaimnieciskās pārstrādes un zvejniecības izstrādājumiem, kuru izcelsmes valsts ir kāda no Pusēm.

2. Šī Līguma izpratnē “lauksaimniecības produkti” ir tādi izstrādājumi, kas ietverti Preču kodēšanas un aprakstīšanas harmonizētās sistēmas 1.-24. nodaļā, kā arī izstrādājumi, kas minēti I Pielikumā.

3. Līdz ar Līguma spēkā stāšanos Pušu savstarpējā tirdzniecībā netiek ieviesti nekādi jauni ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļi, vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu, kā arī netiek paaugstināti jau esošie nodokļi.

 

11. PANTS

Koncesiju apmaiņa

 

1. Līguma Puses paziņo par gatavību veicināt, tik tālu cik to atļauj viņu lauksaimniecības politika, harmonisku tirdzniecības ar lauksaimniecības izstrādājumiem attīstību un apspriest periodiski šo jautājumu Apvienotajā Komitejā.

2. Augstākminētā mērķa realizēšanai, puses noslēdz Protokolu B, kas paredz pasākumus tirdzniecības veicināšanai ar lauksaimniecības, lauksaimnieciskās pārstrādes un zvejniecības izstrādājumiem.

 

12. PANTS

Sanitārie un fitosanitārie pasākumi

 

Puses apņemas neieviest nekādus sanitāros vai fitosanitāros noteikumus kā patvaļīgu vai nepamatotu diskriminācijas paņēmienu vai slēptu tirdzniecības ierobežojumu starp Pusēm.

 

 

III NODAĻA

TIESĪBAS DIBINĀT UZŅĒMUMUS UN SNIEGT PAKALPOJUMUS

13. PANTS

1. Puses tieksies paplašināt šī Līguma darbības jomu, attiecinot to uz tiesībām vienai Pusei dibināt uzņēmumus otras Puses valstī un liberalizēt vienas Puses firmu pakalpojumu sniegšanu otras Puses pakalpojumu patērētājiem.

2. Puses apņemas šāda veida sadarbības iespējas apspriest Apvienotajā Komitejā, lai attīstītu un paplašinātu attiecības starp Pusēm, kas izriet no šī panta.

 

IV NODAĻA

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

14 PANTS

Iekšējā nodokļu sistēma

 

1. Puses atturas no jebkādiem iekšējiem fiskāliem pasākumiem vai prakses, kas tieši vai netieši rada diskrimināciju starp precēm, kuru izcelsmes valsts ir kāda no Pusēm.

2. Eksportētāji nedrīkst gūt labumu no to iekšzemes nodokļu atmaksāšanas, kur apjoms ir lielāks nekā tiešo vai netiešo nodokļu summa, ar kuru aplikti uz vienas Puses teritoriju izvedamie izstrādājumi.

 

15. PANTS

Tirdznieciskās attiecības, kas regulētas citos līgumos

 

1. Šis Līgums neaizliedz muitas ūniju, brīvās tirdzniecības zonu vai pierobežas tirdzniecības saglabāšanu vai izveidošanu, ja tas negatīvi neietekmē Pušu tirdzniecības režīmu un it īpaši normas, kas attiecas uz šajā Līgumā paredzētiem preču izcelsmes noteikumiem.

2. Puses apņemas, pēc pieprasījuma, informēt viena otru caur Apvienoto Komiteju par tādiem līgumiem, kas veido muitas ūnijas vai brīvās tirdzniecības zonas.

 

 

 

 

16. PANTS

Strukturālā regulēšana

 

1. Kā ārkārtēju pagaidu pasākumu, jebkura puse ir tiesīga īstenot ievedmuitas nodokļu paaugstinājumu, kas ierobežo 4. panta noteikumus.

2. Šie pasākumi drīkst būt saistīti tikai ar jaunām ražošanas nozarēm vai noteiktiem sektoriem, kuros norisinās restrukturizācija vai kuri saskaras ar nopietnām problēmām, it īpaši, ja šo grūtību dēļ rodas nozīmīgas sociālas problēmas.

3. Šo pasākumu rezultātā ieviestie ievedmuitas nodokļi , kas kādā no Pusēm tiek piemēroti izstrādājumiem, kuru izcelsmes valsts ir otra Puse, nedrīkst pārsniegt 25% ad valorem un ir jāsaglabā priekšrocības elements muitas nodokļa likmei izstrādājumiem, kuru izcelsmes valsts ir otra Puse. Šiem pasākumiem pakļaujamo preču ievedamie kopējie apjomi nedrīkst pārsniegt 15% no otrajā Pusē ražoto rūpniecības preču ievešanas kopsummas, atbilstoši 3.pantā dotajai definīcijai, tā pēdējā gada laikā, par kuru ir pieejami statistikas dati.

4. Šādu pasākumu piemērošanas periods nedrīkst pārsniegt trīs gadus un tie ir jāpārtrauc vēlākais trešā gada beigās kopš šī Līguma spēkā stāšanās brīža.

5. Šādi pasākumi attiecībā uz kādu izstrādājumu nav ieviešami, ja pagājuši vairāk kā trīs gadi kopš visu nodokļu un kvantitatīvo ierobežojumu, kā arī maksājumu un pasākumu ar līdzvērtīgu efektu likvidēšanas attiecībā uz šo iztrādājumu.

6. Puses informē Apvienoto Komiteju par jebkuru ārkārtēju pasākumu, ko Puses ir paredzējušas veikt un, pēc kādas Puses pieprasījuma, notur konsultācijas Apvienotajā Komitejā par šiem pasākumiem un to aptvertajiem sektoriem. Šādu pasākumu veikšanas gadījumā, ieinteresētā Puse iesniedz Apvienotajā Komitejā to muitas nodokļu atcelšanas plānu, kuri ir ieviesti saskaņā ar šo pantu. Šis plāns paredz, ka šādi nodokļi vienlīdzīgu ikgadēju likmju apmērā ir jāsāk samazināt vēlākais pēc diviem gadiem, kopš šādu nodokļu ieviešanas. Apvienotā Komiteja var pieņemt lēmumu par savādāka kalendārā plāna apstiprināšanu.

 

 

17. PANTS

Dempings

 

Ja kāda no Pusēm konstatē, ka šī Līguma regulētajās tirdzniecības attiecībās tiek īstenots dempings GATT VI Panta izpratnē, tad tā drīkst, pamatojoties uz šī Līguma 21.pantā minētām procedūrām un apstākļiem, pret šādu praksi vērst attiecīgus pasākumus, saskaņā ar GATT VI Pantu un PTO Vienošanos par GATT 1994 VI Panta īstenošanu, kā arī noteikumiem, kas noteikti līgumos, kas saistīti ar minēto pantu.

 

18. PANTS

Vispārējie aizsardzības pasākumi

 

Ja jebkura veida izstrādājums tiek ievests tādos palielinātos apjomos un ar tādiem nosacījumiem, kas rada vai draud radīt:

a) nopietnu kaitējumu tiem pašmāju ražotājiem, kuri kādas Puses teritorijā ražo analoģiskus vai tieši konkurējošus produktus, vai

b) būtiskus traucējumus jebkurā attiecīgā ekonomikas sektorā vai grūtības, kuru dēļ būtiski pasliktinātos reģiona ekonomiskā situācija,

tad ieinteresētā Puse drīkst veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar šī Līguma 21.pantu, GATT 1994 XIX Pantu un PTO Līgumu par aizsardzības pasākumiem.

 

19. PANTS

Reeksports un nopietns deficīts

 

Ja 4-8.pantu noteikumu ievērošana izraisa:

1. reeksportu uz kādu trešo valsti, pret kuru šī Līguma Puse, kas izved preci, piemēro kvantitatīvos izvešanas ierobežojumus, izvedmuitas nodokļus vai pasākumus un maksājumus ar līdzvērtīgu efektu attiecībā pret kādu preci;

vai

2. nopietnu tādas preces deficītu vai deficīta draudus, kurš ir būtisks Pusei, kas izved šo preci;

 

un, ja minētās situācijas rada vai spēj radīt lielas grūtības Pusei, kas izved preci, tad šī Puse drīkst veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru un procedūras nosacījumiem. Šie pasākumi nedrīkst būt diskriminējoši un tie ir jāatceļ tad, kad to saglabāšanai vairs nepastāv motivējoši apstākļi.

 

20. PANTS

Valsts monopoli

 

Puses pakāpeniski noregulē jebkuru komerciāla rakstura valsts monopolu tā, lai līdz 1998. gada beigām tiktu nodrošināts, ka starp Pušu pavalstniekiem nepastāv nekāda diskriminācija attiecībā uz preču piegādes un realizācijas nosacījumiem. Apvienotā Komiteja tiek informēta par pasākumiem, kas tiek veikti, lai sasniegtu šo mērķi.

 

21. PANTS

Aizsardzības pasākumu piemērošanas procedūra

 

1. Pirms tiek uzsākta šajā pantā izklāstītā aizsardzības pasākumu piemērošanas procedūras īstenošana, Puses cenšas visas savstarpējās pretrunas atrisināt tiešu konsultāciju ceļā un apņemas informēt otru Puse par šādām pretrunām.

2. 16., 17., 18. un 19. pantā noteiktos gadījumos Pusei, kas apsver iespēju ieviest aizsardzības pasākumus, ir nekavējoties par to jāpaziņo Apvienotajai Komitejai. Attiecīgā Puse nodod Apvienotās Komitejas rīcībā visu atbilstošo informāciju un sniedz palīdzību, kas nepieciešama, lai pārbaudītu šādu gadījumu. Kopīgi pieņemama risinājuma meklēšanas nolūkā Apvienotajā Komitejā tiek nekavējoties rīkotas Pušu konsultācijas.

3. Ja viena mēneša laikā pēc informācijas nosūtīšanas Apvienotajai Komitejai, attiecīgā Puse nav beigusi praksi, pret kuru ir izvirzīts protests vai nav noregulējusi attiecīgās grūtības, tad, ja Apvienotā Komiteja nav pieņēmusi šajā sakarā nekādu lēmumu, ieinteresētā Puse drīkst piemērot tādu aizsardzības pasākumu, kādu šī Puse uzskata par nepieciešamu, lai labotu radušos situāciju.

 

4. Apvienotajai Komitejai tiek nekavējoties sniegts paziņojums par veiktajiem aizsardzības pasākumiem. Tiem ir jābūt ierobežotiem apjoma un ilguma ziņā tā, kā ir absolūti nepieciešams, lai normalizētu situāciju, kas ir bijusi par iemeslu to piemērošanai un tie nedrīkst pārsniegt to kaitējumu, ko izraisījusi aplūkotā prakse vai problēma. Prioritāte ir piešķirama tiem pasākumiem, kuri vismazāk traucē šī Līguma darbību.

5. Veiktie aizsardzības pasākumi ir regulāri jāapspriež konsultācijās Apvienotajā Komitejā ar nolūku veicināt to atvieglošanu vai atcelšanu tad, kad apstākļi vairs neattaisno to piemērošanu.

6. Ja kādu ārkārtēju apstākļu dēļ ir nepieciešama tūlītēja rīcība un nav iespējama iepriekšēja pārbaude, tad 16., 17., 18., 19., 25. un 26. pantam atbilstošos gadījumos, ieinteresētā Puse drīkst nekavējoties piemērot situācijas uzlabošanai absolūti nepieciešamos pagaidu pasākumus. Par šādiem pasākumiem bez kavēšanās tiek paziņots Apvienotajai Komitejai un tiek noturētas šī Līguma Pušu konsultācijas Apvienotajā Komitejā.

 

22. PANTS

Preču izcelsmes noteikumi un sadarbība muitas administrācijā

 

1. Šī Līguma Protokolā C ir formulēti preču izcelsmes noteikumi un attiecīgās administratīvās sadarbības metodes.

2. Puses īsteno atbilstošus pasākumus, tajā skaitā arī administratīvās sadarbības shēmas, lai nodrošinātu šī Līguma 2., 4., 5., 6., 7. un 8.panta un Protokola C noteikumu efektīvu un saskaņotu piemērošanu, lai pēc iespējas vienkāršotu tirdzniecības formalitātes, kā arī, lai panāktu savstarpēji pieņemamus jebkuru to problēmu risinājumus, kas rodas sakarā ar šo noteikumu funkcionēšanu.

 

23. PANTS

Vispārīgie izņēmumi

 

Šis Līgums neaizliedz tādus aizliegumus un ierobežojumus attiecībā uz ievedamajām precēm, izvedprecēm un tranzītprecēm, kuri ir motivēti ar sabiedriskās morāles, valsts politikas un valsts drošības interesēm, cilvēku, dzīvnieku, augu un apkārtējās vides veselības un dzīvības aizsardzības nepieciešamību, nacionālo bagātību ar māksliniecisku, vēsturisku vai arheoloģisku vērtību aizsardzību, rūpnieciskā vai komercīpašuma aizsardzību, vai noteikumiem, kas attiecas uz zeltu un sudrabu, vai noplicinātu dabas resursu saglabāšanu. Šādi aizliegumi vai ierobežojumi tomēr nedrīkst būt patvaļīgas diskriminācijas līdzekļi vai maskēti ierobežojumi Pušu savstarpējai tirdzniecībai.

 

24. PANTS

Maksājumi

 

Puses apņemas veikt maksājumus, brīvi konvertējamā valūtā saskaņā ar Starptautiskā Valūtas Fonda līguma 8. pantu, izdarot maksājumu pārvedumus uz maksājumu bilences tekošo kontu tādā mērā kā tiek veikti darījumi, kas attiecas uz preču kustību.

 

25. PANTS

Konkurences noteikumi attiecībā uz uzņēmumiem, valsts palīdzība

 

1. Sekojošais ir nesavienojams ar šī Līguma pienācīgu darbību tādā mērā, ciktāl tas ietekmē Pušu savstarpējo tirdzniecību:

a) visas vienošanās starp uzņēmumiem, uzņēmumu asociāciju pieņemtie lēmumi, kā arī starp uzņēmumiem saskaņota prakse, kuru mērķis vai rezultāts ir konkurences novēršana, ierobežošana vai izkropļošana;

b) viena vai vairāku uzņēmumu dominējošās pozīcijas Pušu teritorijās, kā vienotā veselumā vai būtiskā to daļā, ļaunprātīga izmantošana;

c) jebkura valsts palīdzība, kas kropļo vai draud izkropļot konkurenci, dodot priekšrocības noteiktiem uzņēmumiem vai noteiktu preču ražošanai. Šī punkta nosacījumi netiek attiecināti uz izstrādājumiem, kas minēti II Nodaļā.

2. Puses garantē informācijas atklātību valsts palīdzības jomā, inter alia, ziņojot katru gadu otrai Pusei par sniegtās palīdzības kopējo apjomu un sadalījumu un dodot, pēc pieprasījuma, informāciju par palīdzības programmām. Pēc vienas Puses lūguma, otra Puse sniedz informāciju par konkrētiem atsevišķiem valsts palīdzības gadījumiem.

 

3. Ja Latvija vai Turcija uzskata, ka kāds atsevišķs praktisks pasākums nav savienojams ar šī panta 1.punkta noteikumiem un:

a) nav ieviests adekvāti atbilstošajiem šī panta 3. punkta noteikumiem, vai

b) ja minēto noteikumu nav un ja šī prakse rada vai draud radīt nopietnu kaitējumu otras Puses interesēm vai materiālu kaitējumu otras Puses iekšzemes ražošanai, tad attiecīgā Puse var veikt attiecīgos pasākumus, pamatojoties uz šī Līguma 21. panta nosacījumiem un saskaņā ar tiem.

4. Gadījumā, ja praktiskais pasākums nav savienojams ar šī Panta 1.c) punktu, tad šādi attiecīgie pasākumi ir veicami tikai jomās, kuras regulē PTO/GATT 1994, saskaņā ar PTO/GATT 1994 noteiktajām procedūrām un nosacījumiem, kā arī atbilstoši jebkuram citam dokumentam, kas noslēgts starp Pusēm saskaņā ar augstākminētajiem starptautiskajiem dokumentiem .

5. Neraugoties uz jebkuriem pretēja rakstura noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šī panta 3. punkta nosacījumiem, Pusēm ir jānodrošina informācijas apmaiņa, respektējot ierobežojumus, kas rodas dēļ profesionālo un uzņēmējdarbības noslēpumu glabāšanas principa.

 

26. PANTS

Maksājumu bilances grūtības

 

Ja kādai no Pusēm ir vai draud rasties nopietnas maksājumu bilances grūtības, tad Latvija un Turcija, atkarībā nosituācijas un saskaņā ar normām, kas paredzētas GATT līgumu ietvaros un Starptautiskā Valūtas Fonda līguma VIII Pantā, veic tādus ierobežojošus pasākumus, tajā skaitā arī attiecībā uz preču ievešanu, kuru piemērošanas laiks ir ierobežots un kuri ir absulūti nepieciešami tikai maksājumu bilances normalizēšanai. Attiecīgā Puse nekavējoties informē otru Pusi par šiem pasākumiem un, cik vien ātri iespējams, iesniedz to likvidēšanas kalendāro plānu.

 

 

 

27. PANTS

Intelektuālais, rūpnieciskais un tirdznieciskais īpašums

 

1. Saskaņā ar šī Panta un IV Pielikuma noteikumiem Puses apņemas līdz 1.1.1999. nodrošināt adekvātu un efektīvu intelektuālā, rūpnieciskā un tirdznieciskā īpašuma tiesību aizsardzību saskaņā ar starptautiskām normām, ieskaitot šo tiesību efektīvas realizācijas mehānismus.

2. Ja rodas domstarpības intelektuālā, rūpnieciskā vai tirdznieciskā īpašuma aizsardzības jomā, kas ietekmē tirdzniecības noteikumus, ir nepieciešams, pēc jebkuras Puses pieprasījuma, nekavējoties organizēt konsultācijas Apvienotajā Komitejā, kuru nolūks ir savstarpēji pieņemama risinājuma meklēšana.

 

28. PANTS

Valsts pasūtījums

 

1. Puses uzskata, ka sabiedrisko pasūtījumu piešķiršana bez diskriminācijas un uz abpusēja izdevīguma pamatiem, ir vēlams līguma mērķis.

2. Līdz ar šī Līguma spēkā stāšanos abas Puses nodrošinās otras Puses uzņēmumiem pieeju kontraktu piešķiršanas procedūrām un attieksmi, kas nebūs mazāk labvēlīga par attieksmi, ko saņem jebkuras citas valsts uzņēmumi saskaņā ar šo valstu iekšējo likumdošanu.

 

29. PANTS

Apvienotā Komiteja

 

1. Puses vienojas izveidot Apvienoto Komiteju, kurā ir pārstāvētas abas Puses. Šī Līguma īstenošanu uzrauga un pārvalda Apvienotā Komiteja.

2. Šī Līguma izpildes nolūkā Puses apmainās ar informāciju un pēc jebkuras Puses lūguma notur apspriedes-konsultācijas Apvienotajā Komitejā. Apvienotā Komiteja pastāvīgi analizē iespējas, kā turpmāk novērst visus šķēršļus Pušu savstarpējā tirdzniecībā.

3. Šajā Līgumā paredzētajos gadījumos Apvienotā Komiteja drīkst pieņemt lēmumus saskaņā ar 30. panta 3. punkta noteikumiem. Citos jautājumos Apvienotā Komiteja drīkst sniegt rekomendācijas.

 

 

30. PANTS

Apvienotās Komitejas darbības procesuālās normas

 

1. Lai nodrošinātu šī Līguma attiecīgu izpildi, Apvienotā Komiteja notur apspriedes attiecīgajā līmenī, kad vien tas ir nepieciešams pēc Pušu pieprasījuma, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Katra Puse ir tiesīga lūgt noturēt apspriedi.

2. Apvienotās Komiteja rīcības pamatā ir kopēja vienošanās.

3. Ja kādas šī Līguma Puses pārstāvis Apvienotajā Komitejā ir pieņēmis kādu lēmumu ar iebildi, kas īstenojas tikai pēc konstitucionālo prasību izpildes, tad šis lēmums stājas spēkā, ja vien nav norādīts vēlāks datums, tajā dienā, kad tiek paziņots par iebildes atcelšanu.

4. Šī Līguma aspektā Apvienotā Komiteja pati pieņem savas darbības procesuālās normas, kurās, inter alia, tiek iekļauti noteikumi par sapulču sasaukšanu, Priekšsēdētāja iecelšanu un viņa pilnvaru termiņu.

5. Apvienotā Komiteja drīkst pieņemt lēmumu izveidot tādas apakškomitejas un darba grupas, kādas tā uzskata par nepieciešamām savu uzdevumu izpildes veicināšanai.

 

 

31. PANTS

Ar drošības interesēm motivēti izņēmumi

 

Šajā Līgumā nav nekā tāda, kas kādu Pusi atturētu no jebkuru pasākumu veikšanas, ja tā tos uzskata par nepieciešamiem:

a) lai neļautu izpaust tādu informāciju, kas kaitē tās būtiskām drošības interesēm;

b) tās būtisko drošības interešu aizsardzībai vai starptautisko saistību, vai nacionālās politikas īstenošanai:

i) attiecībā uz ieroču, munīcijas un kara inventāra tirdzniecību, nodrošinot, ka šādi pasākumi nepasliktina konkurences nosacījumus izstrādājumiem, kas nav paredzēti specifiskiem militāriem mērķiem, un attiecībā uz šādu tirdzniecību ar citām precēm, materiāliem vai pakalpojumiem, kas, tieši vai netieši, tiek veikta militārā objekta apgādes nolūkā; vai

ii) attiecībā uz bioloģisko vai ķīmisko, kodolieroču un citu kodolspridzekļu neizplatīšanu; vai

iii) kuri veikti kara vai cita nopietna starptautiska saspīlējuma laikā.

 

32. PANTS

Saistību izpilde

 

1. Puses veic visus pasākumus, lai nodrošinātu šī Līguma mērķu izpildi un Līgumā noteikto Pušu saistību realizāciju.

2. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka otra Puse nav izpildījusi kādu no šī Līguma izrietošu saistību, tad ieinteresētā Puse ir tiesīga veikt atbilstošus pasākumus saskaņā ar 21. pantā noteikto procedūru.

 

33. PANTS

Līguma tālākā attīstība

 

1. Ja kāda Puse uzskata, ka šī Līguma iedibināto attiecību pilnveidošana un izvēršana, tās attiecinot uz vēl neaptvertajām nozarēm, atbilst abu Pušu saimnieciskajām interesēm, tad šī Puse iesniedz otrajai Pusei pamatotu lūgumu. Puses ir tiesīgas dot Apvienotajai Komitejai norādījumu izskatīt šo lūgumu un, kur tas ir nepieciešams, sniegt rekomendācijas, it īpaši attiecībā uz sarunu uzsākšanu.

2. Puses saskaņā ar savām nacionālajām tiesiskajām procedūrām ratificē vai apstiprina atbilstoši 1. punktā izklāstītajai procedūrai noslēgtos līgumus.

 

34. PANTS

Grozījumi

 

Šī Līguma grozījumi, kurus ir apstiprinājusi Apvienotā Komiteja, izņemot tos uz kuriem attiecas 29. panta 3. punkts , tiek iesniegti otrai Pusei ratificēšanai vai pieņemšanai saskaņā ar valsts nacionālās likumdošanas procedūrām un stājas spēkā saskaņā ar 37. Panta noteikumiem.

 

 

35. PANTS

Protokoli un pielikumi

 

Šī Līguma Protokoli un Pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Apvienotā Komiteja drīkst pieņemt lēmumu par Protokolu un Pielikumu grozīšanu saskaņā ar 30. panta 3. punkta noteikumiem.

 

36. PANTS

Darbības laiks

 

Jebkura Puse drīks t denonsēt šo Līgumu, iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Šajā gadījumā Līguma darbība izbeidzas sešus mēnešus pēc šāda rakstveida paziņojuma saņemšanas dienas.

 

37. PANTS

Stāšanās spēkā

 

Šis Līgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā, kas seko datumam, kad abas Puses saņem diplomātiskas notas, kurās viena otru informē par to, ka ir izpildītas visas saskaņā ar katras Puses likumiem nepieciešamās procedūras, lai Līgums stātos spēkā.

 

 

APLIECINOT IEPRIEKŠ MINĒTO, attiecīgas pilnvarotās personas ir parakstījušas šo Līgumu.

PARAKSTĪTS , 1998. gada , divos autentiskos oriģināleksemplāros angļu valodā.

 

 

 

 

Latvijas Republikas Turcijas Republikas

vārdā vārdā

1. PIELIKUMS

Izstrādājumu tabula, atsauce dota 3.pantā

KODS

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

2905 43 00

--mannīts

2905 44

--D-glucīts (sorbīts)

3302

 

3302 10 29

Smaržīgu vielu maisījumi un maisījumi (ieskaitot spirta šķīdumus) uz vienas vai vairākām no šīm vielām pamata, kurus izmanto ,kā rūpniecības izejvielas, pārējie preperāti uz smaržīgu vielu pamata, kurus izmanto dzērienu ražošanā:

----- pārējie

3501 10

Kazeīns:

3501 10 10

-- reģenerēto tekstilšķiedru ražošanai

3501 10 50

-- rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu un lopbarības ražošanu

3501 10 90

-- pārējais

3501 90

- pārējie:

3501 90 90

--pārējie

3502

Albumīni (ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus, kas satur vairāk nekā

 

80% proteīnu, pārrēķinot sausnā), albumināti un pārējie albumīna atvasinājumi:

 

- olu albumīns:

3502 11

-- izkaltēts:

3502 11 10

---nederīgs vai kļuvis nederīgs cilvēku uzturam

3502 11 90

--- pārējais

3502 19

--pārējais:

3502 19 10

---nederīgs vai kļuvis nederīgs cilvēku uzturam

3502 19 90

--- pārējais

3502 20

-piena albumīns, ieskaitot divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrātus:

3502 20 10

--nederīgs vai kļuvis nederīgs cilvēku uzturam

 

-- pārējais:

3502 20 91

---izkaltēts (piemēram, plātnītēs, zvīņās, pārslās, pulverī)

3502 20 99

--- pārējais

3502 90

- pārējie:

 

-- albumīni, izņemot olu albumīnu un piena albumīnu (laktalbumīnu) :

3502 90 20

--- nederīgi vai kļuvuši nederīgi cilvēku uzturam

3502 90 70

--- pārējie

3502 90 90

--albumināti un pārējie albumīna atvasinājumi

3505 10

-dekstrīni un pārējās modificētās cietes:

3505 10 10

--dekstrīni

3505 10 90

---pārējie

3505 20

-līmes

3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsošanas paātrināšanas vai krāsu nostiprināšanas krāsu nesēji un pārējie produkti un preparāti (piemēram, apretūras vai kodinātāji), izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai līdzīgās nozarēs, kas citur nav minētas:

3809 10

- uz cieti saturošu vielu pamata

-pārējie:

3809 91 00

-- izmantojami tekstilrūpniecībā vai līdzīgā rūpniecībā

(izņemot 38099100901119)

 

3809 92 00

--izmantojamie papīrrūpniecībā vai līdzīgā rūpniecībā

(izņemot 3809929000)

 

3809 93 00

--izmantojamie ādrūpniecībā vai līdzīgā rūpniecībā

(izņemot 3809939000)

 

3824 60

-sorbitols, izņemot 2905 44. subpozīcijā minēto

4501

Dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādātā veidā; korķa atkritumi; sasmalcināts, granulēts vai malts korķis:

4501 10 00

- dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādātā veidā

4501 90 00

- pārējie

5201 00

Kokvilnas šķiedras, nekārstas vai neķemmētas

5301

Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; atsukas un atlikas (tai skaitā vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras)

5302

Kaņepāju šķiedra (Cannabis sativa L.), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; atsukas un atlikas (tai skaitā vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras)

PIELIKUMS II

Ievedmuitas nodoklis zemāk minētiem izstrādājumiem :

- ir jāsamazina līdz 70% no pamatnodokļa līdz ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi,

- ir jāsamazina līdz 40% no pamatnodokļa ar 01.01.1999. ,

- ir jāatceļ no 01.01.2000.

Izstrādājumu tabula, atsauce dota 9. pantā

Kategorija

CN Tarifa kods

Apraksts

1

5204 11 00

--ar kokvilnas saturu 85% vai vairāk

 

5204 19 00

--pārējie

 

5205

Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus) ar kokvilnas saturu 85% vai vairāk, neiesaiņota mazumtirdzniecībai

 

5206

Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus) ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85%, neiesaiņota mazumtirdzniecībai

 

5604 90 00 *50

 

2

5208

Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu 85% vai vairāk, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2

 

5209

Kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85% vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2

 

5210

Kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85%, pievienojot galvenokārt vai tikai ķīmiskās šķiedras, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2

 

5211

Kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85%, pievienojot galvenokārt vai tikai ķīmiskās šķiedras, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2

 

5212

Pārējie kokvilnas audumi

 

5811 00 00 *91

 
 

*92

 
 

6308 00 00 *11

 
 

*19

 

4

6105 10 00

-no kokvilnas

 

6105 20 10

--no sintētiskām šķiedrām

 

6105 20 90

--no mākslīgām šķiedrām

 

6105 90 10

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

 

6109 10 00

-no kokvilnas

 

6109 90 10

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

 

6109 90 30

--no ķīmiskām šķiedrām

 

6110 20 10

--vieglie smalkadījuma džemperi un puloveri, ar mīkstām vai garām plūksnām

 

6110 30 10

--vieglie smalkadījuma džemperi un puloveri, ar mīkstām vai garām plūksnām

5

6101 10 90

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

 

6101 20 90

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

 

6101 30 90

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

 

6102 10 90

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

 

6102 20 90

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

 

6102 30 90

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

 

6110 10 10

--svīteri un puloveri, ar vismaz 50% vilnas un viena izstrādājuma masu 600 g vai vairāk

 

6110 10 31

----no vilnas

 

6110 10 35

-----Kašmiras kazu

 

 

 

Kategorija

CN Tarifa kods

Apraksts

5 (turp.)

6110 10 38

-----pārējie

 

6110 10 91

----no vilnas

 

6110 10 95

-----Kašmiras kazu

 

6110 10 98

-----pārējie

 

6110 20 91

---vīriešu vai zēnu

 

6110 20 99

---sieviešu vai meiteņu

 

6110 30 91

---vīriešu vai zēnu

 

6110 30 99

---sieviešu vai meiteņu

7

6106 10 00

-no kokvilnas

 

6106 20 00

-no ķīmiskām šķiedrām

 

6106 90 10

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

 

6206 20 00

-no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

 

6206 30 00

-no kokvilnas

 

606 40 00

-no ķīmiskām šķiedrām

8

6205 10 00

-no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

 

6205 20 00

-no kokvilnas

 

6205 30 00

-no ķīmiskām šķiedrām

9

5802 11 00

--nebalināti

 

5802 19 00

--pārējie

 

6302 60 00 *90

 

15

6202 11 00

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

 

6202 12 10 *90

 
 

6202 12 90 *90

 
 

6202 13 10 *90

 
 

6202 13 90 *90

 
 

6204 31 00

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

 

6204 32 90

---pārējie

 

6204 33 90

---pārējie

 

6204 39 19

----pārējie

 

6210 30 00

-pārējie apģērbu tipi, kas minēti 6202 11. - 6202 19. subpozīcijā

12

6115 12 00

--no sintētiskām šķiedrām ar lineāro blīvumu vienam pavedienam 67 deciteksi vai vairāk

 

6115 19 10

---no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

 

6115 19 90

---pārējās

 

6115 20 11

---pusgarās zeķes

 

6115 20 90

--no pārējiem tekstilmateriāliem

 

6115 91 00

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

 

6115 92 00

--no kokvilnas

 

6115 93 10

---zeķes slimniekiem ar vēnu paplašinājumiem

 

6115 93 30

---pusgarās zeķes (izņemot zeķes slimniekiem ar vēnu paplašinājumiem)

 

6115 93 99

----pārējās

 

6115 99 00

--no pārējiem tekstilmateriāliem

 

Kategorija

CN Tarifa kods

Apraksts

26

6104 41 00

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

 

6104 42 00

--no kokvilnas

 

6104 43 00

--no sintētiskām šķiedrām

 

6104 44 00

--no mākslīgām šķiedrām

 

6204 41 00

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

 

6204 42 00

--no kokvilnas

 

6204 43 00

--no sintētiskām šķiedrām

 

6204 44 00

--no mākslīgām šķiedrām

27

6104 51 00

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

 

6104 52 00

--no kokvilnas

 

6104 53 00

--no sintētiskām šķiedrām

 

6104 59 00

--no pārējiem tekstilmateriāliem

 

6204 51 00

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

 

6204 52 00

--no kokvilnas

 

6204 53 00

--no sintētiskām šķiedrām

 

6204 59 10

---no mākslīgām šķiedrām

31

6212 10 00

-krūšturi

 

---------------------------------------------

Pielikumā II ar “*” norādīti Turcijas izcelsmes preču tarifu kodi, tāpēc netiek dots šo kodu apraksts.

 

 

III PIELIKUMS

 

Izstrādājumu tabula, atsauce dota 6.pantā

  

Nodoklis (%)

Kods

Apraksts

Kopš 01.07.1997

1998

1999

44.grupa

Koksne un tās izstrādājumi; kokogles

   

4403

Neapstrādāti, mizoti vai nemizoti, brusoti vai nebrusoti kokmateriāli:

   

4403 20

-pārējie, skujkoku:

   

4403 20 100

--no “Picea abies Karst.” sugas egles vai sudrabegles (Abies alba Mill)

   

4403 20 101

---apaļkoki ar garumu virs 2 m un diametru no 14 cm līdz 24cm

Ls 3,0

Ls 3,0

0

4403 20 102

--- apaļkoki ar garumu virs 2 m un diametru 26 cm un vairāk

Ls 4,0

Ls 4,0

0

4403 20 300

no “Pinus sylvestris L.” sugas priedes:

   

4403 20 301

---apaļkoki ar garumu virs 2 m un diametru no 14 cm līdz 24 cm

Ls 3,0

Ls 3,0

0

4403 20 302

--- apaļkoki ar garumu virs 2 m un diametru 26 cm un vairāk

Ls 4,0

Ls 4,0

0

4403 20 900

--pārējie:

   

4403 20 901

---apaļkoki ar garumu virs 2m un diametru no 14 cm līdz 24 cm

Ls 3,0

Ls 3,0

0

4403 20 902

---apaļkoki ar garumu virs 2 m un diametru 26 cm un vairāk

Ls 4,0

Ls 4,0

0

4403 91 000

--no ozola:

   

4403 91 001

---apaļkoki ar garumu virs 1 m un diametru virs 14 cm

Ls 25,0

Ls 25,0

0

4403 92 000

-- no dižskābarža:

   

4403 92 001

-- apaļkoki ar garumu virs 1 m un diametru virs 14cm

Ls 30,0

Ls 30,0

0

4403 99

--pārējie:

   

4403 99 500

--- no bērza:

   

4403 99 501

--- apaļkoki ar garumu virs 1,6 m un diametru no 16 cm līdz 24 cm (finierkluči, sērkociņkluči un A šķiras zāģbaļķi)

Ls 8,0

Ls 8,0

0

4403 99 502

--- apaļkoki ar garumu virs 1,6 m un diametru 26 cm un vairāk (finierkluči, sērkociņkluči un A šķiras zāģbaļķi)

Ls 10,0

Ls 10,0

0

4403 99 503

---apaļkoki ar garumu virs 1,6 m un diametru no 16 cm līdz 24 cm (izņemot finierklučus, sērkociņklučus un A šķiras zāģbaļķus)

Ls 2,0

Ls 2,0

0

4403 99 504

--- apaļkoki ar garumu virs 1,6 m un diametru 26 cm un vairāk (izņemot finierklučus, sērkociņklučus un A šķiras zāģbaļķus)

Ls 3,0

Ls 3,0

0

 

  

Nodoklis (%)

Kods

Apraksts

Kopš 01.07.1997

1998

1999

4403 99 990

--- pārējie:

   

4403 99 991

---- no pārējiem lapu kokiem (mīkstiem) :

   

4403 99 992

----apaļkoki ar garumu virs 1,6 m un diametru no 16 cm līdz 24 cm (finierkluči, sērkociņkluči un A šķiras zāģbaļķi)

Ls 8,0

Ls 8,0

0

4403 99 993

-----apaļkoki ar garumu virs 1,6 m un diametru 26 cm un vairāk (finierkluči, sērkociņkluči un A šķiras zāģbaļķi)

Ls 10,0

Ls 10,0

0

4403 99 994

-----apaļkoki ar garumu virs 1,6 m un diametru no 16 cm līdz 24 cm (izņemot finierklučus, sērkociņklučus un A šķiras zāģbaļķus)

Ls 2,0

Ls 2,0

0

4403 99 995

-----apaļkoki ar garumu virs 1,6 m un diametru 26 cm un vairāk (izņemot finierklučus, sērkociņklučus un A šķiras zāģbaļķus)

Ls 3,0

Ls 3,0

0

4403 99 998

----oša, gobas, vīksnas, skābarža,kļavas u.c. Latvijas izcelsmes cieto lapu koku apaļkoki ar garumu virs 1 m un diametru virs 14 cm

Ls 25,0

Ls 25,0

0

72. grupa

Dzelzs un tērauds

   

7204

Dzelzs atgriezumi un lūžņi; dzelzs vai tērauda lietņi pārkausēšanai

100

100

0

 

 

 

 

IV PIELIKUMS

atsauce dota 27. pantā

 

1. 27. panta 1.punkts attiecas uz sekojošiem daudzpusējiem līgumiem:

- Bernes Literāro un Mākslas Darbu Aizsardzības Konvencija (Parīzes akts, 1971);

- Starptautiskā Konvencija par Izpildītāju, Fonogrammu Producentu un Pārraižu Organizāciju Aizsardzību (Roma, 1961);

- Nicas Līgums par Preču un Pakalpojumu Starptautisko Klasifikāciju Preču Zīmju Reģistrācijas Nolūkos (Ženēva, 1977, ar grozījumiem 1979);

- Protokols, kas saistīts ar Madrides Līgumu par Starptautisko Preču Zīmju Reģistrāciju (Madride, 1989);

- Budapeštas Vienošanās par Starptautisko Mikroorganismu Depozītu Atzīšanu Patentu Procedūru Vajadzībām (1977, papildināts 1980);

- Starptautiskā Konvencija par Jaunu Augu Sugu Aizsardzību (UPOV) (Ženēvas Akts, 1991).

Apvienotā Komiteja drīkst pieņemt lēmumu par 27.pants 1. punkta piemērošanu citām, daudzpusējām konvencijām.

2. Puses apliecina savu uzticību saistībām, kas izriet no sekojošām daudzpusējām konvencijām:

- Madrides Līgums par Starptautisko Preču Zīmju Reģistrāciju (Stokholmas Akts, 1967, ar grozījumiem 1979. gadā);

- Parīzes Konvencija par Rūpnieciskā Īpašuma Aizsardzību (Stokholmas Akts, 1967, ar grozījumiem 1979. gadā);

- Vienošanās par Sadarbību Patentu Jomā (Vašingtona, 1970, ar grozījumiem 1979. gadā un papildinājumiem 1984. gadā).

 

PROTOKOLS A

(atsauce dota 9.pantā)

 

Tirdzniecība ar tekstilizstrādājumiem starp Latviju un Turciju tiks turpināta saskaņā ar Latvijas Valdības un Turcijas Valdības parakstīto Sapratnes Memorandu attiecībā uz tirdzniecību ar tekstilizstrādājumiem un apģērbu, kas pieņemts Latvijas Ārlietu Ministrijas Notā, kas datēta ar 1996. gada 11. janvāri, ar numuru 32/n-52-43 un adresēta Turcijas Vēstniecībai Lietuvā.

Sapratnes Memorands tiks anulēts tad, kad Eiropas Kopiena atceļ kārtību, kas noteikta augstākminētajā Protokolā.

PROTOKOLS B

(atsauce dota 11. pantā)

KONCESIJU LAUKSAIMNIECĪBĀ APMAIŅA

STARP

LATVIJU UN TURCIJU

1. Izstrādājumi, kuru izcelsmes valsts ir Turcija un kuri minēti šī Protokola Pielikumā A, tiek ievesti Latvijā saskaņā ar šī Pielikuma noteikumiem.

2. Izstrādājumi, kuru izcelsmes valsts ir Latvija un kuri minēti šī Protokola Pielikumā B tiek ievesti Turcijā saskaņā ar šī Pielikuma noteikumiem.

PIELIKUMS A

Zemāk minētās koncesijas attiecas uz sekojošu izstrādājumu, kuru izcelsmes valsts ir Turcija, importu Latvijā.

 

CN kods

Izstrādājuma apraksts

Kvota, t

Nodokļa likme, %

1

2

3

4

040690290

---Kashkaval

  

040690310

----no aitu piena vai bifeļmātītes piena, konteineros ar sālījumu vai maisos no aitu vai kazu ādas

100

0

040690330

----pārējie

  

040690500

----sieri no aitu piena vai bifeļmātītes piena, konteineros ar sālījumu vai maisos no aitu vai kazu ādas

  

060310510

---rozes

15

0

060310530

---neļķes

  

060310610

---gladiolas

  

060310650

---krizantēmas

  

07020000

070200001

070200006

Tomāti, svaigi vai atdzesēti:

- (no 1.janvāra līdz 14.maijam)

- (no 1.novembra līdz 31.decembrim)

150

0

070960100

--saldie pipari

50

0

1517

Margarīns; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu frakciju, kas minēti šajā grupā, pārtikas maisījumi vai produkti, izņemot pārtikas taukus un eļļas vai to frakcijas, kas minētas 1516. preču pozīcijā

100

0

160414

--tunzivis, svītrainās tunzivis un bonita (Sarda spp.)

 

0

160420700

---no tunzivīm, svītrainajām tunzivīm vai pārējām

Euthynnus ģints tunzivīm

  

170410

-košļājamā gumija ar vai bez cukura pārklājuma

20

7.5

170490

-pārējie

200

7.5

180631

-- ar pildījumu

100

15

180632

--bez pildījuma

  

180690

- pārējie

  

1905

Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie konditorejas izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas; vafeļu diski, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, pildītas vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti

50

17.5

200570

-olīvas

100

0

2007 (izņemot

200799310;

200799330;

200799350;

200799550;

200799910)

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas

 

0

2008 (izņemot

200840;

200860;

200880)

Augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas, kas citur nav minētas, sagatavotas vai konservētas ar citu paņēmienu, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu vai spirta piedevas

 

0

210320000

-tomātu kečups un pārējās tomātu mērces

150

0

210500

Saldējums un pārējie pārtikas ledus veidi, ar vai bez kakao piedevas

100

7.5

220300

Iesala alus

1000 hl

0

2401

Neapstrādāta tabaka, tabakas atkritumi

 

0

PIELIKUMS B

Zemāk minētās koncesijas attiecas uz sekojošu izstrādājumu, kuru izcelsmes valsts ir Latvija, importu Turcijā:

CN kods

Izstrādājuma apraksts

Kvota, t

Nodokļa likme, %

1

2

3

4

0402

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukuru vai citām saldinātājvielām

100

0 *

0405 (izņ.

0405.20.10.30)

Sviests un pārējie piena tauki, sviesta pastas

100

0

0405.20.10.30

  

0+EA ***

0406.90 (izņ.

0406.90.29,31,33,50)

Pārējie sieri

100

0

0709.51

Sēnes

50

6.75

1602 (izņ.

1602.41,42,49)

Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

100

35

1603

Ekstrakti un sulas no gaļas, zivīm vai vēžveidīgajiem, moluskiem vai pārējiem ūdens bezmugurkaulniekiem

 

0 **

1604

Sagatavotas vai konservētas zivis, kaviārs un kaviāra aizstājēji, sagatavoti no zivju ikriem

 

0 **

1704.90

Konditorejas izstrādājumi no cukura, pārējie

200

0+EA ***

1806

Šokolāde

100

0+EA ***

1905

Maizes, miltu konditorejas izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie maizes izstrādājumi

50

0+EA ***

2001.90.50

Sēnes

25

23

2003.10

Sēnes

  

2103.20

Tomātu ketčups un citas tomātu mērces

150

0

2103.90.90

Pārējie (izņ. majonēzi)

100

0

2105

Saldējums un pārējie pārtikas ledus veidi, ar vai bez kakao piedevas

100

0+EA ***

2106.90 (izņ.

2106.90.30,51,55,59)

Pārējie

100

0+EA ***

2106.90.92

Kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai satur mazāk nekā 1.5% piena tauku, 5% saharozes vai izoglikozes, 5% glikozes vai cietes

 

0

2203

Alus

1000 hl

0

2204.10

Dzirkstošie vīni

750 hl

35

22.08 (izņ.

2208.90.91.10,

2208.90.99.10)

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un pārējie alkoholiskie dzērieni

 

0

* Šīs kvotas ir paredzētas importam pēc iekšējās apstrādes shēmas.

** Laika grafiks, kas tiek piemērots EFTA valstīm, tiks piešķirts arī Latvijai, saskaņā ar to, aizsardzības līmenis ir pakāpeniski jāatceļ (uz 1.1.1999 “0” nodoklis).

*** Lauksaimniecības komponents, kas tiek piemērots ES, būs spēkā arī Latvijai, attiecībā uz izstrādājumiem, kas minēti šajā Pielikumā. Lauksaimniecības komponenta saskaņošana 1905.30, 2105.00.10.10,2105.00.10.90, 2105.00.91.10, 2105.00.91.90 pozīcijām notiks pēc tāda paša laika grafika, kuru Turcija piemēro Eiropas Savienībai un tiks pabeigta līdz 1.1.1999.

PROTOKOLS C

PAR ’’IZCELSMES PRODUKCIJAS’’ JĒDZIENA DEFINĒJUMU UN ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS METODĒM

SATURA RĀDĪTĀJS

I VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

1.pants Definīcijas

II ‘’IZCELSMES PRODUKCIJAS’’ JĒDZIENA DEFINĒJUMS

2.pants Izcelsmes kritēriji

3.pants Bilaterālā izcelsmes kumulācija

4.pants Diagonālā izcelsmes kumulācija

5.pants Pilnībā iegūtā produkcija

6.pants Pietiekami apstrādāta vai pārstrādāta produkcija

7.pants Nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes operācijas

8.pants Kvalifikācijas vienība

9.pants Piederumi, rezerves daļas un instrumenti

10.pants Komplekti

11.pants Neitrālie elementi

III TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

12.pants Teritoriālais princips

13.pants Tiešie pārvadājumi

14.pants Izstādes

IV MUITAS NODOKĻU ATMAKSĀŠANA VAI ATBRĪVOŠANA NO TĀM

15.pants Aizliegums atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā

V IZCELSMES APLIECINĀJUMS

16.pants Vispārīgie noteikumi

17.pants EUR.1 kustības sertifikātu izsniegšanas kārtība

18.pants Pēc preču saņemšanas izsniegtie kustības sertifikāti EUR.1

19.pants EUR.1 kustības sertifikāta dublikāta izsniegšana

20.pants Kustības sertifikāta EUR.1 izsniegšana, pamatojoties uz izdotu vai sastādītu iepriekš izcelsmes pierādījumu

21.pants Deklarācijas uz rēķina - faktūras sastādīšanas nosacījumi

22.pants Atzīts eksportētājs

23.pants Izcelsmes apliecinājuma derīgums

24.pants Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

25.pants Ievešana pa daļām

26.pants Izņēmumi formālajam izcelsmes apliecinājumam

27.pants Papildus dokumenti

28.pants Izcelsmes apstiprinājuma un papildus dokumentu uzglabāšana

29.pants Nesakritības un formālas kļūdas

30.pants Ekijos (ECU) izteiktās summas

VI ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS PASĀKUMI

31.pants Savstarpējā sadarbība

32.pants Izcelsmes apstiprinājuma pārbaude

33.pants Strīdu izšķiršana

34.pants Sodi

35.pants Brīvās zonas

VII NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

36.pants Muitas apakškomiteja

37.pants Pielikumi

38.pants Protokola grozījumi

 

I NODAĻA

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

 

1.pants

Definīcijas

 

Šī Protokola nolūkos:

 1. "ražošana" nozīmē jebkāda veida apstrādi vai pārstrādi, tajā skaitā salikšanu vai specifiskas operācijas;
 2. "materiāls" nozīmē jebkādu sastāvdaļu, izejvielu, komponentu vai daļu u.t.l., kura tiek izmantota produkcijas ražošanai;
 3. "produkcija" nozīmē produkciju, kas tiek ražota, pat ja tā ir paredzēta vēlākai izmantošanai citās ražošanas operācijās;
 4. "preces" nozīmē gan materiālus gan produkciju;
 5. "muitas vērtība" nozīmē vērtību, kas noteikta saskaņā ar Līguma par 1994.gada Vispārējās Vienošanās par Tarifiem un Tirdzniecību VII. panta ieviešanu (PTO Līgums par Muitas Novērtējumu);
 6. "ex works cena" nozīmē produkcijas rūpnīcas cenu, kas samaksāta ražotājam Latvijā vai Turcijā, kura uzņēmumā ir veikta pēdējā apstrāde vai pārstrāde; ar noteikumu, ka dotajā cenā ietilpst visu izmantoto materiālu vērtība, atņemot visus iekšējos nodokļus, kuri ir vai var tikt atmaksāti, kad iegūtā produkcija tiek eksportēta;
 7. "materiālu vērtība" nozīmē izmantoto neizcelsmes materiālu muitas vērtību importēšanas brīdī vai, ja tā nav zināma vai nevar tikt noskaidrota, tad pirmā noskaidrotā tirgus cena, kas samaksāta par materiāliem Turcijā vai Latvijā;
 8. "izcelsmes materiālu vērtība" nozīmē (g) apakšpunktā minētu materiālu vērtību, kas piemērojama mutatis mutandis;
 9. ‘’pievienotā vērtība’’ jāuzskata kā ex works cena, no kuras atņemta visu tajā iekļauto preču, kurām nav izcelsmes tajā valstī, kurās tās ir iegūtas, muitas vērtība;
 10. "grupas" un "pozīcijas" nozīmē grupas un pozīcijas (divu un četru ciparu kodus), kurus lieto Kombinētajā nomenklatūrā, kas veido Preču kodēšanas un aprakstīšanas harmonizēto sistēmu, kas šajā Protokolā ir minēta kā “ Harmonizētā sistēma” vai “HS”;
 11. "klasificēts" attiecas uz produkcijas vai materiāla klasifikāciju attiecīgajā pozīcijā;
 12. "sūtījums" nozīmē produkciju, kas visa tiek vienlaicīgi sūtīta no viena eksportētāja vienam kravas saņēmējam, vai kuras pārvadājumu no eksportētāja pie kravas saņēmēja noformē ar vienu un to pašu transporta dokumentāciju vai, ja tāda nav, tad ar vienu un to pašu rēķinu;
 13. ‘’teritorijas’’ ietver teritoriālos ūdeņus;

 

II NODAĻA

"IZCELSMES PRODUKCIJAS" JĒDZIENA DEFINĒJUMS

 

2. pants

Izcelsmes kritēriji

1. Šī Līguma izpildes mērķiem sekojoša produkcija tiks uzskatīta par Latvijas izcelsmes produkciju:

a) produkcija, kas pilnībā iegūta Latvijā, kā tas noteikts šī Protokola 5. pantā;

b) produkcija, kas iegūta Latvijā un satur materiālus, kuri nav pilnībā iegūti šeit, nodrošinot, ka minētie materiāli ir izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi Latvijā, kā tas ir noteikts šī Protokola 6. pantā.

2. Šī Līguma izpildes mērķiem sekojoša produkcija tiks uzskatīta par Turcijas izcelsmes produkciju:

a) produkcija, kas pilnībā iegūta Turcijā, kā tas noteikts šī Protokola 5. pantā;

b) produkcija, kas iegūta Turcijā un satur materiālus, kuri nav pilnībā iegūti šeit, nodrošinot, ka minētie materiāli ir izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi Turcijā, kā tas ir noteikts šī Protokola 6. pantā.

 

3. pants

Bilaterālā izcelsmes kumulācija

1. Latvijas izcelsmes materiāli šī Protokola izpratnē tiek uzskatīti par Turcijas izcelsmes materiāliem, ja tie tiek iekļauti tur iegūtā produkcijā. Nav nepieciešams, lai šie materiāli tur būtu pakļauti pietiekamai apstrādei vai pārstrādei, nodrošinot, ka to apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šī Protokola 7.(1) pantā teikto.

2. Turcijas izcelsmes materiāli šī Protokola izpratnē tiek uzskatīti par Latvijas izcelsmes materiāliem, ja tie tiek iekļauti tur iegūtā produkcijā. Nav nepieciešams, lai šie materiāli tur būtu pakļauti pietiekamai apstrādei vai pārstrādei, nodrošinot, ka to apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šī Protokola 7.(1) pantā teikto.

 

4. pants

Diagonālā izcelsmes kumulācija

1. Materāli, kuri pakļauti 2. un 3. paragrāfu noteikumiem, un kuru izcelsme ir EK, Ungārija, Polija, Čehijas Republika, Slovākijas Republika, Bulgārija, Rumānija, Igaunija, Lietuva, Slovēnija, Islande, Norvēģija vai Šveice, Latvijas un Turcijas, un šo valstu savstarpējo līgumu izpratnē, tiek uzskatīti par Latvijas vai Turcijas izcelsmes materiāliem, ja tie tiek iekļauti šeit iegūtā produkcijā. Nav nepieciešams, lai šie materiāli tur būtu pakļauti pietiekamai apstrādei vai pārstrādei.

2. Produkcija, kura ir ieguvusi izcelsmes statusu pateicoties 1. paragrāfa darbībai, tiek turpināta uzskatīt par produkciju ar Latvijas vai Turcijas izcelsmi, ja šeit pievienotā vērtība pārsniedz pielietoto kādas no 1. paragrāfā uzskaitīto valstu izcelsmes materiālu vērtību. Ja tas tā nav, attiecīgā produkcija tiks uzskatīta kā kādas no 1. paragrāfā uzskaitīto valstu izcelsmi, saskaņā ar kuras valsts izcelsmes izlietotajiem materiāliem ir lielākā vērtība. Izcelsmes piešķiršanā netiek ņemti vērā 1. paragrāfā uzskaitīto valstu izcelsmes materiāli, kas izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi Latvijā vai Turcijā.

3. Šajā pantā nodrošinātā kumulācija var tikt pielietota tikai pie nosacījuma, ka pielietotie materiāli ir ieguvuši izcelsmi izmantojot identiskus izcelsmes noteikumus šim Protokolam. Latvija un Turcija informē viena otru par tiem noslēgtajiem līgumiem ar citām valstīm, kas uzskaitītas 1. paragrāfā, un attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem.

 

 

 

5. pants

Pilnībā iegūtā produkcija

1. Sekojošais tiek uzskatīts par pilnībā iegūtu Latvijā vai Turcijā:

  1. minerāli, kas iegūti no to augsnes vai jūras dzīlēm;
  2. tur audzēta augu produkcija;
  3. dzīvi dzīvnieki, tur dzimuši un auguši;
  4. produkcija, kas iegūta no tur audzētiem dzīviem dzīvniekiem;
  5. tur medībās vai makšķerējot iegūtā produkcija;
  6. jūras zvejas produkcija, vai cita produkcija, ko jūrā, ārpus Latvijas vai Turcijas teritoriālajiem ūdeņiem, iegūst to kuģi;
  7. produkcija, kas ražota uz to pārstrādes kuģiem tikai no produkcijas, kas minēta (f) apakšpunktā;
  8. tur savākti lietoti izstrādājumi, kas der tikai izejmateriālu iegūšanai, tanī skaitā lietotas riepas, kuras der tikai atjaunošanai vai kā atkritumi;
  9. atkritumi un lūžņi, kas radušies tur ražošanas procesā;
  10. produkcija, kas iegūta no jūras dzīlēm vai dzīlēm ārpus to teritoriālajiem ūdeņiem, ar noteikumu, ka tām vienīgajām ir tiesības izstrādāt šo jūras dibenu un dzīles zem tā;
  11. preces, kas ražotas no produkcijas, kas norādīta apakšpunktos no (a) līdz (j).

2. Jēdziens "to kuģi" un "to pārstrādes kuģi" 1.(f) un (g) punktā tiek attiecināts tikai uz kuģiem un pārstrādes kuģiem:

  1. kuri ir reģistrēti vai uzskaitīti Latvijā vai Turcijā;
  2. kuri kuģo zem Latvijas vai Turcijas karoga;
  3. kur vismaz par 50% pieder Latvijas vai Turcijas pilsoņiem, vai kompānijai, kuras galvenā mītne ir vienā no šīm valstīm, vai kuras vadītājs vai vadītāji, direktoru padomes vai uzraudzības padomes priekšsēdētājs un šādas padomes locekļu vairākums ir Latvijas vai Turcijas pilsoņi, un kurā, papildus, līgumsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību gadījumā, vismaz puse kapitāla pieder šīm valstīm, viņu valdības iestādēm vai pilsoņiem;
  4. kuru kapteinis un virsnieki ir Latvijas vai Turcijas pilsoņi; un
  5. uz kuriem vismaz 75% no apkalpes ir Latvijas vai Turcijas pilsoņi.

6.pants

Pietiekami apstrādāta vai pārstrādāta produkcija

1. 2. panta nolūkiem, produkcija, kas nav pilnībā iegūta Līguma slēdzējā Pusē, tiek uzskatīta par pietiekami apstrādātu vai pārstrādātu šeit, ja ir izpildīti šī Protokola II Pielikuma nosacījumi.

Augstākminētie nosacījumi nosaka visu šī Līguma produkcijas grupu apstrādi vai pārstrādi, kas jāveic neizcelsmes materiāliem, kuri tiek izmantoti šīs produkcijas ražošanā un tikai attiecībā uz šādiem materiāliem. Attiecīgi no tā seko, ka, ja produkcija, kas ieguvusi izcelsmes statusu izpildot visus šai produkcijai norādītos nosacījumus, tiek izmantota citas produkcijas ražošanā, uz produkciju, kurā ietverta iepriekšējā produkcija, attiecināmie nosacījumi neattiecas uz to un netiek ņemti vērā neizcelsmes materiāli, kas var tikt lietoti tās ražošanā.

2. Neievērojot 1. paragrāfa nosacījumus, neizcelsmes materiāli, kuri, saskaņā ar šai produkcijai norādītajiem nosacījumiem nedrīkst tikt lietoti šīs produkcijas ražošanā, tomēr var tikt izmantoti, ar noteikumu, ka:

  1. to kopējā vērtība nepārsniedz 10 % no produkcijas ex-works cenas;
  2. ja sarakstā dotas neizcelsmes materiālu maksimālās vērtības viena vai vairākas procentuālas vērtības, šāda procentuāla vērtība netiek pārsniegta pielietojot šo paragrāfu.

Šis paragrāfs neattiecas un produktiem, kas aprakstīti Harmonizētās Sistēmas 50. līdz 63. grupās.

3. 1. un 2. paragrāfi tiek pielietoti, izņemot kā dots 7. pantā.

7. pants

Nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes operācijas

1. Nekādi neietekmējot 2. paragrāfu, sekojošas operācijas tiek uzskatītas kā nepietiekama apstrāde vai pārstrāde lai iegūtu izcelsmes produkcijas statusu, neņemot vērā, vai 6. panta noteikumi ir izpildīti:

  1. operācijas, lai nodrošinātu produkcijas saglabāšanu labā stāvoklī transportēšanas un uzglabāšanas laikā (ventilēšana, izklāšana, žāvēšana, dzesēšana, turēšana sāls, sēra dioksīda vai citos ūdens šķīdumos, bojāto daļu izņemšana un līdzīgas operācijas);
  2. vienkāršas operācijas, kuras ietver putekļu novākšanu, pārskatīšanu vai atlasi, šķirošanu, klasificēšanu, sakārtošanu un salikšanu (tanī skaitā izstrādājumu komplektu veidošanu), mazgāšanu, krāsošanu, sagriešanu;
  3. (i) iepakojuma maiņa un iepakojumu sadalīšana vai savienošana;
  4. (ii) vienkārša saliešana pudelēs, blašķēs, ievietošana somās, futlāros, kastēs; piestiprināšana pie kartona vai tāfelēm un visas citas vienkāršas iepakošanas operācijas;

  5. zīmju, etiķešu un citu līdzīgu atšķirības zīmju piestiprināšana produkcijai vai tās iepakojumam;
  6. vienkārša produkcijas sajaukšana, viena vai dažāda veida, kur viens vai vairāki komponenti neatbilst šī Protokola nosacījumiem, kas ļautu tos uzskatīt par Latvijas vai Turcijas izcelsmes produkciju;
  7. vienkārša daļu salikšana gatavās produkcijas iegūšanai;
  8. divu vai vairāku operāciju, kuras minētas (a) līdz (f) apakšpunktos, kombinācija;
  9. dzīvnieku kaušana.

2. Visas operācijas, kas ar doto produktu ir veiktas Latvijā vai Turcijā, tiek kopīgi izskatītas, lai noteiktu vai veiktā šī produkta apstrāde vai pārstrāde ir jāuzskata par nepietiekamu 1. paragrāfa izpratnē.

 

8. pants

Kvalifikācijas vienība

1. Par kvalifikācijas vienību šī Protokola noteikumu pielietošanas priekšnoteikumos, tiek uzskatīta attiecīgā produkcija, kura tiek uzskatīta par pamata vienību, klasificējot to pēc Harmonizētās Sistēmas.

Tādējādi:

 1. kad produkcija, kuru veido izstrādājumu grupa vai komplekts, tiek klasificēta Harmonizētās Sistēmas vienkāršā grupā, viss kopums veido kvalifikācijas vienību;
 2. kad sūtījums sastāv no vairākiem identiskiem produkcijas veidiem, kurus klasificē vienā un tajā pašā Harmonizētās Sistēmas grupā, katrs produkcijas veids ir jāapskata atsevišķi, pielietojot šī Protokola nosacījumus.

2. Kur, saskaņā ar Harmonizētās Sistēmas 5. vispārīgo noteikumu, iepakojums klasifikācijas nolūkos tiek iekļauts produkcijā, tam jābūt iekļautam arī izcelsmes noteikšanas nolūkos.

 

 

9. pants

Piederumi, rezerves daļas un instrumenti

Piederumi, rezerves daļas un instrumenti, kurus nosūta ar iekārtu, mašīnu, aparātu vai transporta līdzekļi, un kuri ir to parastās komplektācijas daļa un ir iekļauti to cenā, vai kuri netiek atsevišķi aprēķināti, šajā jautājumā tiek uzskatīti par vienu vienotu ar atbilstošo iekārtu, mašīnu, aparātu vai transporta līdzekli.

 

 

10. pants

Komplekti

Komplekti, kā tie definēti Harmonizētās sistēmas 3. vispārīgajā noteikumā, tiek uzskatīti par izcelsmes komplektiem, ja katra tos veidojošā sastāvdaļa ir izcelsmes produkcija. Tomēr, ja komplekts sastāv no izcelsmes un neizcelsmes produkcijas, komplekts kopumā tiek uzskatīts par izcelsmes, nodrošinot, ka neizcelsmes produkcijas vērtība nepārsniedz 15 procentus no komplekta ex-works cenas.

 

11. pants

Neitrālie elementi

Lai noteiktu, vai produkcijai ir izcelsme, nav nepieciešams noteikt sekojošā izcelsmi, kas var būt izmantots šīs produkcijas ražošanā:

(a) enerģija un degviela;

(b) aprīkojums un rūpnīca;

(c) mašīnas un instrumenti;

(d) preces, kas neietilpst un nav paredzētas iekļaut produkcijas galīgajā komplektā.

 

III NODAĻA

TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

12. pants

Teritoriālais princips

1. II Nodaļā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz izcelsmes statusa iegūšanu jābūt nepārtraukti izpildītiem Latvijas vai Turcijas teritorijās, izņemot, kā noteikts 4. pantā.

2. Ja izcelsmes preces, kas ir eksportētas no Latvijas vai Turcijas uz citu valsti un tiek atsūtītas atpakaļ, izņemot, kā noteikts 4. paragrāfā, tās jāuzskata kā neizcelsmes, ja vien muitas iestādēm var pierādīt, ka:

(a) atpakaļ atsūtītās preces ir tās pašas preces, kuras tika eksportētas; un

(b) tās nav izgājušas nekādas operācijas, izņemot tās, kas nepieciešamas to saglabāšanai labā stāvoklī tajā valstī un eksportējot.

 

13. pants

Tiešie pārvadājumi

1. Priekšrocības, kuras sniedz šis Līgums, tiek attiecinātas tikai uz produkciju, kas atbilst šī Protokola noteikumiem, un kura tiek pārvadāta starp Latviju un Turciju tieši vai caur citu valstu teritorijām, kuras ir minētas 4. pantā. Tomēr, produkcija, kas veido vienotu, nedalītu sūtījumu, var tikt pārvadāta caur citu teritoriju, un, ja tas nepieciešams, ar pārkraušanu vai pagaidu uzglabāšanu šajā teritorijā, nodrošinot, ka preces paliek tranzīta valsts muitas iestāžu uzraudzībā vai uzglabāšanā un ka ar tām netiks veiktas citas operācijas, kā tikai izkraušana, pārkraušana, vai jebkura cita operācija, kas preces saglabā labā stāvoklī.

Izcelsmes produkcija var tikt transportēta pa cauruļvadiem cauri teritorijai, kura nav Latvijas vai Turcijas teritorija.

2. Apstiprinājums tam, ka 1. punkta nosacījumi ir izpildīti, jāiesniedz importējošās valsts muitas iestādēm izmantojot:

 

(a) vienīgo kravas pavadzīmi, kurā uzrādīts ceļš cauri tranzīta zemei; vai

(b) tranzīta valsts muitas iestāžu izsniegto sertifikātu:

(i) dodot produkcijas precīzu aprakstu;

(ii) norādot produkcijas izkraušanas un pārkraušanas datumus un, ja iespējams, izmantoto kuģu vai citu transporta līdzekļu nosaukumus; un

(iii) apliecinot, apstākļus, kādos produkcija atradās tranzīta valstī; vai

(c) tam iztrūkstot, jebkādus pierādošos dokumentus.

 

14. pants

Izstādes

1. Izcelsmes produkcija, kura sūtīta izstādei trešajā valstī, citā kā norādīts 4. pantā un pēc izstādes ir pārdota importēšanai uz Latviju vai Turciju, importējot iegūst priekšrocības no šī Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka muitas iestāžu prasību apmierināšanai tiek uzrādīts, ka:

  1. eksportēt ājs ir nosūtījis šo produkciju no Latvijas vai Turcijas uz valsti, kurā ir notikusi izstāde un ir to tur izstādījis;
  2. produkcija ir tikusi pārdota vai citādi nodota no eksportētāja Latvijas vai Turcijas personai;
  3. produkcija ir tikusi nosūtīta izstādes laikā vai nekavējoties pēc tās valstī, kurā tā tika sūtīta uz izstādi; un
  4. produkcija, kopš tā tika nosūtīta uz izstādi, nav lietota nekādiem nolūkiem, izņemot demonstrēšanu izstādē.

2. Izcelsmes apliecinājumam jābūt izsniegtam un sastādītam saskaņā ar V. Nodaļas nosacījumiem un iesniegtam importējošās valsts muitas iestādēm parastajā veidā. Tajā jābūt minētam izstādes nosaukumam un adresei. Kur nepieciešams, var tikt pieprasīti papildus pierādījumu dokumenti par apstākļiem, kādos produkcija tika izstādīta.

3. 1. punkts jāattiecina uz jebkurām tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm, gadatirgiem vai līdzīgām sabiedriskām izrādēm vai demonstrējumiem, kuri netiek organizēti privātiem mērķiem veikalos vai darījumu telpās ar nolūku pārdot ārzemju produkciju, un, kuru laikā produkcija paliek muitas kontrolē.

IV NODAĻA

MUITAS NODEVU ATMAKSĀŠANA VAI

ATBRĪVOŠANA NO TĀM

 

15. pants

Aizliegums atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā

1. Par neizcelsmes materiāliem, kuri tiek izmantoti Latvijas, Turcijas vai kādas no 4. pantā minētās valsts izcelsmes produkcijas ražošanā šī Protokola skaidrojumā un kurai ir izdots vai sastādīts izcelsmes apstiprinājums saskaņā ar V. Nodaļas nosacījumiem, nav atļauts atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā Latvijā vai Turcijā.

2. 1. paragrāfa aizliegums attiecas uz jebkuru atlīdzināšanas, atlaišanas vai nemaksāšanas kārtību, daļēju vai pilnīgu, muitas nodokļiem un maksājumiem ar līdzvērtīgu efektu, kas tiek pielietota Latvijā vai Turcijā attiecībā uz materiāliem, kas tiek izmantoti ražošanā, gadījumā, ja šāda atlīdzināšanas, atlaišanas vai nemaksāšanas kārtība tiek attiecināta, teorētiski vai faktiski, kad produkcija, kas iegūta no iepriekšminētajiem materiāliem, tiek izvesta un netiek attiecināta, kad tā tiek atgriezta iekšējai lietošanai šajā valstī.

3. Produkcijas, kurai izdots izcelsmes apstiprinājums, eksportētājam jābūt gatavam jebkurā brīdī, pēc muitas iestāžu pieprasījuma, iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kas apstiprina, ka nav saņemts atlīdzinājums attiecībā uz neizcelsmes materiāliem, kas izmantoti attiecīgās produkcijas ražošanā un ka visi muitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu, kas attiecināmi uz šādiem materiāliem ir faktiski nomaksāti.

4. 1. līdz 3. paragrāfa nosacījumi attiecas arī uz iepakojumu 8. (2) panta skaidrojumā, piederumiem, rezerves daļām un instrumentiem 9. panta skaidrojumā un komplektiem 10. panta skaidrojumā, ja tiem nav izcelsmes.

5. 1. līdz 4. paragrāfu nosacījumi attiecas tikai uz tāda veida materiāliem, uz kuriem šis Līgums attiecas. Turklāt, tas nenoliedz cenu kompensācijas sistēmas pielietojumu zemkopības produkcijai, kas tiek izmatota preču eksporta gadījumos saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

 

V NODAĻA

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

 

16. pants

Vispārīgie noteikumi

1. Latvijas izcelsmes produkcija šī Protokola izpratnē, importējot Turcijā, un Turcijas izcelsmes produkcija, importējot Latvijā, iegūst no šī Līguma iesniedzot:

  1. kustības sertifikātu EUR.1, kura paraugs dots III Pielikumā; vai
  2. (1) pantā aprakstītajos gadījumos, deklarāciju, kuras teksts dots IV. Pielikumā, ko iesniedz eksportētājs uz rēķina - faktūras, kravas pavadzīmes vai jebkura cita komerciāla dokumenta, kas aprakstaattiecīgo produkciju pietiekami detalizēti, lai to varētu identificēt (šeit un turpmāk saukta par ‘’deklarāciju uz rēķina - faktūras’’).

2. Neievērojot 1. paragrāfa nosacījumus, izcelsmes produkcija šī Protokola izpratnē 26. pantā aprakstītajos gadījumos iegūst no šī Līguma bez nepieciešamības iesniegt kādu no augstākminētajiem dokumentiem.

 

 

17. pants

EUR.1 kustības sertifikāta izsniegšanas kārtība

1. EUR.1 kustības sertifikātu jāizsniedz eksportētājas valsts muitas iestādēm, pamatojoties uz eksportētāja vai eksportētāja atbildībā esošā pilnvarotā pārstāvja iesniegumu rakstiskā formā.

2. Šim nolūkam eksportētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāaizpilda gan EUR.1 kustības sertifikāts, gan iesnieguma veidlapa, kuru paraugi doti III. Pielikumā. Šīm veidlapām jābūt aizpildītām turku, latviešu vai angļu valodā, saskaņā ar eksportējošās valsts nacionālās likumdošanas nosacījumiem. Ja tās tiek aizpildītas ar roku, tās jāaizpilda ar tinti un drukātiem burtiem. Produkcijas apraksts jādod šim nolūkam paredzētajā rūtiņā, neatstājot brīvu līniju. Ja aile nav pilnībā aizpildīta, zem apraksta pēdējās rindas jānovelk horizontāla svītra, svītrojot tukšo laukumu.

 

3. Eksportētājam, kurš ir griezies pēc EUR.1 sertifikāta izsniegšanas, jebkurā laikā, uz eksportētājas valsts muitas iestāžu pieprasījuma, kurās EUR.1 kustības sertifikāts tiek izsniegts, jābūt gatavam iesniegt visus atbilstošus dokumentus, kuri apliecinātu attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu, kā arī šī Protokola citu prasību izpildi.

4. Latvijas vai Turcijas muitas iestādes izsniedz kustības sertifikātu EUR.1 ja attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta kā Latvijas, Turcijas vai kādas no 4. pantā minēto valstu izcelsmes produkcija un izpilda citas šī Protokola prasības.

5. Izsniedzējas muitas iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai pārbaudītu produkcijas izcelsmes statusu un šī Protokola citu prasību izpildi. Šim nolūkam tām ir tiesības pieprasīt jebkurus pierādījumus un veikt jebkuru eksportētāja uzskaites inspekciju vai jebkādu citu pārbaudi, kuru tās uzskata par derīgu. Izsniedzējas muitas iestādes arī pārliecinās, ka 2. punktā minētās anketas tiks pienācīgi aizpildītas. Jo sevišķi tās pārbauda, vai ailes, kas domātas produkcijas aprakstam, tiks aizpildītas tā, lai izslēgtu jebkuru iespēju tās papildināt viltošanas nolūkos.

6. Kustības sertifikāta EUR.1 izdošanas datums uzrādīts sertifikāta ailē, kas paredzēta muitas iestāžu aizpildei.

7. EUR.1 kustības sertifikātu izsniedz muitas iestādes un tam jābūt pieejamam eksportētājam, tiklīdz notiek faktiskā eksportēšana vai tā ir nodrošināta.

 

 

18. pants

Pēc preču saņemšanas izsniegti EUR.1 kustības sertifikāti

1. Neievērojot 17.(7) panta nosacījumus, EUR.1 kustības sertifikāti var izņēmuma veidā tikt izsniegti pēc produkcijas eksporta, ja:

  1. tie vēl nav izsniegti eksportēšanas laikā kļūdu vai netīšas nolaidības vai īpašu apstākļu dēļ; vai
  2. muitas iestādēm tiek pierādīts, ka EUR.1 kustības sertifikāts ticis izsniegts, bet tehnisku iemeslu dēļ nav akceptēts importēšanai.

 

2. 1. paragrāfa izpildei eksportētājam šajā iesniegumā ir jāuzrāda produkcijas, uz kuru attiecas EUR.1 kustības sertifikāts, eksportēšanas vieta un datums un jānorāda savas prasības iemesli.

3. Muitas iestādes var izsniegt EUR.1. kustības sertifikātu pēc preču saņemšanas tikai pēc pārbaudes, ka eksportētāja iesniegumā sniegtā informācija saskan ar norādītajiem datiem.

4. Retrospektīvi izsniegtajiem EUR.1 kustības sertifikātiem jābūt apstiprinātiem ar vienu no sekojošām frāzēm:

‘’IZDOTS PĒC PREČU EKSPORTA’’

“SONRADAN VERŻLMŻŽTŻR”

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

5. 4. punktā minētajam apstiprinājumam jābūt ievietotam EUR.1 kustības sertifikāta ailē "Atzīmes".

 

 

19. pants

EUR.1 kustības sertfikātu dublikātu izsniegšana

1. EUR.1 kustības sertifikāta nozagšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā eksportētājs var griezties pie muitas iestādēm, kuras to izsniedza, pēc dublikāta, kuru sastāda uz to rīcībā esošo eksporta dokumentu pamata.

2. Šādā veidā izsniegtajam dublikātam jābūt apstiprinātam ar vienu no sekojošiem vārdiem:

"DUBLIKĀTS"

“ŻKŻNCŻ NÜSHADIR”

“DUPLICATE”

3. 2. punktā minētajam apstiprinājumam jābūt iekļautam EUR.1 kustības sertifikāta dublikāta ailē "Atzīmes".

 

4. Dublikāts, kuram jāsatur EUR.1 kustības sertifikāta oriģināla izsniegšanas datums, stājas spēkā no šī datuma.

 

 

20. pants

Kustības sertifikātu EUR.1 izdošana, pamatojoties uz izdotu

vai sastādītu iepriekš izcelsmes apstiprinājumu

Ja izcelsmes produkcija ir iesniegta kontrolei Latvijas vai Turcijas muitas iestādei, ir iespējams aizvietot oriģinālo izcelsmes apstiprinājumu ar vienu vai vairākiem kustības sertifikātiem EUR.1 ar mērķi nosūtīt visu vai daļu produkcijas citām muitas iestādēm Latvijā vai Turcijā. Aizvietojošais kustības serifikāts(i) EUR.1 tiek izsniegts muitas iestādē, kuras kontrolē atrodas attiecīgā produkcija.

 

21. pants

Deklarācijas uz rēķina - faktūras sastādīšanas nosacījumi

1. Deklarāciju uz rēķina - faktūras, kā minēts 16. (1) (b) pantā, var sastādīt:

  1. atzīts eksportētājs 22. panta izpratnē;
  2. jebkurš eksportētājs jebkuram sūtījumam, kas sastāv no viena vai vairākiem iepakojumiem, kas satur izcelsmes produkciju, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 6 000 ECU.

2. Deklarācija uz rēķina - faktūras var tikt sastādīta, ja attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta kā Latvijas, Turcijas vai 4. pantā uzskaitīto valstu izcelsmes produkcija un izpilda citas šī Protokola prasības.

3. Eksportētājam, kas sastāda deklarāciju uz rēķina - faktūras, jābūt gatavam jebkurā brīdī pēc eksportētājvalsts muitas iestāžu pieprasījuma iesniegt visus atbilstošos dokumentus, kas apstiprina attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu, kā arī citu šī Protokola prasību izpildi.

4. Eksportētājam jāsastāda deklarācija uz rēķina - faktūras, kuras piemērs dots IV Pielikumā, drukātā vai iespiestā uz rēķina - faktūras, kravas pavadzīmes, vai cita komerciāla dokumenta, lietojot vienu no lingvistiskajām versijām, kas minētas šajā Pielikumā, saskaņā ar eksportētājvalsts nacionālo likumdošanu. Deklarācija var tikt arī sastādīta rakstiski; šādā gadījumā tai jābūt rakstītai ar tinti un drukātiem burtiem.

5. Deklarācijām uz rēķina - faktūras jāsatur eksportētāja paraksts. Tomēr, atzītam eksportētājam, 22. panta izpratnē, nav jāparaksta šādu deklarāciju, nodrošinot, ka tas iesniedz eksportējošās valsts muitas iestādēm rakstisku apstiprinājumu, ka tas uzņemas pilnu atbildību par katru rēķinu - faktūru, kas identificē to kā parakstītāju.

6. Deklarācijas uz rēķina - faktūras var sastādīt eksportētājs kad produkcija, uz kuru tā attiecas, tiek eksportēta vai pēc tam uz nosacījuma, ka tā tiek iesniegat importējošās valsts muitas iestādēm ne vēlāk kā divus gadus pēc attiecīgo preču importa.

 

 

22. pants

Atzīts eksportētājs

1. Eksportētājvalsts muitas iestādes var pilnvarot jebkuru eksportētāju, kas veic regulārus šī Līguma produkcijas sūtījumus sastādīt deklarācijas uz rēķina - faktūras neievērojot attiecīgās produkcijas vērtību. Eksportētājam, kas vēlas veikt šādu pilnvarošanu, muitas iestādēs ir jāiesniedz produkcijas izcelsmes, kā arī citu dotā Protokola nosacījumu izpildes pierādījumus.

2. Muitas iestādes var garantēt atzīta eksportētāja statusu, uzstādot jebkuru nosacījumu, kuru tā uzskata par atbilstošu.

3. Muitas iestādes garantē atzītam eksportētājam muitas pilnvaras numuru, kas jāuzrāda deklarācijā uz rēķina - faktūras.

4. Muitas iestādes uzrauga atzītā eksportētāja pilnvarojuma izmantošanu.

5. Muitas iestādes var pārtraukt pilnvarojumu jebkurā brīdī. Tās to dara, ja atzītais eksportētājs vairs nenodrošina garantijas, kas minētas 1. paragrāfā, neizpilda nosacījumus, kas uzskaitīti 2. paragrāfā vai savādāk nekorekti izmanto pilnvarojumu.

 

 

 

23. pants

Izcelsmes apliecinājuma derīgums

1. Izcelsmes apliecinājums ir derīgs eksportējošā valstī četru mēnešus no izsniegšanas datuma un tas norādītajā periodā jāiesniedz importējošās valsts muitas iestādēm.

2. Izcelsmes apliecinājumi, kas ir iesniegti importētājas valsts muitas iestādēm pēc pēdējās 1. paragrāfā noteiktās dienas, var tikt akceptēti priekšrocību pielietošanas nolūkos, ja no šo dokumentu iesniegšanas līdz noteiktajam beigu datumam kavējums ir radies ārkārtēju iemeslu dēļ.

3. Citos nokavētas iesniegšanas gadījumos importējošās valsts muitas iestādes var akceptēt izcelsmes apliecinājumu, ja produkcija tiek tām iesniegta pirms norādītā beigu datuma.

 

24. pants

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

EUR.1 kustības sertifikāts jāiesniedz importējošās valsts muitas iestādēm saskaņā ar kārtību, kura tiek pielietota šajā valstī. Norādītās iestādes var pieprasīt EUR.1 kustības sertifikāta tulkojumu. Tās arī var prasīt pievienot importa deklarācijai importētāja paziņojumu, ka produkcija atbilst nosacījumiem, kuri tiek prasīti šī Līguma izpildei.

 

25. pants

Ievešana pa daļām

Ja pēc importētāja pieprasījuma un importējošās valsts muitas iestāžu noteiktajiem nosacījumiem izjaukta vai nesalikta produkcija, Harmonizētās Sistēmas 2.(a) vispārējo noteikumu, kas ietilpst nodaļās XVI un XVII, vai HS 7308 un 9406 pozīcijās, izpratnē, tiek ievesta pa daļām, tad šādas produkcijas vienots izcelsmes apliecinājums jāiesniedz muitas iestādēm, ievedot pirmo daļu.

 

 

26. pants

Izņēmumi formālajam izcelsmes apstiprinājumam

1. Produkcija, ko privātpersona sūta nelielā iepakojumā privātpersonai, vai kas sastāda daļu no ceļotāju personiskās bagāžas, tiek atzīti kā izcelsmes produkcija bez formāla izcelsmes apstiprinājuma, nodrošinot, ka šāda produkcija netiek importēta tirdzniecības nolūkos un ir deklarēta kā šī Protokola nosacījumu izpildoša un ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Gadījumā, ja produkcija ir nosūtīta pa pastu, šī deklarācija var tikt sastādīta uz muitas deklarācijas C2/CP3 vai uz papīra lapas, kas pievienota šim dokumentam.

2. Gadījuma rakstura imports, kas sastāv pamatā no saņēmēja vai ceļotāja vai to ģimenes locekļu personiskās lietošanas priekšmetiem netiek uzskatīts kā imports tirdzniecības nolūkos, ja tas ir acīmredzams no produkcijas dabas un daudzuma, ka nav komerciāla rakstura nodomu.

3. Turklāt, kopējā šādas produkcijas vērtība nedrīkst pārsniegt 500 ECU nelielu iepakojumu gadījumā vai 1 200 ECU gadījumā, ja šī produkcija veido ceļotāja personisko bagāžu.

 

27. pants

Papildus dokumenti

Dokumenti, kas minēti 17. (3) un 21. (3) pantos un kas tiek lietoti EUR.1 kustības sertifikāta vai rēķina - faktūras deklarācijā aprakstītās produkcijas apstiprināšanai, ka tā var tikt uzskatīta par Latvijas, Turcijas vai kādas no 4. pantā uzskaitīto valstu izcelsmes produkciju un ka tā izpilda šī Protokola prasības, var sastāvēt inter alia no sekojošiem:

 1. eksportētāja vai nacionālā piegādātāja veikto operāciju nolūkā iegūt attiecīgo produkciju tieša liecība, kas ir bijusi, piemēram, tā rēķinos vai iekšējā grāmatvedībā;
 2. dokumenti, kas apstiprina materiālu, kas izmantoti attiecīgās produkcijas ražošanā, izcelsmi un kurus izdevusi vai kuri ir sastādīti Latvijā vai Turcijā, kurā šie dokumenti ir lietoti saskaņā ar šīs Valsts nacionālo likumdošanu;
 3. dokumenti, kas apstiprina attiecīgās produkcijas ražošanā izmantotajiem materiāliem veikto apstrādi vai pārstrādi Latvijā vai Turcijā, kas izdoti vai sastādīti Latvijā vai Turcijā, kur šie dokumenti ir lietoti saskaņā ar šīs valsts nacionālo likumdošanu;
 4. EUR.1 kustības sertifikāta vai deklarācijas uz rēķina - faktūras, kas apstiprina materiālu, kas izmantoti attiecīgās produkcijas ražošanā, izcelsmi un kurus izdevusi vai kuri ir sastādīti Latvijas vai Turcijas Republikā vai kādā no 4.pantā minētajām valstīm, saskaņā ar šo Protokolu.

28. pants

Izcelsmes apstiprinājuma un papildus dokumentu uzglabāšana

1. Eksportētājam, kas iesniedz pieprasījumu EUR.1 kustības sertifikāta izsniegšanai, jāuzglabā 17. (3) pantā minētie dokumenti vismaz trīs gadus.

2. Eksportētājam, kas sastāda deklarāciju uz rēķina - faktūras, jāuzglabā šīs deklarācijas kopija un 21. (3) pantā minētie dokumenti vismaz trīs gadus.

3. Eksportētājas Valsts muitas iestādēm, kuras izdod EUR.1 kustības sertifikātu, jāuzglabā vismaz trīs gadus 17. (2) pantā minētā pieteikuma veidlapa.

4. Importētājas Valsts muitas iestādēm jāuzglabā vismaz trīs gadus tām iesniegtais EUR.1 kustības sertifikāts un deklarācija uz rēķina - faktūras.

 

 

29. pants

Nesakritības un formālas kļūdas

1. Nelielu nesakritību starp ziņām, kuras sniegtas izcelsmes apstiprinājumā un tām, kuras sniegtas muitas iestādēm iesniegtajos dokumentos ar nolūku veikt produkcijas importēšanas formalitātes, atklāšana nevar ipso facto padarīt izcelsmes apstiprinājumu par likumīgu spēku zaudējušu, ja ir pienācīgi pamatota šo dokumentu saistība ar piegādāto produkciju.

2. Acīmredzamas formālas kļūdas, tādas kā drukas kļūdas izcelsmes apstiprinājuma dokumentā, nevar būt par iemeslu šī dokumenta noraidīšanai, ja šīs kļūdas nav tādas, kuras rada šaubas par šajā dokumentā sniegto ziņu precizitāti.

 

 

 

30. pants

Ekijos (ECU) izteiktās summas

1. Eksportējošās valsts nacionālajā valūtā izteiktās summas, kuras ir ekvivalentas ekijos izteiktajām summām, jābūt fiksētām eksportējošā valstī un paziņotām importējošai valstij.

2. Ja summas pārsniedz atbilstošas summas, kuras fiksē importējošā valsts, pēdējai tās ir jāpieņem, ja rēķins par produkciju ir sastādīts eksportējošās valsts valūtā. Ja rēķins par produkciju ir sastādīts citas valsts, kas minēta 4.pantā, valūtā, importējošā valsts atzīst un pieņem attiecīgās valsts notificēto summu.

3. Summām, kuras tiek izmantotas jebkurā dotajā nacionālajā valūtā, jābūt ekvivalentām šajā nacionālajā valūtā summām, kuras izteiktas ekijos 1996. gada oktobra pirmajā darba dienā.

4. Ekijos izteiktās summas un to ekvivalenti nacionālajās Latvijas un Turcijas valūtās tiks pārskatītas Apvienotajā Komitejā pēc Latvijas vai Turcijas pieprasījuma. Veicot šo pārskatīšanu, Apvienotai Komitejai jānodrošina, lai nenotiktu jebkurā nacionālajā valūtā lietoto summu samazinājums un, bez tam, vēlama atiecīgo ierobežojumu darbības saglabāšana reālos termiņos. Šim mērķim tā var nolemt mainīt ekijos izteiktās summas.

 

VI NODAĻA

ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS NOSACĪJUMI

31. pants

Savstarpējā sadarbība

1. Latvijas un Turcijas muitas iestādes nodrošina viena otru ar zīmogu, kurus lieto to muitas iestādes EUR.1 sertifikātu izsniegšanai, paraugiem. Turklāt tās nodrošinās viena otru ar muitas iestāžu adresēm, kuras atbildīgas par EUR.1 kustības sertifikātu izsniegšanu vai šo sertifikātu un deklarāciju uz rēķina - faktūras apstiprināšanu.

2. Nolūkā nodrošināt šī Protokola pareizu pielietošanu, Latvija un Turcija palīdzēs viena otrai, ar kompetentu muitas administrāciju palīdzību, EUR.1 kustības sertifikātu un deklarāciju uz rēķina - faktūras autentiskuma un tajos uzrādītās informācijas pareizības pārbaudē.

 

32. pants

Izcelsmes apstiprinājuma pārbaude

1. Sekojoša izcelsmes apstiprinājuma pārbaude ir jāveic izlases kārtībā vai jebkurā brīdī, kad importējošās valsts muitas iestādēm ir pamats apšaubīt šo dokumentu autentiskumu, attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu vai šī Protokola citu prasību izpildi.

2. 1. punkta nosacījumu izpildes nolūkā importējošās valsts muitas iestādēm jāatgriež EUR.1 kustības sertifikāts un rēķins - faktūra, ja tas ir iesniegts, deklarācija vai šo dokumentu kopijas eksportējošās valsts muitas iestādēm, paziņojot, kur tas ir nepieciešams, izmeklēšanas iemeslus pēc būtības vai formas. Tās, sekojošās pārbaudes pieprasījuma atbalstam, nosūtīs visus dokumentus un informāciju, kas ir iegūta, domājot, ka informācija, kas norādīta uz izcelsmes apstiprinājuma, ir nepareiza.

3 . Pārbaude jāveic eksportējošās valsts muitas iestādēm. Šim nolūkam tām jābūt tiesīgām pieprasīt jebkādas liecības un veikt jebkādu eksportētāja uzskaites inspekciju vai jebkādu citu pārbaudi, kuru tā uzskata par pieņemamu.

4. Ja importējošās valsts muitas iestādes nolemj pārtraukt priekšrocību režīmu attiecīgajai produkcijai, kamēr tiek gaidīti pārbaudes rezultāti, tām jāpiedāvā izsniegt produkciju importētājam, pakļaujot to drošības pasākumiem, kuri atzīti par nepieciešamiem.

5. Muitas iestādes. kuras pieprasa pārbaudi, jāinformē par šīs parbaudes rezultātiem cik ātri vien iespējams. Šiem rezultātiem skaidri jānorāda, vai dokumenti ir autentiski un vai attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta par Latvijas, Turcijas vai citas valsts, kas minēta 4.pantā, izcelsmes produkciju un vai tā izpilda šī Protokola citas prasības.

6. Ja pamatotu šabu gadījumos netiek saņemta atbilde desmit mēnešu laikā vai ja šī atbilde nesatur pietiekošu informāciju, lai noteiktu apšaubāmā dokumenta autentiskumu, pieprasījumu veikušās muitas iestādes atsakās sniegt muitas atvieglojumus, izņemot ārkārtējus apstākļus.

 

 

33. pants

Strīdu izšķiršana

Ja rodas strīdi attiecībā uz 32. panta pārbaudes procedūrām. kuri nevar tikt izšķirti starp muitas iestādēm, kuras pieprasa pārbaudi, un muitas iestādēm, kuras ir atbildīgas par pārbaudes veikšanu, vai, ja tās paceļ jautājumu par šī Protokola interpretāciju, tiem jābūt iesniegtiem Apvienotajai Komitejai izskatīšanai.

Visos gadījumos strīdu starp importētāju un importējošās valsts muitas iestādēm izšķiršana notiks pēc šīs valsts likumdošanas.

 

34. pants

Sodi

Sodus jāuzliek jebkurām personām, kuras sastādīja vai lika sastādīt dokumentu, kurš satur neprecīzu informāciju ar mērķi iegūt privileģētu attieksmi pret attiecīgo produkciju.

 

 

35. pants

Brīvās zonas

1. Latvijai un Turcijai jāsper visi nepieciešamie soļi, lai nodrošinātu, ka produkcija, kuru aptver izcelsmes apstiprinājums, un kuru transportējot izmanto brīvo zonu, kas atrodas to teritorijā, netiek aizstāta ar citām precēm un, ka tā netiks pakļauta kaut kādai darbībai, izņemot normālas operācijas, lai pasargātu to no bojāšanās.

2. Izņēmumu no 1. punkta nosacījumiem nolūkos, kad Latvijas vai Turcijas izcelsmes produkcija, kura nodrošināta ar izcelsmes apstiprinājumu, tiek importēta brīvajā zonā un tur pakļauta apstrādei vai pārstrādei, attiecīgajām iestādēm pēc eksportētāja pieprasījuma jāizsniedz jauns EUR.1 sertifikāts, ja veiktā apstrāde vai pārstrāde ir atbilstoša šī Protokola nosacījumiem.

 

 

 

VII NODAĻA

NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

 

36. pants

Muitas apakškomiteja

Muitas apakškomiteja tiks izveidota Apvienotās Komitejas struktūrā, tai uzticot risināt muitas un izcelsmes jautājumus, lai palīdzētu Apvienotajai Komitejai pildīt tās pienākumus un nodrošinātu pastāvīgu informācijas apmaiņu un konsultēšanos starp ekspertiem.

Apakškomiteja sastāvēs no abu Pušu ekspertiem, kuri ir atbildīgi par muitas un izcelsmes jautājumiem.

 

37. pants

Pielikumi

Šī Protokola pielikumi veido tā neatņemamu sastāvdaļu.

 

38. pants

Protokola grozījumi

Apvienotā komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumu par dotā Protokola grozījumiem.

 

KOPĪGA DEKLARĀCIJA PAR PROTOKOLU C

 

 

Ņemot vērā EK Lēmumu No.1/95 par Turcijas Asociācijas Padomi Muitas Ūnijas Jautājumos un Latvijas un Eiropas Kopienu Līgumu par Brīvo Tirdzniecību un ar Tirdzniecību Saistītiem Jautājumiem;

Apzinoties, ka paplašināta kumulācijas sistēma dos iespēju izmatot materiālus, kuru izcelsmes valstis ir Turcija, Latvija, EK, Polija, Ungārija, Čehijas Republika, Slovākijas Republika, Bulgārija, Rumānija, Lietuva, Igaunija, Slovēnija, Islande, Norvēģija vai Šveice, lai veicinātu tirdzniecību, novērstu iespējamās novirzes tirdzniecībā un uzlabotu attiecīgo tirdzniecības shēmu funkcionēšanu starp šīm valstīm;

Puses šajā deklarācijā paziņo, ka attiecīgie Protokola C noteikumi, kas skar EK, Poliju, Ungāriju, Čehijas Republiku, Slovākijas Republiku, Bulgāriju, Rumāniju, Lietuvu, Igauniju, Slovēniju, Islandi, Norvēģiju vai Šveici ir jāpiemēro pēc līgumu slēgšanas starp Latviju un Turciju vai pēc jau pastāvošo līgumu grozīšanas starp šīm valstīm, Latvijai un Turcijai savstarpēji apmainoties ar notām par to pielietošanu. Tirdzniecībā ir attiecīgi jāņem vērā Muitas Ūniju starp Turciju un EK. Turcijai ir jāinformē Latvijas puse par attiecību attīstību starp Turciju un EK šajā jautājumā.

 

I PIELIKUMS

Ievadpiezīmes tabulai II Pielikumā

 

1. piezīme:

Tabulā doti nepieciešamie nosacījumi visai produkcijai, lai tā tiktu uzskatīta par pietiekami apstrādātu vai pārstrādātu šī Protokola 6. panta izpratnē.

 

2. piezīme:

2.1. Saraksta pirmās divas kolonnas apraksta iegūto produkciju. Pirmā kolonna sniedz pozīcijas numuru vai grupas numuru, kurus izmanto harmonizētajā sistēmā, un otrā kolonna sniedz preču aprakstu, kuru izmanto šajā sistēmā atbilstošajai pozīcijai vai grupai. Katram ierakstam pirmajās divās kolonnās 3. vai 4. kolonnās ir norādīts noteikums. Dažos gadījumos, kur ierakstu pirmajā kolonnā ievada "ex", tas norāda, ka 3. vai 4. kolonnu noteikumi attiecas tikai uz to pozīcijas daļu, kura aprakstīta 2. kolonnā.

2.2. Kur vairāki pozīciju numuri tiek grupēti kopā 1. kolonnā vai tiek dots grupas numurs un produkcijas apraksts 2. kolonnā tāpat dots vispārīgos jēdzienos, kopīgie noteikumi 3. vai 4. kolonnās attiecas uz visu produkciju, kura pēc harmonizētās sistēmas tiek klasificēta šīs grupas pozīcijās vai jebkurā pozīcijā, kura grupēta kopā 1. kolonnā.

2.3. Ja sarakstā ir atšķirīgi noteikumi attiecībā uz dažādu produkciju vienā pozīcijā, katra atkāpe satur aprakstu tai pozīcijas daļai, kurai atbilst blakus esošie 3. vai 4. kolonnas noteikums.

2.4. Ja ierakstam pirmajās divās kolonnās noteikumi ir aprakstīti gan 3. gan 4. kolonnās, eksportētājs var izvēlēties, kā alternatīvu, pielietot vienu vai otru noteikumu. Ja 4. kolonnā nav doti izcelsmes noteikumi, jāpielieto 3. kolonnā dotie noteikumi.

3. piezīme:

3.1. Šī Protokola 6. (1) panta noteikumi attiecībā uz produkciju, kas ir ieguvusi izcelsmes statusu un kura tiek izmantota citas produkcijas iegūšanā, jāpielieto neatkarīgi no tā vai šis statuss iegūts rūpnīcā, kurā šī produkcija tiek izmantota vai arī citā rūpnīcā Latvijā vai Turcijā.

Piemērs:

8407. pozīcijas dzinējs, kuram noteikums nosaka, ka neizcelsmes materiālu, kuri var tikt iestrādāti, vērtība nedrīkst pārsniegt 40% no ex works cenas, ir izgatavots no 7224. pozīcijas "citiem tērauda sakausējumiem, kuri rupji apstrādāti ar kalšanu".

Ja šis kalums ir kalts Turcijā no neizcelsmes stieņiem, tad kalums jau ir ieguvis izcelsmi, izmantojot ex7224. pozīcijas noteikumu sarakstā. Tas kā izcelsmes produkts var tikt ieskaitīts dzinēja vērtības aprēķinā neatkarīgi no tā, vai tas ir ražots tajā pašā vai citā rūpnīcā. Neizcelsmes stieņu vērtība tādējādi netiek ņemta vērtā, kad tiek saskaitīta izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība.

3.2. Noteikumi sarakstā attēlo minimālo apstrādes vai pārstrādes apjomu, kas nepieciešams un lielāka apjoma apstrādes vai pārstrādes veikšana arī piešķir izcelsmes statusu; attiecīgi pretēji - mazāka apjoma apstrādes vai pārstrādes veikšana nevar nodrošināt izcelsmes statusu. Tādējādi, ja noteikumi nodrošina, ka neizcelsmes materiāli noteiktā ražošanas stadijā var tikt izmantoti, šādu materiālu izmantošana agrākā ražošanas stadijā ir atļauta, bet vēlākā - nē.

3.3. Neievērojot 3.2. punkta nosacījumus, kur teikts, ka ‘’jebkuras nodaļas materiāli’’ var tikt izmantoti, tās pašas nodaļas kā prece materiāli arī var tikt izmantoti, tomēr pakļaujot tos specifiskiem ierobežojumiem, kuri var būt šajos noteikumos. Tomēr teksts ‘’ražošana no jebkuras nodaļas materiāliem, ieskaitot citus materiālus no nodaļas Nr. ... ‘’ nozīmē, ka tikt izmantoti tikai materiāli, kas klasificēti tajā pašā nodaļā, kurā klasificēta prece ar citu aprakstu kā tai precei, kas dota 2 kolonnā.

3.4. Kad noteikums sarakstā nosaka, ka produkcija var tikt ražota no vairāk nekā viena materiāla, tas nozīmē, ka jebkurš viens vai vairāki materiāli var tikt izmantoti. Netiek prasīts, lai tiktu izmantoti visi.

Piemērs:

Noteikums audumu pozīciju 5208 līdz 5212 ražošanai nosaka, ka var tikt izmantotas dabīgās šķiedras un var tikt izmantoti, citu materiālu starpā, ķīmiskie materiāli. Tas nenozīmē, ka abiem jābūt izmantotiem; var tikt izmantoti viens vai otrs, vai a bi kopā.

3.5. Kad noteikums sarakstā nosaka, ka produkcijai jābūt ražotai no noteikta materiāla, nosacījums, saprotams, nenoliedz citu materiālu izmantošanu, kuri

nevar izpildīt noteikumu tiem piemītošas dabas dēļ (skat. arī piezīmi 6.2. attiecībā uz tekstilu).

Piemērs:

1904. pozīcijas gatavo pārtikas produktu noteikums, kurš īpaši izslēdz labības vai tās atvasinājumu izmantošanu, neliedz izmantot minerālos sāļus, ķimikālijas vai citus papildinājumus, kuri netiek iegūti no labības.

Tomēr, tas neattiecas uz produkciju, kas var tikt ražoti no līdzīgas dabas materiāla agrākā ražošanas stadijā, jo nevar tikt ražoti no šī sarakstā minētā materiāla.

Piemērs:

Gadījumā, kad izstrādājums ir izgatavots no neaustajiem materiāliem (62.grupa), ja tiek pieļauta tikai neizcelsmes dzijas izmantošana šai izstrādājumu klasei, nav iespējams sākt ar neausto audumu pat tad, ja neaustie audumi nevar normāli tikt izgatavoti no dzijas. Šādos gadījumos, sākuma materiāls varētu būt stadijā pirms dzijas - tas ir, šķiedras stadijā.

3.6. Ja saraksta noteikumā neizcelsmes materiālu, kuri var tikt izmantoti, maksimālajai vērtībai tiek doti divi vai vairāki procentu rādītāji, tad šie procentu rādītāji nevar tikt saskaitīti kopā. Visu izmantoto neizcelsmes materiālu maksimālā vērtība nekad nedrīkst pārsniegt augstāko no dotajiem procentu rādītājiem. Bez tam, individuālie procentu rādītāji nedrīkst tikt pārsniegti attiecībā uz noteiktajiem materiāliem, uz kuriem tie attiecas.

4. piezīme:

4.1. Jēdziens "dabīgās šķiedras" sarakstā tiek lietots attiecībā uz šķiedrām, izņemot mākslīgās vai sintētiskās šķiedras, un ir ierobežots stadijā pirms vērpšanas, un, ja nav noteikts citādi, jēdziens "dabīgās šķiedras" iekļauj sevī šķiedras, kuras ir kārstas, ķemmētas vai citādi pārstrādātas, bet nevērptas.

4.2. Jēdziens "dabīgās šķiedras" aptver 0503. pozīcijas zirgu astrus, 5002. un 5003. pozīciju zīdu, kā arī 5101. līdz 5105. pozīciju vilnas šķiedru, smalkus vai rupjus dzīvnieku matus, 5201. līdz 5203. pozīciju kokvilnas šķiedras un citas 5301. līdz 5305. pozīciju augu šķiedras.

4.3. Jēdzieni "tekstila pulpa", "ķīmiskie materiāli" un "papīra ražošanas materiāli" tiek lietoti sarakstā, lai aprakstītu materiālus, kuri nav klasificēti 50. līdz 63. grupās, un kuri var tikt izmantoti mākslīgo, sintētisko vai papīra šķiedru, vai dziju ražošanai.

4.4. Jēdziens "mākslīgā štāpeļšķiedra" tiek lietots attiecībā uz 5501. līdz 5507. pozīciju sintētisko vai mākslīgo pavedienu auklu, štāpēļšķiedrām vai atkritumiem.

5. piezīme:

5.1. Gadījumā, ja produkcija ir klasificēta pozīcijās, uz kurām šinī piezīmē ir izdarīta atsauce, tad saraksta 3.kolonnā noteiktie nosacījumi netiek attiecināti uz jebkuru tekstila pamatmateriālu, kurš izmantots tās ražošanā un, kopā ņemot, sastāda 10% vai mazāk no izmantoto tekstila pamatmateriālu svara (bet zemāk skatīt arī 5.3. un 5.4. piezīmes).

5.2. Tomēr, šis pieļāvums var tikt attiecināts tikai uz jaukto produkciju, kura izgatavota no diviem vai vairākiem tekstila pamatmateriāliem.

Sekojošie ir tekstila pamatmateriāli:

- zīds,

- vilna

- rupjie dzīvnieku mati,

- smalkie dzīvnieku mati,

- zirgu astri,

- kokvilna,

- papīra ražošanas materiāli un papīrs,

- lini,

- kaņepāji,

- džuta un citu tekstila plūksnu šķiedras,

- sizāls un citas Agave dzimtas tekstila šķiedras,

- kokosriekstu, abakas, rāmijas un citu tekstilaugu šķiedras,

- sintētiskie pavedieni,

- mākslīgie pavedieni,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poliestera,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poliamīda,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poliakrilonitrila,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poliamīda,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no politetrafluoroetilēna,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no polifenilēna sulfīda,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no polivinilhlorīda,

- citas sintētiskās štāpeļšķiedras,

- mākslīgās štāpeļšķiedras no viskozes,

- citas mākslīgās štāpeļšķiedras

- no poliuretāna izgatavota šķiedra (dzija), pārklāta ar elastīgu poliestera kārtu, gluda vai reljefa,

- no poliuretāna izgatavota šķiedra, pārklāta ar elastīgu poliestera kārtu, gluda vai reljefa,

- nodaļas Nr.5605 (metalizētā šķiedra) produkti, kurā ir alumīnija sloksnes, kas sastāv no alumīnija folijas serdes vai plastmasas plēves serdes, pārklātas ar alumīnija pulveri vai nepārklātas, platumā, kas nepārsniedz 5 mm, saspiestas ar caurspīdīgu vai krāsainu lipīgu materiālu starp plastmasas plēves divām kārtām,

- citi nodaļas 5605 produkti.

Piemērs:

5205. pozīcijas dzija, kura izgatavota no 5203. pozīcijas kokvilnas šķiedras un 5506. pozīcijas sintētiskās štāpeļšķiedras, ir jauktā dzija. Tādējādi, neizcelsmes sintētiskā štāpeļšķiedra, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas), var tikt izmantota līdz 10% no dzijas svara.

Piemērs:

5112. pozīcijas vilnas audums, kurš izgatavots no 5107. pozīcijas vilnas dzijas un 5509. pozīcijas sintētiskās štāpeļšķiedras dzijas, ir jauktais audums. Tādējādi, sintētiskā dzija, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas), vai vilnas dzija, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no nekārstajām vai neķemmētajām un citādi vērpšanai nesagatavotām dabīgajām šķiedrām), vai šo divu kombinācija drīkst sastādīt līdz 10% no auduma svara.

 

Piemērs:

5802. pozīcijas cauršūtie tekstila audumi, kuri izgatavoti no 5205. pozīcijas kokvilnas dzijas un 5210. pozīcijas kokvilnas auduma, ir jaukta produkcija tikai tad, ja pats kokvilnas audums ir jaukts audums, kurš ir izgatavots no dzijām, kuras klasificētas divās atsevišķās pozīcijās vai, ja izmantotās kokvilnas dzijas pašas ir jauktas.

Piemērs:

Ja attiecīgais cauršūtais tekstila audums bija izgatavots no 5205. pozīcijas kokvilnas dzijas un 5407. pozīcijas sintētiskā auduma, tad, saprotams, izmantotās dzijas ir divi atsevišķi tekstila pamatmateriāli, un cauršūtais tekstila audums, attiecīgi, ir jaukta produkcija.

Piemērs:

Tepiķis ar pušķiem, kuri izgatavoti gan no mākslīgās dzijas, gan kokvilnas dzijas, un ar džutas pamatni, ir jaukta produkcija, jo tiek izmantoti trīs tekstila pamatmateriāli. Tādējādi, jebkuri neizcelsmes materiāli var tikt izmantoti ražošanas stadijā, kas ir vēlāka, kā noteikumi atļauj, nodrošinot, ka to galīgais svars, kopā ņemot, nepārsniedz 10% no paklāja tekstila materiālu svara. Tādējādi abi, džutas pamatne un/vai mākslīgās dzijas, varētu tikt importēti ražošanas stadijā, kura nodrošina, ka tiek sasniegti svara nosacījumi.

5.3. Gadījumā, ja audumā iestrādāta "grodota vai negrodota dzija, kura izgatavota no poliuretāna segmentiem ar poliestera lokaniem segmentiem", šis pieļāvums sastāda 20% no visas dzijas.

5.4. Gadījumā, ja audumi, kuri satur lentu ar alumīnija folijas serdeni vai plastikāta plēves serdeni ar vai bez alumīnija pulvera seguma, kuru platums nepārsniedz 5 mm, kuras no abas puses iespiestas starp divām plastikāta plēvēm, šis pieļāvums sastāda 30% attiecībā uz šo lentu.

6. piezīme

6.1. Kas attiecas uz tekstila produkciju, kas sarakstā atzīmēta ar atzīmi, kas norāda uz zemteksta piezīmi, tad var tikt izmantoti arī tekstila materiāli, izņemot oderes un starplikas, kas neatbilst šī saraksta 3. kolonnas noteikumiem attiecīgajai gatavajai produkcijai, ar priekšnosacījumu, ka tie tiek klasificēti citā pozīcijā, nekā produkcija, un, ka to vērtība nepārsniedz 8% no produkcijas ex works cenas.

 

6.2. Materiāli, kuri netiek klasificēti 50. līdz 63. grupās, var tikt brīvi izmantoti, ja tie satur vai nesatur tekstilu.

Piemērs:

Ja noteikums sarakstā nodrošina, ka noteiktam tekstila priekšmetam, piem. biksēm, jāizmanto dzija, tas neliedz izmantot metāla priekšmetus, piem. pogas, jo pogas netiek klasificētas 50. līdz 63. grupās. Tāda paša iemesla dēļ tas neliedz izmantot rāvējslēdzējus pat tad, ja šie rāvējslēdzēji parasti satur tekstilu.

6.3. Ja procentuālie noteikumi tiek pielietoti, materiālu, kas nav iekļauti 50 līdz 63. nodaļā, vērtībai ir jābūt ņemtai vērā, kad tiek saskaitīta iestrādāto neizcelsmes materiālu vērtība.

7. piezīme

7.1. Nodaļu Nr. ex 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 nolūkiem, ‘’specifiski procesi’’ ir sekojošie:

(a) vakuuma destilēšana;

(b) redestilēšana ar pārtvaicēšanu; (1)

(c) krekings;

(d) reformēšana;

(e) izvilkšana ar atsevišķu šķīdinātāju palīdzību;

(f) process, kas satur visas sekojošās operācijas: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrītu; neitralizācija ar sārmu aģentiem; dekolorizācija un attīrīšana ar dabiski aktīvu zemi, aktivizētu zemi, aktivizētu kokogli vai boksītu;

(g) polimerizācija;

(h) kodināšana;

(i) izomerizācija.

7.2. Nodaļu Nr. 2710, 2711 un 2712 nolūkiem ‘’specifiski procesi’’ ir:

 

(a) vakuuma destilēšana;

(b) redestilēšana ar pārtvaicēšanu;

(c) krekings;

(d) reformēšana;

(e) izvilkšana ar atsevišķu šķīdinātāju palīdzību;

(f) process, kas satur visas sekojošās operācijas: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrītu; neitralizācija ar sārmu aģentiem; dekolorizācija un attīrīšana ar dabiski aktīvu zemi, aktivizētu zemi, aktivizētu kokogli vai boksītu;

(g) polimerizācija;

(h) kodināšana;

(ij) izomerizācija;

(k) attiecībā uz smagajām eļļām, kas aprakstītas tikai nodaļā Nr, ex 2710, desulfurizācija ar ūdeņradi, kā rezultātā apstrādātie produkti zaudē vismaz 85 % sēra satura (metode ASTM D 1266-59 T);

(l) attiecībā uz precēm, kas aprakstītas tikai 2710 nodaļā - deparafēšana ar kādu procesu, citu kā filtrēšana;

(m) attiecībā uz smagajām eļļām, kas aprakstītas tikai nodaļā Nr, ex 2710, darbība ar ūdeņradi zem spiediena vairāk kā 20 bāri pie temperatūras vairāk kā 250 gr.C, pielietojot katalizatorus, citus kā tos, kas izraisa desulfurizāciju, ja ūdeņradis veido aktīvu elementu ķīmiskajā reakcijā. Turpmāka darbība ar ūdeņradi uz mitrinošajām eļļām ar nolūku, īpaši, uzlabot krāsu vai stabilitāti (noturību), tomēr netiek uzskatīta par specifisku procesu.

(n) attiecībā uz smago šķidro kurināmo, kas ietilpst tikai nodaļā ex 2710, atmosfēriskā destilēšana, ar nosacījumu, ka mazāk nekā 30 % no šiem produktiem pārtvaicējas apjomā, ieskaitot zudumus, 300 grādos pēc ASTM D 86 metodes;

 

(o) attiecībā uz smagajām eļļām, izņemot vieglo dīzeļdegvielu un smago/šķidro kurināmo, kuras ietilpst tikai nodaļā ex 2710, apstrāde ar augstfrekvences elektrisko attīrīšanu-izvadīšanu.

7.3. Nodaļu Nr. 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403, vienkāršas operācijas kā tīrīšana, atsālīšana, ūdens izdalīšana, filtrēšana, iekrāsošana, apzīmēšana, sēra satura iegūšana sajaukšanas ar dažādiem sēra saturošiem materiāliem rezultātā, jebkura šo operāciju kombinācija vai līdzīgas operācijas nepiešķir izcelsmi.

 

 

C PROTOKOLA II PIELIKUMS

APSTRĀDES VAI PĀRSTRĀDES OPERĀCIJU SARAKSTS, KAS VEICAMS AR NEIZCELSMES MATERIĀLIEM, LAI RAŽOTĀ PRODUKCIJA VARĒTU IEGŪT IZCELSMES STATUSU

 

 

Preces, kas minētas sarakstā, var arī nebūt iekļautas Līgumā.

Tāpēc ir nepieciešams tās saskaņot ar otru Līgumslēdzējas Pusi.

 

HS

pozīcija

Preces apraksts

Ar neizcelsmes materiāliem veiktā apstrāde

vai pārstrāde, lai tie iegūtu izcelsmes statusu

(1)

(2)

(3)

vai (4)

01 grupa

Mājlopi (dzīvi)

Visiem dzīvniekiem 1. grupā pilnībā jābūt izcelsmei

 

02 grupa

Gaļas un ēdami gaļas subprodukti

Ražošana, kurā visi 1. un 2. grupas materiāli iegūti pilnībā

 

03 grupa

Zivis un vēžveidīgie, moluski un citi ūdens bezmugurkaulnieki

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 3. grupas materiāliem ir izcelsme

 

ex 04 grupa

Lauksaimniecības produkti; putnu olas, dabiskais medus, ēdamie dzīvnieku valstības produkti, kas nav citās pozīcijās minēti vai klasificēti, izņemot:

Ražošana, kurā visi no 4. grupas lietotie materiāli iegūti pilnībā

 

0403

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, jogurts, kefīrs un pārējie fermentētie un acidificētie piena veidi un krējums, neatkarīgi no tā vai ir vai nav koncentrēts vai pievienots papildus cukurs vai citas saldinātājvielas vai aromatizētājvielas, vai kam pievienoti augļi, rieksti vai kakao

Ražošana, kurā:

- visiem 4. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme;

- visām 2009 preču pozīcijas sulām (izņemot ananāsu, citronu un greipfrūtu) jābūt izcelsmei;

- visu 17. grupā izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

ex 05 grupa

Produkti ar dzīvnieku valstības izcelsmi, kas nav citās grupās klasificēti vai iekļauti, izņemot:

 

Ražošana, kurā visiem 5. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 0502

Pārstrādāti cūku un kuiļu sari

Saru tīrīšana, dezinficēšana, šķirošana, izstiepšana

 

06 grupa

Dzīvi koki un citi stādi; sīpoli, saknes u.t.l.; grieztas puķes [ziedi], dekoratīvi zaļumi

Ražošana, kurā:

- visiem 6. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

07 grupa

Ēdami dārzeņi, saknes un bumbuļaugi

Ražošana, kurā visiem 7. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

08 grupa

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu un meloņu mizas

Ražošana, kurā:

- visiem augļiem un riekstiem jau ir izcelsme;

- visu izmantoto 17. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex works cenas.

 

ex 09

grupa

Kafija, tēja, matē un garšvielas, izņemot:

Ražošana, kurā visiem 9. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

0901

Kafija ar vai bez kofeīna, grauzdēta vai negrauzdēta, kafijas čaumalas, kafijas aizvietotāji, kam jebkurā daudzumā kafija ir viena no sastāvdaļām

Ražošana no jebkuras citas grupas materiāliem

 

0902

Tēja ar vai bez garšas uzlabojumiem vai piedevām

Ražošana no jebkuras citas grupas materiāliem

 

ex 0910

Garšvielu maisījumi

Ražošana no jebkuras citas grupas materiāliem

 

10. grupa

Graudi

Ražošana, kurā visiem 10. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 11. grupa

Miltrūpniecības produkcija: cietes, iesals, inulīns, kviešu glutēns, izņemot:

Ražošana, kurā visiem graudiem, ēdamiem dārzeņiem, saknēm un citiem 0714 grupas augiem vai lietotajiem augļiem jau ir izcelsme

 

ex 1106

Milti, putraimi, pūderi, gatavoti no izžāvētām pupiņām un citiem pākstaugiem no 0713 grupas

0708 grupas dārzeņu malšana un izžāvēšana

 

12. grupa

Eļļas sēklas, eļļveidīgie augļi, dažādi graudi, sēklas, augļi, industriāli vai medicīniski izmantojami augi, salmi un lopbarība

Ražošana, kurā visiem 12. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

1301

Laks, dabiskas gumijas, sveķi, gumijas sveķi, oleo- sveķi (piem.,balzāms)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no 1301 grupas izmantoto materiālu produkcijas ex works cenas

 

1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni; pektināti un pektāti; agars un līmes un citi augu izcelsmes sabiezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti:

  
 

- Augu līme un sabiezinātāji, pārveidoti

Ražošana no nepārveidotas augu līmes un sabiezinātājiem

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

 

14. grupa

Augu izcelsmes materiāli, augu un dārzeņu produkti, kas nav citur klasificēti

Ražošana, kurā visiem 14. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 15. grupa

Dzīvnieku vai augu izcelsmes tauki un eļļas un to blakusprodukti, pārstrādāti ēdami tauki, dzīvnieku vai augu izcelsmes vaski, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

1501

Cūku tauki(ieskaitot lardu), putnu gaļas tauki, kas nav klasificēti 0209 vai 1503 grupās

  
 

- Tauki no kauliem vai atliekām

Ražošana no jebkuras citas pozīcijas, izņemot 0203, 0206, 0207 vai 0506 pozīcijas kauliem

 
 

- pārējie

Ražošana no gaļas vai ēdamiem subproduktiem no cūkām, kas klasificēti 0203 vai 0206, vai no gaļas, vai ēdamiem gaļas subproduktiem no putnu gaļas pozīcijas 0207

 

1502

Liellopu tauki, tauki no aitām un kazām, kas nav klasificēti 1503. grupā

  
 

- kaulu vai atkritumu tauki

Ražošana no jebkuras citas grupas materiāliem, izņemot materiālus no 0201, 0202, 0204 vai 0206 grupas vai kauliem no 0506 grupas

 
 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem 2., 3. grupas materiāliem jau ir izcelsme

 

1504

Nerafinēti vai rafinēti, bet bez pārmaiņām to ķīmiskajā sastāvā, zivju un jūras zīdītāju tauki un eļļa, kā arī to frakcijas:

  
 

- cietās frakcijas

Ražošana no visu pozīciju materiāliem, ieskaitot citus 1504 preču pozīcijas materiālus

 
 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem 2. un 3. grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

1505

Rafinēts lanolīns

Ražošana no nepārstrādātas vilnas taukiem no 1505 pozīcijas

 

1506

Citi dzīvnieku izcelsmes tauki, eļļas un to frakcijas, rafinēti vai nerafinēti, bez ķīmiskas modifikācijas

  
 

- cietās frakcijas

Ražošana no jebkuriem citu pozīciju materiāliem, ieskaitot citus materiālus no 1506 pozīcijas

 
 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem 2. grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

1507-1515

Augu eļļas un to frakcijas:

  
 

- sojas, zemes riekstu, palmas, kopras, palm-riekstu, babassu, tunga un oitišas eļļas, miršu vasks un Japānas vasks, jojoba eļļas frakcijas, eļļas tehniskām un industriālām vajadzībām, eļļas visām citām vajadzībām, kas neder pārtikai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija

 
 

- cietās frakcijas, izņemot jojoba eļļu

Ražošana no citiem materiāliem no 1507 līdz 1515 pozīcijas

 
 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

1516

Pilnīgi vai daļēji hidrogenizēti, pāresterizēti, reesterificēti vai elaidinizēti, nerafinēti vai rafinēti, bet tālākai apstrādei nepakļauti dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas

Ražošana, kurā:

- visiem 2. grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme;

- visiem augu izcelsmes materiāliem jābūt izcelsmei, bet var arī izmantot 1507, 1508, 1511 un 1513 grupas materiālus

 

1517

Margarīns, ēdami maisījumi, gatavoti no dzīvnieku vai augu izcelsmes taukiem vai eļļām vai no dažādu tauku vai eļļu frakcijām no šīs nodaļas, tikai neēdami tauki vai eļļas vai to frakcijas no 1516 pozīcijas

Ražošana, kurā:

- visiem 2.,4. grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme;

- visiem augu izcelsmes materiāliem jau ir izcelsme, var arī izmantot 1507, 1508, 1511 un 1513 grupas materiālus

 

16. grupa

Produkcija no gaļas, kuras izcelsme ir zivis un vēžveidīgie, moluski un citi ūdens bezmugurkaulnieki

Ražošana, kurā visi 1. grupas dzīvnieki tiek izmantoti, arī visiem 3. grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 17. grupa

Cukurs un cukura konfektes, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 1701

Cukurniedru vai biešu cukurs, ķīmiski tīra saharoze, cietā veidā, ar garšas uzlabotājiem un krāsām

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex- works cenas

 

 

 

 

1702

Pārējie cukuri, tai skaitā ķīmiski tīra laktoze, maltoze, glikoze un fruktoze cietā veidā; cukura sīrups bez aromatizētājvielām vai krāsvielām; mākslīgais medus, sajaukts vai nesajaukts ar dabīgo medu; karameles

  
 

- Ķīmiski tīra fruktoze un maltoze

Ražošana no citu grupu materiāliem, ieskaitot citus materiālus no 1702 preču pozīcijas

 
 

- citi cukuri cietā veidā, ar garšvielām vai krāsvielām

Ražošana, kurā visu 17. gupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex- works cenas

 
 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 1703

Melase, kas ražota kā cukura rafinējums, ar garšvielām vai krāsvielām

Ražošana, kurā visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex -works cenas

 

1704

Kakao nesaturoši konditorejas izstrādājumi no cukura (tai skaitā baltā šokolāde)

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto 17. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex -works cenas

 

18. grupa

Kakao un kakao izstrādājumi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto 17. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex -works cenas

 

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas produkti no miltiem, putraimiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur vai satur mazāk par 40% kakao, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, citā vietā neminēti; pārtikas produkti no izejvielām, kas norādītas 04.01 līdz 04.04 preču pozīcijā, kas nesatur vai satur mazāk par 5% kakao pulvera, citā vietā neminēti:

  
 

- Iesala ekstrakts

Ražošana no 10. grupas labības

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- jebkura cita 17. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex -works cenas

 

1902

Makaronu izstrādājumi, vārīti vai nevārīti, ar pildījumu (gaļa vai citi produkti) vai bez tā, vai sagatavoti ar citu paņēmienu, kā spageti, makaroni, nūdeles, lazanja, gnači, ravioli, kaneoli; kuskusmakaroni, gatavi vai negatavi lietošanai

  
 

- sastāvā 20 % vai mazāk gaļas, gaļas subprodukti, zivis vai vēžveidīgie vai moluski

Ražošana, kurā visai izmantotajai labībai un tās atvasinājumiem (izņemot cietos kviešus un tā atvasinājumus) jau ir izcelsme

 
 

- sastāvā vairāk kā 20 % (no svara) gaļas, gaļas subprodukti, zivis vai vēžveidīgie vai moluski

Ražošana, kurā:

- visai izmantotajai labībai un tās atvasinājumiem (izņemot cietos kviešus un tā atvasinājumus) jau ir izcelsme;

- visiem 2. un 3. grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

 

 

1903

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, kliju vai tām līdzīgās formās

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 1108 preču pozīcijā klasificēto kartupeļu cieti

 

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai to produktus (piem., kukurūzas pārslas); pārējie graudaugi, izņemot kukurūzu, graudu vai pārslu veidā, vai citādā veidā apstrādāti graudi (izņemot miltus un rupja maluma miltus) iepriekš novārīti vai sagatavoti citā veidā, citur neminēti.

Ražošana, kurā:

- neizmanto 1806 grupas materiālus;

- kurā visai izmantotajai labībai un miltiem (izņemot durum kviešus un to atvasinājumus) jau ir izcelsme pilnībā;

- kurā visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex -works cenas

 

1905

Kakao nesaturoši vai saturoši maizes un miltu konditorejas izstrādājumi;

vafeļu diski, tukšas kapsulas, kas noderīgas farmācijā, vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 11. grupas materiālus

 

ex 20. grupa

Izstrādājumi no dārzeņiem, augļiem, riekstiem vai citām augu daļām, izņemot:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augļiem, riekstiem un dārzeņiem jau ir izcelsme pilnībā

 

ex 2001

Jamss, etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti saldie kartupeļi, kuru saturā ir vismaz 5% ciete

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 2004 un

ex 2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti kartupeļi pulvera, rupji sasmalcinātā vai pārslu veidā;

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

2006

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu miziņas un citas augļu daļas, konservētas c ukurā (izžāvētas, glazūrā vai kristalizētas)

Ražošana, kurā visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārniedz 30 % no produkcijas ex -works cenas

 

2007

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi vai pastētes, kas ir vārītas, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārniedz 30 % no produkcijas ex -works cenas

 

ex 2008

- Rieksti bez spirta vai cukura

Ražošana, kurā izcelsmes riekstu un eļļas sēklu no 0801, 0802 un 1202 līdz 1207 grupām vērtība pārsniedz 60 % no ex- works cenas

 
 

- Zemesriekstu sviests, uz graudaugu pamata veidots maisījums; palmu kodoli;

kukurūza

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
 

- Citi, izņemot augļus un riekstus, kas nav gatavoti vārot, tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura, sasaldēti

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- jebkura izmantotā 17. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex -works cenas

 

2009

Augļu sulas, dārzeņu sulas, ieskaitot vīnogu nefermentētas, bez spirta, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija;

- jebkura izmantotā 17. grupas materiāla vērtība nepārniedz 30 % no produkcijas ex -works cenas

 

ex 21. grupa

Dažādi ēdami preparāti, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

 

2101

Kafijas, tējas, matē, grauzdētu cigoriņu un citu kafijas aizvietotāju ekstrakti, esences un koncentrāti

 

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- cigoriņiem jau jābūt izcelsmei pilnībā

 

2103

Produkti mērču gatavošanai un gatavas mērces; jauktas piedevas un garšvielas; sinepju pulveris un smelkne un gatavas sinepes

  
 

- Produkti mērču gatavošanai un gatavas mērces; jauktas piedevas un garšvielas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot sinepju pulveri un gatavas sinepes

 
 

- sinepju pulveris un gatavas sinepes

Ražošana no jebkuras citas preču pozīcijas materiāliem

 

ex 2104

Gatavas zupas un buljoni un pusfabrikāti to sagatavošanai

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 2002 līdz 2005 preču pozīcijās minētos jau sagatavotus vai konservētus dārzeņus

 

2106

Citā vietā neminēti vai neietilpstoši pārtikas produkti

- Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- jebkura izmantotā 17. grupas materiāla vērtība nepārniedz 30 % no produkcijas ex -works cenas

 

ex 22. grupa

Dzērieni, alkoholiskie dzērieni un etiķis, izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visas vīnogas jeb to frakcijas, kas tiek lietotas ir jau ar izcelsmi

 

2202

Ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukuru vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu, un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu un dārzeņu sulas, kas klasificējamas 2009 preču pozīcijā

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu 17. grupā izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex -works cenas;

- jebkurai izmantotajai augļu sulai (izņemot ananāsu, citronu un greipfrūtu sulu) jau ir izcelsme

 

2208

Nedenaturēts etilspirts ar spirta saturu ne mazāk kā 80% no tilpumu; spirts, liķieri, un pārējie alkoholiskie dzērieni

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā 2207 un 2208;

- visām vīnogām vai visiem materiāliem, kas atvasināti no vīnogām, jābūt izcelsmei pilnībā, vai ja visi pārējie lietotie produkti jau ir izcelsmes, araku drīkst lietot līdz 5 % no tilpuma

 

ex 23. grupa

Atlikumi no pārtikas rūpniecības, gatava lopu barība, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 2301

Cilvēku uzturā nederīga vaļa gaļa; cilvēku uzturā nederīgi no zivīm vai vēžveidīgajiem, moluskiem vai ūdens bezmugurkaulniekiem iegūti milti, rupja maluma milti un lodītes

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. un 3. grupas materiāliem ir izcelsme pilnībā

 

2303

Atlikumi no kukurūzas stērķeles ražošanas [neieskaitot liķieru koncentrātus] ar proteīnu kā sastāvdaļu, rēķinātu uz sausā produkta, pārsniedzot 40 % svara

Ražošana, kurā visai izmantotajai kukurūzai ir izcelsme pilnībā

 

ex 2306

Eļļas blokus un citas cietas atliekas, kas radušās no olīvu eļļas ekstrakcijas, kuru sastāvā ir vismaz 3 % vai vairāk olīvu eļļa

Ražošana, kurā visām olīvām ir izcelsme pilnībā

 

2309

Lopbarības preparāti

Ražošana, kurā

- visiem graudiem, cukuriem, melasei, pienam un izmantotajai gaļai jau ir izcelsme;

- kurā visiem 3. grupas materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 24

Tabaka un pārstrādāti tabakas aizvietotāji, izņemot:

Ražošana, kurā visiem 24. grupas materiāliem jau ir izcelsme

 

2402

Cigāri, čerūti, mazie cigāri, cigaretes no tabakas vai tabakas aizvietotājiem

Ražošana, kurā vismaz 70 % no tabakas svara vai no 2401 grupas tabakas atliekām jau ir izcelsme

 

ex 2403

Pīpes tabaka

Ražošana, kurā vismaz 70 % no tabakas svara vai no 2401 grupas tabakas atliekām jau ir izcelsme

 

 

ex 25. grupa

Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 2504

Dabīgais kristāliskais grafīts, ar bagātinātu oglekļa saturu, attīrīts un malts

Dabīgā kristāliskā grafīta oglekļa satura bagātināšana, attīrīšana un malšana

 

ex 2515

Marmors, sazāģēts vai citādi apstrādāts taisnstūra (to skaitā kvadrāta) blokos vai plātnēs līdz 25 cm biezumam

Marmora (pat agrāk jau zāģēta), kura biezums pārsniedz 25 cm, zāģēšana vai sadalīšana citā veidā

 

ex 2516

Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un pārējie pieminekļu un celtniecības akmeņi, sazāģēti vai citādi apstrādāti taisnstūra (to skaitā kvadrāta) blokos vai plātnēs līdz 25 cm biezumam

Akmens (pat agrāk jau zāģēta), kura biezums pārsniedz 25 cm, zāģēšana vai sadalīšana citā veidā

 

ex 2518

Dedzinātais dolomīts

Nededzināta dolomīta dedzināšana

 

ex 2519

Drupināts dabiskais magnija karbonāts (magnezīts), kas hermētiski noslēgts konteineros, un magnija oksīds, ar vai bez piemaisījumiem, citi kā kausēts magnēzijs vai pārdedzinātais (aglomerētais) magnēzijs

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot dabīgo magnija karbonātu (magnezītu)

 

ex 2520

Zobārstniecībai īpaši sagatavots ģipsis

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex -works cenas

 

ex 2524

Dabīgās azbesta šķiedras

Ražošana no azbesta koncentrāta

 

ex 2525

Vizlas pulveris

Vizlas vai vizlas atbiru malšana

 

ex 2530

Krāszemes, dedzinātas vai pulverizētas (maltas)

Krāszemju dedzināšana vai malšana

 

26. grupa

Rūdas, izdedži un pelni

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 27. grupa

Minerālais kurināmais, nafta un tās pārtvaices produkti; bituminozie minerāli; minerālvasks; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā citā kā produkcijai

 

ex 2707

Eļļas, kurās aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru, analoģiskas minerāleļļām, kas iegūtas akmeņogļu darvas augsttemperatūras pārtvaices rezultātā, no kura tilpuma vairāk par 65% destilē 250 grādu C (To skaitā naftas spirtu un benzola maisījumi) izmantošanai kā motoru degvielu un apkurei

Attīrīšanas operācijas un/vai viens vai vairāki specifiski procesi (1)

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā produkcija, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex -works cenas

 

 

 

ex 2709

Naftas no bitumeniem materiāliem

Destruktīva bitumeno materiālu destilācija

 

2710

Naftas pārstrādes produkti un produkti, kas iegūti no bituminoziem minerāliem, citiem kā jēlnaftas; citā vietā neminēti produkti, kas satur 70% un vairāk naftas produktu, kas iegūti no bituminoziem minerāliem un ir šo produktu pamatsastāvdaļas

Attīrīšanas operācijas un/vai viens vai vairāki specifiski procesi(1)

vai

citas darbības, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var tikt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex -works cenas

 

2711

Naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi(1)

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā produkcija, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex -works cenas

 

2712

Naftas vazelīns, Parafīna vasks, Mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks un pārējie minerālvaski un analoģiski produkti, kas iegūti sintēzes vai citu procesu rezultātā, krāsoti vai nekrāsoti

Rafinēšanas procesi un citi specifiski proces(1)

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex -works cenas

 

_______________________________________________________________________________________

1 Attiecībā uz ''specifisko procesu'' speciālajiem noteikumiem skat. ievadpiezīmes 7.1 un 7.3

2Attiecībā uz ''specifisko procesu'' speciālajiem noteikumiem skat. ievadpiezīmi 7.2

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un citi naftas eļļu vai citu bitumenu materiālu atlikumi

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi(1)

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex -works cenas

 

2714

Bitumens un asfalts, dabīgs, bitumena darva un piķa smiltis, asfaltīti un asfaltiski akmeņi

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi(1)

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex -works cenas

 

2715

Bitumena maisījumi, kuru pamatā ir dabīgs asfalts, dabīgs bitumens, naftas bitumens, minerāla piķis un minerāla darvas piķis

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi(1)

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex -works cenas

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

1 Attiecībā uz ''specifisko procesu'' speciālajiem noteikumiem skat. ievadpiezīmes 7.1 un 7.3

 

 

 

ex 28. grupa

Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu un retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie un neorganiskie savienojumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex- works cenas

 

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex- works cenas

ex 2805

"Mischmetall"

Ražošana elektrolītiski un termiski apstrādājot, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex- works cenas

 

 

ex 2811

Sēra trioksīds

Ražošana no sēra dioksīda

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex- works cenas

 

ex 2833

Alumīnija sulfāts

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex -works cenas

 

 

ex 2840

Nātrija perborāts

Ražošana no Nātrija tetraborāta pentahidrāta

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex- works cenas

 

 

 

ex 29. grupa

Organiskie ķīmiskie savienojumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr var izmantot materiālus, kas klasificēti tajā pat pozīcijā, nodrošinot, ka materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkcijas ex -works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex- works cenas

ex 2901

Asiliskie hidrokarboni, kurus lieto enerģijai vai kā kurināmo

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi(1)

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex -works cenas

 

ex 2902

Ciklāni un ciklēni (kas nav azulēni), benzīns, toluēns, ksilīni, kurus izmanto enerģijai vai kā kurināmo

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi(1)

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex -works cenas

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

1 Attiecībā uz ''specifisko procesu'' speciālajiem noteikumiem skat. ievadpiezīmes 7.1 un 7.3

 

ex 2905

Šīs pozīcijas spirtu, kā arī etilspirta vai glicerīna metālu alk7oholāti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus 2905 pozīcijā klasificētos. Tomēr var izmantot šīs pozīcijas metāla alkoholātus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedx 20% no produkcijas ex- works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex- works cenas

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, haloīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr 2915 un 2916 preču pozīciju visu izmantoto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas ex- works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

ex 2932

- Cikliskie ēteri un to halogenētie, sulfētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu 2909 pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas ex -works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex- works cenas

 

- Cikliskie acetāti un un cikliskie pusacetāti, kā arī to halogenētie, sulfētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

2933

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(s)

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu 2932 un 2933 preču pozīcijās izmantoto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas ex- works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

2934

Nukleīnkābes un to sāļi; pārējie heterocikliskie savienojumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu 2932, 2933 un 2934 pozīcijās izmantoto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas ex -works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

ex 30. grupa

Farmaceitiskie produkti; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr drīkst zmantot tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% ex- works cenas

 

 

3002

Cilvēku asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapijas, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; antiserumi un pārējās asins frakcijas un modificēti imunoloģiskie produkti, kuri ir vai nav iegūti imūntehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un līdzīgi produkti:

 

  
 

- Produkti, kas sastāv no divām vai vairākām sastāvdaļām, kas sajauktas terapijas vai profilakses vajadzībām, vai nesajaukta produkcija šīm pašām vajadzībām, fasēta precīzās devās vai formās vai iesaiņota mazumtirdzniecībai

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002. pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex -works cenas

 

 
 

- Pārējie:

 

 

 

 

 

 

-- Cilvēku asinis

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex -works cenas

 
 

- Terapijas un profilakses vajadzībām sagatavotas dzīvnieku asinis

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex -works cenas

 
 

- Asins daļas, citas kā imūnserumi, hemoglobīns un serumglobulīns

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex -works cenas

 
 

- Hemoglobīns, asins globulīns un serumglobulīns

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no produkcijas ex -works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex -works cenas

 

3003 un 3004

Medikamenti (izņemot 3002, 3005 un 3006 preču pozīcijas)

  
 

- Iegūti no amikamicīna no 2941 preču pozīcijas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot 3003 vai 3004 pozīciju materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex -works cenas,

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot 3003 vai 3004 pozīciju materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex -works cenas;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex -works cenas

 

ex 31. grupa

Mēslojumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex -works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

ex 3105

Minerālie vai ķīmiskie mēslojumi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju: pārējie mēslojumi; šīs grupas preces tabletēs un citās līdzīgās formās vai iepakojumā, kura svars nepārsniedz 10 kg, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex- works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

 

- Nātrija nitrātu

- Kalcija cianamīdu

- Kālija sulfātu

- Magnēzija kālija sulfātu

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex -works cenas

 

ex 32. grupa

Miecvielu un krāsošanas ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un krāsvielas; krāsa un lakas; tepes un pārējās mastikas; tinte; izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex- works cenas

 

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex-works cenas

ex 3201

Tanīni un to sāļi, ēteri un esteri un citi atvasinājumi

Ražošana no augu izcelsmes tanīna ekstraktiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex- works cenas

3205

Krāsu lakas;

uz to pamata izgatavotie preparāti, kas minēti šīs grupas 3.piezīmē(1)

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 3203, 3204 un 3205. Tomēr var izmantot 3205 pozīcijas materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex- works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

ex 33. grupa

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un tualetes līdzekļi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex -works cenas

 

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex- works cenas

 

 

 

______________________________________________________________________________________

1 32. grupas 3. piezīme nosaka, ka šie preparāti ir tādi, kurus izmanto jebkādu materiālu krāsošanai vai citu krāsvielu ražošanai, nodrošinot, ka tie nav klasificēti citā 32. grupas pozīcijā

3301

Ēteriskas eļļas (brīvas no terpēniem vai ar tiem saistītas), to skaitā cietās un attīrītās; rezinoīdi; ekstraktāti oleorezīni; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos vai līdzīgās vielās, kas iegūtas ar anflerāžas vai macerācijas metodi; terpēnu blakusprodukti, kas iegūti atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no šīs pašas pozīcijas citas "grupas" (1

materiāliem. Tomēr var izmantot tās pat grupas materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex- works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

ex 34. grupa

Ziepes, virsmas aktīvas organiskās vielas, mazgāšanas un eļļošanas līdzekļi, mākslīgie un gatavie vaski, pulēšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un līdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, "zobārstnieciskais vasks" un zobārstnieciskie līdzekļi uz ģipša bāzes; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr var izmantot tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex- works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkta ex-works cenas

3403

Smērvielas, kas gatavotas uz naftas vai naftas produktu, kas iegūti no bitumenminerāliem, bāzes, ja tajos ir 70 % vai mazāk minēto produktu kopsvarā.

Refinēšanas operācijas un/vai viens vai vairāki specifiski procesi(1)

vai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex- works cenas

 

3404

Mākslīgie un gatavie vaski:

  
 

- Uz parafīna, naftas vasku, no bitumena materiāliem iegūto vasku bāzes, pulējamais vasks vai zīmogvasks

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex- works cenas

 

______________________________________________________________________________________

1 Par ''grupu'' uzskata jebkuru pozīcijas daļu, kas atdalīta no pārējām ar semikolu

2 Attiecībā uz ''specifisko procesu'' speciālajiem noteikumiem skat. ievadpiezīmes 7.1 un 7.3

 

 

- Pārējie

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot:

- 1516 pozīcijas hidrogenizētās eļļas, kurām ir vasku īpašības;

- 3823 pozīcijas ķīmiski nedefinētās taukskābes vai rūpnieciskie taukspirti, kuriem ir vasku īpšības;

- 3404 pozīcijas materiālus

 

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

 

ex 35. grupa

Olbaltumvielas, modificētās cietes, līmes; enzīmi; izņemot

Tomēr šos materiālus var izmantot, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex- works cenas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex- works cenas

 

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

3505

Dekstrīni un pārējās modificētās cietes (piem., želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes, kas iegūtas uz cietes, dekstrīnu vai citu modificēto ciešu pamata:

  
 

- Esterificētas un ēterificētas cietes

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā citiem 3505 pozīcijas materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex- works cenas

 

- Pārējās

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 1108 pozīcijas materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

 

 

ex 3507

Gatavie enzīmi, kas citur nav minēti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex -works cenas

 

36. grupa

Sprāgstvielas; pirotehniskie izstrādājumi; sērkociņi; piroforie sakausējumi; daži degvielu veidi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex- works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

ex 37. grupa

Fotopreces un kinopreces; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex -works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

3701

Neeksponētas gaismjūtīgas fotoplates un plakanās fotofilmas no jebkādiem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālus; neeksponētas gaismjūtīgas plakanas momentuzņēmumu filmas, iesaiņotas vai neiesaiņotas:

  
 

- Iesaiņotas neeksponētas gaismjūtīgas momentuzņēmumu filmas krāsu fotogrāfijai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā 3701 vai 3702. Tomēr var izmantot 3702 pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex -works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex- works cenas

 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā 3701 vai 3702. Tomēr 3701 un 3702 pozīcijās klasificētos materiālus var izmantot, ja vien to vērtība saskaitot nepārsniedz 20% no produkcijas ex -works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

3702

Neeksponētas gaismjūtīgas filmas ruļļos no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālus; neeksponētas gaismjūtīgas momentuzņēmumu filmas ruļļos

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli tiek klasificēti pozīcijā, citā kā 3701 vai 3702

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

3704

Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli tiek klasificēti pozīcijā, citā kā 3701 līdz 3704

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

ex 38. grupa

Pārējie ķīmiskie produkti, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja vien to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex- works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

ex 3801

- Koloidālais grafīts eļļas suspensijā un puskoloidālais grafīts; oglekļa pastas elektrodiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex- works cenas

 
 

- Grafīta pasta, kurā ir vairāk nekā 30% grafīta pēc svara, maisījums ar minerāleļļām

Ražošana, kurā visu izmantoto 3403 preču pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex- works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex- works cenas

ex 3803

Rafinēta taleļļa

Neattīrītas taleļļas rafinēšana

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

ex 3805

Attīrīti sulfātterpentīna spirti

Sulfātterpentīna jēlspirtu attīrīšana ar destilāciju vai rafinēšanu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

ex 3806

Esteru sveķi

Ražošana no sveķus saturošām skābēm

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

ex 3807

Koka darva (koka darvas piķis)

Koka darvas destilācija

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex -works cenas

3808

Insekticīdi, redenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējoši līdzekļi un analoģiski līdzekļi, iesaiņoti mazumtirdzniecībai vai preparātu un izstrādājumu veidā (piem., ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces, mušpapīrs)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex- works cenas

 

3809

Apdares līdzekļi, krāsas nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsvielas un pārējie produkti un preparāti (piem., apstrādei un kodinātāji), tos, kurus izmanto tekstil-, papīra, ādas vai analogās rūpniecības nozarēs, kas citur nav minētas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex- works cenas

 

3810

Preparāti metāla virsmas kodināšanai, šķīdinātāji un citi papildus preparāti lodēšanai; metināšanai; lodēšanas vai metināšanas pulveri un pastas, kas satur metālu vai citus materiālus; preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai seguma materiālus elektrodu vai stieņu metināšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex- works cenas

 

3811

Pretdetonācijas līdzekļi, antioksidanti, sveķu veidošanās inhibitori, viskozitātes uzlabotāji, pretkorozijas preparāti un citas gatavas piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai citiem šķīdumiem, ko izmanto tādos pat nolūkos kā minerāleļļas:

  
 

- Gatavas piedevas smēreļļai, kas satur naftas eļļas vai no bitumina minerāliem iegūtas eļļas

Ražošana, kurā visi 3811 pozīcijā klasificētie izmantotie materiāli nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3812

Gatavi gumijas akcelatori; salikti plastizatori gumijai vai plastmasai; citur nekur neminēti; antioksidanti un citi salikti stabilizatori gumijai vai plastmasai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works

 

3813

Pagatavojumi un lādiņi ugunsdzēšamajiem aparātiem; pielādētas ugunsdzēšamās granātas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3814

Organiski salikti šķīdinātāji un atšķaidītāji, citur neminēti; gatavi krāsas vai lakas noņēmēji

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3818

Ķīmiskie elementi, ko izmanto elektronikā, disku, oblātu vai analogās formās; ķīmiskie savienojumi, ko izmanto elektronikā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3819

Šķīdumi hidrauliskām bremzēm un citi gatavi šķīdumi hidrauliskai transmisijai, kas svara ziņā nesatur vai satur mazāk par 70% naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumina materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3820

Pretsasalšanas un pretapledošanas šķīdumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

3822

Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamata un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamata vai bez tā, izņemot 3002 vai 3006 preču pozīcijā minētos

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3823

Industriālas monokarboksiliskas taukskābes, taukskābju eļļas no rafinēšanas procesiem; industriālie tauku alkoholi.

  
 

- Industriālas monokarboksiliskas taukskābes, tauku spirts (alkohols), taukskābju eļļas no rafinēšanas procesiem

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
 

- industriālie tauku alkoholi

Ražošana no jebkuras grupas materiāliem, ieskaitot no pozīcijas Nr. 3823

 

3824

Gatavās saistvielas liešanas veidņiem vai serdeņiem; ķīmijas un līdzīgu rūpniecības nozaru produkti (ieskaitot maisījumus, kas sastāv no dabīgajiem produktiem), kas nav minēti citā vietā; citur neminētu ķīmijas un līdzīgu rūpniecības nozaru atlikumi

  
 

Sekojošais no šīs pozīcijas:

- Gatavās saistvielas liešanas veidņiem vai serdeņiem uz dabīgo sveķu pamata

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr var izmantot tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

 

- Naftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri

  
 

- Sorbitols, izņemot 29.05 preču pozīcijā minēto

  
 

- Naftas sulfonāti, izņemot naftas sulfonātus, kas iegūti no sārmu metāliem, amonjaka vai etanolamīniem; sēru saturošas sulfonskābes, kas iegūtas no bitumena minerāliem un tā sāļiem

  
 

- Jonu apmaiņas sveķi

  
 

- Elektrovakuumaparātu gāzes absorbētāji

  
 

- Sārmains dzelzs oksīds gāzes attīrīšanai

  
 

- Sālskābe, kas bagātināta ar amonjaku un oksīds, kas iegūts akmeņogļu attīrīšanas procesā

  
 

- Sulfonaftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un to esteri

  
 

- Fusela un Dipela eļļa

  
 

- Sāļu maisījumi, kam ir dažādi anjoni

  
 

- Pastas kopēšanai uz želatīna pamata, ar vai bez papīra vai tekstila pamatnes

  
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 3901 līdz 3915

Polimēri primārās formās, plastmasas atkritumi, atlūzas un lūžņi; izņemot pozīcijas Nr. 3907 un 3912, kuriem noteikumi doti zemāk:

  
 

- Papildus homopolimerizācijas produkti, kuros vienkāršo monomēru ir vairāk kā 99 % no visa polimēru sastāva

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas;

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

  

- visu 39. grupas preču materiālu vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas(1)

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas(1)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

ex 3907

Kopolimērs, kas iegūts no polikarbonāta un akrilonitrila-butadiēna- stirola kopolimēra (ABS)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas(1)

 
 

- Poliesteri

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas un/vai ražošana no tetrabromo- polikarbonāta (bisfenols A)

 

3912

Celuloze un tās ķīmiskās frakcijas, citur neminētas, neapstrādātā veidā

Ražošana, kurā jebkura materiāla, kas aprakstīts tajā pašā grupā, vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ex works cenas

 

ex 3916 līdz 3921

Plastmasas pusfabrikāti, kā arī tās izstrādājumi, izņemot ex 3916, ex 3917, ex 3920 un ex 3921 preču pozīcijas, kam noteikumi minēti zemāk

  
 

- Plakani izstrādājumi, kas pakļauti tālākai apstrādei, ne tikai virsmu apstrāde vai sagriezti formās, citās kā taisnstūrveidīgās (to skaitā kvadrātveida); pārējie izstrādājumi, kas pakļauti apstrādei, ne tikai virsmas apstrāde

Ražošana, kurā izmantotā 39. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

 

- Pārējie;

  

_______________________________________________________________________________________

1 Gadījumā, ja produkcija iegūta no materiāliem, kas klasificēti gan 39.01 līdz 39.06 pozīcijās, gan arī 39.07 līdz 39.11 pozīcijās, tad šis ierobežojums attiecas tikai uz to materiālu grupu, kas produkcijā dominē svara dēļ

 

-- Papildus homopolimerizācijas produkti, kuros vienkāršie monomeri ir vairāk kā 99 % no visa polimēru sastāva

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex -works cenas;

- izmantotā 39. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 20 % no produkcijas ex -works cenas(1)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex -works cenas

 

-- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkcijas ex-works cenas(1)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex -works cenas

ex 3916 un ex 3917

Profili un caurules

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex -works cenas;

- visu materiālu vērtība, kas klasificēti tajā pat pozīcijā kā produkcija, nepārsniedz 20 % no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex -works cenas

ex 3920

- Jonomēru loksne vai plēve

Ražošana no daļējas termoplastiskās sāls, kas ir etilēna un metaakrilskābes kopolimērs, daļēji neitralizēts ar metāla joniem, galvenokārt cinka un nātrija joniem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex -works cenas

 

- Reģenerētas celulozes plātnes, poliamīdi vai polietilēns

Ražošana, kurā visu materiālu vērtība, kas klasificēti tajā pat pozīcijā kā produkcija, nepārsniedz 20 % no produkcijas ex -works cenas

 

ex 3921

Metalizēta plastmasas folija

Ražošana no ārkārtīgi caurspīdīgas poliesteru folijas, kam biezums ir mazāks par 23 mikroniem(1)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex- works cenas

______________________________________________________________________________________

1 Gadījumā, ja produkcija iegūta no materiāliem, kas klasificēti gan 39.01 līdz 39.06 pozīcijās, gan arī 39.07 līdz 39.11 pozīcijās, tad šis ierobežojums attiecas tikai uz to materiālu grupu, kas produkcijā dominē svara dēļ

1 Sekojošas folijas jāvērtē kā ārkārtīgi caurspīdīgas: folija, kuras optiskais spīdīgums ir mazāks par 2 % - noteikts saskaņā ar ASTN-D 1003-16, ko izstrādājis Gardner Hazemeter (t.i. Hazefaktors)

3922 līdz 3926

Plastmasas izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 40. grupa

Gumija un tās izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 4001

Laminētas loksnes vai krepa gumija apaviem

Dabīgās gumijas plākšņu laminēšana

 

4005

Pildītais, nevulkanizētais kaučuks primārās formās vai plātnēs, plāksnēs vai lentās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu, izņemot dabīgo gumiju, vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

4012

Atjaunotas vai lietotas pneimatiskās gumijas riepas; pilnās vai pneimatiskās riepas, gumijas maiņu protektori un lentes:

  
 

- Atjaunotas pneimatiskās, pilnās vai puspneimatiskās gumijas riepas

Lietotu riepu atjaunošana

 
 

- Pārējie

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 4011 un 4012 pozīcijās klasificētos

 

ex 4017

Izstrādājumi no cietās gumijas

Ražošana no cietās gumijas

 

ex 41. grupa

Jēlādas (citas kā kažokādas) un izstrādāta āda, izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija

 

ex 4102

Aitu vai jēru jēlādas bez apmatojuma

Apmatojuma noņemšana no aitu vai jēru ādām

 

4104 līdz 4107

Āda bez apmatojuma vai vilnas, cita kā 4108 vai 4109 pozīcijās klasificētā āda

Nemiecētas ādas miecēšana vai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

4109

Lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

Ražošana no 4104 līdz 4107 pozīcijās klasificētām ādām, nodrošinot ka to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

42. grupa

Izstrādājumi no ādas; seglu piederumi un zirglietas; ceļojuma priekšmeti; rokassomas un analoģiski izstrādājumi, priekšmeti, kas pagatavoti no dzīvnieku zarnām (bet ne no zīdtārpiņiem)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā produkcijai

 

ex 43. grupa

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; izstrādājumi no tām; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 4302

Miecētas vai izstrādātas kažokādas, saliktas

  
 

- Plātnes, krusti un līdzīgas formas

Balināšana vai krāsošana kā papildinājums miecētu un izstrādātu nesaliktu kažokādu apgriešanai un salikšanai

 
 

- Pārējās

Ražošana no miecētām vai izstrādātām nesaliktām kažokādām

 

4303

Izstrādājumi no kažokādām apģērba piederumi un pārējie kažokādu izstrādājumi

Ražošana no miecētām vai izstrādātām nesaliktām 4302 pozīcijā klasificētām kažokādām

 

ex 44. grupa

Koksne un tās izstrādājumi; kokogles; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 4403

Brusoti kokmateriāli

Ražošana no mizotiem vai nemizotiem, vai neaptēstiem apaļkokiem

 

ex 4407

Garumā sazāģēti vai sašķelti kokmateriāli, ēvelēti vai lobīti, aptēsti, slīpēti vai savienoti ar tapām, resnāki par 6 mm

Ēvelēšana, slīpēšana vai savienošana ar tapām

 

 

ex 4408

Vienslāņa finiera plāksnes finierskaidas saplāksnim, resnumā līdz 6 mm, salīmētas; kā arī gareniski sazāģēta, ēvelēta vai lobīta koksne resnumā līdz 6 mm, aptēsta, slīpēta vai savienota ar tapām klasificētos

Salīmēšana, ēvelēšana, slīpēšana vai savienošana ar tapām

 

ex 4409

Zāģmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no malām vai šķautnēm ēvelēti vai neēvelēti, slīpētivai savienoti ar tapām:

  
 

- Slīpēti vai savienoti ar tapām

Slīpēšana vai savienošana ar tapām

 
 

- Noapaļoti vai fasonēti

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex 4410 līdz ex 4413

Izstrādājumi ar noapaļotām malām, kā arī fasonēti izstrādājumi, to skaitā grīdlīstes un citi fasonēti dēļi

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex 4415

Kastes, sprosti, grozi, toveri un citi analoģiski izstrādājumi iesaiņošanai no koka

Ražošana no pēc izmēra neapgrieztiem dēļiem

 

ex 4416

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citi mucenieku izstrādājumi, kā arī to daļas no koka

Ražošana no skaldītiem mucu dēlīšiem, kas nav citādāk apstrādāti, kā tikai zāģēti divās pamatvirsmās

 

ex 4418

- Koka celtniecības un galdniecības izstrādājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr var izmantot šūnainos koka paneļus, jumstiņus un jumta lubiņas

 
 

- Noapaļoti un fasonēti izstrādājumi

Noapaļošana un fasonēšana

 

ex 4421

Sērkociņu skaliņi; koka naglas vai tapas apaviem

Ražošana no jebkuras pozīcijas kokmateriāliem, izņemot 4409 pozīcijā klasificēto piesūcināto koksni

 

ex 45. grupa

Korķis un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija

 

4503

Izstrādājumi no dabīgā korķa

Ražošana no 4501 pozīcijā klasificētā korķa

 

46. grupa

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pīšanas materiāliem; pīti izstrādājumi (pinumi)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

47. grupa

Koksnes vai citu celulozes šķiedrvielu papīra masa, pārstrādāts (atkritumi un makulatūra) papīrs un kartons

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 48. grupa

Papīrs un kartons; izstrādājumi no papīra pulpas, no papīra vai no kartona, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 4811

Papīrs un kartons, ruļļos, loksnēs vai vienīgi sagriezts

Ražošana no 47. grupā klasificētā papīra izejvielām

 

4816

Kopējamais papīrs, paškopējošais vai cits kopējamais vai novelkamais papīrs (izņemot to, kas klasificēts 4809 pozīcijā), trafareti kopējamiem aparātiem un ofseta plates no papīra, iepakotas kastēs vai neiepakotas

Ražošana no papīra izgatavošanas materiāliem, kas minēti 47. grupā

 

4817

Aploksnes, pastkartes, atklātnes bez zīmējuma un kartītes sarakstei no papīra vai kartona; kārbas papīra somas, piezīmju grāmatiņas no papīra vai kartona ar papīra piederumu komplektiem kancelejai

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 4818

Tualetes papīrs

Ražošana no 47. grupā klasificētā papīra izejvielām

 

ex 4819

Kastes, kārbas, maisi, somas un citi iesaiņojuma priekšmeti no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

 

 
  

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 4820

Vēstuļu bloki

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 4823

Pārējie papīra veidi, kartons, celulozes vate un celulozes šķiedru audums, sagriezts pēc noteikta izmēra un formas

Ražošana no 47. grupā klasificētā papīra izejvielām

 

ex 49. grupa

Grāmatas, avīzes, reprodukcijas un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksta teksti un rasējumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

4909

Iespiestas vai ilustrētas atklātnes; apsveikuma, ielūguma vai līdzīga satura kartītes, ilustrētas vai neilustrētas, ar vai bez aploksnēm, ar vai bez rotājumiem

Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti 4909 vai 4911 pozīcijās

 

4910

Visu veidu kalendāri, ieskaitot noplēšamos:

  
 

- Pārliekamie kalendāri, kam maināmais bloks nostiprināts uz pamata, izņemot papīra vai kartona pamatu

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti 4909 vai 4911 pozīcijās

 

ex 50. grupa

Zīda;izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 5003

Zīda atlikumi (to skaitā kokoni, nederīgi attīšanai, vērpšanas atkritumi un plucinātas izejvielas), kārstas vai ķemmētas

Zīda atlikumu kāršana un ķemmēšana

 

5004 līdz ex 5006

Zīda dzija un no zīda atlikām vērpta dzija

Ražošana no(1):

- jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

 
  

- citām dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
  

- ķīmiskā materiāla vai tekstila pulpas,

vai

 
  

- no materiāliem, no kuriem ražo papīru

 

_________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat.

5. ievadpiezīmi

5007

Audumi no dabīgā zīda vai zīda atlikumiem:

  
 

- Saturoši gumijas diegu

Ražošana no vienkāršas dzijas(1)

 
 

- Pārējie

Ražošana no(1):

 
  

- kokosšķiedru dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

 
  

- sintētiskās štāpeļšķiedras, kas nav kārsta vai ķemmēta, vai kā citādi sagatavota vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

- papīra

 
  

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana, un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

ex 51. grupa

Vilna, smalkie un rupjie dzīvnieku mati; dzija no zirgu astriem un audums; izņemot tos, kas klasificēti 5106 līdz 5110 un 5111 līdz 5113 pozīcijās, kam noteikumi minēti zemāk

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

5106 līdz 5110

Vilnas dzija no smalkiem un rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem

Ražošana no(1):

- jēlzīda vai zīda atlikām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
  

- dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
  

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

 
  

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5111 līdz 5113

Audumi no vilnas, no smalkiem un rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem:

  
 

- Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no vienkāršas dzijas(1)

 
 

- Pārējie

Ražošana no(1):

- kokosšķiedras dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

 
  

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

- papīra

 
  

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

ex 52. grupa

Kokvilna; izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantotos mater. klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

5204 līdz 5207

Kokvilnas dzija un diegi

Ražošana no(1):

- jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām, vai citādi sagatavotām vērpšanai,

 
  

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

_________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem,

skat. 5. ievadpiezīmi

5208 līdz 5212

Kokvilnas audumi:

  
 

-Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no vienkāršas dzijas(1)

 
 

- Pārējie

Ražošana no(1):

- kokosšķiedras dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

 
  

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

- papīra

 

 

 

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

ex 53.

Pārējās augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un to audumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

5306 līdz 5308

Dzija no pārējām augu tekstilšķiedrām, papīra dzija

Ražošana no(1):

- jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
  

- dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
  

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

 
  

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

_________________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem,

skat. 5. ievadpiezīmi

5309 līdz 5311

Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra dzijas:

  
 

- Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no vienkāršas dzijas(1)

 
 

- Pārējie

Ražošana no(1):

- kokosšķiedras dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

- papīra

 
  

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkārsšana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

5401 līdz 5406

No sintētiskā pavediena iegūta dzija, monopavediens un diegi

Ražošana no(1):

- jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai

 
  

- dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
  

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
  

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5407 un 5408

Audumi no sintētiskās šķiedras pavedieniem:

  
 

- Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no vienkāršas dzijas(1)

 

_________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem,

skat. 5. ievadpiezīmi

 

- Pārējās

Ražošana no(1):

- kokosšķiedras dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas

 
  

nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

- papīra

vai

 
  

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana, un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

5501 līdz 5507

Sintētiskās štāpeļšķiedras

Ražošana no ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

5508 līdz 5511

Sintētisko štāpeļšķiedru dzija un diegi šūšanai

Ražošana no(1):

 
  

- jēlzīda vai zīda atlikām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
  

- dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
  

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

 
  

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5512 līdz 5516

Audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām

  
 

- Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no vienkāršas dzijas(1)

 

_______________________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem,

skat. 5. ievadpiezīmi

 

- Pārējie

Ražošana no(1):

 
  

- kokosšķiedras dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

- papīra

vai

 
  

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

ex 56. grupa

Vate, tūba un neaustie materiāli; speciāla dzija, auklas, tauvas un virves, kā arī to izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no(1):

- kokosšķiedru dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5602

Tūba, piesūcināta vai nepiesūcināta, ar vai bez apvalka, ar segumu, vai bez tā, laminēta vai nelaminēta

  

 

 

- Filcs, iegūts ar adatošanas paņēmienu

Ražošana no(1):

- dabīgajām šķiedrām,

 
  

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
  

Tomēr var izmantot:

- 5402 pozīcijas polipropilēna pavedienus,

- 5503 vai 5506 pozīciju polipropilēna šķiedras

 

_______________________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem,

skat. 5. ievadpiezīmi

  

vai

- 5501 pozīcijas polipropilēna pavedienu grīstes, kuru lineārais blīvums visos monopavediena vai šķiedras gadījumos ir mazāks par 9 decitekiem, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana no(1):

- dabīgām šķiedrām,

- no kazeīna ražotām mākslīgām štāpeļšķiedrām, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
 

Gumijas pavedieni un kords ar tekstila segumu; 5404 vai 5405 pozīcijās klasificētā tekstildzija un lenta un līdzīgi izstrādājumi, piesūcināti, ar segumu, apklāti vai caurslāņoti ar gumiju vai plastmasu:

  
 

- Gumijas pavediens un kords ar tekstila segumu

Ražošana no gumijas pavediena, kas nav pārklāts ar tekstilmateriāliem

 
 

- Pārējie

Ražošana no(1):

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām dabīgām šķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

- papīra izejvielām

 

_______________________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat.

5. ievadpiezīmi

5605

Metalizēti pavedieni, dekorēti vai nedekorēti; 5404 vai 5405 pozīcijā klasificētiem tekstila pavedieniem un lentām un līdzīgiem izstrādājumiem, kas kombinēti ar metāla pavedienu, lentu vai pulveri vai apklāti ar metālu

Ražošana no(1):

- dabīgajām šķiedrām,

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

- papīra izejvielām

 

5606

Pozumenta pavediens, lenta vai līdzīgi 5404 vai 5405 pozīcijās klasificēti izstrādājumi, dekoratīvie (izņemot 5605 pozīcijā klasificētos un dekoratīvos izstrādājumus no zirgu astriem); šenila dzijas to skaitā šenila dzija no pūkām; fasonētā cilpainā dzija

Ražošana no(1):

- dabīgajām šķiedrām,

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

- papīra izejvielām

 

57. grupa

Paklāji un citas grīdsegas:

  
 

- No adatu cauršūtā filca

Ražošana no(1):

- dabīgajām šķiedrām, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
  

Tomēr var izmantot:

- 5402 pozīcijā klasificēto polipropilēna pavedienu,

 
  

- 5503 vai 5506 pozīcijā klasificētos polipropilēna pavedienus vai

 
  

- 5501 pozīcijas polipropilēna pavedienu grīstes, kuru lineārais blīvums visos monopavediena vai šķiedras gadījumos ir mazāks par 9 decitekiem, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

No pārējā filca

Ražošana no(1):

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi neapstrādātām dabīgām šķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

_______________________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem,

skat. 5. ievadpiezīmi

 

- Pārējie

Ražošana no(1):

- kokosšķiedras dzijas,

- sintētiskās vai mākslīgās pavedienu dzijas,

- dabīgām šķiedrām, vai

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām

 

ex 58. grupa

Speciālie audumi, audumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi, izņemot:

  
 

- Kombinēti ar gumijas diegu

Ražošana no monopavediena (1)

 
 

- Pārējie

Ražošana no(1):

- dabīgajām šķiedrām,

 
  

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

 

 

 

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

5805

Rokām austi gobelēni flanders, aubusson, beauvais tehnikās un līdzīgi izstrādājumi, izšūti gobelēni (piem., sīkdūrienā, krustdūrienā), komplektēti vai nē

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

_______________________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem,

skat. 5. ievadpiezīmi

 

 

5810

Izšuvumi gabalos, lentās vai atsevišķu izšuvumu veidā

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

5901

Tekstilaudumi, sveķoti vai cietināti, pielietojami grāmatu iesiešanai un līdzīgiem mērķiem; pausaudums; caurspīdīgie audumi zīmēšanai; gruntētais linaudekls gleznošanai, bukrams un līdzīga stīvdrēbe cepuru pamatnēm

Ražošana no dzijas

 

5902

Riepu kordaudumi un augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem:

  
 

- Saturoši pēc svara ne vairāk kā 50% tekstilmateriālu

Ražošana no dzijas

 
 

- Pārējie

Ražošana no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilcelulozes

 

5903

Tekstilaudumi, piesūcināti, ar segumu vai dublēti ar celulozes atvasinājumiem vai citiem mākslīgiem plastiskiem materiāliem, bet citiem kā 5902 preču pozīcijā minētie

Ražošana no dzijas

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

5904

Linolejs, piegriezts vai nepiegriezts pēc formas; grīdas seguma materiāli uz tekstila pamatnes, piegriezti vai nepiegriezti pēc formas

Ražošana no dzijas(1)

 

_______________________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem,

skat. 5. ievadpiezīmi

5905

Tapetes no tekstilmateriāliem:

  
 

- Piesūcinātas, pārklātas, segtas vai laminētas ar gumiju, plastmasu vai citiem materiāliem

Ražošana no dzijas

 
 

- Pārējie

Ražošana no(1):

- kokosrieksta šķiedrām,

- dabīgajām šķiedrām,

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

vai

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

 
  

Apdr ukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā beršana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

5906

Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot 5902 preču pozīcijas materiālus

  
 

- adīti vaitamborēti materiāli

Ražošana no(1):

- dabīgajām šķiedrām,

- mākslīgajām štāpeļšķiedrām, nekārstām, neķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

vai

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilcelulozes

 
 

- Pārējie audumi no sintētisko pavedienu dzijas, saturoši pēc svara vairāk par 90% tekstilmateriālu

Ražošana no ķīmiskajiem materiāliem

 

_______________________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem,

skat. 5. ievadpiezīmi

 

- Pārējie

Ražošana no dzijas

 

5907

Tekstilmateriāli, piesūcināti, nosegti vai pārklāti; apgleznoti audekli teātra dekorācijām, mākslas studiju foniem un līdzīgiem mērķiem

Ražošana no dzijas

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

 

5908

Daktis no auduma, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm; vāciņi kvēllampām un cauruļveida trikotāžas gāzes degļi, piesūcināti vai nepiesūcināti:

  
 

- Piesūcināti vāciņi kvēllampām

Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes degļiem

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

5909 līdz 5911

Tekstilizstrādājumi, kas piemēroti rūpnieciskai lietošanai:

  
 

- Pulēšanas diski vai gredzeni, citi kā veltie no pozīcijas 5911

Ražošana no dzijas vai 6310 preču pozīcijas audumu vai paklāju lupatām

 

_______________________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem,

skat. 5. ievadpiezīmi

 

 

 

- Austi audumi, kādus mēdz lietot papīra ražonēs vai citos tehniskos lietojumos, velti vai nevelti, var būt vai nebūt piesūcināti vai pārklāti, cauruļveida vai bezgalīgi, ar vienu vai vairākiem šķēru un/vai audu vai plakanausti ar vairākām sķēru un vai audu sistēmām no 5911 pozīcijas

Ražošana no(1):

- kokosšķiedras dzijas,

- sekojošiem materiāliem:

- politetrafluoroetilēna diegiem(2)

- kārtoti poliamīda pavedieni, pārklāt impregnējot vai pārklājot ar poliamīda sveķiem

- aromātisko poliamīdu šķiedras, iegūtas polidensējot

 

 

 

 

m-fenilendiamīdu un izoftalskābi

- politertrafluoretilēna monošķiedra(2)

- poli-p-fenilena tereftalamīda sintētisko tekstilšķiedru pavedieni,

- stikla šķiedru pavedieni, pārklāti ar fenola sveķiem un cauršūta ar akrila diegiem(2)

- kopoliestera monofilamenti un tereftalskābes sveķi un 1,4 cikloheksandimetanola un izoftalskābe

 
  

- dabīgajām šķiedrām

- sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstilcelulozes

 

 

- Pārējie

Ražošana no(1):

- kokosšķiedras dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

- mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

_______________________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem,

skat. 5.ievadpiezīmi

2 Skat. 6. ievadpiezīmi

60. grupa

Adīti vai tamborēti audumi

Ražošana no(1):

- dabīgajām šķiedrām,

- sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

61. grupa

Apģērbs un apģērba piederumi, adīti vai tamborēti:

  
 

- Šūti vai citādi savienoti no diviem vai vairākiem adītiem vai tamborētiem auduma gabaliem, kas ir piegriezti vai uzreiz izgatavoti pēc formas

Ražošana no dzijas (1) (2)

 
 

- Pārējie

Ražošana no(1):

 
  

- dabīgajām šķiedrām,

- sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

ex 62. grupa

Apģērbi un apģērba piederumi, bet ne adīti vai tamborēti; izņemot:

Ražošana no dzijas(1) (2)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206 ex 6209

ex 6211

Sieviešu, meiteņu un bērnu apģērbs un apģērba piederumi bērniem, izšūti

Ražošana no dzijas(2)

vai

Ražošana no neizšūtiem audumiem, nodrošinot, ka izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas(2)

 

ex 6210 un ex 6216

Uguns izturīgie piederumi no auduma, kas pārklāts ar aluminizēta poliestera foliju

Ražošana no no dzijas(1)

vai

Ražošana no nepārklāta auduma, nodrošinot, ka izmantotā nepārklātā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas(1)

 

_______________________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem,

skat. 5.ievadpiezīmi

2 Skat. 6. ievadpiezīmi

6213 un 6214

Kabatas lakatiņi, šalles, lakati, kašnē, mantiļas, plīvuri un analogi izstrādājumi:

Ražošana no no dzijas (1),(2)

vai

Ražošana no nepārklāta auduma, nodrošinot, ka izmantotā nepārklātā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas (1)

 
 

- Izšūti

Ražošana, no nebalinātas vienkāršas dzijas (1)(2)

vai

Ražošana no neizšūtiem audumiem, nodrošinot, ka izmantoto neizšūto audumu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas(1)

 
 

- Pārējie

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas (1)(2)

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

6217

Pārējie gatavie apģērba piederumi; apģērba daļas vai tā piederumi, citi kā 6212 preču pozīcijā minētie:

  
 

- Izšūtie

Ražošana no dzijas(1)

vai

Ražošana no neizšūtiem audumiem, nodrošinot, ka izmantoto neizšūto audumu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas(1)

 
 

- Uguns izturīgie piederumi no auduma, kas pārklāts ar aluminizēta poliestera foliju

Ražošana no dzijas(1)

vai

Ražošana no nepārklāta auduma, nodrošinot, ka izmantotā nepārklātā auduma vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas(1)

 
 

- Piegrieztas starplikas apkaklēm un aprocēm

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai, un

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana no dzijas(1)

 

ex 63. grupa

Pārējie gatavie izstrādājumi no tekstila; komplekti; apģērbi un izstrādājumi no tekstila; lupatām; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

6301 līdz 6304

Segas, ceļotāju pledi, gultas veļa utt., aizkari utt., pārējie mēbeļu izstrādājumi:

  
 

- No filca vai neaustajiem materiāliem

Ražošana no (2)

- dabīgajām šķiedrām, vai

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
 

- Pārējie:

  
 

-- Izšūti

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas (1) (2)

vai

Ražošana no neizšūtiem audumiem (bet ne trikotāžas), nodrošinot, ka izmantoto neizšūto audumu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

-- Pārējie

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas(1) (2)

 

_______________________________________________________________________________________

1 Skat. 6. ievadpiezīmi

2 Trikotāžas izstrādājumiem. kas nav elastīgi vai gumijoti, iegūti sašuot vai saliekot trikotāžas

auduma gabalus (piegriezti vai adīti pēc izmēra), skat 6. ievādpiezīmi

3 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem,

skat. 5. ievadpiezīmi

6305

Maisi un somas preču iesaiņošanai

Ražošana no (3):

- dabīgajām šķiedrām,

- sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

6306

Brezents, audekla nojumes un sauljumi; teltis; buru laivām, buru dēļiem vai sauszemes līdzekļiem; kempinga piederumi:

  
 

- No neaustajiem materiāliem

Ražošana no (1) (3):

- no dabīgajām šķiedrām, vai

- no ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
 

- Pārējie

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas (1) (3)

 

6307

Pārējie gatavie izstrādājumi, to skaitā apģērbu piegrieztnes

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

6308

Komplekti, kas satāv no auduma un dzijas ar vai bez piederumiem paklāju, gobelēnu, izšūto galdautu vai salvešu vai līdzīgu tekstila izstrādājumu izgatavošanai, iesaiņoti mazumtirdzniecībai

Katram šī komplekta priekšmetam jāizpilda tas noteikums, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu iekļauts komplektā. Tomēr, neizcelsmes izstrādājumi var tikt iestrādāti, nodrošinot, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15% no komplekta ex works cenas

 

ex 64. grupa

Apavi, getras un līdzīgi izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 6406 pozīcijas virsas daļas, kas piestiprinātas saistzolei vai citiem zoles komponentiem

 

_______________________________________________________________________________________

1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem,

skat. 5.ievadpiezīmi

2 Skat. 6. ievadpiezīmi

 

6406

Apavu daļas (to skaitā virsas daļas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolei, bet ne ieliekamās saistzoles); pieskrūvējamie papēži un analoģiski priekšmeti; getras, galošas un analoģiski priekšmeti, kā arī to daļas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 65. grupa

Galvassegas, un to daļas; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

6503

Filca cepures un citas galvassegas, izgatavotas no 6501 preču pozīcijas cepuru pusfabrikātiem vai plakanām sagatavēm, ar vai bez oderes vai apdares

Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām (1)

 

6505

Cepures un citas galvassegas, adītas vai tamborētas, vai kas izgatavotas no mežģīnēm vai filca vai citiem tekstilma teriāliem, kas izgatavotas no viena gabala, bet ne sloksnēm, ar vai bez oderes vai apdares; dažādu materiālu matu tīkliņi ar vai bez oderes vai apdares

Ražošana no tekstilšķiedru dzijas (1)

 

ex 66. grupa

Lietussargi, saulessargi, spieķi, pātagas un to daļas; izņemot:

Ražošana, kurā visus materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

6601

Lietussargi un saulessargi (to skaitā lietussargi-spieķi, dārza saulessargi un analogi izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

67. grupa

Sagatavotas spalvas un dūnas, izstrādājumi no spalvām un dūnām; mākslīgās pūkas; izstrādājumi no cilvēku matiem

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 68 grupa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un līdzīgu materiālu izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 6803

Izstrādājumi no dabiskā slānekļa vai aglomerātā slānekļa

Ražošana no apstrādāta slānekļa

 

ex 6812

Izstrādājumi no azbesta; izstrādājumi no maisījumiem uz azbesta bāzes vai maisījumiem uz azbesta un magnija karbonāta bāzes

Ražošana no jebkuras pozīcijas

 

ex 6814

Izstrādājumi no vizlas, to skaitā aglomerētā vai reģenerētā vizla uz papīra, kartona vai cita materiāla pamata

Ražošana no apstrādātas vizlas (to skaitā no aglomerētās vai reģenerētās vizlas)

 

69. grupa

Keramikas izstrādājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 70. grupa

Stikls un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 7003

ex 7004

ex 7005

Stikls ar nespīdošu virsmu

Ražošana no 7001 pozīcijas materiāliem

 

7006

Preču pozīcijās 7003, 7004 vai 7005 klasificētais stikls, izliekts, slīpēts, gravēts, urbts, emaljēts vai citādā veidā apstrādāts, bez rāmja, un nav kombinēts ar citiem materiāliem

Ražošana no 7001 pozīcijā klasificētajiem materiāliem

 

7007

Bezšķembu stikls, kas sastāv no rūdīta vai daudzkārtainā stikla

Ražošana no 7001 pozīcijas materiāliem

 

7008

Daudzkārtainie stikla izolatori

Ražošana no 7001 pozīcijas materiāliem

 

7009

Stikla spoguļi, rāmjos un bez rāmjiem, to skaitā atpakaļskata spoguļi

Ražošana no 7001 pozīcijas materiāliem

 

7010

Baloni, pudeles, pudelītes, flakoni, burkas, pialas, ampulas un citas stikla tilpnes preču glabāšanai, iesaiņošanai; stikla burkas konservēšani; aizbāžņi, vāciņi un citi analoģiski stikla izstrādājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

vai

Stikla izstrādājumu sagriešana, ja vien negrieztā stikla vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

7013

Galda un virtuves trauki, tualetes un kancelejas piederumi, telpu iekārtojuma un līdzīga pielietojuma priekšmeti (citi kā 7010 un 7018 preču pozīcijā)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

vai

Stikla izstrādājumu sagriešana, nodrošinot, ka sagrieztā stikla vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

vai

 
  

Manuāli pūstā stikla dekorēšana ar rokām (izņemot sietspiedi), nodrošinot, ka manuāli pūstā stikla vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 7019

Izstrādājumi (citi kā dzija) no stiklšķiedras

Ražošana no:

- nekrāsotām šķipsnām, pavedieniem, dzijas vai sagrieztiem pavedieniem, vai

- stikla vates

 

ex 71. grupa

Dabiskās vai kultivētās pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, dārgmetāli, parastie metāli, pārklāti vai plakēti ar dārgmetālu, un to izstrādājumi; bižutērija; monētas, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 7101

Dabiskās vai kultivētās pērles, pagaidu apstrāde transportēšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

ex 7102, ex 7103, ex 7104

Apstrādāti dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie)

Ražošana no neapstrādātiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

 

7106, 7108, 7110

Dārgmetāli

  
 

- Neapstrādāti

Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti 7106, 7108 vai 7110 preču pozīcijās

vai

7106, 7108 vai 7110 preču pozīciju dārgmetālu elektrolītiskā, termiskā un ķīmiskā atdalīšana

vai

7106, 7108 vai 7110 preču pozīciju dārgmetālu sakausēšana savā starpā ar parastiem metāliem

 
 

- Pusfabrikāti vai pulverveida

Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem

 

ex 7107, ex 7109, ex 7111

Ar dārgakmeņiem pārklāti parastu metālu pusfabrikāti

Ražošana no neapstrādātiem metāliem, kas pārklāti ar dārgmetāliem

 

7116

Izstrādājumi no dabiskajām vai kultivētām pērlēm, dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabiskiem, mākslīgiem, reģenerētiem)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vārtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

7117

Bižutērija

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

vai

Ražošana no parasto metālu daļām, kas nav pārklātas vai apklātas ar dārgmetāliem, nodrošinot, ka visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 72. grupa

Tērauds un dzelzs; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

7207

Dzelzs un neleģētā tērauda pusfabrikāti

Ražošana no 7201, 7202, 7203, 7203, 7204 vai 7205 pozīcijās klasificētiem materiāliem

 

7208 līdz 7216

Dzelzs un neleģētā tērauda plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas

Ražošana no 7206 pozīcijas lietņiem vai citām pamatformām

 

7217

Dzelzs un neleģētā tārauda stieple

Ražošana no 7207 pozīcijas pusfabrikātu materiāliem

 

ex 7218, 7219 līdz 7222

Nerūsējoša tērauda pusfabrikāti, plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas

Ražošana no 7218 pozīcijas lietņiem vai citām pamatformām

 

7223

Nerūsējošā tērauda stieple

Ražošana no 7218 pozīcijas pusfabrikātu materiāliem

 

ex 7224, 7225 līdz 7228

Pārējo leģēto tēraudu pusfabrikāti, plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, neregulāri satīti ruļļos;

Pārējo leģēto tēraudu pārējās loksnes un stieņi, leņķdzelži, profili un sekcijas; leģētā un neleģētā tērauda dobi stieņi urbšanai

Ražošana no 7206, 7218 vai 7224 pozīciju lietņiem vai citām pamatformām

 

7229

Pārējo leģēto tēraudu stieple

Ražošana no 7224 pozīcijas pusfabrikātu materiāliem

 

ex 73. grupa

Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 7301

Rievkonstrukcijas

Ražošana no 7206 preču pozīcijā klasificētiem materiāliem

 

7302

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem; sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citi šķērssavienojumi, gulšņi, savienojumu uzlikas, ķīļi, pamatnes, balstpaliktņi, savilcēji, āķskrūves un citas detaļas sliežu savienošani un nostiprināšanai

Ražošana no 7206 pozīcijā klasificētajiem materiāliem

 

7304, 7305 un 7306

Dzelzs vai tērauda (bet ne čuguna) lielu un mazu izmēru caurules un dobie profili

Ražošana no 7206, 7207, 7218, vai 7224 pozīcijā klasificētajiem materiāliem

 

ex 7307

No vairākām daļām sastāvošu lielu un mazu izmēru cauruļvadu armatūra no nerūsējoša tērauda (ISO Nr.X5Cr NiMo 1712)

Kaltu sagatavju apvirpošana, urbšana, izrīvēšana, griešana, un atgratēšana, kuru vērtība nepārsniedz 35% no produkcijas ex works cenas

 

7308

Melno metālu konstrukcijas (izņemot 9406 pozīcijā klasificētās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piem., tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, ažuri masti, jumti, jumtu pārsegumi, būvstatnes, durvis, logi un to rāmji, sliekšņi, žalūzijas, balustrādes, kolonnas un kolonnu balsti); plāksnes, stieņi, leņķdzelži, profili, sekcijas, caurules un līdzīgi izstrādājumi izmantošanai metālkonstrukcijās

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr 7301 pozīcijā klasificētie leņķdzelži, profili un sakcijas var netikt lieotas

 

ex 7315

Pretslīdes ķēdes

Ražošana, kurā visu 7315 pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 74. grupa

Varš un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

7401

Vara kausējumi; cementējies varš

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

7402

Neattīrīts varš, vara anodi elektrolīzei

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

7403

Neapstrādāts attīrīts varš un vara sakausējumi:

  
 

- Attīrīts varš

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 
 

- Vara sakausējumi un pārstrādāts varš, kas satur citus elementus

Ražošana no neapstrādāta vara, attīrīta vai atgriezumiem un lūžņiem

 

7404

Vara atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

7405

Vara šablonsakausējumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 75. grupa

Niķelis un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

7501 līdz 7503

Niķeļa kausējumi, tā plāva un pārējie niķeļa metalurģijas produkti; neapstrādāts niķelis; niķeļa atgriezumi un lūzņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 76. grupa

Alumīnijs un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto m ateriālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

7601

Neapstrādāts alumīnijs

Ražošana no termiski vai elektrolītiski apstrādāta nekausēta alumīnija vai alumīnija atgriezumiem un lūžņiem

 

 

 

7602

Alumīnija atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 7616

Alumīnija izstrādājumi, citi kā stiepļu sieti, pinumi, režģi, tīkli, žogi, armētie audumi un līdzīgie materiāli (to skaitā bezgalīgās lentas) no alumīnija stieplēm un stieptā alumīnija

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot alumīnija stieples un stieptā alumīnija izstrādājumus, citus kā stiepļu sietus, pinumus, režģus, tīklus, žogus, armētos audumus un līdzīgus materiālus (to skaitā bezgalīgās lentas);

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

77. grupa

Rezervēta iespējamai izmantošanai nākotnē

  

ex 78. grupa

Svins un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

7801

Neapstrādāts svins:

  
 

- Rafinētais svins

Ražošana no "buljona" vai "darba" svina

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot 7802 preču pozīcijās klasificētos atgriezumus un lūžņus

 

7802

Svina atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 79. grupa

Cinks un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

7901

Neapstrādāts cinks

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot 7902 pozīcijā klasificētos atgriezumus un lūžņus

 

7902

Cinka atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 80. grupa

Alva un tās izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

8001

Neapstrādāta alva

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot 8002 pozīcijā klasificētos atgriezumus un lūžņus

 

8002 un 8007

Alvas atgriezumi un lūžņi; pārējie izstrādājumi no alvas

Ražošana, kurā visus materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

81. grupa

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi:

  

 

 

 

- Pārējie parastie metāli, apstrādāti; to izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība, kas klasificēti tajā pat pozīcijā kā produkcija nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 82. grupa

Parasto metālu instrumenti, naži, karotes un dakšiņas; to daļas no parastiem metāliem; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

8206

Divu vai vairāku 8202 līdz 8205 pozīcijās klasificēto instrumentu komplekti, kas paredzēti mazumtirdzniecībai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijās, citās kā 8202 un 8205. Tomēr 8202 līdz 8205 pozīciju instrumentus var iestrādāt komplektā, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 15% no komplekta ex works cenas

 

8207

Maināmie instrumenti rokas darbarīkiem ar vai bez piedziņas vai mehāniskiem darbarīkiem (piem., presēšanai, štancēšanai, vītņošanai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai savērpšanai), to skaitā instrumenti metāla vilkšanai vai presēšanai, instrumenti klinšu un grunts urbšanai

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8208

Naži un asmeņi mašīnām un mehāniskajām ierīcēm

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 8211

Naži ar zāģveida vai citādiem asmeņiem (to skaitā naži koka griešanai) citi kā 8208 klasificētie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot nažu asmeņus un rokturus no parastiem metāliem

 

8214

Pārējie griezējinstrumenti (piem., matu griešanas mašīnas, miesnieku vai virtuves naži, cērtņi, papīrnaži); manikīra vai pedikīra komplekti un instrumenti (to skaitā nagu vīles)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot rokturus no parastiem metāliem

 

8215

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, tortes lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un līdzīgi virtuves vai galda piederumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot rokturus no parastiem metāliem

 

ex 83. grupa

Pārējie parasto metālu izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

8302

Citi montējumi, daļas un objekti, kas izmantojami celtniecībā ēkām un automātiskajiem durvju aizvērējiem

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot 8302 pozīcijas materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 

ex 8306

Parasto metālu statuetes un citi rotājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot 8306 pozīcijas materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

ex 84. grupa

Kodolreaktori, katli, iekārtas un mehāniskās ierīces, to daļas; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

Raž., kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

ex 8401

Kodolenerģijas elementi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai(1)

Ražošana, kurā visu izmantoto mat. vērtība nepārsniedz 30% no prod. exworks cenas

8402

Tvaika katli vai citi tvaiku ģenerējoši katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas arī spēj ražot tvaiku zemā spiedienā); katli ļoti augstai temperatūrai

Ražošana, kurā: visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8403, ex 8404

Centrālapkures katli, citi kā 84.02 pozīcijā klasificētie, un centrālapkures katlu palīgiekārtas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā 8403 vai 8404

Ražošana,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

8406

Ūdenstvaika turbīnas un citas tvaika turbīnas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8407

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji ar kloķa klāņa vai rotora mehānismu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8408

Kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

________________________________________________________________________________

1 Šis noteikums ir spēkā līdz 1998. gada 31. decembrim

8409

Daļas, kas speciāli vai galvenokārt paredzētas 8407 vai 8408 pozīcijās klasificētiem dzinējiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8411

Turboreaktīvie dzinēji, turbodzinēji un pārējās gāzes turbīnas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8412

Pārējie dzinēji un motori

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 8413

Rotācijas sūkņi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no prod. ex works cenas

ex 8414

Rūpniecībā izmantojamie ventilatori, gaisa pūtēji un tiem analogas ierīces

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto mat. vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no prod. ex works cenas

8415

Gaisa kondicionēšanas iekārtas ar motoru darbināmo ventilatoru un ierīcēm gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai, to skaitā tādas iekārtas, kurās gaisa mitrums nevar būt regulēts šķirti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

 

8418

Dzesinātāji, saldētavas un citas elektriskās dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, vai citi siltumsūkņi, citi kā 8415 pozīcijas gaisa kondicionēšanas iekārtas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos mat. klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no prod. ex works cenas

  

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 %no produkcijas ex works cenas;

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

 

ex 8419

Iekārtas kokapstrādes, papīra pulpa, un papīra un kartona rūpniecībai

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pat pozīcijā kā produkcijai, tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

Ražošana,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8420

Kalandri un citas ruļļu mašīnas, izņemot metālam vai stiklam, un to cilindri

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētājās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pat pozīcijā kā produkcija tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

Ražošana,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8423

Iekārtas svēršanai (izņemot ļoti precīzus svarus no 5 cg vai vēl precīzākus), ieskaitot mašīnas svara pārbaudei; visu veidu atsvarus

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8425 līdz 8428

Iekārtas pacelšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai izkraušanai

Ražošana:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8431 pozīcijā tiek, izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8429

Pašgājēji buldozeri, pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi (angledozers), greideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi:

  
 

- Ceļa veltņi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8431 pozīcijā tiek izmantots tikai līdz 10 % no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto mater. vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8430

Pārējās mašīnas grunts, minerālu vai rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai blīvēšanai, izņemšanai vai urbšanai; pāļu dzinēji un izvilcēji, sniega arkli un sniega tīrītāji

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8431 pozīcijā tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

ex 8431

Daļas, ko lieto vienīgi vai galvenokārt ar ceļa veltņiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8439

Iekārtas papīra masas un celulozes šķiedrmateriālu ražošanai vai papīra vai kartona ražošanai un apstrādei

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pat pozīcijā kā produkcija, tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8441

Pārējās iekārtas papīra masas, papīra vai kartona ražošanai, ieskaitot visa veida mašīnas papīra vai kartona griešanai

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pat pozīcijā kā produkcija, tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8444 līdz 8447

Šajās preču pozīcijās klasificētās mašīnas izmantošanai tekstilrūpniecībā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 8448

Palīgierīces, paredzētas izmantošanai kopā ar 8444 un 8445 preču pozīcijās klasificētām mašīnām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8452

Šujmašīnas, izņemot 8440 preču pozīcijā klasificētās grāmatu brošēšanas mašīnas; šujmašīnām paredzētie skapīši, galdiņi un vāki; šujmašīnu adatas:

  
 

- Šujmašīnas (tikai slēgdūrienam), kuru galviņas svars nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

 
  

- kur visu neizcelsmes materiālu, kas izmantoti galviņas salikšanā (bez motora), vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību;

- kur izmantotiem diega nostiepšanas, izšūšanas un zigzaga mehānismiem jau ir izcelsme

 
 

- Pārējās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8456 līdz 8466

Darbgaldi un iekārtas, kā arī to daļas, kas klasificētas 8456 līdz 8466 preču pozīcijās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8469 līdz 8472

Mašīnas birojam (piem., rakstāmmašīnas, kalkulatori, skaitļošanas, kopēšanas, kā arī brošēšanas iekārtas)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8480

Metālliešanas veidkastes un kokiles; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes (izņemot kokiles) metālu, metālkarbīdu, stikla, minerālo materiālu, gumijas vai plastmasas liešanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

8482

Lodīšu vai rullīšu gultņi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8484

Starplikas un līdzīgi savienjumi no metāla lokšņu materiāla kombinācijā ar citu materiālu vai no divām vai vairākām metāla kārtām; starpliku un līdzīgu savienojumu komplekti vai sortiments ar atšķirīgu uzbūvi, ievietoti maisos, aploksnēs vai citos līdzīgos saiņojumos; mehāniskās plombas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8485

Elektriskos savienojumus, izolatorus, kontaktus, spoles, vadus un citas līdzīgas detaļas nesaturošas mašīnu daļas, nekur citur šajā grupā neminētas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 85. grupa

Elektriskās mašīnas un iekārtas, to daļas; skaņu ierakstu un atskaņošanas aparatūra; aparatūra TV attēla un skaņas ierakstīšanai un reproducēšanai, tās daļas un piederumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8501

Elektromotori un ģeneratori (izņemot ģeneratoru- iekārtas)

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8503 pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8502

Elektriskie ģeneratori un rotējošie elektropārveidotāji

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8501 vai 8503 preču pozīcijās, tās apkopojot, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8504

Strāvas padeves ierīces automātiskajām datu apstrādes iekārtām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 8518

Mikrofoni un to statīvi; skaļruņi, iemontēti vai neiemontēti korpusos; zemas frekvences elektriskie pastiprinātāji; elektriskās skaņas pastiprināšanas iekārtas

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8519

Elektroatskaņošanas ierīces, skaņu plašu atskaņotāji, kasešu dekas un cita atskaņošanas aparatūra, kas nav savienota ar skaņu ierakstu ierīcēm

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8520

Magnetofoni un cita skaņu ierakstu aparatūra ar vai bez atskaņošanas ierīcēm

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8521

Video ierakstu un atskaņošanas aparatūra, ar vai bez video atskaņošanas ierīcēm

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

  

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

 

8522

daļas un piederumi lietošanai galvenokārt ar 8519 līdz 8521 preču pozīcijās klasificētajiem aparātiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8523

Gatavi, neierakstīti skaņu vai līdzīgi kodu ierakstu nesēji, izņemot 37. grupas produkciju

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8524

Skaņu plates, lentas un citi ierakstīti skaņu un līdzīgi kodu nesēji, to skaitā skaņu plašu izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. grupas produkciju:

  
 

- Skaņu plašu ražošanas matricas un veidnes

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8523 pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8525

Raidaparatūra radiotelefona vai radiotelegrāfa sakariem, radiofonijai vai televīzijai, kas satur vai nesatur uztverošo, skaņu ierakstošo vai atskaņojošo aparatūru; televīzijas kameras, videokameras ar apturamo materiālu un citi videokameru magnetofoni

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8526

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8527

Uztvērējaparatūra radiotelefona vai radiotelegrāfa sakariem, radiofonijai, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas noņēmēju, vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas, un kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8528

Televizori, kombinēti vai nekombinēti ar radiouztvērēju vai skaņas un attēla ieraksta vai reproducēšanas aparatūru, video monitori un video projektori

Ražošana:

- kurā, visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā vi su izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8529

Daļas, kas paredzētas galvenokārt vai tikai 8525 līdz 8528 pozīcijās klasificētai aparatūrai:

  
 

- Kas paredzēta galvenokārt vai tikai video ieraksta un reproducēšanas aparatūrai

Ražošana, kur visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

  

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

 

8535 un 8536

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai vai aizsardzībai elektriskajās ķēdēs vai kontaktiem pie elektriskajām ķēdēm vai tajās

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8538 pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8537

Pultis, paneļi, konsoles, galdi, sadales dēļi un pārējie elektroaparatūras pamati, kas apgādāti ar diviem vai vairākiem 8535 vai 8536 pozīcijās klasificētiem aparātiem, strāvas kontrolei vai sadalei, to skaitā 90. grupā klasificētos instrumentus un aparātus, izņemot 8517 preču pozīcijā klasificētās komutācijas ierīces

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8538 pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex work cenas

ex 8541

Diodes, tranzistori un analogi pusvadītāji, izņemot tos, kas nav ieslēgti integrālajā shēmā (mikroshēmā)

Ražošana: kurā visus izmantotos matereriālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8542

Elektroniskās integrālās un mikroshēmas

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8541 vai 8542 pozīcijās, tās apvienojot, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8544

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos) un citi izolētie elektrības vadi ar vai bez savienojošām detaļām; šķiedru optiskie kabeļi, kuru šķiedrām ir individuāli apvalki, ar vai bez pārslēdzējiem vai savienojumu elementiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8545

Ogles elektrodi, ogles sukas, lampu vai bateriju ogles vai citi grafīta vai citu oglekļa veidu izstrādājumi ar vai bez metāla, paredzēti izmantošanai elektrotehnikā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8546

Elektroizolatori no jebkāda veida materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8547

Izolācijas piederumi elektriskām mašīnām, ierīcēm vai iekārtām, kas kā armatūra pilnīgi veido izolācijas materālus savrup no sīkām metāla sastāvdaļām (piem., spuldzes vītņu patrona), kas liešanas procesā iekļauti vienīgi komplektēšanas nolūkiem, citi kā 8546 pozīcijā klasificētie izolācijas materiāli; elektriskie cauruļvadi un to savienojumi, no pamatmetāla izklāti ar izolācijas materialu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8548

Pirmelementu, pirmbateriju, un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; nolietoti pirmelementi, nolietotas pirmbaterijas un nolietoti elektriskie akumulatori; elektroiekārtu daļas un piederumi, kas citur šajā grupā nav minēti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 86. grupa

Dzelzceļa vai tramvaja lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzsceļa vai tramvaja ceļu ierīces un to daļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās), signalizācijas iekārtas; izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8608

Dzelzceļa vai tramvaja ceļu ierīces; mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās), signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības un kontroles nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšzemes ūdensceļiem, stāvvietās, ostu iekārtojumos vai lidlaukos, to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos mat.klasificē pozīcijā, citā kā produkcija;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

ex 87. grupa

Sauszemes transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa ritošo sastāvu un tramvajus, to daļas un iekārtas: izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8709

Ar celšanas vai takelāžas ierīcēm neapgādāti pašgājēji kravas transportētāji, kas izmantojami rūpnīcās, noliktavās, ostās un lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, ko izmanto dzelzceļu platformās; to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos mat. klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8710

Tanki un citas pašgājējas kaujas bruņumašīnas, motorizētas, ar vai bez bruņojuma, to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8711

Motocikli (ieskaitot mopēdus) un velosipēdi ar tiem uzstādītiem palīgmotoriem, ar blakusvāģi vai bez tā; blakusvāģi:

  
 

- ar iekšdedzes virzuļmotoru, kura cilindra tilpums:

  
 

- nepārsniedz 50cc

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kurā visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 

- pārsniedz 50 cc

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kurā visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kurā visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

ex 8712

Divriteņi bez lodīšu gultņiem

Ražošana no 8714 pozīcijā neklasificētiem materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

8715

Bērnu ratiņi un to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos matereriālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8716

Piekabes un puspiekabes; citi nepašgājēji transportlīdzekļi; to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

ex 88. grupa

Lidaparāti, kosmiskie aparāti, to daļas; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no prod. ex works cenas

ex 8804

Rotošūti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 8804 pozīcijas materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no prod. ex works cenas

8805

Lidmašīnu pacelšanās ierīces, klāja bremzes un analogas nosēšanās ierīces; lidotāju sauszemes trenažieri; minēto izstrādājumu daļas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

Ražošana, kurā visu izmantoto mat. vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

89. grupa

Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot 8906 pozīcijā klasificētos korpusus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no prod. ex works cenas

ex 90. grupa

Optiskās, fotogrāfiskās kino ierīces un aparāti, mēraparāti, kontroles, precīzijas, medicīnā vai citā ķirurģijā lietojamās ierīces un aparāti; to daļas un piederumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā kā produkcija;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

9001

Optiskās šķiedras un optiskās šķiedras grīstes; optiskās šķiedras kabeļi, citi kā 8544 pozīcijā klasificētie; loksnes un plāksnes no polarizētajiem materiāliem; lēcas (to skaitā kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un citi nesamontēti optiskie materiāli no jebkādiem materiāliem, citi kā šādi elementi no optiski neapstrādāta stikla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9002

Lēcas, prizmas, spoguļi un pārējie samontētie optiskie elementi no jebkuriem materiāliem, kas ir instrumentu vai aparātu daļas vai piederumi, citi kā šādi elementi no optiski neapstrādāta stikla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9004

Brilles, aizsargbrilles un tām līdzīgas ierīces, koriģējošās un aizsargājošās, un pārējās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 9005

Binokļi, monokļi, pārējās optiskās caurules un to statīvi, izņemot astronomiskās ierīces un statīvus

Ražošana, kurā:

- visus izmantototos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijaI;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsn. 40% no produkcijas ex works cenas;

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

ex 9006

Fotokameras (izņemot kinokameras); zibspuldzes, citas kā gāzizlādes lampas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsn. 40% no produkcijas ex works cenas;

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

9007

Kinoaparāti un projektori ar skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas ierīcēm vai bez tām

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos mater. klasificē pozīcijā citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsn. 40% no produkcijas ex works cenas;

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

9011

Sarežģīti optiskie mikroskopi, to skaitā mikrofotouzņemšanai, mikrokinouzņemšanai vai mikroprojicēšanai

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsn. 40% no produkcijas ex works cenas;

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

ex 9014

Pārējās navigācijas ierīces un instrumenti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

9015

Ģeodēziskās (to skaitā fotogrammetriskās), hidrogrāfiskās, okeanogrāfiskās, hidroloģiskās, meteoroloģiskās vai ģeofiziskās ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9016

Svari, kuru jūtīgums ir 5 cg vai lielāks, ar vai bez atsvariem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9017

Instrumenti rasēšanas, aizzīmēšanas vai matemātisko aprēķinu izvešanai (piem., rasēšanas mašīnas, pantogrāfi, stieņcirkuļi, transportieri, logaritmiskie zīmuļi, diska kalkulatori); rokas instrumenti līnijizmēru mērīšanai (piem., mērstieņi, ruletes, mikrometri, štangencirkuļi), nekur citur šajā grupā neminēti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9018

Medicīniskie, ķirurģiskie, stomatoloģiskie un veterinārie instrumenti un ierīces (ieskaitot scintigrāfisko aparatūru), pārējā elektriskā medicīniskā aparatūra un ierīces redzes asuma noteikšanai:

  
 

- Stomatoloģiskie krēsli ar attiecīgām ierīcēm un un spļaujamtrauki

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus 9018 pozīcijā klasificētos materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no prod. ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsn. 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no prod. ex works cenas

9019

Mehanoterapijas aparatūra; masāžas aparatūra; psiholoģisko testu aparatūra; ozona, skābekļa terapijas un aeroterapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra un pārējā elpināšanas aparatūra

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no prod. ex works cenas

9020

Pārējās ierīces elpināšanai un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām daļām un nomaināmiem filtriem

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsn. 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no prod. ex works cenas

9024

Mašīnas un ierīces materiālu (piem., metāla, koksnes, tekstila, papīra, plastmasas) cietības, stiprības, saspiežamības, elastības un citu mehānisko īpašību noteikšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9025

Hidrometri un analogi šķidrumā gremdējami rīki, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri, ar vai bez pieraksta iespējām, šo rīku jebkura kombinācija

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9026

Ierīces un aparatūra šķidrumu un gāzes plūsmas, līmeņa, spiediena vai citu lielumu mērīšanai vai pārbaudei (piem., plūsmas mēritāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma mērītāji), izņemot 9014, 9015, 9028 un 9032 pozīcijās klasificētos instrumentus un ierīces

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9027

Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piem., polarimetri, refraktometri, gāzes vai dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma utt. mērīšanai vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai gaismas daudzuma mērīšanai vai kontrolei (to skaitā eksponometri); mikrotomi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9028

Gāzes, šķidruma un elektrības padeves vai ražošanas mērītāji, ieskaitot kalibrējošos

  
 

- Daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

9029

Apgriezienu skaita un produkcijas skaitītāji, taksometri, mileometri, soļu skaitītāji un tiem analogas ierīces; spidometri un tahometri, izņemot 9014 un 9015 pozīcijās klasificētos; stroboskopi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9030

Oscilogrāfi, spektrometri un citas ierīces un aparatūra elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot 9028 pozīcijā klasificētās mērierīces; ierīces un aparatūra alfa, beta, gamma, rentgena, kosmisko vai citu jonizējošo starojumu mērīšanai vai noteikšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9031

Mērīšanas un kontroles ierīces, palīgierīces un mašīnas, nekur citur šajā grupā neminētas; profila projektori

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9032

Automātiskās regulēšanas vai kontroles ierīces un aparatūra

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

9033

90. grupā klasificēto mašīnu, ierīču un aparatūras daļas un piederumi (kas nekur citur šajā grupā nav minēti)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 91. grupa

Pulksteņi un to daļas, izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9105

Pārējie pulksteņi

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

9109

Nokomplektēti un samontēti pulksteņu mehānismi

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas; - visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

9110

Nesamontēti vai daļēji samontēti nokomplektēti pulksteņu mehānismi (mehānismu komplekti); samontēti nenokomplektēti pulksteņu mehānismi; iepriekš nepilnīgi salikti pulksteņu mehānismi

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto mat. vērtība nepārsn.40% no produkcijas ex works cenas;

- augstākminētas robežās materiāls, kas klasificēts 9114 pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

9111

Rokas pulksteņu korpusi, to daļas

Ražošana, kurā:

-visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsn. 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

9112

Pulksteņu korpusi un līdzīgi korpusi citām šīs grupas precēm un to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

9113

Rokas pulksteņu siksniņas, lentas un aproces, kā arī to daļas:

  
 

- No parastā metāla ar vai bez plakēšanas vai pārklāšanas ar dārgmetāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

92. grupa

Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

93. grupa

Ieroči un munīcija, to daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 94. grupa

Mēbeles, gultas piederumi, matrači, matraču pamati, dīvānspilveni, un analoģiski polsterēti mēbeļu piederumi; lampas un to daļas, kas citā vietā nav minētas; gaismas rādītāji, tablo un analoģiski izstrādājumi; samontētas būvkonstrukcijas; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no prod. ex works cenas

 

ex 9401 un ex 9403

Mēbeles no parastajiem metāliem, kas satur nepolsterētu kokvilnas audumu, kam svars ir 300 g/m2 vai mazāks

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā citā kā produkcijai

vai

Ražošana no jau tādās formās piegriezta kokvilnas auduma, kas gatavs izmantošanai 9401 vai 9403 pozīcijām, nodrošinot, ka:

- to vērtība nepārsniedz 25 %

produkcijas ex-works cenas;

- visi pārējie izmantotie materiāli ir izcelsmes un tiek klasificēti pozicijās, citās kā 9401 vai 9403 pozicija

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no prod. ex works cenas

    

9405

Lampas un apgaismes ierīces, ieskaitot prožektorus, starmešus un to daļas, kas citur nav minēti; gaismas rādītāji, tablo un līdzīgas ierīces ar pastāvīgi uzstādītiem gaismas avotiem, to daļas, kas citviet nav minētas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex- works cenas

 

9406

Saliekamās būvkonstrukcijas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex- works cenas

 

ex 95. grupa

Rotaļlietas, spēles un sporta inventārs, to daļas un piederumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

9503

Pārējās rotaļlietas; samazināta lieluma ("apjoma") modeļi un analoģiski izklaidēšanās modeļi, darbojošies vai nē; dažādas atjautības spēles

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex- works cenas

 

ex 9506

Golfa nūjas un to daļas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr golfa nūju uzgaļu pagatavošanai var izmantot rupji aptēstus blokus

 

ex 96. grupa

Dažādi gatavie izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā produkcijai

 

ex 9601 un ex 9602

No dzīvnieku, augu vai minerālu izcelsmes materiāliem grieztie izstrādājumi

Ražošana no tās pašas pozīcijas "apstrādāta" materiāla griešanai

 

ex 9603

Slotas un sukas (izņemot zaru slotas un līdzīgus izstrādājumus un no caunu vai vāveru matiem pagatavotās otas), bezmotora rokas mehāniskās ierīces grīdas uzkopšanai, krāsoša nas spilventiņi un ruļļi, špahteļlāpstiņas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex- works cenas

 

9605

Ceļojuma komplekti personiskai higiēnai, šūšanai vai apģērba vai vai apavu tīrīšanai

Katram priekšmetam komplektā jāizpilda noteikumi, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu komplektā. Tomēr var iekļaut neizcelsmes izstrādājumus, nodrošinot, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15% no komplekta ex- works cenas

 

9606

Pogas un spiedpogas, aizdares līdzekļi un spiedpogas, pogu formas un citas šo izstrādājumu daļas; pogu sagataves

Ražošana, kurā:

- visi izmantotie materiāli tiek klasificēti pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex-works cenas

 
    

9612

Rakstāmmašīnu vai līdzīgas lentas, piesūcinātas ar tinti vai citādi sagatavotas nospiedumu iegūšanai, spolēs vai kasetēs vai bez tām; tintes spilventiņi, piesūcināti vai nepiesūcināti ar tinti, ar vai bez kastītēm

Ražošana, kurā:

- visi izmantotie materiāli tiek klasificēti pozīcijā, citā kā produkcijai ;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex -works cenas

 

ex 9613

Šķiltavas ar pjezoaizdedzi

Ražošana, kurā visu 9613 pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex -works cenas

 

ex 9614

Pīpes un pīpju kausiņi

Ražošana no rupji tēstiem blokiem

 

 

97. grupa

Mākslas darbi, kolekcionēšanas un antikvāri

priekšmeti

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē pozīcijā, citā kā produkcijai

 

 

 

III PIELIKUMS

EUR. I KUSTĪBAS SERTIFIKĀTS UN PIETEIKUMS EUR.I KUSTĪBAS SERTIFIKĀTAM

Instrukcijas par drukāto tekstu

1. Katrai veidlapai jābūt 210 x 297 mm lielai; pieļaujamā garuma nobīde ir līdz mīnus 5 mm vai plus 8 mm. Tās izgatavošanā jāizmanto balts, izmēriem atbilstošs rakstāmpapīrs, kas nesatur mehāniskos piemaisījumus un sver ne mazāk par 25 g/m2. Tam jāsatur iespiestu zaļu kopējošos aizmugures pamatni, kas padarītu acīmredzamu jebkādu viltošanu ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem.

2.Šī Līguma Dalībvalstu kompetentās iestādes var paturēt tiesības pašām iespiest veidlapas vai var nodot to iespiešanu pilnvarotām spiestuvēm. Pēdējā gadījumā, katrai veidlapai ir jāsatur atsauce uz šādu pilnvarošanu. Uz katras veidlapas jābūt iespiedēja vārdam un adresei vai zīmei, pēc kuras iespiedēju var identificēt. Uz tās jābūt arī sērijas numuram, iespiestam vai neiespiestam, pēc kura veidlapu var identificēt.

 

KUSTĪBAS SERTIFIKĀTS

 

1. Eksportētājs (nosaukums, pilna adrese, valsts)

EUR. 1 No. A 000 000

  

Skat. piezīmes otrā pusē pirms veidlapas aizpildīšanas

  

2. Sertifikāts tiek lietots tirdzniecībā starp

......................................................................................

un

......................................................................................

 

(Ierakstiet atbilstošās valstis, valstu grupas vai teritorijas).

 

3. Saņēmējs (nosaukums, pilna adrese, valsts) (pēc izvēles)

 
   
   
  

4. Valsts, valstu grupa vai teritorija, kas tiek uzskatīta par izcelsmes vietu

 

5. Valsts vai valstu grupa, uz kuru preces tiek eksportētas

 

6. Ziņas par transportu (pēc izvēles)

7. Piezīmes

  
     
     

8. Preces kārtas numurs, iesaiņojuma marķējums un numurs, iesaiņojumu skaits un veids, preču apraksts (1)

9. Bruto svars (kg) vai citi kvantitatīvie rādītāji (litri, m3 utt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Pavadzīmes (pēc izvēles)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. MUITAS APSTIPRINĀJUMS

Deklarācija ir sertificēta Zīmogs

Eksporta dokuments (2)

Veidlapa .......... Nr. ...........

Muitas iestāde........................

Izdevēja valsts vai teritorija.........

.....................................

.....................................

Datums ................................

.....................................

( Paraksts)

 

12. EKSPORTĒTĀJA DEKLARĀCIJA

Es, apakšā parakstījies, deklarēju, ka augstākminētās preces atbilst sertifikāta iesniegšanas noteikumiem

 

 

 

Datums un vieta .................

................................

................................

(Paraksts)

 

__________________________________________

(1) Ja preces nav iepakotas, jāuzrāda priekšmetu skaitu vai jānorāda “ berama prece “

(2) Tiek aizpildīts, ja to pieprasa eksportētājas valsts vai teritorijas noteikumi.

 

13. PĀRBAUDES PIEPRASĪJUMS (kam)

14. PĀRBAUDES REZULTĀTS

 

 

 

 

 

 

 

Veiktā pārbaude apliecina, ka šī sertifikāta (1)

 norādītā muitas iestāde ir šī sertifikāta izdevēja un tajā norādītā informācija ir precīza

 

 autentiskums un precizitāte neatbilst prasībām (skat. pievienotās piezīmes)

 

...........................................

(Datums un vieta)

Zīmoga vieta

 

 

 

 

 

 

.............................

(Paraksts)

_________________

(1) Atzīmējiet ar X pareizo

 

Tiek pieprasīta šī sertifikāta autentiskuma un precizitātes pārbaude.

 

 

 

 

 

.............................................................

(Datums un vieta)

Zīmoga vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

........................

(Paraksts)

 
  

PIEZĪMES

1. Sertifikātā nedrīkst būt labojumi vai pārrakstīti vārdi. Jebkurš precizējums jāveic svītrojot nepareizo un pievienojot nepieciešamos labojumus. Šādi precizējumi jāparaksta personai, kas aizpilda sertifikātu un jāapstiprina izdevējas valsts vai teritorijas muitas iestādei.

2. Starp sertifikātā norādītajām precēm nedrīkst būt brīva vieta un katrai precei jāpiešķir kārtas numurs. Uzreiz zem pēdējās preces jānovelk horizontāla līnija. Jebkura neaizpildīta vieta jāizslēdz tā, lai nebūtu iespējams veikt vēlākus labojumus.

3. Preces jāapraksta saskaņā ar tirdzniecības praksi un pietiekami detalizēti, lai tās varētu identificēt.

 

PIETEIKUMS KUSTĪBAS SERTIFIKĀTAM

 

 

1. Eksportētājs (nosaukums, pilna adrese, valsts)

EUR. 1 No. A 000 000

  

Skat. piezīmes otrajā pusē pirms veidlapas aizpildīšanas

  

2. Pieteikums sertifikātam lietošanai tirdzniecībā starp

......................................................................................

un

......................................................................................

 

(Ierakstiet atbilstošās valstis, valstu grupas vai teritorijas).

 

3. Saņēmējs (nosaukums, pilna adrese, valsts)

(Pēc izvēles)

 
   
   
  

4. Valsts, valstu grupa vai teritorija, kas tiek uzskatīta par izcelsmes vietu

 

5. Valsts vai valstu grupa, uz kuru preces tiek eksportētas

 

6. Ziņas par transportu (Pēc izvēles)

7. Piezīmes

  
     
     
     

8. Preces kārtas numurs; iesaiņojuma marķējums un numurs; iesaiņojumu skaits un veids, preču apraksts (1)

9.Bruto svars

(kg) vai citi kvantitatīvie rādītāji (litri, m3 utt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Pavadzīmes (pēc izvēles)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

(1) Ja preces nav iepakotas, jāuzrāda priekšmetu skaits vai jānorāda “berama prece”

EKSPORTĒTĀJA DEKLARĀCIJA

Es, apakšā parakstījies otrā pusē aprakstīto preču eksportētājs,

DEKLARĒJU, ka preces atbilst nosacījumiem, kas nepieciešami pievienotā sertifikāta izsniegšanai;

NORĀDU sekojošus apstākļus, kuru rezultātā šīs preces atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem:

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

IESNIEDZU sekojošus papildus dokumentus (1):

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

APŅEMOS iesniegt, pēc attiecīgu institūciju pieprasījuma, jebkuru papildus apliecinājumu, kuru šīs institūcijas var pieprasīt pievienotā sertifikāta izsniegšanai un apņemos, ja nepieciešams, piekrist jebkurai manu rēķinu pārbaudei un jebkurai iepriekšminēto preču ražošanas procesa pārbaudei, kuru veiks iepriekšminētās institūcijas;

PIEPRASU izsniegt pievienoto sertifikātu šīm precēm.

 

.........................................................

(Vieta un datums)

.........................................................

(Paraksts)

 

(1). Piemēram: importa dokumenti, kustības sertifikāts, ražotāja deklarācija utt..., attiecībā uz ražošanā izmantotajām precēm vai uz tajā pašā valstī reeksportētajām precēm.

IV PIELIKUMS

Rēķina - faktūras deklarācija

Rēķina-faktūras deklarācija, kuras teksts ir dots zemāk, ir jāaizpilda, atbilstoši atsaucēs dotajiem norādījumiem. Atsauču teksts uz deklarācijas nav jāpārraksta.

Latviski:

Eksportētājs, produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr...1).) deklarē, ka izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no...(2)

Turciski:

Żžbu belge (Gümrük Onay No:...(1)) kapsamindaki maddelerin ihracatēisi, aksi

aēikēa belirtilmedikēe bu maddelerin ..... (2) tercihli menželimaddeler oldušunu

beyan eder.

Angliski:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No....(1) declares that except otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2)

...............................(3)

(vieta un datums)

.................................... (4)

(eksportētāja paraksts un skaidri

salasāms deklarācijas parakstītāja vārds un uzvārds)

--------------------

(1) Ja rēķina-faktūras deklarāciju sastāda atbilstoši šī Protokola 22.pantam, tad pilnvarotā eksportētāja atļaujas numurs ir jāieraksta šajā laukumā. Ja pilnvarotais eksportētājs nesastāda rēķina-faktūras deklarāciju, tad vārdi iekavās ir jāizlaiž vai laukums jāatstāj neaizpildīts

(2) Jānorāda produktu izcelsme

(3) Šī atzīme var tikt izlaista, ja informācija ir uzrādīta pašā dokumentā.

(4) Skat. Protokola 21(5). pantu. Gadījumos, kad eksportētājam nepieprasa dokumentu parakstīt, tad atbrīvošana no paraksta ietver sevī atbrīvošanu no parakstītāja vārda minēšanas.

 

 

 

 

FREE TRADE AGREEMENT

BETWEEN

THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE REPUBLIC OF TURKEY

 

 

PREAMBLE

The Republic of Turkey (hereinafter referred to as "Turkey") and the Republic of Latvia (hereinafter referred to as "Latvia");

RECALLING their intention to participate actively in the process of economic integration in Europe and expressing their preparedness to co-operate in seeking ways and means to strengthen this process;

REFERRING to the Agreement Establishing an Association between Turkey and the European Economic Community and Agreement on Free Trade and Trade-Related Matters between the European Communities and the Republic of Latvia;

HAVING regard to the experience gained from the co-operation developed between the Parties to this Agreement (hereinafter referred to as "the Parties") as well as between them and their main trading partners;

DECLARING their willingness to take action with a view to promoting harmonious development of their trade as well as to expanding and diversifying their mutual co-operation in the fields of common interest, including fields not covered by this Agreement, thus creating a framework and supportive environment based on equality, non discrimination, and a balance of rights and obligations;

RESOLVED to lay down for this purpose provisions aimed at the progressive abolition of the obstacles to trade between the Parties in accordance with the provisions of these instruments, in particular those concerning the establishment of free trade areas;

RECALLING the mutual interest of the Parties in the continual reinforcement of the multilateral trading system and considering their relations to the General Agreement on Tariffs and Trade (herein after referred to as "GATT") and the World Trade Organization (herein after referred to as "WTO"), the provisions and instruments of which constitute a basis for their foreign trade policy;

CONSIDERING the respective commitments of the Parties to free trade and in particular to compliance with the rights and obligations arising out of the GATT and the WTO.

HAVE DECIDED, in pursuance of these objectives, to conclude the following Agreement (hereinafter referred to as "this Agreement"):

ARTICLE 1

Objectives

 1. Turkey and Latvia establish a free trade area upon the entry into force of this Agreement, in accordance with the provisions of this Agreement and in conformity with those of the GATT 1994 and the WTO.
 2. The objectives of this Agreement are:

 1. to promote, through the expansion of reciprocal trade, the harmonious development of the economic relations between the Parties;
 2. to provide fair conditions of competition for trade between the Parties;
 3. to contribute in this way, by removal of barriers to trade, to the harmonious development and expansion of world trade;
 4. to enhance cooperation between the Parties.

ARTICLE 2

Basic Duties

 1. For commercial exchanges covered by this Agreement, the Latvian Combined Nomenclature shall be applied to the classification of goods for imports into Latvia. The Turkish Customs Tariffs shall be applied to the classification of goods for imports into Turkey.
 2. For each product originating in the Parties the basic duty to which successive reductions set out in this Agreement are to be applied shall be the MFN duty that applied in the Parties, erga omnes, on the date of entry into force of this Agreement.
 3. If after entry into force of this Agreement, any tariff reduction is applied on an erga omnes basis, in particular, reductions resulting from the tariff agreement concluded as a result of the GATT Uruguay Round, such reduced duties shall replace the basic duties referred to in paragraph 2 as from that date when such reductions are applied.
 4. The Parties shall communicate to each other their respective basic duties.

 

 

 

CHAPTER I

INDUSTRIAL PRODUCTS

ARTICLE 3

Scope

 1. The provisions of this Chapter shall apply to products falling within Chapters 25 to 97 of Harmonized Commodity Description and Coding System with the exception of the products listed in Annex I.

ARTICLE 4

Customs Duties on Imports and Charges Having Equivalent Effect

 1. No new customs duty on imports or charge having equivalent effect shall be introduced in trade between the Parties from the date of entry into force of this Agreement.
 2. The Parties shall abolish on their imports from each other all customs duties and charges having equivalent effect on imports on the date of entry into force of this Agreement, with the exception of those listed in Annex II.
 3. Customs duties for products originating in the Parties which are listed in Annex II to this Agreement shall be abolished in accordance with the conditions set out therein.

 

ARTICLE 5

Customs Duties of a Fiscal Nature

No Customs duties of a fiscal nature shall be introduced in trade between the Parties. The provisions of Article 4 concerning the abolition of customs duties on imports shall also apply to customs duties of a fiscal nature.

 

 

ARTICLE 6

Customs Duties on Exports and Charges Having Equivalent Effect

 1. No new customs duty on exports or charge having equivalent effect shall be introduced in trade between the Parties.
 2. Customs duties on exports and any charges having equivalent effect shall be abolished between the Parties upon entry into force of this Agreement, with the exception of those listed in Annex II, which shall be abolished by Latvia at the latest by the end of 1998 .

ARTICLE 7

Quantitative Restrictions on Imports and Measures Having Equivalent Effect

 1. No new quantitative restriction on imports or measure having equivalent effect shall be introduced in trade between the Parties from the date of entry into force of this Agreement.
 2. Quantitative restrictions on imports shall be abolished between the Parties upon the date of entry into force of this Agreement.

ARTICLE 8

Quantitative Restrictions on Exports and Measures Having Equivalent Effect

 1. No new quantitative restriction on exports or measure having equivalent effect shall be introduced in trade between the Parties as from the date of entry into force of this Agreement.
 2. Quantitative restrictions on exports and any measures having equivalent effect shall be abolished upon the date of entry into force of this Agreement.

ARTICLE 9

Trade in Textile Products

 

Protocol A lays down the other arrangements applicable to the textile products.

 

 

 

CHAPTER II

AGRICULTURAL, PROCESSED AGRICULTURAL AND FISHERY PRODUCTS

ARTICLE 10

Scope

 1. The provisions of this Chapter shall apply to agricultural, processed agricultural and fishery products originating in the Parties.
 2. The term "agricultural products" means for the purpose of this Agreement the products falling within Chapters 1 to 24 of the Harmonized Commodity Description and Coding System and the products listed in Annex I.
 3. In trade between the Parties from the date of entry into force of this Agreement no new customs duty on import or exports or charges having equivalent effect shall be introduced, nor shall those already applied be increased.

ARTICLE 11

Exchange of Concessions

 1. The Parties to this Agreement declare their readiness to foster, in so far as their agricultural policies allow, the harmonious development of trade in agricultural products and to discuss this issue periodically in the Joint Committee.
 2. In pursuance of this objective Protocol B providing for measures to facilitate trade in agricultural, processed agricultural and fishery products has been concluded between the Parties.

 

ARTICLE 12

Sanitary and Phytosanitary Measures

The parties shall not apply their regulations in sanitary and phytosanitary matters as an arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on trade between them.

 

CHAPTER III

RIGHT OF ESTABLISHMENT AND SUPPLY OF SERVICES

ARTICLE 13

 1. The Parties shall seek to widen the scope of the Agreement to cover the right of establishment of firms of one Party in the territory of the other Party and the liberalization of the provision of services by one Party’s firms to consumers of services in the other.
 2. The Parties will discuss this cooperation in the Joint Committee with the aim of developing and deepening their relations under this Article.

CHAPTER IV

COMMON PROVISIONS

ARTICLE 14

Internal Taxation

 1. The Parties to this Agreement shall refrain from any measure or practice of an internal fiscal nature establishing, whether directly or indirectly, discrimination between the products originating in the Parties.
 2. Exporters may not benefit from repayment of internal taxes in excess of the amount of direct or indirect taxes imposed on products exported to the territory of one of the Parties.

 

ARTICLE 15

Trade Relations Governed by Other Agreements

 1. This Agreement shall not prevent the maintenance or establishment of customs unions, free trade areas or arrangements for frontier trade to the extent that these do not negatively affect the trade regime and in particular the provisions concerning rules of origin provided for by this Agreement.
 2. Exchange of information between the Parties shall take place, on request, within the Joint Committee concerning agreements establishing such customs unions or free trade areas.

 

ARTICLE 16

Structural Adjustment

 1. Exceptional measures of limited duration which derogate from the provisions of Article 4 may be taken by the Parties in the form of increased customs import duties.
 2. These measures may only concern infant industries, or certain sectors undergoing restructuring or facing serious difficulties, particularly where these difficulties produce important social problems.
 3. Customs duties on imports applicable in the Parties to products originating in the other Party introduced by these measures may not exceed 25 % ad valorem and shall maintain an element of preference for products originating in the other Party. The total value of imports of the products which are subject to these measures may not exceed 15 % of total imports of industrial products from the other Party as defined in Article 3, during the last year for which statistics are available.
 4. These measures shall be applied for a period not exceeding three years and shall cease to apply at the latest by the end of the third year from t he date of entry into force of the Agreement.
 5. No such measure can be introduced in respect of a product if more than three years have elapsed since the elimination of all duties and quantitative restrictions or charges or measures having an equivalent effect concerning that product.
 6. The Parties shall inform the Joint Committee of any exceptional measures they intend to take and, at the request of either Party, consultations shall be held in the Joint Committee on such measures and the sectors to which they apply before they are applied. When taking such measures the Party concerned shall provide the Joint Committee with a schedule for the elimination of the customs duties introduced under this Article. This schedule shall provide for a phasing out of these duties starting at the latest two years after their introduction at equal annual rates. The Joint Committee may decide on a different schedule.

ARTICLE 17

Dumping

If a Party finds that dumping, within the meaning of Article VI of GATT is taking place in trade relations governed by this Agreement, it may take appropriate measures against this practice in accordance with Article VI of the GATT and WTO Agreement on implementation of Article VI of the GATT 1994 and the rules established by agreements related to that Article, under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 21.

ARTICLE 18

General Safeguards

Where any product is being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause, or threaten to cause:

  1. serious injury to domestic producers of like or directly competitive products in the territory of one of the Parties, or
  2. serious disturbances in any sector of the economy or difficulties which could bring about serious deterioration in the economic situation of a region,

the Party concerned may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 21 of this Agreement, Article XIX of the GATT 1994 and the WTO Agreement on safeguards.

ARTICLE 19

Re-export and Serious Shortage

Where compliance with the provisions of Articles 4-8 leads to:

 1. re-export towards a third country against which the exporting Party to this Agreement maintains, for the product concerned, quantitative export restrictions, export duties or measures or charges having equivalent effect; or
 2. a serious shortage, or threat thereof, of a product essential to the exporting Party;

and where the situations referred to above give rise, or are likely to give rise to major difficulties for the exporting Party, that Party may take appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 21. The measures shall be non-discriminatory and be eliminated when conditions no longer justify their maintenance.

ARTICLE 20

State Monopolies

The Parties shall progressively adjust any state monopolies of a commercial character so as to ensure that by the end of 1998, no discrimination regarding the conditions under which goods are procured and marketed will exist between nationals of the Parties. The Joint Committee will be informed about the measures adopted to implement this objective.

ARTICLE 21

Procedure for the Application of Safeguard Measures

 1. Before initiating the procedure for the application of safeguard measures set out in this Article, the Parties to this Agreement shall endeavor to solve any differences between themselves through direct consultations, and shall inform the other Party.
 2. In the cases specified in Articles 16, 17, 18 and 19 a Party which is considering to resort to safeguard measures shall promptly notify the Joint Committee. The Party concerned shall provide the Joint Committee with all relevant information and give it the assistance required to examine the case. Consultations between the Parties shall take place without delay in the Joint Committee with a view to finding a commonly acceptable solution.
 3. If, within one month of the matter being referred to the Joint Committee, the Party in question fails to put an end to the practice objected to or to the difficulties notified and in the absence of a decision by the Joint Committee in the matter, the concerned Party may adopt the safeguard measures it considers necessary to remedy the situation.
 4. The safeguard measures taken shall be notified immediately to the Joint Committee. They shall be restricted, with regard to their extent and to their duration, to what is strictly necessary in order to rectify the situation giving rise to their application and shall not be in excess of the damage caused by the practice or the difficulty in question. Priority shall be given to such measures that will least disturb the functioning of this Agreement.
 5. The safeguard measures taken shall be the subject of regular consultations within the Joint Committee with a view to their relaxation, or abolition when conditions no longer justify their maintenance.
 6. Where exceptional circumstances requiring immediate action make prior examination impossible, the Party concerned may, in the case of Articles 16, 17, 18, 19, 25 and 26, apply forthwith the precautionary measures strictly necessary to remedy the situation. The measures shall be notified without delay to the Joint Committee and consultations between the Parties to this Agreement shall take place within the Joint Committee.

ARTICLE 22

Rules of Origin and Cooperation in Customs Administration

 1. Protocol C lays down the rules of origin and methods of administrative cooperation.
 2. The Parties shall take all appropriate measures, including arrangements regarding administrative cooperation, to ensure that the provisions of Articles 2, 4, 5, 6, 7 and 8 of this Agreement and Protocol C are effectively and harmoniously applied, taking into account the need to reduce as far as possible the formalities imposed on trade and the need to achieve mutually satisfactory solutions to any difficulties arising out of the operation of those provisions.

 

ARTICLE 23

General Exceptions

This Agreement shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public order or public security, the protection of health and life of humans, animals or plants and of environment, the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value, or the protection of industrial and commercial property, or rules relating to gold or silver or the conservation of exhaustible natural resources. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade between the Parties.

ARTICLE 24

Payments

The Parties undertake to authorize, in freely convertible currency, in accordance to the provisions of Article VIII of the Articles of the Agreement of the International Monetary Fund, any payments on the current account of balance of payments to the extent that the transactions underlying the payments concern movements of goods.

ARTICLE 25

Rules of Competition Concerning Undertakings, Public Aid

1. The following are incompatible with the proper functioning of this Agreement, in so far as they affect trade between the Parties:

a) all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices between undertakings which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition;

a) abuse by one or more undertakings of a dominant position in the territories of the Parties as a whole or in a substantial part thereof;

a) any public aid which distorts or threatens to distort competition by favoring certain undertakings or the production of certain goods. The provisions of this paragraph shall not apply to products referred in Chapter II.

 1. Each Party shall ensure transparency in the area of public aid inter alia by reporting annually to the other Party on the total amount and the distribution of the aid given and by providing, upon request, information on aid schemes. Upon request by one Party, the other Party shall provide information on particular individual cases of public aid.

 1. If Turkey or Latvia considers that a particular practice is incompatible with the terms of the first paragraph of this Article, and:

a) is not adequately dealt with under the implementing rules referred to in paragraph 3 of this Article, or

b) in the absence of such rules, and if such practice causes or threatens to cause serious prejudice to the interest of the other Party or material injury to its domestic industry,

it may take appropriate measures under the conditions of and accordance with the provisions laid down in Article 21 of this Agreement.

 1. In the case of practices incompatible with paragraph 1.c) of this Article, such appropriate measures may, where the WTO/GATT 1994 applies thereto, only be adopted in conformity with the procedures and under the conditions laid down by the WTO/GATT 1994 and any other relevant instrument negotiated under its auspices which are applicable between the Parties.

 1. Notwithstanding any provisions to the contrary adopted in conformity with paragraph 3 of this Article, the Parties shall exchange information taking into account the limitations imposed by the requirements of professional and business secrecy.

ARTICLE 26

Balance of Payments Difficulties

Where either Party is in serious balance of payment difficulties or under threat thereof, Turkey and Latvia as the case may be, may, in accordance with the conditions laid down within the framework of GATT and with Article VIII of the Articles of Agreement of International Monetary Fund, adopt restrictive measures including measures related to imports, which shall be of limited duration and may not go beyond what is necessary to remedy the balance of payment situation. Either Party, as the case may be, shall inform the other Party forthwith and present to the other Party, as soon as possible, of a time schedule of their removal.

 

ARTICLE 27

Intellectual, Industrial and Commercial Property

 1. Pursuant to the provisions of this Article and of Annex IV, by 1.1.1999, the Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual, industrial and commercial property rights in accordance with the international standards, including effective means of enforcing such rights.
 2. If problems in the area of intellectual, industrial and commercial property affecting trading conditions were to occur, urgent consultations within the Joint Committee will be undertaken, at the request of either party, with a view to reaching mutually satisfactory solutions.

ARTICLE 28

Public Procurement

 1. The Parties consider the opening up of the award of public contracts on the basis of non-discrimination and reciprocity, to be a desirable objective.
 2. As of the entry into force of this Agreement, both Parties shall grant each other’s companies access to contract award procedures a treatment no less favorable than that granted to companies of any other country according to the provisions of their internal legislation.

ARTICLE 29

Establishment of the Joint Committee

 1. A Joint Committee is hereby established in which each Party shall be represented. The Joint Committee shall be responsible for the administration of this Agreement and shall ensure its proper implementation.
 2. For the purpose of the proper implementation of this Agreement, the Parties shall exchange information and, at the request of any Party, shall hold consultations within the Joint Committee. The Joint Committee shall keep under review the possibility of further removal of the obstacles to trade between the Parties.
 3. The Joint Committee may, in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 30, take decisions in the cases provided for in this Agreement. On other matters the Joint Committee may make recommendations.

ARTICLE 30

Procedures of the Joint Committee

 1. For the proper implementation of this Agreement, the Joint Committee shall meet at an appropriate level whenever necessary upon request but at least once a year. Either Party may request a meeting to be held.
 2. The Joint Committee shall act by common agreement.
 3. If a representative in the Joint Committee of a Party to this Agreement has accepted a decision subject to the fulfillment of constitutional requirements, the decision shall enter into force, if no later date is contained therein, on the day the lifting of the reservation notified.
 4. The Joint Committee shall adopt its rules of procedure which shall, inter alia, contain provisions for convening meetings and for the designation of the Chairman and his/her term of office.
 5. The Joint Committee may decide to set up such sub-committees and working parties as it considers necessary to assist it in accomplishing its tasks.

ARTICLE 31

Security Exceptions

Nothing in this Agreement shall prevent a Party from taking any measures which it considers necessary:

a) to prevent the disclosure of information contrary to its essential security interests;

b) for the protection of its essential security interests or for the implementation of international obligations or national policies;

i) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods provided that such measures do not impair the conditions of competition in respect of products not intended for specifically military purposes materials and services as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment; or

 

ii) relating to the non-proliferation of biological and chemical weapons, nuclear weapons or other nuclear explosive devices; or

iii) in time of war or other serious international tension constituting threat of war.

ARTICLE 32

Fulfillment of Obligations

 1. The Parties shall take all necessary measures to ensure the achievement of the objectives of this Agreement and the fulfillment of their obligations under this Agreement.
 2. If either Party considers that the other has failed to fulfill an obligation under this Agreement, the Party concerned may take the appropriate measures under the conditions and in accordance with the procedures laid down in Article 21.

ARTICLE 33

Evolutionary Clause

 1. Where either Party considers that it would be useful in the interest of the economies of the Parties to develop the relations established by this Agreement by extending them to fields not covered thereby, it shall submit a reasoned request to the other Party. The Parties may instruct the Joint Committee to examine this request and, where appropriate, to make recommendations to them, particularly with a view to opening negotiations.
 2. Agreements resulting from the procedure referred to in paragraph 1 will be subject to ratification or approval by the Parties to this Agreement in accordance with their internal legal procedures.

ARTICLE 34

Amendments

Amendments to this Agreement other than those referred to in paragraph 3 of Article 29, which are approved by the Joint Committee shall be submitted to the Parties for ratification or acceptance in accordance with their internal legal procedures and shall enter into force in accordance with the provisions of Article 37.

ARTICLE 35

Protocols and Annexes

Protocols and Annexes to this Agreement are an integral part of this Agreement. The Joint Committee may decide to amend the Protocols and Annexes in accordance with the provision of paragraph 3 of the Article 30 .

ARTICLE 36

Expiration

Each party may denounce this Agreement by means of a written notification to the other Party. This Agreement shall cease to apply six months after the date of receipt of such notification.

ARTICLE 37

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month, following the date on which the Parties have notified each other through diplomatic channels, that their internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

 

DONE at Ankara, this 16 th day of June, 1998, in two originals each in the English language both texts being equally authentic.

 

 

 

 

 

ANNEX I

List of products referred to in Article 3

HEADING

BRIEF PRODUCT DESCRIPTION

2905 43 00

- - Mannitol

2905 44

- - D-glucitol (sorbitol)

3302

Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages:

3302 10 29

- - - - - Other

3501 10

- Casein:

3501 10 10

- - For the manufacture of regenerated textile fibres

3501 10 50

- - For industrial uses Other than the manufacture of foodstuffs or fodder

3501 10 90

- - Other

3501 90

- Other:

3501 90 90

- - Other

3502

Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80% whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and Other albumin derivatives:

 

- Egg albumin:

3502 11

- - Dried:

3502 11 10

- - - Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption

3502 11 90

- - - Other

3502 19

- - Other:

3502 19 10

- - - Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption

3502 19 90

- - - Other

3502 20

- Milk albumin, including concentrates of two or more whey proteins:

3502 20 10

- - Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption

 

- - Other:

3502 20 91

- - - Dried (for example, in sheets, scales, flakes, powder)

3502 20 99

- - - Other

 

- Other:

 

- - Albumins, Other than egg albumin and milk albumin (lactalbumin):

3502 90 20

- - - Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption

3502 90 70

- - - Other

3502 90 90

- - Albuminates and Other albumin derivatives

3505 10

- Dextrins and Other modified starches

3505 10 10

- - Dextrins

3505 10 90

- - Other

3505 20

- Glues

3809

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and Other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included:

3809 10

- With a basis of amylaceous substances

 

- Other:

3809 91 00

- - Of a kind used in the textile or like industries (excluding 3809 91 00 90 11 19)

3809 92 00

- - Of a kind used in the paper or like industries (excluding 3809 92 00 90 00)

3809 93 00

- - Of a kind used in the leather or like industries (excluding 3809 93 00 90 00)

3824 60

- Sorbitol Other than that of subheading 2905 44

4501

Natural cork, raw or simply prepared; waste cork; crushed, granulated or ground cork:

4501 10 00

- Natural cork, raw or simply prepared

4501 90 00

- Other

5201 00

Cotton, not carded or combed

5301

Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and gartnetted stock)

5302

True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and gartnetted stock)

ANNEX II

The customs duties for the products listed below shall be:

- reduced to the 70% of the basic duty with the entry into force of the Agreement,

- reduced to the 40% of the basic duty on 1.1.1999,

- eliminated on 1.1.2000.

Category

CN Taric code

Description

1

5204 11 00

5204 19 00

- - Containing 85 % or more by weight of cotton

- - Other

 

5205

Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by weight of cotton, not put up for retail sale

 

5206

Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85 % by weight of cotton, not put up for retail sale

 

5604 90 00 *50

 

2

5208

 

5209

5210

 

 

 

 

 

5211

 

 

 

 

 

 

5212

5811 00 00 * 91

* 92

6308 00 00 * 11

* 19

Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2

Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2

Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2

 

 

 

 

Other woven fabrics of cotton

4

6105 10 00
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10

- Of cotton

- - Of synthetic fibres

- - Of artificial fibres

- - Of wool or fine animal hair

 

6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30

- Of cotton

- - Of wool or fine animal hair

- - Of man-made fibres

 

6110 20 10

6110 30 10

- - Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers

- - Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers

5

6101 10 90

6101 20 90

6101 30 90

- - Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles

- - Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles

- - Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles

 

6102 10 90

6102 20 90

6102 30 90

- - Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles

- - Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles

- - Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles

 

Category

CN Taric code

Description

(5 continued)

6110 10 10

6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99

- - Jerseys and pullovers, containing at least 50 % by weight of wool and weighing 600 g or more per article

- - - - Of wool

- - - - - Of Kashmir goats

- - - - - Other

- - - - Of wool

- - - - - Of Kashmir goats

- - - - - Other

- - - Men's or boys'

- - - Women's or girls'

- - - Men's or boys'

- - - Women's or girls'

7

6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10

- Of cotton

- Of man-made fibres

- - Of wool or fine animal hair

 

6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00

- Of wool or fine animal hair

- Of cotton

- Of man-made fibres


8


6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00


- Of wool or fine animal hair

- Of cotton

- Of man-made fibres

9

5802 11 00
5802 19 00

6302 60 00 * 90

- - Unbleached

- - Other

15

6202 11 00
6202 12 10 * 90
6202 12 90 * 90
6202 13 10 * 90
6202 13 90 * 90

6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19

6210 30 00

- - Of wool or fine animal hair

 

 

 

 

- - Of wool or fine animal hair

- - - Other

- - - Other

- - - - Other

- Other garments, of the type described in subheadings 6202 11 to 6202 19

12

6115 12 00

6115 19 10
6115 19 90
6115 20 11
6115 20 90

- - Of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 decitex or more

- - - Of wool or fine animal hair

- - - Other

- - - Knee-length stockings

- - Of other textile materials

 

6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30

6115 93 99
6115 99 00

- - Of wool or fine animal hair

- - Of cotton

- - - Stockings for varicose veins

- - - Knee-length stockings (other than stockings for varicose veins)

- - - - Other

- - Of other textile materials

 

 

 

Category

CN Taric code

Description

26


6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00

6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00


- - Of wool or fine animal hair

- - Of cotton

- - Of synthetic fibres

- - Of artificial fibres

- - Of wool or fine animal hair

- - Of cotton

- - Of synthetic fibres

- - Of artificial fibres


27


6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00

6204 51 00
6204 52 00
6204 53 00
6204 59 10


- - Of wool or fine animal hair

- - Of cotton

- - Of synthetic fibres

- - Of other textile materials

- - Of wool or fine animal hair

- - Of cotton

- - Of synthetic fibres

- - - Of artificial fibres


31


6212 10 00


- Brassiéres

 

 

 

ANNEX III

List of products referred to in Article 6

  

Duty (%)

CN code

Description

Since 01.07.
1997

1998

1999

Chapter 44

4403

WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL

Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared:

4403 20

4403 20 100

4403 20 101

- Other, coniferous:

- - Spruce of the kind “Picea abies Karst.” or silver fir (Abies alba Mill.)

--- round timber with the length over 2 metres and the diameter 14 to 24 centimetres

 

 

 

Ls 3.0

 

 

 

Ls 3.0

 

 

 

0

4403 20 102

--- round timber with the length over 2 metres and the diameter 26 centimetres or more

 

Ls 4.0

 

Ls 4.0

 

0

4403 20 300

4403 20 301

--Pine of the kind “Pinus sylvestris L.”

--- round timber with the length over 2 metres and the diameter 14 to 24 centimetres

 

 

Ls 3.0

 

 

Ls 3.0

 

 

0

4403 20 302

--- round timber with the length over 2 metres and the diameter 26 centimetres or more

 

Ls 4.0

 

Ls 4.0

 

0

4403 20 900

4403 20 901

--Other:

--- round timber with the length over 2 metres and the diameter 14 to 24 centimetres

 

 

Ls 3.0

 

 

Ls 3.0

 

0

4403 20 902

--- round timber with the length over 2 metres and the diameter 26 centimetres or more

 

Ls 4.0

 

Ls 4.0

 

0

4403 91 000

4403 91 001

- - Of oak (Quercus spp.)

--- oak-tree round timber with the length over 1 metre and the diameter over 14 centimetres

 

 

Ls 25.0

 

 

Ls 25.0

 

 

0

4403 92 000

4403 92 001

- - Of beech (Fagus spp.)

--- beech tree round timber with the length over 1 metre and the diameter over 14 centimetres

 

 

Ls 30.0

 

 

Ls 30.0

 

 

0

 

  

Duty (%)

CN code

Description

Since 01.07.
1997

1998

1999

4403 99

4403 99 500

4403 99 501

--Other:

- - - Of birch

--- round timber with the length over 1.6 metres and the diameter 16 to 24 centimetres (veneer blocks, match blocks and A-rate sawn logs)

 

 

 

 

Ls 8.0

 

 

 

 

Ls 8.0

 

 

 

 

0

4403 99 502

--- round timber with the length over 1.6 metres and the diameter 26 centimetres or more (veneer blocks, match blocks and A-rate sawn logs)

 

 

Ls 10.0

 

 

Ls 10.0

 

 

0

4403 99 503

--- round timber with the length over 1.6 metres and the diameter 16 to 24 centimetres (veneer blocks, match blocks and A-rate sawn logs)

 

 

Ls 2.0

 

 

Ls 2.0

 

 

0

4403 99 504

--- round timber with the length over 1.6 metres and the diameter 26 centimetres or more (except veneer blocks, match blocks and A-rate sawn logs)

 

 

Ls 3.0

 

 

Ls 3.0

 

 

0

4403 99 990

4403 99 991

4403 99 992

--- Other:

---- of other deciduous trees (soft):

----- round timber with the length over 1.6 metres and the diameter 16 to 24 centimetres (veneer blocks, match blocks and A-rate sawn logs)

 

 

 

 

Ls 8.0

 

 

 

 

Ls 8.0

 

 

 

 

0

4403 99 993

----- round timber with the length over 1.6 metres and the diameter 26 centimetres or more (veneer blocks, match blocks and A-rate sawn logs)

 

 

Ls 10.0

 

 

Ls 10.0

 

 

0

4403 99 994

----- round timber with the length over 1.6 metres and the diameter 16 to 24 centimetres (except veneer blocks, match blocks and A-rate sawn logs)

 

 

Ls 2.0

 

 

Ls 2.0

 

 

0

4403 99 995

----- round timber with the length over 1.6 metres and the diameter 26 centimetres or more (except veneer blocks, match blocks and A-rate sawn logs)

 

 

Ls 3.0

 

 

Ls 3.0

 

 

0

4403 99 998

---- ash-tree, elm, hornbeam, maple and other Latvia origin hard deciduous tree round timber with the length over 1 metre and the diameter 14 centimetres

 

 

Ls 25.0

 

 

Ls 25.0

 

 

0

Chapter 72

7204

IRON AND STEEL

Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel:

 

100

 

100

 

0

ANNEX IV

referred to in Article 27

 1. Paragraph 1 of Article 27 concerns the following multilateral conventions:

The Joint Committee may decide that paragraph 1 of Article 27 shall apply to other multilateral conventions.

 1. The Parties confirm the importance they attach to the obligations arising from the following multilateral conventions:

 

 

 

PROTOCOL A

referred to in Article 9

 

Trade in textile products between Turkey and Latvia shall continue to be regulated by the Memorandum of Understanding between the Government of Turkey and the Government of Latvia concerning trade in textiles and clothing, accepted by Note Verbale of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia dated 11 January 1996 and numbered 32/n-52-43 addressed to the Embassy of Turkey in Lithuania.

This MOU will become null and void when the European Community abolishes the arrangements referred in the above mentioned Protocol.

 

 

PROTOCOL B

(referred to in Article 11)

EXCHANGE OF AGRICULTURAL CONCESSIONS

BETWEEN

LATVIA AND TURKEY

 

 1. The Products originating in Turkey listed in Annex A to this Protocol shall be imported into Latvia according to the conditions established in that Annex.

 

 1. The Products originating in Latvia listed in Annex B to this Protocol shall be imported into Turkey according to the conditions established in that Annex.

Annex A

 

Imports into Latvia of the following products originating in Turkey shall be subject to the concessions set out below.

CN Code

Description of products

Quota, t

Duty rate, (%)

1

2

3

4

0406.90.29

- - - Kashkaval

  

0406.90.31

- - - - Of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheep or goatskin bottles

  

0406.90.33

- - - - Other

100

0

0406.90.50

- - - - Cheese of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheep or goatskin bottles

  

0603.10.51

- - - Roses

  

0603.10.53

- - - Carnations

15

0

0603.10.61

- - - Gladioli

  

0603.10.65

- - - Chrysanthemums

  

0702.00.00

Tomatoes, fresh or chilled

150

0

0709.60.10

- - Sweet peppers

50

0

1517

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading No1516

100

0

1604.14

- - Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)

unlimited

0

1604.20.70

- - - Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus

  

1704.10

- Chewing gum, whether or not sugar-coated

20

7.5

1704.90

- Other

200

7.5

1806.31

- - Filled

  

1806.32

- - Not filled

100

15

1806.90

- Other

  

1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

50

17.5

2005.70

- Olives

100

0

2007 (ex. 2007.91,99; excl. 2007.99.31,33,35,

55,91)

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, being cooked preparations, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

unlimited

0

2008 (excl.

2008.40,60,80)

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included

unlimited

0

2103.20

- Tomato ketchup and other tomato sauces

150

0

2105

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

100

7.5

2203

Beer made from malt

1000 hl

0

2401

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

unlimited

0

 

 

 

Annex B

Imports into Turkey of the following products originating in Latvia shall be subject to the concessions set out below.

CN Code

Description of products

Quota, t

Duty rate, (%)

1

2

3

4

0402

Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter

100

0 *

0405 (excl.

0405.20,10,30)

Butter and other fats and oils derived from milk: dairy spreads

100

0

0405.20,10,30

  

0+EA ***

0406.90 (excl.

0406.90,29,31,33,

50)

- Other cheese

100

0

0709.51

- - Mushrooms

50

6.75

1602 (excl.

1602.41,42,49)

Other prepared or preserved meat, meat offal or blood

100

35

1603

Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

unlimited

0 **

1604

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

unlimited

0 **

1704.90

- Other

200

0+EA ***

1806

Chocolate and other food preparations containing cocoa

100

0+EA ***

1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

50

0+EA ***

2001.9050

- - Mushrooms

25

23

2003.10

- Mushrooms

  

2103.20

- Tomato ketchup and other tomato sauces

150

0

2103.90.90

- - Other

100

0

2105

Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa

100

0+EA ***

2106.90 (excl.

2106.90,30,51,55,

59)

- Other

 

100

 

0+EA ***

2106.90.92

- - - Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5% glucose or starch

 

 

0

2203

Beer made from malt

1000 hl

0

2204.10

- Sparkling wine

750 hl

35

2208 (excl.

2208.90,91,10,

2208.90.99.10)

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

unlimited

0

* These quotas are foreseen for imports under the inward processing scheme.

** Agricultural component, applied to the EU, will be the same for Latvia on the products contained in this Annex. The alignment of agricultural component for 1905.30, 2105.00.10.10, 2105.00.10.90, 2105.00.91.10, 2105.00.91.90 will follow the same timetable that Turkey applies for the EU and it will be completed as of 1.1.1999.

*** The timetable applicable to EFTA member states are granted for Latvia, accordingly the protection rate shall be abolished gradually (as of 1.1.1999 “0” duty).

PROTOCOL C


concerning the definition of the concept of "originating products"

and methods of administrative cooperation

TABLE OF CONTENTS

TITLE I GENERAL PROVISIONS

- Article 1 Definitions

TITLE II DEFINITION OF THE CONCEPT OF "ORIGINATING PRODUCTS"

- Article 2 General requirements
- Article 3 Bilateral cumulation of origin
- Article 4 Diagonal cumulation of origin

- Article 5 Wholly obtained products
- Article 6 Sufficiently worked or processed products
- Article 7 Insufficient working or processing operations
- Article 8 Unit of qualification
- Article 9 Accessories, spare parts and tools
- Article 10 Sets
- Article 11 Neutral elements

TITLE III TERRITORIAL REQUIREMENTS

- Article 12 Principle of territoriality
- Article 13 Direct transport
- Article 14 Exhibitions

TITLE IV DRAWBACK OR EXEMPTION

- Article 15 Prohibition of drawback of, or exemption from, customs duties

TITLE V PROOF OF ORIGIN

- Article 16 General requirements
- Article 17 Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1
- Article 18 Movement certificates EUR.1 issued retrospectively
- Article 19 Issue of a duplicate movement certificate EUR.1
- Article 20 Issue of movement certificates EUR.1 on the basis of a proof of origin issued or made out previously
- Article 21 Conditions for making out an invoice declaration
- Article 22 Approved exporter
Article 23 Validity of proof of origin
- Article 24 Submission of proof of origin
- Article 25 Importation by installments
- Article 26 Exemptions from proof of origin
- Article 27 Supporting documents
- Article 28 Preservation of proof of origin and supporting documents
- Article 29 Discrepancies and formal errors
- Article 30 Amounts expressed in ECU

TITLE VI ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE COOPERATION

- Article 31 Mutual assistance
- Article 32 Verification of proofs of origin
- Article 33 Dispute settlement
- Article 34 Penalties
- Article 35 Free zones

TITLE VII FINAL PROVISIONS

- Article 36 Sub Committee on customs and origin matters

- Article 37 Annexes
- Article 38 Amendments to the Protocol

 

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

 

Article 1

Definitions

For the purposes of this Protocol:

(a) "manufacture" means any kind of working or processing including assembly or specific operations;

(b) "material" means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture of the product;

(c) "product" means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;

(d) "goods" means both materials and products;

(e) "customs value" means the value as determined in accordance with the 1994 Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade (WTO Agreement on customs valuation);

(f) "ex-works price" means the price paid for the product ex works to the manufacturer in Latvia or Turkey in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported;

(g) "value of materials" means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in Latvia or Turkey;

(h) "value of originating materials" means the value of such materials as defined in subparagraph (g) applied mutatis mutandis;

(i) "added value" shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the products incorporated which did not originate in the country in which those products were obtained;

 

 

(j) "chapters" and "headings" mean the chapters and the headings (four-digit codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonized

Commodity Description and Coding System, referred to in this Protocol as "the Harmonized System" or "HS";

(k) "classified" refers to the classification of a product or material under a particular heading;

(l) "consignment" means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice;

(m) "territories" includes territorial waters.

 

TITLE II

DEFINITION OF THE CONCEPT OF "ORIGINATING PRODUCTS"

Article 2

General requirements

1. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in Latvia:

(a) products wholly obtained in Latvia within the meaning of Article 5 of this Protocol;

(b) products obtained in Latvia incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in Latvia within the meaning of Article 6 of this Protocol.

2. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in Turkey:

(a) products wholly obtained in Turkey within the meaning of Article 5 of this Protocol;

(b) products obtained in Turkey incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in Turkey within the meaning of Article 6 of this Protocol.

Article 3

Bilateral cumulation of origin

1. Materials originating in Latvia shall be considered as materials originating in Turkey when incorporated into a product obtained there. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing, provided they have undergone working or processing going beyond that referred to in Article 7(1) of this Protocol.

2. Materials originating in Turkey shall be considered as materials originating in Latvia when incorporated into a product obtained there. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing, provided they have undergone working or processing going beyond that referred to in Article 7(1) of this Protocol.

Article 4

Diagonal cumulation of origin

 1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, materials originating in the European Communities, Poland, Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, Bulgaria, Romania, Estonia, Lithuania, Slovenia, Iceland, Norway or Switzerland within the meaning of the Agreements between Latvia and Turkey and these countries shall be considered as originating in Latvia or Turkey when incorporated into a product obtained there. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.

 1. Products which have acquired originating status by virtue of paragraph 1 shall only continue to be considered as products originating in Latvia or Turkey when the value added there exceeds the value of the materials used originating in any one of the other countries referred to in paragraph 1. If this is not so, the products concerned shall be considered as originating in the country referred to in paragraph 1 which accounts for the highest value of originating materials used. In the allocation of origin, no account shall be taken of materials originating in the other countries referred to in paragraph 1 which have undergone sufficient working or processing in Latvia or Turkey.

 1. The cumulation provided for in this Article may only be applied where the materials used have acquired the status of originating products by an application of rules of origin identical to the rules in this Protocol. Latvia and Turkey shall provide each other, with details of agreements and their corresponding rules of origin which have been concluded with the other countries referred to in paragraph 1.

Article 5

Wholly obtained products

I. The following shall be considered as wholly obtained in Latvia or Turkey:

(a) mineral products extracted from their soil or from their seabed;

(b) vegetable products harvested there;

(c) live animals born and raised there;

(d) products from live animals raised there;

(e) products obtained by hunting or fishing conducted there;

(f) products of sea fishing and other products taken from the sea outside the territorial waters of Latvia or Turkey by their vessels;

(g) products made aboard their factory ships exclusively from products referred to in subparagraph (f);

(h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, including used tyres fit only for retreading or for use as waste;

(i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;

(j) products extracted from marine soil or subsoil outside their territorial waters provided that they have sole rights to work that soil or subsoil;

(k) goods produced there exclusively from the products specified in subparagraphs (a) to (j).

2. The terms "their vessels" and "their factory ships" in paragraph 1(f) and (g) shall apply only to vessels and factory ships:

 1. which are registered or recorded in Latvia or Turkey;

 1. which sail under the flag of Latvia or Turkey;

 1. which are owned to an extent of at least 50 per cent by nationals of Latvia or of Turkey, or by a company with its head office in one of the Parties, of which the manager or managers, Chairman of the Board of Directors or the Supervisory Board, and the majority of the members of such boards are nationals of Latvia or Turkey and of which, in addition, in the case of partnerships or limited companies, at least half the capital belongs to Latvia or Turkey or to public bodies or nationals of Latvia or Turkey;

 1. of which the master and officers are nationals of Latvia or of Turkey, and

 1. of which at least 75 per cent of the crew are nationals of Latvia or of Turkey.

Article 6

Sufficiently worked or processed products

 1. 1.For the purposes of Article 2, products which are not wholly obtained are considered to be sufficiently worked or processed when the conditions set out in the list in Annex II of this Protocol are fulfilled.

The conditions referred to above indicate, for all products covered by this Agreement, the working or processing which must be carried out on non-originating materials used in manufacturing and apply only in relation to such materials. Accordingly, it follows that if a product, which has acquired originating status by fulfilling the conditions set out in the list is used in the manufacture of another product, the conditions applicable to the product in which it is incorporated do not apply to it, and no account shall be taken of the non-originating materials which may have been used in its manufacture.

 1. 2. Notwithstanding paragraph 1, non-originating materials which, according to the conditions set out in the list, should not be used in the manufacture of a product may nevertheless be used, provided that:

 1. their total value does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the product;

 1. any of the percentages given in the list for the maximum value of non-originating materials are not exceeded through the application of this paragraph.

This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonized System.

 1. 3. Paragraphs 1 and 2 shall apply except as provided in Article 7.

Article 7

Insufficient working or processing operations

1. 1.Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article 6 are satisfied:

 1. operations to ensure the preservation of products in good condition during transport and storage (ventilation, spreading out, drying, chilling, placing in salt, sulphur dioxide or other aqueous solutions, removal of damaged parts, and like operations);

 1. simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching (including the making-up of sets of articles), washing, painting, cutting up;

 1. (i) changes of packaging and breaking up and assembly of packages;

(ii) simple placing in bottles, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards etc., and all other simple packaging operations;

 1. affixing marks, labels and other like distinguishing signs on products or their packaging;

 1. simple mixing of products, whether or not of different kinds, where one or more components of the mixtures do not meet the conditions laid down in this Protocol to enable them to be considered as originating in Latvia or Turkey;

 1. simple assembly of parts to constitute a complete product;

 1. a combination of two or more operations specified in subparagraphs (a) to (f);

 1. slaughter of animals.

2. All the operations carried out in either Latvia or Turkey on a given product shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.

 

Article 8

Unit of qualification

1. The unit of qualification for the application of the provisions of this Protocol shall be the particular product which is considered as the basic unit when determining classification using the nomenclature of the Harmonized System.

Accordingly, it follows that:

 1. when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonized System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification;

 1. when a consignment consists of a number of identical products classified under the same heading of the Harmonized System, each product must be taken individually when applying the provisions of this Protocol.

2. Where, under General Rule 5 of the Harmonized System, packaging is included with the product for classification purposes, it shall be included for the purposes of determining origin.

 

 

Article 9

Accessories, spare parts and tools

Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in the price thereof or which are not separately invoiced, shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.

 

Article 10

Sets

Sets, as defined in general rule 3 of the Harmonized System, shall be regarded as originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not exceed 15 per cent of the ex-works price of the set.

 

Article 11

Neutral elements

In order to determine whether a product originates, it shall not be necessary to determine the origin of the following which might be used in its manufacture :

 1. energy and fuel;

 1. plant and equipment;

 1. machines and tools;

 1. goods which do not enter and which are not intended to enter into the final composition of the product.

 

TITLE III

TERRITORIAL REQUIREMENTS

Article 12

Principle of territoriality

1. The conditions set out in Title II relative to the acquisition of originating status must be fulfilled without interruption in Latvia or Turkey, except as provided for in Article 4.

2. If originating goods exported from Latvia or Turkey to another country are returned, except in so far as provided for in Article 4 they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

 1. the goods returned are the same goods as those exported; and

 1. they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.

Article 13

Direct transport

1. The preferential treatment provided for under the Agreement applies only to products, satisfying the requirements of this Protocol, which are transported directly between Latvia and Turkey or through the territories of the other countries referred to in Article 4. However, products constituting one single consignment may be transported through other territories with, should the occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such territories, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities in the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.

Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of Latvia or Turkey.

2. Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the importing country by the production of:

(a) a single transport document covering the passage from the exporting country through the country of transit; or

(b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:

  1. giving an exact description of the products;

  1. stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport used; and

  1. certifying the conditions under which the products remained in the transit country; or

(c) failing these, any substantiating documents.

Article 14

Exhibitions

1. Originating products, sent for exhibition in a country other than those referred to in Article 4 and sold after the exhibition for importation in Latvia or Turkey shall benefit on importation from the provisions of the Agreement provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that :

 1. an exporter has consigned these products from Latvia or Turkey to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;

 1. the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in Latvia or Turkey;

 1. the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition; and

 1. the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2. A proof of origin must be issued or made out in accordance with the provisions of Title V and submitted to the customs authorities of the importing country in the normal manner. The name and address of the exhibition must be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organized for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.

TITLE IV

DRAWBACK OR EXEMPTION

 

Article 15

Prohibition of drawback of, or exemption from, customs duties

 1. Non-originating materials used in the manufacture of products originating in Latvia, in Turkey or in one of the other countries referred to in Article 4 for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in Latvia or Turkey to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.

 1. The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in Latvia or Turkey to materials used in the manufacture, where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there.

 1. The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to submit at any time, upon request from the customs authorities, all appropriate documents proving that no drawback has been obtained in respect of the non-originating materials used in the manufacture of the products concerned and that all customs duties or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually been paid.

 1. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall also apply in respect of packaging within the meaning of Article 8 (2), accessories, spare parts and tools within the meaning of Article 9 and products in a set within the meaning of Article 10 when such items are non-originating.

 1. The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply only in respect of materials which are of the kind to which the Agreement applies. Furthermore, they shall not preclude the application of an export refund system for agricultural products, applicable upon export in accordance with the provisions of the Agreement.

 

TITLE V

PROOF OF ORIGIN

Article 16

General requirements

1. Products originating in Latvia shall, on importation into Turkey and products originating in Turkey shall, on importation into Latvia benefit from this Agreement upon submission of either :

 1. a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in Annex III; or

 1. in the cases specified in Article 21(1), a declaration, the text of which appears in Annex IV, given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified (hereinafter referred to as the "invoice declaration").

2. Notwithstanding paragraph 1, originating products within the meaning of this Protocol shall, in the cases specified in Article 26, benefit from this Agreement without it being necessary to submit any of the documents referred to above.

Article 17

Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1

 1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of the exporting country on application having been made in writing by the exporter or, under the exporter's responsibility, by his authorized representative.

 1. For this purpose, the exporter or his authorized representative shall fill out both the movement certificate EUR.1 and the application form, specimens of which appear in Annex III. These forms shall be completed in the Latvian, Turkish or English languages and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If they are handwritten, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the products must be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely
 2. filled, a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.

 1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country where the movement certificate EUR.1 is issued, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfillment of the other requirements of this Protocol.

 1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of Latvia or Turkey if the products concerned can be considered as products originating in Latvia, Turkey or in one of the other countries referred to in Article 4 and fulfill the other requirements of this Protocol.

 1. The issuing customs authorities shall take any steps necessary to verify the originating status of the products and the fulfillment of the other requirements of this Protocol. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate. The issuing customs authorities shall also ensure that the forms referred to in paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

 1. The date of issue of the movement certificate EUR.1 shall be indicated in Box 11 of the certificate.

 1. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities and made available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

Article 18

Movement certificates EUR.1 issued retrospectively

1. Notwithstanding Article 17(7), a movement certificate EUR.1 may exceptionally be issued after exportation of the products to which it relates if:

 1. it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances; or

 1. it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that a movement certificate EUR.1 was issued but was not accepted at importation for technical reasons.

2. For the implementation of paragraph 1, the exporter must indicate in his application the place and date of exportation of the products to which the movement certificate EUR.1 relates, and state the reasons for his request.

3. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 retrospectively only after verifying that the information supplied in the exporter's application agrees with that in the corresponding file.

4. Movement certificates EUR.1 issued retrospectively must be endorsed with one of the following phrases:

"IZDOTS PĒC PREČU EKSPORTA"

"SONRADAN VERŻLMŻŽTŻR"

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

5. The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in the "Remarks" box of the movement certificate EUR.1.

 

 

Article 19

Issue of a duplicate movement certificate EUR.1

 1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.

 1. The duplicate issued in this way must be endorsed with one of the following words:

"DUBLIKĀTS"

"IKINCI NÜSHADIR"

"DUPLICATE"

 1. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in the "Remarks" box of the duplicate movement certificate EUR.1.

 1. The duplicate, which must bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1, shall take effect as from that date.

 

Article 20

Issue of movement certificates EUR.1 on the basis of

a proof of origin issued or made out previously

When originating products are placed under the control of a customs office in Latvia or Turkey, it shall be possible to replace the original proof of origin by one or more movement certificates EUR.1 for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within Latvia or Turkey. The replacement movement certificate(s) EUR.1 shall be issued by the customs office under whose control the products are placed.

 

Article 21

Conditions for making out an invoice declaration

1. An invoice declaration as referred to in Article 16(1)(b) may be made out:

 1. by an approved exporter within the meaning of Article 22, or

 1. by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed ECU 6 000.

2. An invoice declaration may be made out if the products concerned can be considered as products originating in Latvia, Turkey or in one of the other countries referred to in Article 4 and fulfill the other requirements of this Protocol.

3. The exporter making out an invoice declaration shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfillment of the other requirements of this Protocol.

4. An invoice declaration shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which appears in Annex IV, using one of the linguistic versions set out in that Annex and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If the declaration is handwritten, it shall be written in ink in printed characters.

5. Invoice declarations shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an approved exporter within the meaning of Article 22 shall not be required to sign such declarations provided that he gives the customs authorities of the exporting country a written undertaking that he accepts full responsibility for any invoice declaration which identifies him as if it had been signed in manuscript by him.

6. An invoice declaration may be made out by the exporter when the products to which it relates are exported, or after exportation on condition that it is presented in the importing country no longer than two years after the importation of the products to which it relates.

 

Article 22

Approved exporter

 1. The customs authorities of the exporting country may authorize any exporter who makes frequent shipments of products under this Agreement to make out invoice declarations irrespective of the value of the products concerned. An exporter seeking such authorization must offer to the satisfaction of the customs authorities all guarantees necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfillment of the other requirements of this Protocol.

 1. The customs authorities may grant the status of approved exporter subject to any conditions which they consider appropriate.

 1. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorization number which shall appear on the invoice declaration.

 1. The customs authorities shall monitor the use of the authorization by the approved exporter.

 1. The customs authorities may withdraw the authorization at any time. They shall do so where the approved exporter no longer offers the guarantees referred to in paragraph 1, does not fulfill the conditions referred to in paragraph 2 or otherwise makes an incorrect use of the authorization.

Article 23

Validity of proof of origin

 1. A proof of origin shall be valid for four months from the date of issue in the exporting country, and must be submitted within the said period to the customs authorities of the importing country.

 1. Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing country after the final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential treatment, where the failure to submit these documents by the final date set is due to exceptional circumstances.

 1. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing country may accept the proofs of origin where the products have been submitted before the said final date.

 

Article 24

Submission of proof of origin

Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing country in accordance with the procedures applicable in that Party. The said authorities may require a translation of a proof of origin and may also require the import declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect that the products meet the conditions required for the implementation of the Agreement.

 

Article 25

Importation by installments

Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the customs authorities of the importing country, dismantled or non-assembled products within the meaning of General Rule 2(a) of the Harmonized System falling within Sections XVI and XVII or heading Nos. 7308 and 9406 of the Harmonized System are imported by installments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the customs authorities upon importation of the first installment.

Article 26

Exemptions from proof of origin

 1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travelers' personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration. In the case of products sent by post, this declaration can be made on the customs declaration C2/CP3 or on a sheet of paper annexed to that document.

 1. Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use of the recipients or travelers or their families shall not be considered as imports by way of trade if it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.

 1. Furthermore, the total value of these products must not exceed ECU 500 in the case of small packages or ECU 1200 in the case of products forming part of travelers' personal luggage.

Article 27

Supporting documents

The documents referred to in Articles 17(3) and 21(3) used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1 or an invoice declaration can be considered as products originating in Latvia, Turkey or in one of the other countries referred to in Article 4 and fulfill the other requirements of this Protocol may consist inter alia of the following:

 1. direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the goods concerned, contained for example in his accounts or internal bookkeeping;

 1. documents proving the originating status of materials used, issued or made out in Latvia or Turkey where these documents are used in accordance with domestic law;

 1. documents proving the working or processing of materials in Latvia or Turkey, issued or made out in Latvia or Turkey, where these documents are used in accordance with domestic law;

 1. movement certificates EUR.1 or invoice declarations proving the originating status of materials used, issued or made out in Latvia or Turkey in accordance with this Protocol, or in one of the other countries referred to in Article 4, in accordance with rules of origin which are identical to the rules in this Protocol.

 

Article 28

Preservation of proof of origin and supporting documents

 1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the documents referred to in Article 17(3).

 1. The exporter making out an invoice declaration shall keep for at least three years a copy of this invoice declaration as well as the documents referred to in Article 21(3).

 1. The customs authorities of the exporting country issuing a movement certificate EUR.1 shall keep for at least three years the application form referred to in Article 17(2).

 1. The customs authorities of the importing country shall keep for at least three years the movement certificates EUR.1 and the invoice declarations submitted to them.

 

Article 29

Discrepancies and formal errors

 1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto render the proof of origin null and void if it is duly established that this document does correspond to the products submitted.

 1. Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin should not cause this document to be rejected if these errors are not such as to create doubts concerning the correctness of the statements made in this document.

 

 

Article 30

Amounts expressed in ECU

 1. Amounts in the national currency of the exporting country equivalent to the amounts expressed in ECU shall be fixed by the exporting country and communicated to the importing country.

 1. When the amounts exceed the corresponding amounts fixed by the importing country, the latter shall accept them if the products are invoiced in the currency of the exporting country. When the products are invoiced in the currency of another country referred to in Article 4, the importing country shall recognize the amount notified by the country concerned.

 1. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that national currency of the amounts expressed in ECU as at the first working day in October 1996.

 1. The amounts expressed in ECU and their equivalents in the national currencies of Latvia and Turkey shall be reviewed by the Joint Committee at the request of Latvia or Turkey. When carrying out this review, the Joint Committee shall ensure that there will be no decrease in the amounts to be used in any national currency and shall furthermore consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in ECU.

 

TITLE VI

ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE COOPERATION

 

Article 31

Mutual assistance

 1. The customs authorities of Latvia and of Turkey shall provide each other with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.1 and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates and invoice declarations.

 1. In order to ensure the proper application of this Protocol, Latvia and Turkey shall assist each other, through the competent customs administrations, in checking the authenticity of the movement certificates EUR.1 or the invoice declarations and the correctness of the information given in these documents.

Article 32

Verification of proofs of origin

 1. Subsequent verifications of proofs of origin shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or the fulfillment of the other requirements of this Protocol.

 1. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.1 and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the enquiry. Any documents and information obtained suggesting that the information given on the proof of origin is incorrect shall be forwarded in support of the request for verification.

 1. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting country. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate.

 1. If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.

 1. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results of this verification as soon as possible. These results must indicate clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned can be considered as products originating in Latvia, Turkey or one of the other countries referred to in Article 4 and fulfill the other requirements of this Protocol.

 1. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.

 

Article 33

Dispute settlement

Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 32 which cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and the customs authorities responsible for carrying out this verification or where they raise a question as to the interpretation of this Protocol, they shall be submitted to the Joint Committee.

In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing country shall be under the legislation of the said Party.

Article 34

Penalties

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

 

Article 35

Free Zones

 

 1. Latvia and Turkey shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

 1. By means of an exemption to the provisions contained in paragraph 1, when products originating in Latvia or Turkey are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new EUR.1 certificate at the exporter's request, if the treatment or processing undergone is in conformity with the provisions of this Protocol.

 

TITLE VII

FINAL PROVISIONS

 

Article 36

Sub-Committee on customs and origin matters

A Sub-Committee on customs and origin matters shall be set up under the Joint Committee to assist it in carrying out its duties and to ensure a continuous information and consultation processed between experts.

It shall be composed of experts from both Parties responsible for questions related to customs and origin matters.

 

Article 37

Annexes

The Annexes to this Protocol shall form an integral part thereof.

Article 38

Amendments to the Protocol

The Joint Committee may decide to amend the provisions of this Protocol.

JOINT DECLARATION ON PROTOCOL C

 

Having regard to the Decision No 1/95 of the EC - Turkey Association Council on the Customs Union and the Agreement on Free Trade and Trade Related Matters between the European Communities and Latvia;

Considering that an extended system of cumulation shall enable the use of materials originating in Turkey, Latvia, the EC, Poland, Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, Bulgaria, Romania, Lithuania, Estonia, Slovenia, Iceland, Norway or Switzerland in order to facilitate trade, prevent possible trade diversions and improve the effectiveness of respective arrangements on trade among these countries;

The Parties hereby declare that, related provisions of the Protocol C concerning the EC, Hungary, Poland, the Czech Republic, the Slovak Republic, Bulgaria, Romania, Lithuania, Estonia, Slovenia, Iceland, Norway or Switzerland shall be applicable after concluding agreements by Turkey and Latvia or after amending related Articles of the existing agreements with these countries and exchanging of letters between Turkey and Latvia about implementation thereof. Taking into consideration the Customs Union between Turkey and the EC, necessary arrangement should be made accordingly. Turkey shall inform Latvian side on the progress made in this respect between Turkey and the EC.

ANNEX I

INTRODUCTORY NOTES TO THE LIST IN ANNEX II

Note 1:

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 6 of the Protocol.

Note 2:

2.1 The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the heading number or chapter number used in the Harmonized System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or chapter. For each entry in the first two columns a rule is specified in columns 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an 'ex', this signifies that the rules in columns 3 or 4 apply only to the part of that heading as described in column 2.

2.2 Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a chapter number is given and the description of products in column 2 is therefore given in general terms, the adjacent rules in columns 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonized System, are classified in headings of the chapter or in any of the headings grouped together in column 1.

2.3 Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in columns 3 or 4.

2.4 Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 has to be applied.

Note 3:

3.1 The provisions of Article 6 of the Protocol concerning products having acquired originating status which are used in the manufacture of other products apply regardless of whether this status has been acquired inside the factory where these products are used or in another factory in Latvia or in Turkey.

Example:

An engine of heading No 8407, for which the rule states that the value of the non-originating materials which may be incorporated may not exceed 40 per cent of the ex-works price, is made from "other alloy steel roughly shaped by forging" of heading No ex 7224.

If this forging has been forged in Turkey from a non-originating ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading No ex 7224 in the list. The forging can then count as originating in the value calculation for the engine regardless of whether it was produced in the same factory or in another factory in Turkey. The value of the non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.

3.2 The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required and the carrying out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying out of less working or processing cannot confer originating status. Thus if a rule provides that non-originating material at a certain level of manufacture may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed and the use of such material at a later stage is not.

3.3 Without prejudice to Note 3.2 where a rule states that "materials of any heading" may be used, materials of the same heading as the product may also be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule. However, the expression "manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No ... " means that only materials classified in the same heading as the product of a different description than that of the product as given in column 2 of the list may be used.

3.4 When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that any one or more materials may be used. It does not require that all be used.

Example:

The rule for fabrics of heading Nos 5208 to 5212 provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other or both.

3.5 Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition obviously does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 below in relation to textiles).

Example:

The rule for prepared foods of heading No. 1904 which specifically excludes the use of cereals and their derivatives does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals.

However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the particular material specified in the list, can be produced from a material of the same nature at an earlier stage of manufacture.

Example:

In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth - even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn - that is the fibre stage.

3.6 Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then these percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the highest of the percentages given. Furthermore, the individual percentages must not be exceeded in relation to the particular materials they apply to.

Note 4:

4.1 The term "natural fibres" is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres that have been carded, combed or otherwise processed but not spun.

4.2 The term "natural fibres" includes horsehair of heading No 0503, silk of heading Nos 5002 and 5003 as well as the wool fibres, fine or coarse animal hair of heading Nos 5101 to 5105, the cotton fibres of heading Nos 5201 to 5203 and the other vegetable fibres of heading Nos 5301 to 5305.

4.3 The terms "textile pulp", "chemical materials" and "paper-making materials" are used in the list to describe the materials not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.

4.4 The term "man-made staple fibres" is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of heading Nos 5501 to 5507.

Note 5:

5.1 Where for a given product in the list a reference is made to this note, the conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials, used in the manufacture of this product, which, taken together, represent 10 per cent or less of the total weight of all the basic textile materials used. (See also Notes 5.3 and 5.4 below).

5.2 However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may only be applied to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

- silk,

- wool,

- coarse animal hair,

- fine animal hair,

- horsehair,

- cotton,

- paper-making materials and paper,

- flax,

- true hemp,

- jute and other textile bast fibres,

- sisal and other textile fibres of the genus Agave,

- coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres,

- synthetic man-made filaments,

- artificial man-made filaments,

- synthetic man-made staple fibres of polypropylene,

- synthetic man-made staple fibres of polyester,

- synthetic man-made staple fibres of polyamide,

- synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,

- synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene,

- synthetic man-made staple fibres of polyphenylene sulphide,

- synthetic man-made staple fibres of polyvinyl chloride,

- other synthetic man-made staple fibres,

- artificial man-made staple fibres of viscose,

- other artificial man-made staple fibres,

- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether whether or not gimped,

- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyester whether or not gimped,

- products of heading No 5605 (metallized yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film ,

- other products of heading No 5605.

Example:

A yarn of heading No 5205 made from cotton fibres of heading No 5203 and synthetic staple fibres of heading No 5506 is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic staple fibres that do not satisfy the origin rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used up to a weight of 10 per cent of the yarn.

Example:

A woollen fabric of heading No 5112 made from woollen yarn of heading No 5107 and synthetic yarn of staple fibres of heading No 5509 is a mixed fabric. Therefore synthetic yarn which does not satisfy the origin rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) or woollen yarn that does not satisfy the origin rules (which require manufacture from natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared

for spinning) or a combination of the two may be used provided their total weight does not exceed 10 per cent of the weight of the fabric.

Example:

Tufted textile fabric of heading No 5802 made from cotton yarn of heading No 5205 and cotton fabric of heading No 5210 is only a mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric being made from yarns classified in two separate headings or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

Example:

If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading No 5205 and synthetic fabric of heading No 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the tufted textile fabric is accordingly a mixed product.

Example:

A carpet with tufts made from both artificial yarns and cotton yarns and with a jute backing is a mixed product because three basic textile materials are used. Thus, any non-originating materials that are at a later stage of manufacture than the rule allows may be used, provided their total weight does not exceed 10 per cent of the weight of the textile materials of the carpet. Thus, both the jute backing and/or the artificial yarns could be imported at that stage of manufacture, provided the weight conditions are met.

5.3 In the case of products incorporating "yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether whether or not gimped" this tolerance is 20 per cent in respect of this yarn.

5.4 In the case of products incorporating "strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of an adhesive between two layers of plastic film", this tolerance is 30 per cent in respect of this strip.

Note 6:

6.1 In the case of those textile products which are marked in the list by a footnote referring to this note, textile materials, with the exception of linings and interlinings, which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made-up product concerned may be used provided that they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed 8 per cent of the ex-works price of the product.

6.2 Without prejudice to Note 6.3, materials which are not classified within Chapters 50 to 63 may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.

Example:

If a rule in the list provides that for a particular textile item, such as trousers, yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons are not classified within Chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the use of slide-fasteners even though slide-fasteners normally contain textiles.

6.3 Where a percentage rule applies, the value of materials which are not classified within Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the non-originating materials incorporated.

Note 7

7.1 For the purposes of heading Nos ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, the "specific processes" are the following:

(a) vacuum distillation;

(b) redistillation by a very thorough fractionation process;

(c) cracking;

(d) reforming;

(e) extraction by means of selective solvents;

(f) the process comprising all the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralization with alkaline agents; decolorization and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

(g) polymerization;

(h) alkylation;

(i) isomerization.

7.2 For the purposes of heading Nos 2710, 2711 and 2712, the "specific processes" are the following:

(a) vacuum distillation;

(b) redistillation by a very thorough fractionation process1 ;

(c) cracki ng;

(d) reforming;

(e) extraction by means of selective solvents;

(f) the process comprising all the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralization with alkaline agents; decolorization and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;

(g) polymerization;

(h) alkylation;

(ij) isomerization;

(k) in respect of heavy oils falling within heading No ex 2710 only, desulphurization with hydrogen resulting in a reduction of at least 85 per cent of the sulphur content of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);

(l) in respect of products falling within heading No 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;

(m) in respect of heavy oils falling within heading No ex 2710 only, treatment with hydrogen at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 250°C with the use of a catalyst, other than to effect desulphurization, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment with hydrogen of lubricating oils of heading No ex 2710 (e.g. hydrofinishing or decolorization) in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;

(n) in respect of fuel oils falling within heading No ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30 per cent of these products distil, by volume, including losses, at 300°C by the ASTM D 86 method;

(o) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils falling within heading No ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush-discharge.

7.3 For the purposes of heading Nos ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, simple operations such as cleaning, decanting, desalting, water separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur content as a result of mixing products with different sulphur contents, any combination of these operations or like operations do not confer origin.

 

 

ANNEX II TO PROTOCOL C

 

LIST OF WORKING OR PROCESSING REQUIRED TO BE CARRIED

OUT ON NON-ORIGINATING MATERIALS IN ORDER THAT THE

PRODUCT MANUFACTURED CAN OBTAIN ORIGINATING STATUS

The products mentioned in the list may not all be covered by the Agreement.

It is therefore necessary to consult the other parts of the Agreements

 

 

HS heading No:

Description of product

Working or processing carried out on non-originating materials that confers originating status

(1)

(2)

(3) or (4)

Chapter 01

Live animals

All the animals of Chapter 1 used must be wholly obtained

 

Chapter 02

Meat and edible meat offal

Manufacture in which all the materials of Chapters 1 and 2 used must be wholly obtained

 

 

Chapter 03

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates

Manufacture in which all the materials of Chapter 3 used must be wholly obtained

 

ex Chapter 04

Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 4 used must be wholly obtained

 

0403

Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa

Manufacture in which:

- all the materials of Chapter 4 used must be wholly obtained;

- any fruit juice (except those of pineapple, lime or grapefruit) of heading No 2009 used must already be originating;

- the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 05

Products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 5 used must be wholly obtained

 

ex 0502

Prepared pigs', hogs' or boars' bristles and hair

Cleaning, disinfecting, sorting and straightening of bristles and hair

 

Chapter 06

Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage

Manufacture in which:

- all the materials of Chapter 6 used must be wholly obtained;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

Chapter 07

Edible vegetables and certain roots and tubers

Manufacture in which all the materials of Chapter 7 used must be wholly obtained

 

Chapter 08

 

 

 

Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons

Manufacture in which:

- all the fruit and nuts used must be wholly obtained;

- the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the value of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 09

Coffee, tea, maté and spices; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 9 used must be wholly obtained

 

0901

Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion

Manufacture from materials of any heading

 

0902

Tea, whether or not flavoured

Manufacture from materials of any heading

 

ex 0910

Mixtures of spices

Manufacture from materials of any heading

 

Chapter 10

Cereals

Manufacture in which all the materials of Chapter 10 used must be wholly obtained

 

ex Chapter 11

Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten; except for:

Manufacture in which all the cereals, edible vegetables, roots and tubers of heading No 0714 or fruit used must be wholly obtained

 

ex 1106

Flour, meal and powder of the dried, shelled leguminous vegetables of heading No 0713

Drying and milling of leguminous vegetables of heading No 0708

 

Chapter 12

Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder

Manufacture in which all the materials of Chapter 12 used must be wholly obtained

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

1301

Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)

Manufacture in which the value of any materials of heading No 1301 used may not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

1302

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:

  
 

- Mucilages and thickeners, modified, derived from vegetable products

Manufacture from non-modified mucilages and thickeners

 
 

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

Chapter 14

Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included

Manufacture in which all the materials of Chapter 14 used must be wholly obtained

 

ex Chapter 15

Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animals or vegetable waxes; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

1501

Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading No. 0209 or 1503:

  
 

- Fats from bones or waste

Manufacture from materials of any heading except those of heading Nos 0203, 0206 or 0207 or bones of heading No 0506

 
 

- Other

Manufacture from meat or edible offal of swine of heading No 0203 or 0206 or of meat and edible offal of poultry of heading No 0207

 

1502

Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading No. 1503:

  

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Fats from bones or waste

Manufacture from materials of any heading except those of heading Nos 0201, 0202, 0204 or 0206 or bones of heading No 0506

 
 

- Other

Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used must be wholly obtained

 

1504

Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified:

  
 

- Solid fractions

Manufacture from materials of any heading including other materials of heading No 1504

 
 

- Other

Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used must be wholly obtained

 

ex 1505

Refined lanolin

Manufacture from crude wool grease of heading No 1505

 

1506

Other animals fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified:

  
 

- Solid fractions

Manufacture from materials of any heading including other materials of heading No 1506

 
 

- Other

Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used must be wholly obtained

 

1507 to 1515

Vegetable oils and their fractions:

  
 

- Soya, ground nut, palm, copra, palm kernel, babassu, tung and oiticica oil, myrtle wax and Japan wax, fractions of jojoba oil and oils for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Solid fractions, except for that of jojoba oil

Manufacture from other materials of heading Nos. 1507 to 1515

 
 

- Other

Manufacture in which all the vegetable materials used must be wholly obtained

 

1516

 

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinized, whether or not refined, but not further prepared

Manufacture in which:

- all the materials of Chapter 2 used must be wholly obtained;

- all the vegetable materials used must be wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used

 

1517

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading No 1516

Manufacture in which:

- all the materials of Chapters 2 and 4 used must be wholly obtained;

- all the vegetable materials used must be wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used

 

Chapter 16

Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates

Manufacture from animals of Chapter 1. All the materials of Chapter 3 used must be wholly obtained

 

ex Chapter 17

Sugars and sugar confectionery; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 1701

Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, flavoured or coloured

Manufacture in which the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel:

  
 

- Chemically pure maltose and fructose

Manufacture from materials of any heading including other materials of heading No 1702

 
 

- Other sugars in solid form, flavoured or coloured

Manufacture in which the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 
 

- Other

Manufacture in which all the materials used must already be originating

 

ex 1703

Molasses resulting from the extraction or refining of sugar, flavoured or coloured

Manufacture in which the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

1704

Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

Chapter 18

Cocoa and cocoa preparations

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

1901

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading Nos. 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:

  
 

- Malt extract

Manufacture from cereals of Chapter 10

 
 

- Other

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared:

  
 

- Containing 20% or less by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs

Manufacture in which all the cereals and derivatives (except durum wheat and its derivatives) used must be wholly obtained

 
 

- Containing more than 20% by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs

Manufacture in which:

- all cereals and derivatives (except durum wheat and its derivatives) used must be wholly obtained;

- all the materials of Chapters 2 and 3 used must be wholly obtained

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

1903

Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms

Manufacture from materials of any heading except potato starch of heading No. 1108

 

1904

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals, other than maize (corn) in grain form, or in the form of flakes or other worked grains (except flour and meal), pre-cooked, or otherwise prepared, not elsewhere specified or included

Manufacture:

- from materials not classified within heading
No 1806;

- in which all the cereals and flour (except durum wheat and its derivates) used must be wholly obtained;

- in which the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

1905

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products

Manufacture from materials of any heading except those of Chapter 11

 

 

 

 

 

 

ex Chapter 20

Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants; except for:

Manufacture in which all the fruit, nuts or vegetables used must be wholly obtained

 

ex 2001

Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5% or more by weight of starch, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 2004 and

ex 2005

Potatoes in the form of flour, meal or flakes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

2006

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized)

Manufacture in which the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, being cooked preparations, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

ex 2008

- Nuts, not containing added sugar or spirits

Manufacture in which the value of the originating nuts and oil seeds of heading Nos 0801, 0802 and 1202 to 1207 used exceeds 60% of the ex-works price of the product

 
 

- Peanut butter; mixtures based on cereals; palm hearts; maize (corn)

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 
 

- Other except for fruit and nuts cooked otherwise than by steaming or boiling in water, not containing added sugar, frozen

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

2009

 

Fruit juices and vegetable juices (including grape must), unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 21

Miscellaneous edible preparations; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

2101

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea, maté, roasted chicory and other coffee substitutes

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- all the chicory used must be wholly obtained

 

2103

Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:

  
 

- Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, mustard flour or meal or prepared mustard may be used

 
 

- Mustard flour and meal and prepared mustard

Manufacture from materials of any heading

 

ex 2104

Soups and broths and preparations therefor

Manufacture from materials of any heading except prepared or preserved vegetables of heading Nos 2002 to 2005

 

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 22

Beverages, spirits and vinegar; except for:

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- all the grapes or any material derived from grapes used must be wholly obtained

 

 

 

(1)< /B>

(2)

(3) or (4)

2202

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading No 2009

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of any materials of Chapter 17 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product;

- any fruit juice used (except for pineapple, lime and grapefruit juices) must already be originating

 

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

Manufacture:

- from materials not classified within heading Nos 2207 or 2208;

- in which all the grapes or any material derived from grapes used must be wholly obtained or if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5% by volume

 

ex Chapter 23

Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 2301

 

Whale meal; flours, meals and pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption

Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used must be wholly obtained

 

ex 2303

Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product, exceeding 40% by weight

Manufacture in which all the maize used must be wholly obtained

 

ex 2306

Oil cake and other solid residues resulting from the extraction of olive oil, containing more than 3% of olive oil

Manufacture in which all the olives used must be wholly obtained

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

2309

 

Preparations of a kind used in animal feeding

Manufacture in which:

- all the cereals, sugar or molasses, meat or milk used must already be originating;

- all the materials of Chapter 3 used must be wholly obtained

 

ex Chapter 24

Tobacco and manufactured tobacco substitutes; except for:

Manufacture in which all the materials of Chapter 24 used must be wholly obtained

 

2402

Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes

Manufacture in which at least 70% by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading No 2401 used must already be originating

 

ex 2403

Smoking tobacco

Manufacture in which at least 70% by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading No 2401 used must already be originating

 

ex Chapter 25

Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials; lime and cement; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 2504

Natural crystalline graphite, with enriched carbon content, purified and ground

Enriching of the carbon content, purifying and grinding of crude crystalline graphite

 

ex 2515

Marble, merely cut by sawing or otherwise into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm

Cutting, by sawing or otherwise, of marble (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm

 

ex 2516

Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental and building stone, merely cut by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm

Cutting, by sawing or otherwise, of stone (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm

 

ex 2518

Calcined dolomite

Calcination of dolomite not calcined

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex 2519

Crushed natural magnesium carbonate (magnesite), in hermetically sealed containers, and magnesium oxide, whether or not pure, other than fused magnesia or dead-burned (sintered) magnesia

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, natural magnesium carbonate (magnesite) may be used

 

ex 2520

Plasters specially prepared for dentistry

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex 2524

Natural asbestos fibres

Manufacture from asbestos concentrate

 

ex 2525

Mica powder

Grinding of mica or mica waste

 

ex 2530

Earth colours, calcined or powdered

Calcination or grinding of earth colours

 

Chapter 26

Ores, slag and ash

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex Chapter 27

Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 2707

Oils in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, being oils similar to mineral oils obtained by distillation of high temperature coal tar, of which more than 65% by volume distils at a temperature of up to 250°C (including mixtures of petroleum spirit and benzole), for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es)1

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex 2709

Crude oils obtained from bituminous minerals

Destructive distillation of bituminous materials

 

2710

Petroleum oils and oils obtained from bituminous materials, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials, these oils being the basic constituents of the preparations

Operations of refining and/or one or more specific process(es)2

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

2711

Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons

Operations of refining and/or one or more specific process(es)1

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

2712

Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured

Operations of refining and/or one or more specific process(es)1

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

2713

Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials

Operations of refining and/or one or more specific process(es)2

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

2714

Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks

Operations of refining and/or one or more specific process(es)1

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

2715

Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch

Operations of refining and/or one or more specific process(es)1

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 28

Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds or precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 2805

"Mischmetall"

Manufacture by electrolytic or thermal treatment in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex 2811

Sulphur trioxide

Manufacture from sulphur dioxide

 

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 2833

Aluminium sulphate

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex 2840

Sodium perborate

Manufacture from disodium tetraborate pentahydrate

 

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex Chapter 29

Organic chemicals; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 2901

Acyclic hydrocarbons for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es)1

or

 
  

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex 2902

Cyclanes and cyclenes (other than azulenes), benzene, toluene, xylenes, for use as power or heating fuels

Operations of refining and/or one or more specific process(es)1

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used, provided their value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex 2905

Metal alcoholates of alcohols of this heading and of ethanol or glycerol

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No 2905. However, metal alcoholates of this heading may be used, provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

2915

Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings Nos 2915 and 2916 used may not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 2932

- Internal ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

 

 

 

- Cyclic acetals and internal hemiacetals and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of heading No 2909 used may not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture from materials of any heading

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

2933

Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings Nos 2932 and 2933 used may not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

2934

Nucleic acids and their salts; other heterocyclic compounds

Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings Nos 2932, 2933 and 2934 used may not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex Chapter 30

Pharmaceutical products; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

 

3002

Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products:

  
 

- Products consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses or unmixed products for these uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No 3002. The materials of this description may also be used, provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

 
 

- Other:

  
 

-- human blood

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No 3002. The materials of this description may also be used, provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

-- animal blood prepared for therapeutic or prophylactic uses

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No 3002. The materials of this description may also be used, provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

-- blood fractions other than antisera, haemoglobin and serum globulin

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No 3002. The materials of this description may also be used, provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

 
 

-- haemoglobin, blood globulin and serum globulin

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No 3002. The materials of this description may also be used, provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

 
 

-- other

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No 3002. The materials of this description may also be used, provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

 

3003 and 3004

Medicaments (excluding goods of heading Nos 3002, 3005 or 3006):

  

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Obtained from amikacin of heading No 2941

 

 

 

 

 

 

 

 

- Other

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of heading No 3003 or 3004 may be used provided their value, taken together, does not exceed 20 % of the ex works price of the product

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of heading No 3003 or 3004 may be used provided their value, taken together, does not exceed 20% of the ex-works price of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 31

Fertilizers; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3105

Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorous and potassium; other fertilizers; goods of this Chapter, in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, except for:

- sodium nitrate

- calcium cyanamide

- potassium sulphate

- magnesium potassium sulphate

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 32

Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3201

Tannins and their salts, esters, ethers, and other derivatives

Manufacture from tanning extracts of vegetable origin

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3205

Colour lakes; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colour lakes1

Manufacture from materials of any heading, except headings Nos 3203, 3204 and 3205. However, materials from heading No 3205 may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 33

Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

3301

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils

Manufacture from materials of any heading, including materials of a different "group"2 in this heading. However, materials of the same group may be used, provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 34

Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, "dental waxes" and dental preparations with a basis of plaster; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3403

Lubricating preparations containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals, provided they represent less than 70% by weight

Operations of refining and/or one or more specific process(es)1

or

Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

3404

Artificial waxes and prepared waxes:

- With a basis of paraffin, petroleum waxes, waxes obtained from bituminous minerals, slack wax or scale wax

 

 

 

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 
 

- Other

Manufacture from materials of any heading, except:

- hydrogenated oils having the character of waxes of heading No 1516;

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

  

- fatty acids not chemically defined or industrial fatty alcohols having the character of waxes of heading No 3823;

 
  

- materials of heading No 3404

 
  

However, these materials may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 35

Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3505

Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinized or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:

  
 

- Starch ethers and esters

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No 3505

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

- Other

Manufacture from materials of any heading, except those of heading No 1108

 

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex 3507

Prepared enzymes not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

Chapter 36

Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 37

Photographic or cinematographic goods; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3701

Photographic plates and film in the flat, sensitized, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitized, unexposed, whether or not in packs:

  
 

- Instant print film for colour photography, in packs

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than heading Nos 3701 or 3702. However, materials from heading No 3702 may be used provided their value does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Other

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than heading No 3701 or 3702. However, materials from heading Nos 3701 and 3702 may be used provided their value taken together, does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3702

Photographic film in rolls, sensitized, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitized, unexposed

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than heading Nos 3701 or 3702

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

3704

Photographic plates, film paper, paperboard and textiles, exposed but not developed

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than heading Nos 3701 to 3704

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 38

Miscellaneous chemical products; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3801

- Colloidal graphite in suspension in oil and semi-colloidal graphite; carbonaceous pastes for electrodes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 
 

- Graphite in paste form, being a mixture of more than 30% by weight of graphite with mineral oils

Manufacture in which the value of all the materials of heading No 3403 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3803

Refined tall oil

Refining of crude tall oil

 

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3805

Spirits of sulphate turpentine, purified

Purification by distillation or refining of raw spirits of sulphate turpentine

 

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 3806

Ester gums

Manufacture from resin acids

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex 3807

Wood pitch (wood tar pitch)

Distillation of wood tar

 

 

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

3808

Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms of packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the products

 

3809

Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the products

 

3810

Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the products

 

3811

Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils:

  

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Prepared additives for lubricating oil, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Manufacture in which the value of all the materials of heading No 3811 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 
 

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

3812

Prepared rubber accelerators; compound plasticizers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

3813

Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

3814

Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or vanish removers

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

3818

Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

3819

Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

3820

Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

3822

Diagnostic or laboratory reagents on a backing and prepared diagnostic or laboratory reagents, whether or not on a backing, other than those of heading No. 3002 or 3006

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols.

  
 

- Industrial monocarboxylic fatty acids, acid oils from refining

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 
 

- Industrial fatty alcohols

Manufacture from materials of any heading including other materials of heading No. 3823

 

3824

Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included; residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included:

  
 

- The following of this heading:

Prepared binders for foundry moulds or cores based on natural resinous products

Naphthenic acids, their water insoluble salts and their esters

Sorbitol other than that of heading No 2905

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts

Ion exchangers

Getters for vacuum tubes

  
 

Alkaline iron oxide for the purification of gas

Ammoniacal gas liquors and spent oxide produced in coal gas purification

Sulphonaphthenic acids, their water insoluble salts and their esters

Fusel oil and Dippel's oil

Mixtures of salts having different anions

Copying pastes with a basis of gelatin, whether or not on a paper or textile backing

  
 

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

3901 to 3915

Plastics in primary forms, waste, parings and scrap, of plastic; except for heading Nos ex 3907 and 3912 for which the rules are set out below:

  

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Addition homopolymerization products in which a single monomer contributes more than 99% by weight to the total polymer content

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product;

- the value of any materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product1

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

 

- Other

Manufacture in which the value of the materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product1

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 3907

- Copolymer, made from polycarbonate and acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS)

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials classified within the same heading may be used provided their value does not exceed 50% of the ex-works price of the product1

 
 

- Polyester

Manufacture in which the value of any materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product and/or manufacture from polycarbonate of tetrabromo-(bisphenol A)

 

3912

Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms

Manufacture in which the value of any materials classified in the same heading as the product does not exceed 20% of the ex-works price of the product

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

3916 to 3921

Semi-manufactures and articles of plastics; except for headings Nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 and ex 3921, for which the rules are set out below:

  
 

- Flat products, further worked than only surface-worked or cut into forms other than rectangular (including square); other products, further worked than only surface-worked

- Other:

Manufacture in which the value of any materials of Chapter 39 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

 

-- Addition homopolymerization products in which a single monomer contributes more than 99% by weight to the total polymer content

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product;

- the value of any materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product1

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

 

-- Other

Manufacture in which the value of any materials of Chapter 39 used does not exceed 20% of the ex-works price of the product1

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 3916 and ex 3917

Profile shapes and tubes

Manufacture in which:

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product;

- the value of any materials classified within the same heading as the product does not exceed 20% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex 3920

- Ionomer sheet or film

Manufacture from a thermoplastic partial salt which is a copolymer of ethylene and metacrylic acid partly neutralized with metal ions, mainly zinc and sodium

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

 

- Sheets of regenerated cellulose, polyamides or polyethylene

Manufacture in which the value of any materials classified in the same heading as the product does not exceed 20% of the ex-works price of the product

 

ex 3921

Foils of plastic, metallized

Manufacture from highly transparent polyester foils with a thickness of less than 23 micron1

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

3922 to 3926

Articles of plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 40

Rubber and articles thereof; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 4001

Laminated slabs or crepe rubber for shoes

Lamination of sheets of natural rubber

 

4005

Compound rubber, unvulcanized, in primary forms or in plates, sheets or strip

Manufacture in which the value of all the materials used, except natural rubber, does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

4012

Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, interchangeable tyre treads and tyre flaps, of rubber:

  

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Retreaded pneumatic, solid or cushion tyres, of rubber

Retreading of used tyres

 
 

- Other

Manufacture from materials of any heading, except those of heading Nos 4011 or 4012

 

ex 4017

Articles of hard rubber

Manufacture from hard rubber

 

ex Chapter 41

Raw hides and skins (other than furskins) and leather; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 4102

Raw skins of sheep or lambs, without wool on

Removal of wool from sheep or lamb skins, with wool on

 

4104 to 4107

Leather, without hair or wool, other than leather of heading Nos 4108 or 4109

Retanning of pre-tanned leather

or

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

4109

Patent leather and patent laminated leather; metallized leather

Manufacture from leather of heading Nos 4104 to 4107 provided its value does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

Chapter 42

Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk worm gut)

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex Chapter 43

Furskins and artificial fur; manufactures thereof; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified withi n a heading other than that of the product

 

ex 4302

Tanned or dressed furskins, assembled:

  

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Plates, crosses and similar forms

Bleaching or dyeing, in addition to cutting and assembly of non-assembled tanned or dressed furskins

 
 

- Other

Manufacture from non-assembled, tanned or dressed furskins

 

4303

Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin

Manufacture from non-assembled tanned or dressed furskins of heading No 4302

 

ex Chapter 44

Wood and articles of wood; wood charcoal; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 4403

Wood roughly squared

Manufacture from wood in the rough, whether or not stripped of its bark or merely roughed down

 

ex 4407

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness exceeding 6 mm, planed, sanded or finger-jointed

Planing, sanding or finger-jointing

 

ex 4408

Veneer sheets and sheets for plywood, of a thickness not exceeding 6 mm, spliced, and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled of a thickness not exceeding 6 mm, planed, sanded or finger-jointed

Splicing, planing, sanding or finger-jointing

 

ex 4409

Wood continuously shaped along any of its edges or faces, whether or not planed, sanded or finger-jointed:

- Sanded or fingerjointed

 

 

 

 

 

Sanding or fingerjointing

 
 

- Beadings and mouldings

Beading or moulding

 

ex 4410 to

ex 4413

Beadings and mouldings, including moulded skirting and other moulded boards

Beading or moulding

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex 4415

Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood

Manufacture from boards not cut to size

 

ex 4416

Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood

Manufacture from riven staves, not further worked than sawn on the two principal surfaces

 

ex 4418

- Builders' joinery and carpentry of wood

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, cellular wood panels, shingles and shakes may be used

 
 

- Beadings and mouldings

Beading or moulding

 

ex 4421

Match splints; wooden pegs or pins for footwear

Manufacture from wood of any heading except drawn wood of heading No 4409

 

ex Chapter 45

Cork and articles of cork; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

4503

Articles of natural cork

Manufacture from cork of heading No 4501

 

Chapter 46

Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

Chapter 47

Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex Chapter 48

Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 4811

Paper and paperboard, ruled, lined or squared only

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

4816

Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading No 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

 

4817

Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery

Manufacturing in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex 4818

Toilet paper

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

 

ex 4819

Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex 4820

Letter pads

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex 4823

Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

 

ex Chapter 49

Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

4909

Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings

Manufacture from materials not classified within heading Nos 4909 or 4911

 

4910

Calendars of any kind, printed, including calendar blocks:

  
 

- Calendars of the "perpetual" type or with replaceable blocks mounted on bases other than paper or paperboard

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 
 

- Other

Manufacture from materials not classified in heading Nos 4909 or 4911

 

ex Chapter 50

Silk; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 5003

Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock), carded or combed

Carding or combing of silk waste

 

5004 to ex 5006

Silk yarn and yarn spun from silk waste

Manufacture from1 :

- raw silk or silk waste carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- other natural fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

 

5007

Woven fabrics of silk or of silk waste:

  

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn1

 
 

- Other

Manufacture from1:

 
  

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper

or

 
  

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 51

Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

5106 to 5110

Yarn of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair

Manufacture from1 :

- raw silk or silk waste carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- natural fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

5111 to 5113

Woven fabrics of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair:

  
 

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn1

 
 

- Other

Manufacture from1:

 
  

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper

 
  

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 52

Cotton; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

5204 to 5207

Yarn and thread of cotton

Manufacture from1:

- raw silk or silk waste carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- natural fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

 

5208 to 5212

Woven fabrics of cotton:

  
 

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn1

 
 

- Other

Manufacture from1:

 
  

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper

 
  

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex Chapter 53

Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

5306 to 5308

Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn

Manufacture from1:

- raw silk or silk waste carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- natural fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

 

5309 to 5311

Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn:

  
 

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn1

 
 

- Other

Manufacture from1:

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

  

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

 

5401 to 5406

Yarn, monofilament and thread of man-made filaments

Manufacture from1:

- raw silk or silk waste carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- natural fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

 

5407 and 5408

Woven fabrics of man-made filament yarn:

  
 

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn1

 
 

- Other

Manufacture from1:

 
  

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

  

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

 

5501 to 5507

Man-made staple fibres

Manufacture from chemical materials or textile pulp

 

5508 to 5511

Yarn and sewing thread of man-made staple fibres

Manufacture from1:

- raw silk or silk waste carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- natural fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

 

5512 to 5516

Woven fabrics of man-made staple fibres:

  
 

- Incorporating rubber thread

Manufacture from single yarn1

 
 

- Other

Manufacture from1 :

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise prepared for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

  

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 56

Wadding, felt and non-wovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof; except for:

Manufacture from1 :

- coir yarn,

- natural fibres,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper making materials

 

5602

Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated:

  
 

- Needleloom felt

Manufacture from 1:

- natural fibres,

- chemical materials or textile pulp

 
  

However:

- polypropylene filament of heading No 5402,

- polypropylene fibres of heading No 5503 or 5506 or

- polypropylene filament tow of heading No 5501, of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex may be used provided their value does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Other

Manufacture from1:

- natural fibres,

- man-made staple fibres made from casein, or

- chemical materials or textile pulp

 

5604

Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading No 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics:

  
 

- Rubber thread and cord, textile covered

Manufacture from rubber thread or cord, not textile covered

 
 

- Other

Manufacture from1:

- natural fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

 

5605

Metallized yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading No 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal

Manufacture from1 :

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

 

5606

Gimped yarn, and strip and the like of heading No 5404 or 5405 , gimped (other than those of heading No 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn

Manufacture from1:

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning,

- chemical materials or textile pulp, or

- paper-making materials

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

Chapter 57

Carpets and other textile floor coverings:

  
 

- Of needleloom felt

Manufacture from1:

- natural fibres, or

- chemical materials or textile pulp

However:

 
  

- polypropylene filament of heading No 5402,

- polypropylene fibres of heading No 5503 or 5506 or

- polypropylene filament tow of heading No 5501, of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex may be used provided their value does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 
 

- Of other felt

Manufacture from1:

- natural fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

 
 

- Other

Manufacture from1:

- coir yarn,

- synthetic or artificial filament yarn,

- natural fibres, or

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning

 

ex Chapter 58

Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery; except for:

  
 

- Combined with rubber thread

Manufacture from single yarn1

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Other

Manufacture from1:

 
  

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp,

 
  

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

 

5805

Hand-woven tapestries of the types gobelins, flanders, aubusson, beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made up

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

5810

Embroidery in the piece, in strips or in motifs

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

5901

Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations

Manufacture from yarn

 

5902

Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon:

  
 

- Containing not more than 90 % by weight of textile materials

Manufacture from yarn

 
 

- Other

Manufacture from chemical materials or textile pulp

 

5903

Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading No 5902

Manufacture from yarn

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, rasing, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

 

5904

Linoleum, whether or note cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape

Manufacture from yarn1

 

5905

Textile wall coverings:

  

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Impregnated, coated, covered or laminated with rubber, plastics or other materials

Manufacture from yarn

 
 

- Other

Manufacture from1:

 
  

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp,

or

 

 
  

 

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

 

5906

Rubberized textile fabrics, other than those of heading No 5902:

  
 

- Knitted or crocheted fabrics

Manufacture from1 :

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Other fabrics made of synthetic filament yarn, containing more than 90% by weight of textile materials

Manufacture from chemical materials

 
 

- Other

Manufacture from yarn

 

5907

Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio backcloths or the like

Manufacture from yarn

or

Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, rasing, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

 

5908

Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefore, whether or not impregnated:

  
 

- Incandescent gas mantles, impregnated

Manufacture from tubular knitted gas mantle fabric

 
 

- Other

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

5909 to 5911

Textile articles of a kind suitable for industrial use:

- Polishing discs or rings other than of felt of heading No 5911

 

- Woven fabrics, of a kind commonly used in papermaking or other technical uses, felted or not, whether or not impregnated or coated, tubular or endless with single or multiple warp and/or weft, or flat woven with multiple warp and/or weft of heading No 5911

 

 

 

 

 

 

Manufacture from yarn or waste fabrics or rags of heading No 6310

Manufacture from:

- coir yarn,

- the following materials:

- yarn of polytetrafluoro-ethylene,

- yarn, multiple, of polyamide, coated impregnated or covered with a phenolic resin,

- yarn of synthetic textile fibres of aromatic polyamides, obtained by polycondensation of m-phenylenediamine and isophthalic acid,

- monofil of polytetrafluoroethylene2

- yarn of synthetic textile fibres of poly-p-phenylene terephthalamide,

- glass fibre yarn, coated with phenol resin and gimped with acrylic yarn2

- copolyester monofilaments of a polyester and a resin of terephthalic acid and 1,4 cyclohexanedimethanol and isophthalic acid,

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Other

Manufacture from1:

- coir yarn,

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

 

Chapter 60

Knitted or crocheted fabrics

Manufacture from1:

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

 

Chapter 61

Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted:

  
 

- Obtained by sewing together or otherwise assembling, two or more pieces of knitted or crocheted fabric which have been either cut to form or obtained directly to form

Manufacture from yarn1,2

 
 

- Other

Manufacture from1 :

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

 

ex Chapter 62

Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted; except for:

Manufacture from yarn1,2

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209 and ex 6211

Women's, girls' and babies' clothing and clothing accessories for babies, embroidered

Manufacture from yarn1

or

Manufacture from unembroidered fabric provided the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product1

 

ex 6210 and

ex 6216

Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminized polyester

 

Manufacture from yarn1

or

Manufacture from uncoated fabric provided the value of the uncoated fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product1

 

6213 and

6214

Handkerchiefs, shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like:

  
 

- Embroidered

Manufacture from unbleached single yarn1,2

or

Manufacture from unembroidered fabric provided the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product1

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Other

Manufacture from unbleached single yarn1,2

or

Making up followed by printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerizing, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling) where the value of the unprinted goods of heading Nos 6213 and 6214 used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product

 

6217

Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading No 6212:

  
 

- Embroidered

Manufacture from yarn1

or

Manufacture from unembroidered fabric provided the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product1

 
 

- Fire resistant equipment of fabric covered with foil of aluminized polyester

Manufacture from yarn1

or

Manufacture from uncoated fabric provided the value of the uncoated fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product1

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Interlinings for collars and cuffs, cut out

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 
 

- Other

Manufacture from yarn1

 

ex Chapter 63

Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

6301 to 6304

Blankets, travelling rugs, bed linen etc.; curtains etc.; other furnishing articles:

  
 

- Of felt, of non-wovens

Manufacture from3 :

- natural fibres, or

- chemical materials or textile pulp

 
 

- Other:

  
 

-- Embroidered

Manufacture from unbleached single yarn1,2

or

Manufacture from unembroidered fabric (other than knitted or crocheted) provided the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 
 

-- Other

Manufacture from unbleached single yarn1,2

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

6305

Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods

Manufacture from1:

- natural fibres,

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or

- chemical materials or textile pulp

 

6306

Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods:

  
 

- Of non-wovens

Manufacture from 1,2:

- natural fibres, or

- chemical materials or textile pulp

 
 

- Other

Manufacture from unbleached single yarn1,2

 

6307

Other made-up articles, including dress patterns

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

6308

Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes or similar textile articles, put up in packings for retail sale

Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated provided their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set

 

ex Chapter 64

Footwear; gaiters and the like; except for:

Manufacture from materials of any heading except for assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components of heading No 6406

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

6406

Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex Chapter 65

Headgear and parts thereof, except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

6503

Felt hats and other felt headgear, made from the hat bodies, hoods or plateaux of heading No 6501, whether or not lined or trimmed

Manufacture from yarn or textile fibres1

 

6505

Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed

Manufacture from yarn or textile fibres1

 

ex Chapter 66

Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

6601

Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

Chapter 67

Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex Chapter 68

Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 6803

Articles of slate or of agglomerated slate

Manufacture from worked slate

 

ex 6812

Articles of asbestos; articles of mixtures with a basis of asbestos or of mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate

Manufacture from materials of any heading

 

ex 6814

Articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, on a support of paper, paperboard or other materials

Manufacture from worked mica (including agglomerated or reconstituted mica)

 

Chapter 69

Ceramic products

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex Chapter 70

Glass and glassware; except for :

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 7003

ex 7004 and

ex 7005

Glass with a non-reflecting layer

Manufacture from materials of heading No. 7001

 

7006

Glass of heading No 7003, 7004 or 7005, bent, edgeworked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials

Manufacture from materials of heading No 7001

 

7007

Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass

Manufacture from materials of heading No 7001

 

7008

Multiple-walled insulating units of glass

Manufacture from materials of heading No 7001

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

7009

Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors

Manufacture from materials of heading No 7001

 

7010

Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

or

Cutting of glassware, provided the value of the uncut glassware does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

7013

Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading No 7010 or 7018)

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

or

Cutting of glassware, provided the value of the uncut glassware does not exceed 50% of the ex-works price of the product

or

Hand-decoration (with the exception of silk-screen printing) of hand-blown glassware, provided the value of the hand-blown glassware does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex 7019

Articles (other than yarn) of glass fibres

Manufacture from:

- uncoloured slivers, rovings, yarn or chopped strands, or

- glass wool

 

ex Chapter 71

Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex 7101

Natural or cultured pearls, graded and temporarily strung for convenience of transport

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex 7102,

ex 7103 and

ex 7104

Worked precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

Manufacture from unworked precious or semi-precious stones

 

7106, 7108 and 7110

Precious metals:

  
 

- Unwrought

Manufacture from materials not classified within heading No 7106, 7108 or 7110

or

Electrolytic, thermal or chemical separation of precious metals of heading No 7106, 7108 or 7110

or

Alloying of precious metals of heading No 7106, 7108 or 7110 with each other or with base metals

 
 

- Semi-manufactured or in powd er form

Manufacture from unwrought precious metals

 

ex 7107,

ex 7109 and

ex 7111

Metals clad with precious metals, semi-manufactured

Manufacture from metals clad with precious metals, unwrought

 

7116

Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

7117

Imitation jewellery

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

or

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

  

Manufacture from base metal parts, not plated or covered with precious metals, provided the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 72

Iron and steel; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

7207

Semi-finished products of iron or non-alloy steel

Manufacture from materials of heading No 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205

 

7208 to 7216

Flat rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading No 7206

 

7217

Wire of iron or non-alloy steel

Manufacture from semi-finished materials of heading No 7207

 

ex 7218, 7219 to 7222

Semi-finished products, flat rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of stainless steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading No 7218

 

7223

Wire of stainless steel

Manufacture from semi-finished materials of heading No 7218

 

ex 7224, 7225 to 7228

Semi-finished products, flat rolled products, hot-rolled bars and rods, in irregularly wound coils; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel

Manufacture from ingots or other primary forms of heading No 7206, 7218 or 7224

 

7229

Wire of other alloy steel

Manufacture from semi-finished materials of heading No 7224

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex Chapter 73

Articles of iron or steel; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 7301

Sheet piling

Manufacture from materials of heading No 7206

 

7302

Railway or tramway track construction materials of iron or steel, the following: rails, checkrails and rackrails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fishplates, chairs, chair wedges, sole pates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialized for jointing or fixing rails

Manufacture from materials of heading No 7206

 

7304, 7305 and 7306

Tubes, pipes and hollow profiles, of iron (other than cast iron) or steel

Manufacture from materials of heading No 7206, 7207, 7218 or 7224

 

ex 7307

Tube or pipe fittings of stainless steel (ISO No X5CrNiMo 1712), consisting of several parts

Turning, drilling, reaming, threading, deburring and sandblasting of forged blanks the value of which does not exceed 35% of the ex-works price of the product

 

7308

Structures (excluding prefabricated buildings of heading No 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, welded angles, shapes and sections of heading No 7301 may not be used

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex 7315

Skid chains

Manufacture in which the value of all the materials of heading No 7315 used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 74

Copper and articles thereof; except for:

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

7401

Copper mattes; cement copper (precipitated copper)

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

7402

Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

7403

Refined copper and copper alloys, unwrought:

  
 

- Refined copper

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 
 

- Copper alloys and refined copper containing other elements

Manufacture from refined copper, unwrought, or waste and scrap of copper

 

7404

Copper waste and scrap

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

7405

Master alloys of copper

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex Chapter 75

Nickel and articles thereof; except for:

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

7501 to 7503

Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy; unwrought nickel; nickel waste and scrap

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex Chapter 76

Aluminium and articles thereof; except for:

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

7601

Unwrought aluminium

Manufacture by thermal or electrolytic treatment from unalloyed aluminium or waste and scrap of aluminium

 

7602

Aluminium waste or scrap

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex 7616

Aluminium articles other than gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, and expanded metal of aluminium

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, or expanded metal of aluminium may be used;

 
  

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

Chapter 77

Reserved for possible future use in HS

 

 

 

ex Chapter 78

Lead and articles thereof; except for:

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

7801

Unwrought lead:

  
 

- Refined lead

Manufacture from "bullion" or "work" lead

 
 

- Other

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, waste and scrap of heading No 7802 may not be used

 

7802

Lead waste and scrap

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex Chapter 79

Zinc and articles thereof; except for:

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

7901

Unwrought zinc

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, waste and scrap of heading No 7902 may not be used

 

7902

Zinc waste and scrap

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex Chapter 80

Tin and articles thereof; except for:

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

8001

Unwrought tin

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, waste and scrap of heading No 8002 may not be used

 

8002 and 8007

Tin waste and scrap; other articles of tin

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

Chapter 81

Other base metals; cermets; articles thereof:

  

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Other base metals, wrought; articles thereof

Manufacture in which the value of all the materials classified within the same heading as the product used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 
 

- Other

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex Chapter 82

Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

8206

Tools of two or more of the heading Nos 8202 to 8205, put up in sets for retail sale

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than heading Nos 8202 to 8205. However, tools of heading Nos 8202 to 8205 may be incorporated into the set provided their value does not exceed 15% of the ex-works price of the set

 

8207

Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning, or screwdriving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8208

Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex 8211

Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading No 8208

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, knife blades and handles of base metal may be used

 

8214

Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paper knives); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files)

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, handles of base metal may be used

 

8215

Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butterknives, sugar tongs and similar kitchen or tableware

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, handles of base metal may be used

 

ex Chapter 83

Miscellaneous articles of base metal; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 8302

Other mountings, fittings and similar articles suitable for buildings, and automatic door closers

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, the other materials of heading No 8302 may be used provided their value does not exceed 20% of the ex-works price of the product

 

ex 8306

Statuettes and other ornaments, of base metal

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, the other materials of heading No 8306 may be used provided their value does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex Chapter 84

Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof; except for:

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 8401

Nuclear fuel elements

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product1

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8402

Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super heated water boilers

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8403 and ex 8404

Central heating boilers other than those of heading No 8402 and auxiliary plant for central heating boilers

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than heading No 8403 or 8404

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

8406

Steam turbines and other vapour turbines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8407

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8408

Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

8409

Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading No 8407 or 8408

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8411

Turbo-jets, turbo propellers and other gas turbines

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8412

Other engines and motors

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

ex 8413

Rotary positive displacement pumps

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 8414

Industrial fans, blowers and the like

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8415

Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

8418

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading No 8415

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

ex 8419

Machines for wood, paper pulp and paperboard industries

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where, within the above limit, the materials classified within the same heading as the product are only used up to a value of 25% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8420

Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where, within the above limit, the materials classified within the same heading as the product are only used up to a value of 25% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8423

Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

8425 to 8428

Lifting, handling, loading or unloading machinery

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where, within the above limit, the materials classified within heading No 8431 are only used up to a value of 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8429

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers:

  
 

- Road rollers

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 
 

- Other

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where, within the above limit, the materials classified within heading No 8431 are only used up to a value of 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8430

Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where, within the above limit, the value of the materials classified within heading No 8431 are only used up to a value of 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex 8431

Parts suitable for use solely or principally with road rollers

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8439

Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where, within the above limit, the materials classified within the same heading as the product are only used up to a value of 25% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8441

Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where, within the above limit, the materials classified within the same heading as the product are only used up to a value of 25% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8444 to 8447

Machines of these headings for use in the textile industry

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

ex 8448

Auxiliary machinery for use with machines of headings Nos 8444 and 8445

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8452

Sewing machines, other than book-sewing machines of heading No 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles:

  

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Sewing machines (lock stitch only) with heads of a weight not exceeding 16 kg without motor or 17 kg with motor

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used in assembling the head (without motor) does not exceed the value of the originating materials used;

- the thread tension, crochet and zigzag mechanisms used are already originating

 
 

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8456 to

8466

Machine-tools and machines and their parts and accessories of headings Nos 8456 to 8466

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8469 to 8472

Office machines (for example, typewriters, calculating machines, automatic data processing machines, duplicating machines, stapling machines)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8480

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

8482

Ball or roller bearings

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8484

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8485

Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this Chapter

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 85

Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles; except for:

Manufacture in which

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8501

Electric motors and generators (excluding generating sets)

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where, within the above limit, the materials classified within heading No 8503 are only used up to a value of 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

8502

Electric generating sets and rotary converters

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where, within the above limit, the materials classified within heading No 8501 or 8503, taken together, are only used up to a value of 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 8504

Power supply units for automatic data-processing machines

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

ex 8518

Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8519

Turntables (record-decks), record-players, cassette- players and other sound reproducing apparatus, not incorporating a sound recording device

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8520

Magnetic tape recorders and other sound recording apparatus, whether or not incorporating a sound reproducing device

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

8521

Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8522

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of heading Nos 8519 to 8521

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8523

Prepared unrecorded media for sound recording or similar recording of other phenomena, other than products of Chapter 37

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8524

Records, tapes and other recorded media for sound or other similarly recorded phenomena, including matrices and masters for the production of records, but excluding products of Chapter 37:

  
 

- Matrices and masters for the production of records

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 
 

- Other

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where, within the above limit, the materials classified within heading No 8523 are only used up to a value of 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

8525

Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras; still image video cameras and other video camera recorders

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8526

Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8527

Reception apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy or radio broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8528

Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus; video monitors and video projectors

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8529

Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading Nos 8525 to 8528:

  

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Suitable for use solely or principally with video recording or reproducing apparatus

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 
 

- Other

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8535 and 8536

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where, within the above limit, the materials classified within heading No 8538 are only used up to a value of 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8537

Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading No 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading No 8517

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where, within the above limit, the materials classified within heading No 8538 are only used up to a value of 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 8541

Diodes, transistors and similar semi-conductor devices, except wafers not yet cut into chips

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

8542

Electronic integrated circuits and microassemblies

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where, within the above limit, the materials classified within heading No 8541 or 8542, taken together, are only used up to a value of 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

8544

Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8545

Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8546

Electrical insulators of any material

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

8547

Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating materials apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly other than insulators of heading No 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8548

Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 86

Railway or tramway locomotives, rolling stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic signaling equipment of all kinds; except for:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

8608

Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex Chapter 87

Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof; except for:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

8709

Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8710

Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8711

Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars:

  
 

- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity:

  
 

-- Not exceeding 50 cc

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex- works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 20% of the ex-works price of the product

 

-- Exceeding 50 cc

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Other

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 8712

Bicycles without ball bearings

Manufacture from materials not classified in heading No 8714

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8715

Baby carriages and parts thereof

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

8716

Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex Chapter 88

Aircraft, spacecraft, and parts thereof; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex 8804

Rotochutes

Manufacture from materials of any heading including other materials of heading No 8804

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

8805

Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying trainers; parts of the foregoing articles

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

Chapter 89

Ships, boats and floating structures

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, hulls of heading No 8906 may not be used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

ex Chapter 90

Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof; except for:

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9001

Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading No 8544; sheets and plates of polarizing material, lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

9002

Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any materials, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

9004

Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex 9005

Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor, except for astronomical refracting telescopes and mountings therefor

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 9006

Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than electrically ignited flashbulbs

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9007

Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

9011

Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

ex 9014

Other navigational instruments and appliances

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

9015

Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

9016

Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

9017

Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this Chapter

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

9018

Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments:

  
 

- Dentists' chairs incorporating dental appliances or dentists' spittoons

Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading No 9018

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

- Other

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

9019

Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

9020

Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25% of the ex-works price of the product

9024

Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

9025

Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

9026

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading No 9014, 9015, 9028 or 9032

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

9027

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

9028

Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor:

  
 

- Parts and accessories

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

 

- Other

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9029

Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading Nos 9014 or 9015; stroboscopes

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

9030

Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading No 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionizing radiations

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

9031

Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this Chapter; profile projectors

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

9032

Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

9033

Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this Chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex Chapter 91

Clocks and watches and parts thereof; except for:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

9105

Other clocks

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9109

Clock movements, complete and assembled

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of the originating materials used

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9110

Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements

Manufacture:

- in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product;

- where, within the above limit, the materials classified within heading No 9114 are only used up to a value of 10% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9111

Watch cases and parts thereof

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

9112

Clock cases and cases of a similar type for other goods of this Chapter, and parts thereof

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

9113

Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof:

  
 

- Of base metal, whether or not plated, or of clad precious metal

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 
 

- Other

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

Chapter 92

Musical instruments; parts and accessories of such articles

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

 

Chapter 93

Arms and ammunition; parts and accessories thereof

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 94

Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like; prefabricated buildings; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex works price of the product

 

(1)

(2)

(3) or (4)

ex 9401 and

ex 9403

Base metal furniture, incorporating unstuffed cotton cloth of a weight of 300 g/m2 or less

Manufacture in which all the materials used are classified in a heading other than that of the product

or

Manufacture from cotton cloth already made up in a form ready for use of heading No 9401 or 9403, provided:

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product

  

- its value does not exceed 25% of the ex-works price of the product;

- all the other materials used are already originating and are classified in a heading other than heading No 9401 or 9403

 

9405

Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

9406

Prefabricated buildings

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex Chapter 95

Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

9503

Other toys; reduced-size ("scale") models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex 9506

Golf clubs and parts thereof

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, roughly shaped blocks for making golf club heads may be used

 

ex Chapter 96

Miscellaneous manufactured articles; except for:

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

ex 9601 and

ex 9602

Articles of animal, vegetable or mineral carving materials

Manufacture from "worked" carving materials of the same heading

 

ex 9603

Brooms and brushes (except for besoms and the like and brushes made from marten or squirrel hair), hand-operated mechanical floor sweepers, not motorized, paint pads and rollers, squeegees and mops

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

9605

Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning

Each item in the set must satisfy the rule, which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set

 

 

 

(1)

(2)

(3) or (4)

9606

Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

9612

Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product;

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

 

ex 9613

Lighters with piezo-igniter

Manufacture in which the value of all the materials of heading No 9613 used does not exceed 30% of the ex-works price of the product

 

ex 9614

 

Smoking pipes and pipe bowls

Manufacture from roughly shaped blocks

 

Chapter 97

Works of art, collectors' pieces and antiques

Manufacture in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product

 

 

 

 

ANNEX III

MOVEMENT CWERTIFICATE EUR.1 AND APPLICATION FOR MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

Printing instructions

 1. Each form shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m 2. It shall have a printed green guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.
 2. The competent authorities of Turkey and of Latvia may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by approved printers. In the latter case, each form must include a reference to such approval. Each form must bear name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified, It shall also bear a serial number, either printed or not, by which in can be identified.
 3. MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (name, full address, country)

EUR.1 No A 000.000

 

See notes overleaf before completing this form

 

2. Certificate used in preferential trade between

 

.............................................................................

3. Consignee (name, full address, country) (Optional)

and

.............................................................................

(insert appropriate countries, groups of countries or territories)

 

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

 

5. Country, group of countries or territory of destination

 

 

6. Transport details (Optional)

 

 

 

 

 

 

7. Remarks

 

 

 

 

 

 

8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of package ; Description of goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Gross weight (kg) or other measure (litres,m3,etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Invoices

(Optional)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CUSTOMS ENDORSEMENT

Declaration certified

Export document

Form No

Customs office

Issuing country or territory

.

Date

.

(Signature)

 

 

 

 

 

 

Stamp

 

 

 

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.

 

 

Place and date

(Signature)

 

 

 

13. Request for verification, to:

14. Result of verification

 

 

 

 

 

 

Verification carried out shows that this certificate (*)

was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.

does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).

Verification of the authenticity and accurancy of this certificate is requested

 

 

(Place and date)

 

 

Stamp

 

 

(Signature)

 

 

 

 

 

 

 

(Place and date)

 

 

Stamp

 

 

(Signature)

________________________

(*) Insert X in the appropriate box.

 

 

 

NOTES

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (name, full address, country)

EUR.1 No A 000.000

 

See notes oveerleaf before completing this form

 

2. Application for a certificate to be used in preferential trade between

..........................................................................................

3. Consignee (name, full address, country) (Optional)

and

 

............................................................................................

(insert appropriate countries or groups of countries or territories)

 

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

 

5. Country, group of countries or territory of destination

 

 

6. Transport details (Optional)

 

 

 

 

 

 

7. Remarks

 

 

 

 

 

 

8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages 1; Description of goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Gross weight (kg) or other measure (litres,m3,etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Invoices

(Optional)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 If goods are not packed, indicate number of articles or state “in link” as appropriate

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

SUBMIT the following supporting documents 1 :

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspections of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

 

.................................

(Place and date)

.................................

(Signature)

ANNEX IV

 

INVOICE DECLARATION

The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reprodeced.

Turkish version:

Żžbu belge (Gümrük Onay No: .....1 ) kapsamżndaki maddelerin ihracatēżsż, aksi aēżkēa belirtilmedikēe, bu maddelerin ...... 2 tercihli menžžšunu beyan eder.

Latvian version:

Eksportētājs, produktiem, kuri ietverti tajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ..... 1 ) deklarē, ka izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, tiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ..... 2.

English version:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .... 1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..... preferential origin 2.

 

....................................................... 3

(Place and date)

....................................................... 4

(Signature of the exporter,

in addition the name of the person

signing the declaration has to be

indicated in clear script)