Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījums Valsts statistikas likumā

Izdarīt Valsts statistikas likumā (Latvijas Vēstnesis, 1997, 306./307.nr.) grozījumu un papildināt 5.panta otrās daļas 4.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma, nosaka Ministru kabinets;".