Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"” (reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"” (reģ.nr.81) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

 
 

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

(2) Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek:

5) līdz 1998.gada 31.decembrim - zemi, uz kuras saimnieciskā darbība aizliegta likumā noteiktajā kārtībā;

5.1) no 1999.gada 1.janvāra - zemi, uz kuras saimnieciskā darbība aizliegta likumā noteiktajā kārtībā, tajā skaitā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas neapbūvēto meža zemi;

1. 1.panta otrajā daļā:

aizstāt 5.punktā vārdus “līdz 1998.gada 31.decembrim” ar vārdiem “līdz 1999.gada 31.decembrim”;

aizstāt 5.1punktā vārdus “no 1999.gada 1.janvāra” ar vārdiem “no 2000.gada 1.janvāra”.

     

1. 1.panta otrajā daļā:

aizstāt 5.punktā vārdus “līdz 1998.gada 31.decembrim” ar vārdiem “līdz 1999.gada 31.decembrim”;

aizstāt 5.1punktā vārdus “no 1999.gada 1.janvāra” ar vārdiem “no 2000.gada 1.janvāra”.

3.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa likme, taksācijas periods un nodokļa aprēķināšana

(1) Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir:

1) līdz 2000.gada 31.decembrim - 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības;

2) no 2001.gada 1.janvāra - viens procents no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

(2) Nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads.

(3) Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pašvaldība no pēdējās noteiktās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

(4) Ja nekustamais īpašums atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, nekustamā īpašuma nodokli aprēķina un iekasē katra pašvaldība atbilstoši savā teritorijā esošajai nekustamā īpašuma daļai.

(5) Ja šā likuma 1.panta otrajā daļā paredzētais atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas attiecināms tikai uz nekustamā īpašuma daļu, tad par to īpašuma daļu, uz kuru atbrīvojums nav attiecināms, nodoklis aprēķināms šajā likumā noteiktajā vispārējā kārtībā.

2. Papildināt 3.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Nekustamā īpašuma īpašniekam, pieprasot sava īpašuma pārvērtēšanu taksācijas perioda laikā, individuāli noteiktā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir piemērojama nodokļa aprēķinam par visu taksācijas periodu."

1.

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Papildināt 3.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Nekustamā īpašuma īpašniekam, pieprasot sava īpašuma pārvērtēšanu taksācijas perioda laikā, individuāli noteiktā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir piemērojama nodokļa aprēķinam ar nākošo taksācijas periodu."

Neatbalstīt

2. Papildināt 3.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Nekustamā īpašuma īpašniekam, pieprasot sava īpašuma pārvērtēšanu taksācijas perioda laikā, individuāli noteiktā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir piemērojama nodokļa aprēķinam par visu taksācijas periodu."

 

5.pants. Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

(6) No 1999.gada 1.janvāra nodokļa maksātājiem, kuru zemes īpašums vai tā daļa atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai aizsargjoslas teritorijā, kurā ar likumu noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi vai aprobežojumi, nekustamā īpašuma nodokļa summa Ministru kabineta noteiktajā kārtībā samazināma par 50 līdz 80 procentiem, un šie nodokļa atvieglojumi ir ņemami vērā, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi.

3. Aizstāt 5.panta sestajā daļā vārdus “No 1999.gada 1.janvāra” ar vārdiem “No 2000.gada 1.janvāra”.

2.

Deputāte A.Seile

Izteikt 5.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) No 1999.gada 1.janvāra nodokļa maksātājiem, kuru zemes īpašums vai tā daļa atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai aizsargjoslas teritorijā, kurā ar likumu noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi vai aprobežojumi, nekustamā īpašuma nodokli 80 procentu apmērā sedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Neatbalstīt

3. Aizstāt 5.panta sestajā daļā vārdus “No 1999.gada 1.janvāra” ar vārdiem “No 2000.gada 1.janvāra”.

   

3.

Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest jautājumu par konkrēta likumprojekta spēkā stāšanās datuma noteikšanu. Pieļaujam iespēju, ka šai gadījumā grozījumu piemērošanai varētu noteikt atpakaļejošu spēku.

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(4)

 
   

4.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Grozījumi likuma 1. un 5.pantā piemērojami sākot ar 1999.gada 1.janvāri”

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Grozījumi likuma 1. un 5.pantā piemērojami sākot ar 1999.gada 1.janvāri.