Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

 

Grozījumi likumā “Par Latvijas valsts ģerboni”

(reģ.nr.79)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas piedāvātais likumprojekts otrajam lasījumam

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas valsts ģerboni” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par Latvijas valsts ģerboni” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7. nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Latvijas Republikā tiek lietots lielais valsts ģerbonis, papildinātais mazais valsts ģerbonis un mazais valsts ģerbonis.

 

1.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Aizstāt 2. pantā vārdus “tiek lietots” ar vārdu “ir”.

Atbalstīt.

1. Aizstāt 2. pantā vārdus “tiek lietots” ar vārdu “ir”.

   

2.

/ Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

“4.1 pants. Latvijas valsts ģerboņa attēlu drīkst izvietot valsts, pašvaldību un citu publisko un privāto institūciju un privātpersonu telpās, garantējot pienācīgu cieņu pret valsts ģerboni.”

Atbalstīt.

2. Papildināt ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

“4.1 pants. Latvijas valsts ģerboņa attēlu drīkst izvietot valsts, pašvaldību un citu publisko un privāto institūciju un privātpersonu telpās, garantējot pienācīgu cieņu pret valsts ģerboni.”

 

6. pants. (1) Papildināto mazo valsts ģerboni ir tiesīgi lietot:

1) Saeimas Kanceleja, Valsts prezidenta Kanceleja un Valsts kanceleja;

2) Saeimas ievēlētas vai apstiprinātas institūcijas vai amatpersonas;

3) iestādes, kuras atrodas Ministru kabineta un ministriju tiešā pakļautībā vai pārraudzībā;

4) ministriju, Valsts kontroles, Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras un Latvijas Bankas struktūrvienības;

5) apgabaltiesas, rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas;

6) dzimtsarakstu iestādes;

7) prokuratūras iestādes;

8) zvērināti notāri;

9) vēlēšanu komisijas.

(2) Papildināto mazo valsts ģerboni drīkst lietot uz Latvijas valsts mācību iestāžu izdotajiem diplomiem, apliecībām, atestātiem, kas apliecina izglītības vai kvalifikācijas iegūšanu.

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt 6. panta pirmo daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:

“10) publisko tiesību pašpārvaldes autonomie subjekti”.

/ Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt 6. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Papildināto mazo valsts ģerboni drīkst lietot uz izglītības iestāžu, izņemot augstskolas, izdotajiem diplomiem, apliecībām, atestātiem, kas apliecina izglītības vai kvalifikācijas ieguvi pēc akreditētas izglītības programmas.”

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

3. 6. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:

“10) publisko tiesību pašpārvaldes autonomie subjekti.”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Papildināto mazo valsts ģerboni drīkst lietot uz izglītības iestāžu, izņemot augstskolas, izdotajiem diplomiem, apliecībām, atestātiem, kas apliecina izglītības vai kvalifikācijas ieguvi pēc akreditētas izglītības programmas.”

7. pants. Mazo valsts ģerboni ir tiesīgas lietot visas pārējas valsts iestādes, kā arī tās pašvaldības, kurām nav sava apstiprināta ģerboņa, un to iestādes.

 

5.

/ Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

“7. pants. Mazo valsts ģerboni ir tiesīgas lietot visas pārējās valsts iestādes, tās pašvaldības, kurām nav sava apstiprināta ģerboņa, kā arī pašvaldību un citu publisko institūciju iestādes.”

Atbalstīt.

4. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

“7. pants. Mazo valsts ģerboni ir tiesīgas lietot visas pārējās valsts iestādes, tās pašvaldības, kurām nav sava apstiprināta ģerboņa, kā arī pašvaldību un citu publisko institūciju iestādes.”

 

8.pants. (1) Šā likuma 5.- 7.pantā minētās iestādes attiecīgā valsts ģerboņa attēlu drīkst lietot zīmogos, stūra spiedogos, uz veidlapām,iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām un citiem oficiāliem dokumentiem, kā arī

izvietot pie šo iestāžu ēkām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošiem transportlīdzekļiem.

(2) Šā likuma 5. - 7.pantā minētās iestādes drīkst lietot attiecīgā valsts ģerboņa attēlu to rīkotajos pasākumos.

(3) Ministrijas lielo valsts ģerboni drīkst lietot tikai uz dokumentiem,

kurus paraksta ministri vai valsts ministri.

(4) Šā likuma 5.panta 3.-10.punktā minētās iestādes drīkst lietot lielo valsts ģerboni tikai uz dokumentiem, kurus paraksta šo iestāžu vadītāji vai viņu vietnieki.

(5) Šā likuma 6. un 7.pantā minēto iestāžu vadītāji attiecīgo valsts ģerboni drīkst lietot uz savām vizītkartēm.

(6) Saeimas deputāti lielo valsts ģerboni drīkst lietot uz savām vizītkartēm un veidlapām.

(7) Lielo valsts ģerboni drīkst attēlot uz Latvijas Republikas tiesu spriedumiem un oficiālajiem izdevumiem "Latvijas Vēstnesis" un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs", kuros tiek publicēti Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti, kā arī uz Latvijas Republikas pasēm, dzimtsarakstu apliecībām, naudas zīmēm, valsts robežzīmēm, valsts vērtspapīriem, valsts apbalvojumiem un pastmarkām.

(8) Lielā valsts ģerboņa attēlu drīkst izvietot apgabaltiesu, pilsētu (rajonu) tiesu, apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu un dzimtsarakstu iestāžu telpās.

Papildināt 8. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Minētās iestādes attiecīgā valsts ģerboņa attēlu drīkst lietot formas tērpos, ko apstiprinājis Ministru kabinets.”

6.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

/Aizsardzības ministra G.V.Kristovska priekšlikums/

Papildināt 8. panta sesto daļu pēc vārdiem “Saeimas deputāti” ar vārdiem “un Ministru kabineta locekļi”.

/Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums/

Izteikt 8. panta septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

“(7) Lielo valsts ģerboni drīkst attēlot uz Latvijas Republikas tiesu spriedumiem un oficiālajiem izdevumiem "Latvijas Vēstnesis" un "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs", kuros tiek publicēti Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti, kā arī uz Latvijas Republikas pasēm, dzimtsarakstu apliecībām, naudas zīmēm, valsts robežzīmēm, valsts vērtspapīriem, valsts apbalvojumiem, diplomiem par augstākās izglītības un zinātniskā grāda iegūšanu un pastmarkām.

(8) Lielā valsts ģerboņa attēlu drīkst izvietot apgabaltiesu, pilsētu (rajonu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, dzimtsarakstu iestāžu un valsts dibināto augstskolu telpās.”

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt 8. panta septīto daļu pēc vārda “apbalvojumiem” ar vārdiem “likumos un citos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā uz diplomiem, kas apliecina augstākās izglītības un zinātniskā grāda ieguvi”.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt 8. panta astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Lielā valsts ģerboņa attēls izvietojams Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, apgabaltiesu, pilsētas (rajonu) tiesu, apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu, zvērinātu notāru, pagasttiesu, bāriņtiesu, dzimtsarakstu iestāžu, valsts dibināto augstskolu, citu valsts, pašvaldību un citu publisko institūciju un to iestāžu telpās.”

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīts daļēji un iestrādāts Juridiskās komisijas 8. un 9. priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

5. 8. pantā:

papildināt sesto daļu pēc vārdiem “Saeimas deputāti” ar vārdiem “un Ministru kabineta locekļi”;

papildināt septīto daļu pēc vārda “apbalvojumiem” ar vārdiem “likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz diplomiem, kas apliecina augstākās izglītības un zinātniskā grāda ieguvi”;

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Lielā valsts ģerboņa attēls izvietojams Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, apgabaltiesu, pilsētas (rajonu) tiesu, apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu, zvērinātu notāru, pagasttiesu, bāriņtiesu, dzimtsarakstu iestāžu, valsts dibināto augstskolu, citu valsts, pašvaldību un citu publisko institūciju un to iestāžu telpās.”;

 

 

 

 

   

10.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt 8. pantu ar devīto daļu (izslēdzot pirmajā lasījumā pieņemto likumprojekta tekstu) šādā redakcijā:

“(9) Šā likuma 5. - 7. pantā minētās iestādes valsts ģerboni drīkst lietot uz formas tērpiem un amata zīmēm likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.”

Atbalstīt.

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Šā likuma 5. - 7. pantā minētās iestādes valsts ģerboni drīkst lietot uz formas tērpiem un amata zīmēm likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.”

9.pants. Valsts ģerboņa attēlu kā ilustratīvu materiālu drīkst izmantot enciklopēdijās, mācību grāmatās un citos zinātniska, izziņu rakstura izdevumos un arī kā mācību līdzekli.

 

11.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Aizstāt 9. pantā vārdu “izmantot” ar vārdu “ievietot” un papildināt pēc vārdiem “izdevumos un” ar vārdu “izmantot”.

Atbalstīt.

6. Aizstāt 9. pantā vārdu “izmantot” ar vārdu “ievietot” un papildināt pēc vārdiem “izdevumos un” ar vārdu “izmantot”.

10.pants. Valsts ģerboni un tā būtiskos pamatelementus nav tiesības lietot uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kopdarbības (kooperatīvajām) sabiedrībām, sabiedriskajām organizācijām un privātpersonām.

 

12.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Valsts ģerboni un tā būtiskos pamatelementus nav tiesību lietot uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām (komersantiem), kopdarbības (kooperatīvajām) sabiedrībām, sabiedriskajām organizācijām, citām privātpersonām un to apvienībām.”

Atbalstīt.

7. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Valsts ģerboni un tā būtiskos pamatelementus nav tiesību lietot uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām (komersantiem), kopdarbības (kooperatīvajām) sabiedrībām, sabiedriskajām organizācijām, citām privātpersonām un to apvienībām.”

   

13.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt likumu ar nobeiguma noteikumiem šādā redakcijā:

“Nobeiguma noteikumi

14. pants. Valstī pastāv Valsts heraldikas komisija; tās sastāvu nosaka ar Valsts prezidenta rīkojumu, kuru paraksta arī Ministru prezidents vai attiecīgais ministrs.

15. pants. Valsts heraldikas komisija pilda likumā noteikto uzdevumu, kā arī apstiprina novadu un pilsētu ģerboņu aprakstus un to attēlu atbilstību aprakstam.”

Atbalstīt.

8. Papildināt likumu ar nobeiguma noteikumiem šādā redakcijā:

“Nobeiguma noteikumi

14. pants. Valstī pastāv Valsts heraldikas komisija; tās sastāvu nosaka ar Valsts prezidenta rīkojumu, kuru paraksta arī Ministru prezidents vai attiecīgais ministrs.

15. pants. Valsts heraldikas komisija pilda likumā noteikto uzdevumu, kā arī apstiprina novadu un pilsētu ģerboņu aprakstus un to attēlu atbilstību aprakstam.”