Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi likumā “Par policiju”

(Reģistra nr. 77)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā

redakcija 3.lasījumam

(ar redakcionāliem labojumiem)

1

2

3

4

5

6

 

 Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.) šādus grozījumus:

     

 Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.) šādus grozījumus:

11.pants. Policijas darbinieka papildpienākumi

Policijas darbiniekam savas kompetences ietvaros ir pienākums palīdzēt:

..........

3) ārstniecības iestādēm - to personu piespiedu atvešanā apsekošanai vai ārstēšanai, kuras slimo ar alkoholismu, narkomāniju, toksikomāniju vai veneriskajām slimībām, ir sociāli bīstami psihiski slimas, kā arī to personu atvešanā, par kurām ir pietiekams pamats secināt, ka tās ir inficētas ar imūndeficīta vīrusu (AIDS), ja tās izvairās no ierašanās ārstniecības iestādē;

..........

 

1.

Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Jirgens:

Izteikt 11.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) ārstniecības iestādēm, ārstniecības personām, Sabiedrības veselības dienesta epidemiologiem un valsts sanitārajiem inspektoriem - to personu piespiedu atvešanā apsekošanai vai ārstēšanai, kuras slimo ar alkoholismu, narkomāniju vai veneriskajām slimībām, ir sociāli bīstami psihiski slimas, kā arī to personu atvešanā un apsardzē ārstniecības iestādē, par kurām ir pietiekams pamats secināt, ka tās ir inficētas ar imūndeficīta vīrusu (AIDS) vai infekcijas slimībām, kuru sarakstu apstiprina Ministru kabinets, ja tās izvairās no ierašanās ārstniecības iestādē.”

 

 

Pieņemt

1. Izteikt 11.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) ārstniecības iestādēm, ārstniecības personām, Sabiedrības veselības dienesta epidemiologiem un valsts sanitārajiem inspektoriem - to personu piespiedu atvešanā apsekošanai vai ārstēšanai, kuras slimo ar alkoholismu, narkomāniju vai veneriskajām slimībām, ir sociāli bīstami psihiski slimas, kā arī to personu atvešanā un apsardzē ārstniecības iestādē, par kurām ir pietiekams pamats secināt, ka tās ir inficētas ar imūndeficīta vīrusu (AIDS) vai infekcijas slimībām, kuru sarakstu apstiprina Ministru kabinets, ja tās izvairās no ierašanās ārstniecības iestādē.”

15.pants. Policijas struktūra un pakļautība

Policija sastāv no valsts policijas un pašvaldības policijas.

Valsts policija izpilda savus pienākumus visā Latvijas Republikas teritorijā, pašvaldības policija - attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Iekšlietu ministrijas Drošības policija ir valsts policijas atsevišķs patstāvīgs dienests, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, Valsts drošības iestāžu likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

Valsts policija ir iekļauta Iekšlietu ministrijas sistēmā un pakļauta iekšlietu ministram, bet pašvaldības policija - attiecīgās pašvaldības sastāvā un ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā. Darba organizācijas jautājumos pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm.

Šā likuma III nodaļā paredzētās pilnvaras ir tiesīga pildīt tikai policija un citas Ministru kabinetam pakļautās kārtības sargāšanas institūcijas likumā noteiktajā kārtībā.

 

2.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 15.panta tekstu šādā redakcijā:

“Policija sastāv no Valsts policijas, Drošības policijas un pašvaldības policijas.

Valsts policija un Drošības policija katra savas kompetences ietvaros izpilda savus pienākumus visā Latvijas Republikas teritorijā, pašvaldības policija - attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Valsts policija un Drošības policija ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esošas iestādes. Valsts policija darbojas saskaņā ar iekšlietu ministra apstiprinātu nolikumu. Drošības policija darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

Pašvaldības policija ir iekļauta attiecīgās pašvaldības sastāvā, bet darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policiju.”

 

Pieņemt

2. Izteikt 15.panta tekstu šādā redakcijā:

“Policija sastāv no Valsts policijas, Drošības policijas un pašvaldības policijas.

Valsts policija un Drošības policija katra savas kompetences ietvaros izpilda savus pienākumus visā Latvijas Republikas teritorijā, pašvaldības policija - attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Valsts policija un Drošības policija ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esošas iestādes. Valsts policija darbojas saskaņā ar iekšlietu ministra apstiprinātu nolikumu. Drošības policija darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

Pašvaldības policija ir iekļauta attiecīgās pašvaldības sastāvā, bet darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policiju.”

16.pants. Valsts policija

Valsts policijas sastāvā ietilpst Valsts policijas centrālais aparāts un tam pakļautās struktūrvienības.

Valsts policijai ir savs karogs. Valsts policijas struktūrvienībām var būt savi karogi.

(3) Valsts policijas organizatorisko sistēmu un struktūru, policijas dienestus un amatus nosaka Ministru kabinets.

 

 

3.

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt 16.panta trešo daļu.

 

 

Pieņemt

 

3. Izslēgt 16.panta trešo daļu.

19.pants. Pašvaldības policija

..........

(8) Pašvaldības policijas paraugnolikumu apstiprina Latvijas Republikas Ministru kabinets.

 

4.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt 19.panta astotajā daļā vārdus “Latvijas Republikas Ministru kabinets” ar vārdiem “iekšlietu ministrs”.

 

Pieņemt

4. Aizstāt 19.panta astotajā daļā vārdus “Latvijas Republikas Ministru kabinets” ar vārdiem “iekšlietu ministrs”.

24.pants. Valsts policijas darbinieka nodrošināšana ar dzīvokli un telefonu

..........

(3) Ja valsts policijas darbiniekam šajā likumā noteiktajos termiņos un kārtībā dienesta dzīvokli nepiešķir, faktiskos izdevumus par dzīvojamās platības īri un komunālajiem pakalpojumiem viņam sedz no valsts līdzekļiem.

..........

(5) Ja policijas darbinieks, pildot dienesta pienākumus, iet bojā, viņa ģimene tiek apgādāta ar dzīvokli saskaņā ar iepriekšējiem atvieglotajiem noteikumiem un ne vēlāk kā gada laikā no policijas darbinieka bojāejas dienas.

..........

(6) Policijas darbiniekus, kuri dzīvo un strādā pagastos, un ar viņiem kopā dzīvojošos ģimenes locekļus nodrošina ar dzīvokli un komunālajiem pakalpojumiem bez maksas.

 

5.

 

 

 

 

 

6.

Iekšlietu ministrs R.Jurdžs:

Papildināt 24.panta trešo un piekto daļu ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā”.

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt 24.panta trešo, piekto un sesto daļu ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā”.

 

Pieņemt

Aizsar-dzības un

iekšlietu

komisijas

redakcijā

 

 

Pieņemt

5. Papildināt 24.panta trešo, piekto un sesto daļu ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā”.

28.pants. Policijas personālsastāvs

(1) Policijas dienestā pieņem Latvijas Republikas pilsoņus, ne jaunākus par 18 gadiem un ne vecākus par 35 gadiem, kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, izglītību, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgi un brīvprātīgi vēlas pildīt policijai uzliktos pienākumus. Policijas dienestā nevar pieņemt personas, kuras agrāk sodītas par tīšiem noziegumiem. Policijas darbiniekam jāprot valsts valoda un, pildot dienesta pienākumus, jāspēj sazināties ar personām tajā valodā, ko pārsvarā lieto attiecīgajā reģionā vai darba iecirknī.

         
 

1. 28.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“Policijas dienestā nedrīkst pieņemt personu, kas ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa (segorganizācijas jebkurā tās formā) turētājs. Izņēmuma gadījumos šādas personas var pieņemt policijas dienestā uz darba līguma pamata un uz noteiktu laiku, ja to prasa nepieciešamība veikt konkrētus uzdevumus, izmantojot šo personu profesionālās zināšanas.”;

     

6. 28.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“Policijas dienestā nedrīkst pieņemt personu, kas ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta (izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta) štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa (segorganizācijas jebkurā tās formā) turētājs. Izņēmuma gadījumos šādas personas var pieņemt policijas dienestā uz darba līguma pamata un uz noteiktu laiku, ja to prasa nepieciešamība veikt konkrētus uzdevumus, izmantojot šo personu profesionālās zināšanas.”;

(2) Policijas darbinieka pienākums ir nelokāmi pildīt likuma prasības, ievērot profesionālās ētikas normas, respektēt un aizstāvēt cilvēka cieņu, atbalstīt un aizstāvēt cilvēka tiesības attiecībā uz visām personām, rūpēties par cilvēkiem un būt gatavam jebkurā brīdī sniegt viņiem palīdzību, darboties noteikti un mērķtiecīgi, netaupot savus spēkus, bet, ja nepieciešams, nežēlot arī savu dzīvību, lai izpildītu dienesta pienākumus. Šo prasību nepildīšana nav savienojama ar dienestu policijā.

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo, ceturto un piekto daļu attiecīgi par trešo, ceturto, piekto un sesto daļu.

     

uzskatīt līdzšinējo otro, trešo, ceturto un piekto daļu attiecīgi par trešo, ceturto, piekto un sesto daļu.

(3) Visi policijas darbinieki ir pakļauti atestācijai atbilstoši viņu ieņemamam amatam un speciālajai dienesta pakāpei.

(4) Policijas darbiniekam ir aizliegts organizēt streikus un piedalīties tajos.

(5) Policijas darbinieka uzņēmējdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka Korupcijas novēršanas likums.

         
 

6. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Likuma 12.panta 1., 2., 4., 17., 18., 24., 26., 27. un 29.punkts, 13., 14., 22. un 23.pants, 24.panta otrā un ceturtā daļa, 25.panta pirmā, piektā un sestā daļa, 26., 27. un 28.pants, 31.panta ceturtā un sestā daļa, 32. un 33.pants, 35.panta pirmā un trešā daļa un 39.pants attiecināms arī uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes ierindas un komandējošā sastāva darbiniekiem līdz brīdim, kad stājas spēkā Kriminālsodu izpildes likums.”

     

7. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Likuma 12.panta 1., 2., 4., 17., 18., 24., 26., 27. un 29.punkts, 13., 14., 22. un 23.pants, 24.panta otrā un ceturtā daļa, 25.panta pirmā, piektā un sestā daļa, 26., 27. un 28.pants, 31.panta ceturtā un sestā daļa, 32. un 33.pants, 35.panta pirmā un trešā daļa un 39.pants attiecināms arī uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes ierindas un komandējošā sastāva darbiniekiem līdz brīdim, kad stājas spēkā Kriminālsodu izpildes likums.”

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Augstākās padomes 1991.gada 4.jūnija lēmums “Par Latvijas Republikas likuma “Par policiju” spēkā stāšanās kārtību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 4.nr.).

     

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Augstākās padomes 1991.gada 4.jūnija lēmums “Par Latvijas Republikas likuma “Par policiju” spēkā stāšanās kārtību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 4.nr.).

   

7.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumprojektu ar spēkā stāšanās nosacījumu šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 1999.gada 1.jūlijā.

 

 

Pieņemt

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.jūlijā.