LIKUMS

 

 

 

 

 

 

LIKUMS

Par Latvijas Republikas valdības un Slovākijas Republikas valdības

nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

 

 

1. pants. 1998. gada 9. aprīlī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas

valdības un Slovākijas Republikas valdības nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu ( turpmāk - Nolīgums ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

3. pants. Nolīgums stājas spēkā tā 18. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1998. gada 21. oktobrī.