Konvencija latviešu valodā

Konvencija latviešu valodā

Konvencija angļu valodā

Likumprojekts

Par 1977.gada Protokolu par grozījumiem Konvencijā

par starptautisko civilo aviāciju

 

1.pants. 1977.gada 30.septembrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Protokols stājas spēkā, kad Ārlietu ministrija saskaņā ar Protokolu deponējusi ratifikācijas instrumentu Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

TULKOJUMS

PROTOKOLS

par grozījumiem

Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju

Parakstīts Monreālā 1977. gada 30. septembrī

 

STARPTAUTISKĀS CIVILĀS AVIĀCIJAS ORGANIZĀCIJAS ASAMBLEJA,

tiekoties tās divdesmit otrajā sesijā Monreālā 1977. gada 30. septembrī,

ņemot vērā Rezolūcijas A21-13 autentisko Kovencijas par starptautisko civilo aviāciju tekstu krievu valodā,

ņemot vērā Līgumslēdzēju valstu kopējo vēlēšanos atzīt to, ka minētais Konvencijas teksts krievu valodā ir autentisks,

uzskata, ka minēto iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt grozījumus Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju, kas tika parakstīta Čikāgā 1944. gada 7. decembrī,

1. Saskaņā ar minētās Konvencijas 94. panta "a" punkta noteikumiem apstiprina šādus ierosinātos Konvencijas grozījumus:

aizstāt Konvencijas beigu panta tagadējo tekstu ar šādu:

"Parakstīta 1944. gada 7. decembrī Čikāgā angļu valodā. Šīs Konvencijas teksti angļu, franču, krievu un spāņu valodā ir vienlīdz autentiski. Šie teksti tiek nodoti glabāšanā Amerikas Savienoto Valstu valdības arhīvā, un šīs valsts valdība apliecinātas kopijas nosūta visu valstu valdībām, kuras var šo Konvenciju parakstīt vai tai pievienoties. Šī Konvencija ir atklāta parakstīšanai Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā.",

2. NOSAKA, ka saskaņā ar minētās Konvencijas minēto 94. panta "a" punktu iepriekšminētais ierosinātais grozījums stājas spēka pēc tam, kad to ratificējušas deviņdesmit četras Līgumslēdzējas valstis.

3. NOLEMJ, ka Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Ģenerālsekretārs noformē Protokolu angļu, franču, krievu un spāņu valodā, kura teksti ir vienlīdz autentiski un ietver iepriekšminēto ierosināto grozījumu un turpmāk izklāstītos noteikumus.

2

TĀ REZULTĀTĀ, atbilstoši minētajām Asamblejas darbībām, šo Protokolu sagatavoja Organizācijas Ģenerālsekretārs.

Protokols ir atklāts ratificēšanai katrai valstij, kura ir ratificējusi minēto Kovenciju par starptautisko civilo aviāciju vai tai pievienojusies.

Ratifikācijas instrumenti tiek nodoti glabāšanā Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai.

Valstīm, kuras Protokolu ratificējušas, tas stājas spēkā dienā, kad glabāšanā iesniegts deviņdesmit ceturtais ratifikācijas instruments.

Ģenerālsekretārs nekavējoties paziņo visām Līgumslēdzējām valstīm par katru datumu, kurā Protokola ratifikācijas instruments nodots glabāšanā.

Ģenerālsekretārs nekavējoties paziņo visām valstīm - minētās Kovencijas dalībniecēm par datumu, kad Protokols stājās spēkā.

Līgumslēdzējai valstij, kas Protokolu ratificējusi pēc minētās dienas, Protokols stājās spēkā pēc tam, kad tā savu ratifikācijas instrumentu deponējusi Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

TO APLIECINOT, Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Asamblejas iepriekšminētās divdesmit otrās sesijas Prezidents un Ģenerālsekretārs, kurus pilnvarojusi Asambleja, paraksta šo Protokolu.

Parakstīts Monreālā tūkstoš deviņi simti septiņdesmit septītā gada trīsdesmitajā septembrī viena dokumenta veidā angļu, franču, krievu un spāņu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentisks. Šis Protokols tiek nodots glabāšanā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas arhīvā un tā apstiprinātās kopijas Organizācijas Ģenerālsekretārs nosūta visām Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas parakstīta Čikāgā 1944. gada 7. decembrī, Līgumslēdzējām valstīm.

 

K.O.Rettrejs (K.O.Rattray) I.Lamberts (Y.Lambert)

Asamblejas 22. sesijas Ģenerālsekretārs

prezidents

 

 

 

PROTOCOL

relating to an amendment to the

Convention of International Civil Aviation

Signed at Montreal on 30 September 1977

 

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-second Session at Montreal on 30 September 1977,

HAVING NOTED Resolution A21-13 on the authentic Russian text of the Convention on International Civil Aviation,

HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to make a provision that the Convention aforesaid exist in authentic Russian text,

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

Replace the present text of the final paragraph of the Convention by:

"Done at Chicago the seventh day of December 1944 in the English language. The texts of this Convention drawn up in the English, French, Russian and Spanish languages are of equal authenticity. These texts shall be deposit in the archives of the Government of the United States of America, and certified copies shall be transmitted by that Government to the Governments of all the States which may sign or adhere to this Convention. This Convention shall be open for signature at Washington, D.C.",

2. SPECIFIED, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, ninety-four as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force, and

3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, French, Russian and Spanish languages each of which shall be of equal authenticity embodying the proposed amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

2

This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.

The Protocol shall be opened to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.

The instruments of ratification shall be deposit with the international Civil Aviation Organization.

The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the ninety-fourth instrument of ratification is so deposited.

The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.

The Secretary General shall immediately notify all States parties to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.

With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-second Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the thirtieth day of September of the year one thousand nine hundred and seventy-seven, in a single document in the English, French, Russian, and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

 

K.O.Rattray Y.Lambert

President of the 22nd Session Secretary General

of the Assembly

10.08.1998.

1194

Berķe

7028237