Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts

 

 

 

 

Par 1980. gada Protokolu par grozījumiem Konvencijā

par starptautisko civilo aviāciju

 

 

 

1. pants. 1990. gada 26. oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju

( turpmāk -Protokols ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Protokols stājas spēkā tā 3. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts1998.gada ___________________.

 

 

 

 

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Guntars Krasts