Protokols latviešu valodā

Protokols latviešu valodā

Protokols angļu valodā

Likumprojekts

Par 1980.gada Protokolu par grozījumiem Konvencijā

par starptautisko civilo aviāciju

1.pants. 1980.gada 6.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 3.panta "g" punktā noteiktajā laikā un kārtībā.

TULKOJUMS

PROTOKOLS

par grozījumiem Konvencijā

par starptautisko civilo aviāciju

Parakstīts Monreālā 1980. gada 6. oktobrī

 

STARPTAUTISKĀS CIVILĀS AVIĀCIJAS ORGANIZĀCIJAS ASAMBLEJA,

TIEKOTIES tās divdesmit trešajā sesijā Monreālā 1980. gada 6. oktobrī,

ŅEMOT VĒRĀ rezolūcijas A 21-22 un A 22-28 par gaisa kuģu īri, čārteru un savstarpējo apmaiņu ar tiem, veicot starptautiskos lidojumus,

ŅEMOT VĒRĀ Juridiskās komisijas 23. sesijā sagatavoto projektu par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Līgumslēdzējas valstis izsaka kopīgu vēlēšanos izstrādāt nolikumu par gaisa kuģa reģistrācijas valsts konkrētu funkciju un pienākumu nodošanu gaisa kuģa ekspluatanta valstij gaisa kuģa īres, čārtera vai savstarpējas apmaiņas ar gaisa kuģiem gadījumos, vai arī tad, ja ar tiem tiek veiktas citas līdzīgas darbības,

UZSKATOT par nepieciešamu minēto iemeslu dēļ grozīt Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju, kas parakstīta Čikāgā 1944. gada 7. septembrī:

1. APSTIPRINA saskaņā ar Konvencijas 94. panta "a" punkta noteikumiem šādu minētās Konvencijas grozījumu:

Pēc 83. panta ievietot jaunu - 83. bis pantu:

"83. bis pants

Funkciju un pienākumu nodošana

a) neskatoties uz 12., 30., 31. un 32. panta "a" punkta noteikumiem, gadījumos, kad vienā Līgumslēdzējā valstī reģistrēto gaisa kuģi saskaņā ar īres, čārtera vai savstarpējās apmaiņas līgumu vai citu līdzīgu līgumu izmanto ekspluatants, kura galvenā darījumu vieta, vai arī, ja tam nav tādas darbības vietas, pastāvīgā mītne atrodas citā Līgumslēdzējā valstī, reģistrācijas valsts pēc vienošanās ar minēto valsti var nodot tai visas vai daļu savu funkciju un pienākumu, kas tai kā gaisa kuģa reģistrācijas valstij ir paredzēti

2

saskaņā ar 12., 30., 31. un 32 panta "a" punkta noteikumiem. Reģistrācijas valsts tiek atbrīvota no atbildības par nodotajām funkcijām un pienākumiem;

b) nodošana neattiecas uz citām Līgumslēdzējām valstīm, kamēr starpvalstu līgums, kas paredz nodošanu, nav reģistrēts Padomē un publicēts saskaņā ar 83. pantu, vai arī kamēr valsts, kas noslēgusi līgumu, par šāda līguma esamību un līguma priekšmetu nav tieši paziņojusi citas ieinteresētas Līgumslēdzējas valsts vai Līgumslēdzēju valstu institūcijām;

c) minēto "a" un "b" punktu noteikumi attiecas arī uz 77. pantā minētajiem gadījumiem. ".

2. NOSAKA, ka saskaņā ar minētās Konvencijas 94. panta "a" punktu, šie grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tos ratificējušas deviņdesmit astoņas Dalībvalstis, un

3. NOSAKA, ka Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Ģenerālsekretārs šo Protokolu sagatavo angļu, franču, krievu un spāņu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski un ietver minētos grozījumus un šādus noteikumus:

a) Protokolu paraksta Asamblejas Prezidents un tās Ģenerālsekretārs;

b) Protokols ir atklāts ratificēšanai jebkurai valstij, kas ratificējusi minēto Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju vai tai pievienojusies;

c) ratifikācijas instrumentus iesniedz glabāšanā Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai;

d) valstīm, kuras ratificējušas Protokolu, tas stājas spēkā dienā, kad glabāšanai ir nodots deviņdesmit astotais ratifikācijas instruments;

e) Ģenerālsekretārs nekavējoties paziņo visām Līgumslēdzējām valstīm par katru datumu, kad Protokola ratifikācijas instruments nodots glabāšanā;

f) Ģenerālsekretārs nekavējoties paziņo visām minētās Konvencijas Līgumslēdzējām valstīm par Protokola spēkā stāšanās dienu;

3

g) katrai Līgumslēdzējai valstij, kas ratificē Protokolu pēc minētās dienas, Protokols stājas spēkā pēc tās ratifikācijas instrumenta nodošanas glabāšanā Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai.

TĀ REZULTĀTĀ, atbilstoši minētajām Asamblejas darbībām, šo Protokolu sagatavoja Organizācijas Ģenerālsekretārs.

TO APLIECINOT, Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Asamblejas divdesmit trešās sesijas Prezidents un Ģenerālsekretārs, kurus pilnvarojusi Asambleja, paraksta šo Protokolu.

PARAKSTĪTS Monreālā 1980. gada 6. oktobrī viena dokumenta veidā angļu, franču, krievu un spāņu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski. Šis Protokols tiek nodots glabāšanā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas arhīvā, bet tā apliecinātas kopijas Organizācijas Ģenerālsekretārs nosūta visām Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas parakstīta Čikāgā 1944. gada 7. decembrī, Līgumslēdzējām valstīm.

 

 

R.S. Naiaga (R.S.Nyaga) Ivs Lamberts (Yves Lambert)

Asamblejas 23. sesijas Ģenerālsekretārs

Prezidents

PROTOCOL

relating to an amendment to the

Convention on International Civil Aviation

signed at Montreal on 6 October 1980

 

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-third Session at Montreal on 6 October 1980,

HAVING NOTED Resolutions A21-22 and A22-28 on lease, charter and interchange of aircraft in international operations,

HAVING NOTED the draft amendment to the Convention on International Civil Aviation prepared by the 23rd Session of the Legal Committee,

HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to make a provision for the transfer of certain functions and duties from the State of registry to the State of the operator of the aircraft in the case of lease, charter or interchange or any similar arrangements with respect to such aircraft,

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation at Chicago on the seventh day of December 1944,

1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

Insert after Article 83 the following new Article 83 bis:

"Article 83 bis

Transfer of certain functions and duties

(a) Notwithstanding the provisions of Article 12, 30, 31 and 32(a), when an aircraft registered in a contracting State is operated pursuant to an agreement for the lease, charter or interchange of the aircraft or any similar arrangement by an operator who has his principal place of business or, if he has no such place of business, his permanent residence in another contracting State, the Stare of registry may, by agreement with such other State, transfer to it all or part of its functions

2

and duties as State of registry in respect of that aircraft under Articles 12, 30, 31 and 32(a). The State of registry shall be relieved of responsibility in respect of the functions and duties transferred.

(b) The transfer shall not have effect in respect of other contracting States before either the agreement between States in which it is embodied has been registered with the Council and made public pursuant to Article 83 or the existence and scope of the agreement have been directly communicated to the authorities of the other contracting State or States concerned by a State party to the agreement.

(c) The provisions of paragraphs (a) and (b) above shall also be applicable to case covered by Article 77. ".

2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, ninety-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force, and

3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the proposed amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing:

a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.

b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.

c) The instruments of ratification shall be deposited with the international Civil Aviation Organization.

d) The Protocol shall come into force in respect the States which have ratified it on the date on which the ninety-eight instrument of ratification is so deposited.

e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.

3

f) The Secretary General shall immediately notify all States parties to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.

g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-third Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the sixth day of October of the year one thousand nine hundred and eighty, in a single document in the English, French, Russian, and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

 

 

 

R.S.Nyaga Yves Lambert

President of the 23rd Session Secretary General

of the Assembly

 

 

10.08.1998.

1560

Berķe

7028237