Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts

 

 

 

 

Par 1990. gada Protokolu par grozījumiem Konvencijas

par starptautisko civilo aviāciju 50. panta “ a ” punktā

1. pants. 1990. gada 26. oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 50. panta

“a” punktā ( turpmāk -Protokols ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Protokols stājas spēkā tā 3. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada __________________.

 

 

 

 

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Guntars Krasts