Protokols latviešu valodā

Protokols latviešu valodā

Protokols angļu valodā

Likumprojekts

Par 1990.gada Protokolu par grozījumiem Konvencijas

par starptautisko civilo aviāciju 50.panta "a" punktā

 

1.pants. 1990.gada 26.oktobrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 50.panta "a" punktā (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 3.panta "g" punktā noteiktajā laikā un kārtībā.

TULKOJUMS

PROTOKOLS

par grozījumiem Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju

50. panta "a" punktā

Parakstīts Monreālā 1990. gada 26. oktobrī

 

STARPTAUTISKĀS CIVILĀS AVIĀCIJAS ORGANIZĀCIJAS ASAMBLEJA,

TIEKOTIES tās divdesmit astotajā (ārkārtas) sesijā Monreālā 1990. gada 25. oktobrī;

ŅEMOT VĒRĀ, ka lielākā daļa Līgumslēdzēju valstu izsaka vēlēšanos palielināt Padomes locekļu skaitu, lai, paplašinot Līgumslēdzēju valstu pārstāvniecību, nodrošinātu tās labāku līdzsvaru;

UZSKATOT, ka ir mērķtiecīgi palielināt šīs institūcijas locekļu skaitu no trīsdesmit trijiem uz trīsdesmit sešiem locekļiem;

UZSKATOT par nepieciešamu šajā nolūkā izdarīt grozījumus Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju, kas parakstīta Čikāgā 1944. gada 7. decembrī;

1. APSTIPRINA saskaņā ar minētās Konvencijas 94. panta "a" punkta noteikumiem šādu ierosināto minētās Konvencijas grozījumu:

"Izdarīt grozījumu Konvencijas 50. panta "a" punkta otrajā teikumā, aizstājot vārdus "trīsdesmit trim" ar vārdiem "trīsdesmit sešām".";

2. NOSAKA, ka saskaņā ar Konvencijas 94. panta "a" punkta noteikumiem minētais grozījums stājas spēkā pēc tam, kad to ratificējušas simt astoņas Līgumslēdzējas valstis;

3. NOLEMJ, ka Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Ģenerālsekretārs sagatavo Protokolu angļu franču, krievu un spāņu valodā, visi tā teksti ir vienlīdz autentiski un ietver minēto grozījumu un šādus noteikumus:

a) Protokolu paraksta Asamblejas Prezidents un tās Ģenerālsekretārs;

 

2

b) Protokols ir atklāts ratificēšanai katrai valstij, kas ratificējusi minēto Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju vai tai pievienojusies;

c) ratifikācijas instrumentus deponē Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai;

d) valstīm, kuras Protokolu ratificējušas, tas stājas spēkā dienā, kad glabāšanā nodots simt astotais ratifikācijas instruments;

e) Ģenerālsekretārs nekavējoties paziņo visām Līgumslēdzējām valstīm par datumu, kad katrs Protokola ratifikācijas instruments nodots glabāšanā;

f) Ģenerālsekretārs nekavējoties paziņo visām minētās Konvencijas Līgumslēdzējām valstīm par Protokola spēkā stāšanās dienu;

g) katrai Līgumslēdzējai valstij, kas Protokolu ratificējusi pēc minētās dienas, Protokols stājas spēkā pēc tam, kad tās ratifikācijas instruments deponēts Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai.

TĀ REZULTĀTĀ, atbilstoši minētajām Asamblejas darbībām, Organizācijas Ģenerālsekretārs sagatavoja šo Protokolu.

TO APLIECINOT, Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Asamblejas minētās divdesmit astotās (ārkārtas) sesijas Prezidents un Ģenerālsekretārs, kurus pilnvarojusi Asambleja, parakstīja šo Protokolu.

PARAKSTĪTS Monreālā tūkstoš deviņi simti deviņdesmitā gada divdesmit sestajā oktobrī viena dokumenta veidā angļu, franču, krievu un spāņu valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski. Šis Protokols tiek deponēts Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas arhīvos, bet tā apstiprinātās kopijas Organizācijas Ģenerālsekretārs nosūta visām Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kura parakstīta 1944. gada 7. decembrī, Līgumslēdzējām valstīm.

 

 

Assads Kotaite (Assad Kotaite) S.S.Sidhu (S.S.Sidhu)

Asamblejas Ģenerālsekretārs

Divdesmit astotās (ārkārtas) sesijas

Prezidents

PROTOCOL

relating to an amendment to Article 50(a)

of the Convention on International Civil Aviation

Signed at Montreal on 26 October 1990

 

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIOANL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-eight Session (Extraordinary) at Montreal on 25 October 1990;

HAVING NOTED that it is the desire of a large number of Contracting States to enlarge the membership of the Council in order to ensure better balance by means of an increased representation of Contracting States;

HAVING CONSIDERED it appropriate to increase the membership of that body from thirty-three to thirty-six;

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944;

1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

"In Article 50(a) of the Convention the second sentence shall be amended by replacing "thirty-three" by "thirty-six".";

2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, one hundred and eight as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force;

3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing:

2

a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.

b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.

c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.

d) The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the one hundred and eight instruments of ratification is so deposited.

e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.

f) The Secretary General shall immediately notify all States parties to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.

g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.

 

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.

 

 

3

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-eighth Session (Extraordinary) of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the twenty-sixth day of October of the year one thousand nine hundred and ninety, in a single document in the English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

Assad Kotaite S.S.Sidhu

President of the Twenty-eighth Session Secretary General

(Extraordinary) of the Assembly

10.08.1998.

1136

Berķe

7028237