LIKUMS

 

 

 

 

 

LIKUMS

Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos

par Baltijas aizsardzības koledžu

 

 

 

1. pants. 1998. gada 12. jūnijā Briselē parakstītā Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par Baltijas aizsardzības koledžu (turpmāk -Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu un angļu valodā.

3. pants. Vienošanās stājas spēkā tās VII pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 4. martā.