Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Projekts otrajam lasījumam

Prokuroru izdienas pensiju likums (reģ. nr. 65.)

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

nr

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

Likums par prokuroru izdienas pensijām

1.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta nosaukumu izteikt šādi: “Prokuroru izdienas pensiju likums”.

Atbalstīt.

Prokuroru izdienas pensiju likums

1.SADAĻA

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt skaitļus un vārdus “I.sadaļa” un “l.Vispārīgie noteikumi”.

Atbalstīt.

Izslēgts

1.pants. Likuma uzdevums

Šā likuma uzdevums ir nodrošināt prokuroriem “Prokuratūras likuma” 55.pantā noteiktās tiesības uz prokuroru izdienas pensiju (tālāk tekstā “izdienas pensija”) un reglamentēt kārtību, kādā izdienas pensijas tiek piešķirtas, aprēķinātas un izmaksātas.

   

Precizēt panta redakciju.

1.pants. Likuma uzdevums

Šā likuma uzdevums ir nodrošināt prokuroriem Prokuratūras likumā noteiktās tiesības uz prokuroru izdienas pensiju (turpmāk — izdienas pensija) un reglamentēt kārtību, kādā izdienas pensijas tiek piešķirtas, aprēķinātas un izmaksātas.

2.pants. Likuma darbības joma

Saskaņā ar šā likuma nosacījumiem izdienas pensiju piešķir prokuratūras darbiniekiem, kuri iecelti prokuroru amatos (tālāk tekstā “prokuroriem”).

Šis likums neattiecas uz “Prokuratūras likuma” 40.p.1.d. un 2.d.1., 2.4.p.p. minētajām personām.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām apvienot 2. pantu ar 4.pantu un izteikt šādā redakcijā:

“2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir prokuroram:

1) kuram izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir 20 gadu, no kuriem pēdējie desmit gadi nostrādāti prokurora amatā, un kurš ir sasniedzis 50 gadu vecumu;

2) kurš neatkarīgi no vecuma atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ, jo tas neļauj turpināt prokurora darbu, un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu nav mazāks par 20 gadiem.

(2) Ģenerālprokuroram ir tiesības uz izdienas pensiju neatkarīgi no vecuma, ja izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir 20 gadu, no kuriem ne mazāk kā trīs pēdējie gadi nostrādāti ģenerālprokurora amatā.

(3) Uz izdienas pensiju nav tiesību prokuroram, kurš saņem citas valsts pensiju.

(4) Uz izdienas pensiju nav tiesību prokuroram, kurš atlaists no amata, pamatojoties uz Prokuratūras likuma 40.panta pirmo daļu vai otrās daļas 1., 2. vai 4.punktu.”

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 2.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā: “Uz izdienas pensiju saskaņā ar šo likumu nav tiesību personām, kuras sasniegušas likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un atbrīvotas no darba prokuratūrā līdz 1994. gada 1.jūlijam.”

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 2.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā : “Tiesības uz izdienas pensiju ir personām, kuras Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas departamenta 1995.gada reorganizācijas rezultātā saskaņā ar Prokuratūras likuma pārejas noteikumu 2.punktu pārgājušas strādāt uz prokuratūru un kurām līdz Iekšlietu ministrijas darbinieka izdienas pensijas saņemšanai bija palikuši ne vairāk kā pieci gadi pēc izdienas pensijas piešķiršanai nepieciešamā laika nostrādāšanas prokurora amatā..”

Atbalstīt. Precizēt panta redakciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir prokuroram:

1) kuram izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir 20 gadu, no kuriem pēdējie desmit gadi nostrādāti prokurora amatā, un kurš ir sasniedzis 50 gadu vecumu;

2) kurš neatkarīgi no vecuma atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas slēdzienam atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ, jo tas neļauj turpināt prokurora darbu, un kura izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu nav mazāks par 20 gadiem.

(2) Ģenerālprokuroram ir tiesības uz izdienas pensiju neatkarīgi no vecuma, ja izdienas stāžs saskaņā ar šā likuma 3.pantu ir 20 gadu, no kuriem ne mazāk kā trīs pēdējie gadi nostrādāti ģenerālprokurora amatā.

(3) Uz izdienas pensiju nav tiesību prokuroram, kurš saņem citas valsts pensiju.

(4) Uz izdienas pensiju nav tiesību prokuroram, kurš atlaists no amata, pamatojoties uz Prokuratūras likuma 40.panta pirmo daļu vai otrās daļas 1., 2. vai 4.punktu.

(5) Uz izdienas pensiju saskaņā ar šo likumu nav tiesību personām, kuras sasniegušas likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un atbrīvotas no darba prokuratūrā līdz 1994. gada 1.jūlijam.

(6) Tiesības uz izdienas pensiju ir personām, kuras Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas departamenta 1995.gada reorganizācijas rezultātā saskaņā ar Prokuratūras likuma pārejas noteikumu 2.punktu pārgājušas strādāt uz prokuratūru un kurām līdz Iekšlietu ministrijas darbinieka izdienas pensijas saņemšanai bija palikuši ne vairāk kā pieci gadi pēc izdienas pensijas piešķiršanai nepieciešamā laika nostrādāšanas prokurora amatā.

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

(1) Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita:

1) prokurora vai tiesneša amatā nostrādāto vai Iekšlietu ministrijas iestādēs izmeklētāja amatā nodienēto laiku;

2) laiku, kas nostrādāts prokuratūras atestēto darbinieku amatos, kādi bija noteikti prokuratūras iestādēs līdz 1994.gada 1.oktobrim.“

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt ar tekstu šādā redakcijā:

“Izdienas stāžā neieskaita laiku, ko persona nostrādājusi prokuratūras atestēto darbinieku amatos Latvijas PSR prokuratūrā pēc 1990.gada 26.oktobra.”

Atbalstīt. Precizēt redakciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

(1) Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita:

1) prokurora vai tiesneša amatā nostrādāto vai Iekšlietu ministrijas iestādēs izmeklētāja, izmeklēšanas struktūrvienības priekšnieka vai priekšnieka vietnieka amatā nodienēto laiku;

2) laiku, kas nostrādāts prokuratūras atestēto darbinieku amatos, kādi bija noteikti prokuratūras iestādēs līdz 1994.gada 1.oktobrim.

(2) Izdienas stāžā neieskaita laiku, ko persona nostrādājusi prokuratūras atestēto darbinieku amatos Latvijas PSR prokuratūrā pēc 1990.gada 26.oktobra.

 

3.pants. Līdzekļi izdienas pensiju izmaksai

3.1. Izdienas pensiju prokuroriem izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kuri prokuratūras iestādēm tiek piešķirti saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu”.

3.2. Izdienas pensijas saņēmējiem, sasniedzot likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, izdienas pensijas izmaksa tiek pārtraukta un viņiem viņu dzīves vietās valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālēs tiek piešķirta, valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensija. Piešķirto vecuma pensiju izmaksā no Valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļiem.

3.3. Pēc valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensijas piešķiršanas, ja tās apmērs ir mazāks par izdienas pensijas apmēru, prokuroriem ir izmaksājama pensiju apmēru starpība no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

8.

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekta 3.pantu apvienot ar likumprojekta 7.pantu un 11. pantu un izteikt kā likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Izdienas pensijas lieluma aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensiju izmaksai

(1) Prokuroriem, kuri sasniedziguši 50gadu vecumu, un ģenerālprokuroram neatkarīgi no vecuma, izdienas pensiju piešķir 55 procentu apmērā no darba samaksas un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem to palielina par diviem procentiem no šā likuma 6.pantā minētās darba samaksas.

(2) Maksimālais izdienas pensijas lielums nedrīkst pārsniegt 80 procentus no šā likuma 6.pantā minētās darba samaksas.

(3) Minimālais izdienas pensijas lielums nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

(4) Izdienas pensijas izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kuri piešķirti prokuratūrai saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

(5) Prokuroriem, kuriem piešķirta izdienas pensija, pēc likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pēc pensijas pieprasītāja dzīvesvietas piešķir vecuma pensiju. No likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas dienas līdz vecuma pensijas piešķiršanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Piešķirto vecuma pensiju izmaksā no valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļiem.

(6) Pēc vecuma pensijas piešķiršanas atjauno prokurora izdienas pensijas izmaksu, samazinot to par piešķirtās vecuma pensijas summu.

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

4.pants. Izdienas pensijas lieluma aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensiju izmaksai

(1) Prokuroriem, kuri sasnieguši 50gadu vecumu, un ģenerālprokuroram neatkarīgi no vecuma izdienas pensiju piešķir 55 procentu apmērā no darba samaksas un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem to palielina par diviem procentiem no šā likuma 6.pantā minētās darba samaksas.

(2) Maksimālais izdienas pensijas lielums nedrīkst pārsniegt 80 procentus no šā likuma 6.pantā minētās darba samaksas.

(3) Minimālais izdienas pensijas lielums nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

(4) Izdienas pensijas izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kuri piešķirti prokuratūrai saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma apropriāciju.

(5) Prokuroriem, kuriem piešķirta izdienas pensija, pēc likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pēc pensijas pieprasītāja dzīvesvietas piešķir vecuma pensiju. No likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas dienas līdz vecuma pensijas piešķiršanai tiek pārtraukta izdienas pensijas izmaksa. Piešķirto vecuma pensiju izmaksā no valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļiem.

(6) Pēc vecuma pensijas piešķiršanas atjauno prokurora izdienas pensijas izmaksu, samazinot to par piešķirtās vecuma pensijas summu.

4. pants. Tiesības uz izdienas pensiju

4.1. Izdienas pensiju piešķir šā likuma 2.panta pirmajā daļā minētajām personām, kuras uz pensijas piešķiršanas brīdi prokurora, tiesneša un Iekšlietu ministrijas iestāžu izmeklētāju amatos kopumā ir nostrādājušas ne mazāk kā 20 gadu, no kuriem pēdējos 10 gadus prokurora amatā, un ir sasniegušas 50 gadu vecumu.

4.2. Šie paši nosacījumi attiecināmi arī uz strādājošiem prokuroriem, kuriem pēc 1994.gada 1.jūlija ir piešķirta valsts vecuma pensija.

4.3. Ģenerālprokuroram pēc atbrīvošanas no amata, neatkarīgi no viņa vecuma, ir tiesības uz izdienas pensiju, ja viņš prokurora, tiesneša un IeM iestāžu izmeklētāja amatos kopumā ir nostrādājis ne mazāk kā 20 gadus, no kuriem vismaz 3 gadus nostrādājis ģenerālprokurora amatā.

4.4. Prokurora amatam ir pielīdzināmi prokuratūras atestēto darbinieku amati, kādi bija noteikti prokuratūras iestādēs līdz 1994.gada 1.oktobrim.

Prokuroriem, kuri atbrīvoti no darba slimības vai veselības stāvokļa dēļ, tiesības uz izdienas pensiju ir neatkarīgi no vecuma, ja atbrīvošanas dienā izdienas stāžs ir 20 gadu vai vairāk, kas aprēķināts saskaņā ar šā likuma 7.pantu.

Izdienas pensiju piešķir prokuroriem, kuri nesaņem citas valsts pensiju.

Izdienas pensiju piešķir un izmaksā pēc atbrīvošanas no prokurora amata.

Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc personām, kuras ieceltas vai apstiprinātas tiesneša amatā, un personām, kuras uzsāk darbu amatos, kas dod tiesības uz Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm izdienas pensiju, uz atrašanās laiku šajos amatos.

9.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 4.pantu.

Atbalstīt.

Izslēgts.

5. Tiesības izvēlēties pensiju

Šā likuma 2.p.1.d. norādītajiem prokuroriem, kam vienlaikus ir tiesības uz dažādiem pensiju veidiem, tiek piešķirta pēc viņu izvēles tikai viena pensija.

10.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 5.pantu, panta normu iekļaut. 9.pantā.

Atbalstīt.

Izslēgts.

6.pants. Prokuroru darba samaksas, no kurām aprēķina izdienas pensiju

Izdienas pensiju aprēķina no prokuroru vidējās mēneša darba samaksas un citām samaksām, kas saņemtas saskaņā ar “Prokuratūras likumu” par pēdējiem 12 mēnešiem pirms atbrīvošanas no amata, no kurām veiktas valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

11.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no prokurora vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atbrīvošanas no prokurora amata.

(2) Darba samaksā ietilpst amatalga, piemaksa par amata pakāpi, prēmija un citas piemaksas, kuras paredzētas Prokuratūras likumā.”

Atbalstīt.

5.pants. Darba samaksa, no kuras aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no prokurora vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atbrīvošanas no prokurora amata.

(2) Darba samaksā ietilpst amatalga, piemaksa par amata pakāpi, prēmija un citas piemaksas, kuras paredzētas Prokuratūras likumā.

7.pants. Izdienas pensijas apmēri

Izdienas pensiju par 20 gadiem izdienas stāža aprēķina 55 procentu apmērā no šā likuma 6.pantā paredzētajām prokuroru darba un citām samaksām.

Par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensiju palielina par 2 procentiem no šā likuma 6.pantā minētās prokuroru darba un citām samaksām.

Izdienas pensijas maksimālais lielums nedrīkst pārsniegt 75 procentus no šā likuma 6.pantā paredzētām prokuroru darba un citām samaksām.

Izdienas pensijas minimālais lielums nedrīkst būt mazāks par valdības apstiprināto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

12.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 7.pantu.

Atbalstīt.

Sk. priekšlik. nr. 8.

Izslēgts.

 

13.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma pēc prokurora atbrīvošanas no amata.”

Atbalstīt.

6.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas termiņi

Izdienas pensiju piešķir bez termiņa ierobežojuma pēc prokurora atbrīvošanas no amata.”

8.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

8.1. Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu un apdrošināšanas iemaksu algas indeksa izmaiņas.

8.2. Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda paredzēta indeksāciju noteikšanai valsts pensijām, kas piešķirtas saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.

 

 

 

7.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

(1) Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu un apdrošināšanas iemaksu algas indeksa izmaiņas.

(2) Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda paredzēta indeksācijas noteikšanai valsts pensijām, kas piešķirtas saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.

9.pants. Izdienas pensijas pieprasīšanas kārtība

Šā likuma 2.panta 1.daļā norādītās personas iesniegumu par izdienas pensijas piešķiršanu iesniedz LR prokuratūras Pensiju nodaļā, kurā iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem izskata 10 dienu laikā un pieņem lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanas pamatotību.

Lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu kopā ar dokumentiem LR prokuratūras Pensiju nodaļa nosūta izskatīšanai LR ģenerālprokuroram, kurš lēmumu apstiprina 3 dienu laikā. Ja pensijas piešķiršana tiek atteikta vai ir strīdi par pensijas apmēriem un tās izmaksāšanas termiņiem, lēmumā norādāmi atteikuma iemesli un tā pārsūdzēšanas kārtība. Ja LR ģenerālprokurors lēmuma apstiprināšanai nepiekrīt, viņš pieņem motivētu lēmumu par izdienas pensijas atteikumu.

Par pieņemto lēmumu 5 dienu laikā jāpaziņo prokuroram, nosūtot viņam lēmuma kopiju.

Lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu ģenerālprokuroram apstiprina LR Augstākās Tiesas priekšsēdētājs. Ja LR Augstākās Tiesas priekšsēdētājs lēmumu neapstiprina, viņš pieņem motivētu lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanas atteikumu un informē par to LR ģenerālprokuroru 3 dienu laikā.

Sūdzības par izdienas pensijas piešķiršanas jautājumiem, izskata LR ģenerālprokurors. Strīdi par šajā likumā paredzēto tiesību realizēšanu izskatāmi tiesā.

Prokuroru izdienas pensiju piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka LR ģenerālprokurora padomes apstiprinātais Nolikums par prokuroru izdienas pensiju pieprasīšanas, aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību.

14.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 9.pantu šādā redakcijā

9.pants. Izdienas pensijas pieprasīšanas un izmaksas kārtība

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Ģenerālprokuratūrā.

(2) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus izskata desmit dienu laikā pēc to saņemšanas un par pieņemto lēmumu paziņo pensijas pieprasītājam.

(3)Izdienas pensiju piešķir Ģenerālprokuratūra.

(4) Prokuroriem, kam vienlaikus ir tiesības uz vairākām izdienas pensijām, pēc viņu izvēles tiek piešķirta tikai viena pensija.

(5) Izdienas pensiju izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Izdienas pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt viņa pensiju. Pēc vienas pilnvaras izdienas pensija pilnvarniekam izmaksājama ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc kārtas.

(7) Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

Atbalstīt.

8.pants. Izdienas pensijas pieprasīšanas un izmaksas kārtība

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus pensijas pieprasītājs iesniedz Ģenerālprokuratūrā.

(2) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus izskata desmit dienu laikā pēc to saņemšanas un par pieņemto lēmumu paziņo pensijas pieprasītājam.

(3) Izdienas pensiju piešķir Ģenerālprokuratūra.

(4) Prokuroriem, kam vienlaikus ir tiesības uz vairākām izdienas pensijām, pēc viņu izvēles tiek piešķirta tikai viena pensija.

(5) Izdienas pensiju izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Izdienas pensijas saņēmējs var pilnvarot citu personu saņemt viņa pensiju. Pēc vienas pilnvaras izdienas pensija pilnvarniekam izmaksājama ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc kārtas.

(7) Strīdus par šajā likumā paredzēto tiesību nodrošināšanu izskata tiesa.

10.pants. Pensionāra pienākums

Pensionāram mēneša laikā ir jāpaziņo institūcijai, kas piešķir prokuroru izdienas pensiju, par apstākļu iestāšanos, kas izraisa izdienas pensijas izmaksas pārtraukšanu vai tās apmēra grozījumus.

Par tādiem uzskatāmi:

1) vecuma pensijas piešķiršana;

2) darba uzsākšana prokurora amatā;

3) iecelšana vai apstiprināšana tiesneša amatā;

4) darba uzsākšana amatā, kas dod tiesības uz Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm izdienas pensiju.

15.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana vai tās apmēra grozīšana

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc vai tās apmēru groza, ja:

1) izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”;

2) izdienas pensijas saņēmējs no jauna tiek iecelts prokurora amatā;

3) izdienas pensijas saņēmējs tiek iecelts vai apstiprināts tiesneša amatā;

4) izdienas pensijas saņēmējs no jauna uzsāk dienestu tajās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs, dienests kurās dod tiesības uz izdienas pensiju.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir paziņot Ģenerālprokuratūrai par šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.

Atbalstīt. Precizēt redakciju.

“9.pants. Izdienas pensijas izmaksas pār-traukšana vai tās apmēra grozīšana

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc vai tās apmēru groza šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja:

1) izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”;

2) izdienas pensijas saņēmējs no jauna tiek iecelts prokurora amatā;

3) izdienas pensijas saņēmējs tiek iecelts vai apstiprināts tiesneša amatā;

4) izdienas pensijas saņēmējs no jauna uzsāk dienestu tajās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs, dienests kurās dod tiesības uz izdienas pensiju.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir desmit dienu laikā paziņot Ģenerālprokuratūrai par šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.

11.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas nosacījumi

Izdienas pensiju piešķir un izmaksā pilnā apmērā līdz vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanai. Pēc šī vecuma iestāšanās un valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensijas piešķiršanas, ja tās apmērs ir mazāks par izdienas pensijas apmēru, tiek izmaksāta pensiju apmēru starpība.

16.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 11.pantu un mainīt turpmāko pantu numerāciju.

Atbalstīt. Sk. priekšl. nr. 8.

Izslēgts.

12.pants. Izdienas pensijas izmaksāšana par pagājušo laiku

Aprēķinātās un nesaņemtās pensiju summas pensionāriem izmaksā saskaņā ar LR Civillikuma normām, skaitot no izdienas pensijas nesaņemšanas dienas. Ja pensijas summas nav saņemtas laikā iestādes, kas piešķir un izmaksā pensiju, vainas dēļ, šīs summas izmaksā par visu pagājušo laiku.

 

17.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

“(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko pensijas saņēmējs nav laikā saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

(2) Ja aprēķinātās izdienas pensijas summas nav laikā saņemtas tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir vai izmaksā izdienas pensiju, šīs summas izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.”

Atbalstīt.

10.pants. Izdienas pensijas izmaksāšana par pagājušo laiku

(1) Aprēķinātās izdienas pensijas summas, ko pensijas saņēmējs nav laikā saņēmis, izmaksā par pagājušo laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

(2) Ja aprēķinātās izdienas pensijas summas nav laikā saņemtas tās iestādes vainas dēļ, kura piešķir vai izmaksā izdienas pensiju, šīs summas izmaksā par pagājušo laiku bez termiņa ierobežojuma.

13.pants. Izdienas pensijas izmaksāšana personām, kas no jauna pieņemtas darba amatos, kuri dod tiesības uz prokurora izdienas pensiju

Personām, kuras saņem prokurora izdienas pensiju, un no jauna uzsāk darbu prokurora amatā vai tiek ieceltas vai apstiprinātas par tiesnesi, vai arī uzsāk darbu amatā, kas dod tiesības uz Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm izdienas pensiju, izdienas pensijas vai tās daļas izmaksa tiek pārtraukta uz atrašanās laiku šajos amatos.

18.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 13.pantu.

Atbalstīt.

Izslēgts.

14.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

No pensijām var izdarīt tikai likumā “Par valsts pensijām” paredzētos ieturējumus un tikai tādā apmērā kāds noteikts likumā.

     

11.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

No pensijām var izdarīt tikai likumā “Par valsts pensijām” paredzētos ieturējumus un tikai tādā apmērā kāds noteikts likumā.

15.pants. Sakarā ar pensionāra nāvi nesaņemtas izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksāšana

Izdienas pensijas summas, kas pienākas pensionāram un nav izmaksātas sakarā ar viņa nāvi, ir izmaksājamas atbilstoši LR Civillikuma normām. Pensionāra nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā pabalstu 2 mēnešu izdienas pensiju apmērā.

19.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

Atbalstīt.

12.pants. Sakarā ar personas nāvi

nesaņemtās izdienas pensijas un

apbedīšanas pabalsta izmaksa

(1) Izmaksai aprēķinātās izdienas pensijas summas, kas nav izmaksātas līdz izdienas pensijas saņēmēja nāvei, ir tiesības saņemt pensijas saņēmēja laulātajam vai arī pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu izdienas pensijas apmērā.

16.pants. Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šo likumu, pensionāriem, izņemot ārvalstniekus vai bezvalstniekus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm.

Ārvalstniekiem vai bezvalstniekiem izdienas pensiju, kas piešķirta Latvijas Republikā pirms izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, izmaksā 6 mēnešus uz priekšu, skaitot ar nākamo mēnesi pēc izrakstīšanās, bet turpmāk pensijas izmaksu pārtrauc, ja starptautiskajos līgumos, ko ratificējusi Saeima, nav noteikta citāda kārtība.

20.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

(1) Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šo likumu, pensijas saņēmējiem, izņemot ārvalstniekus vai bezvalstniekus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm.

(2) Ārvalstniekiem vai bezvalstniekiem izdienas pensiju, kas piešķirta Latvijas Republikā pirms izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, izmaksā sešus mēnešus uz priekšu, skaitot ar nākamo mēnesi pēc izrakstīšanās, bet turpmāk izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, ja starptautiskajos līgumos, ko apstiprinājusi Saeima, nav noteikta citāda kārtība.

Atbalstīt.

13.pants. Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

(1) Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šo likumu, pensijas saņēmējiem, izņemot ārvalstniekus vai bezvalstniekus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm.

(2) Ārvalstniekiem vai bezvalstniekiem izdienas pensiju, kas piešķirta Latvijas Republikā pirms izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, izmaksā sešus mēnešus uz priekšu, skaitot ar nākamo mēnesi pēc izrakstīšanās, bet turpmāk izdienas pensijas izmaksu pārtrauc, ja starptautiskajos līgumos, ko apstiprinājusi Saeima, nav noteikta citāda kārtība.

 

21.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

Šā likuma 6.panta pirmā daļa stājas spēkā 2004. gada 1.janvārī. Līdz 2004. gada 31.decembrim izdienas pensiju aprēķina:

 • prokuroriem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2000. gada 1.janvāra līdz 2000. gada 31.decembrim - no darba samaksas par pēdējo gadu pirms atbrīvošanas no amata;
 • prokuroriem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2001. gada 1.janvāra līdz 2001. gada 31.decembrim - no darba samaksas par pēdējiem diviem gadiem pirms atbrīvošanas no amata;
 • prokuroriem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2002. gada 1.janvāra līdz 2002. gada 31.decembrim no darba samaksas par pēdējiem trijiem gadiem pirms atbrīvošanas no amata;
 • prokuroriem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2003. gada 1.janvāra līdz 2003. gada 31.decembrim no darba samaksas par pēdējiem četriem gadiem pirms atbrīvošanas no amata.
 • Atbalstīt.

  Pārejas noteikumi

  Šā likuma 6.panta pirmā daļa stājas spēkā 2004. gada 1.janvārī. Līdz 2004. gada 31.decembrim izdienas pensiju aprēķina:

 • prokuroriem kuri atbrīvoti no amata laikā no 2000. gada 1.janvāra līdz 2000. gada 31.decembrim - no darba samaksas par pēdējo gadu pirms atbrīvošanas no amata;
 • prokuroriem kuri atbrīvoti no amata laikā no 2001. gada 1.janvāra līdz 2001. gada 31.decembrim - no darba samaksas par pēdējiem diviem gadiem pirms atbrīvošanas no amata;
 • prokuroriem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2002. gada 1.janvāra līdz 2002. gada 31.decembrim no darba samaksas par pēdējiem trijiem gadiem pirms atbrīvošanas no amata;
 • 4) prokuroriem, kuri atbrīvoti no amata laikā no 2003. gada 1.janvāra līdz 2003. gada 31.decembrim - no darba samaksas par pēdējiem četriem gadiem pirms atbrīvošanas no amata

   

  22

  Sociālo un darba lietu komisija

  Noteikt, ka likums stājas spēkā 2000. gada 1.janvārī.

  Atbalstīt.

  Likums stājas spēkā 2000. gada 1.janvārī