PROJEKTS

PROJEKTS

 

 

LIKUMS PAR PROKURORU IZDIENAS PENSIJĀM

1.SADAĻA

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1.pants. Likuma uzdevums

Šā likuma uzdevums ir nodrošināt prokuroriem “Prokuratūras likuma” 55.pantā noteiktās tiesības uz prokuroru izdienas pensiju (tālāk tekstā “izdienas pensija”) un reglamentēt kārtību, kādā izdienas pensijas tiek piešķirtas, aprēķinātas un izmaksātas.

2.pants. Likuma darbības joma

Saskaņā ar šā likuma nosacījumiem izdienas pensiju piešķir prokuratūras darbiniekiem, kuri iecelti prokuroru amatos (tālāk tekstā “prokuroriem”).

Šis likums neattiecas uz “Prokuratūras likuma” 40.p.1.d. un 2.d.1., 2.4.p.p. minētajām personām.

3.pants. Līdzekļi izdienas pensiju izmaksai

3.1. Izdienas pensiju prokuroriem izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kuri prokuratūras iestādēm tiek piešķirti saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu”.

3.2. Izdienas pensijas saņēmējiem, sasniedzot likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, izdienas pensijas izmaksa tiek pārtraukta un viņiem viņu dzīves vietās valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālēs tiek piešķirta, valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensija. Piešķirto vecuma pensiju izmaksā no Valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļiem.

3.3. Pēc valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensijas piešķiršanas, ja tās apmērs ir mazāks par izdienas pensijas apmēru, prokuroriem ir izmaksājama pensiju apmēru starpība no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

4. pants. Tiesības uz izdienas pensiju

4.1. Izdienas pensiju piešķir šā likuma 2.panta pirmajā daļā minētajām personām, kuras uz pensijas piešķiršanas brīdi prokurora, tiesneša un Iekšlietu ministrijas iestāžu izmeklētāju amatos kopumā ir nostrādājušas ne mazāk kā 20 gadu, no kuriem pēdējos 10 gadus prokurora amatā, un ir sasniegušas 50 gadu vecumu.

4.2. Šie paši nosacījumi attiecināmi arī uz strādājošiem prokuroriem, kuriem pēc 1994.gada 1.jūlija ir piešķirta valsts vecuma pensija.

4.3. Ģenerālprokuroram pēc atbrīvošanas no amata, neatkarīgi no viņa vecuma, ir tiesības uz izdienas pensiju, ja viņš prokurora, tiesneša un IeM iestāžu izmeklētāja amatos kopumā ir nostrādājis ne mazāk kā 20 gadus, no kuriem vismaz 3 gadus nostrādājis ģenerālprokurora amatā.

4.4. Prokurora amatam ir pielīdzināmi prokuratūras atestēto darbinieku amati, kādi bija noteikti prokuratūras iestādēs līdz 1994.gada 1.oktobrim.

Prokuroriem, kuri atbrīvoti no darba slimības vai veselības stāvokļa dēļ, tiesības uz izdienas pensiju ir neatkarīgi no vecuma, ja atbrīvošanas dienā izdienas stāžs ir 20 gadu vai vairāk, kas aprēķināts saskaņā ar šā likuma 7.pantu.

Izdienas pensiju piešķir prokuroriem, kuri nesaņem citas valsts pensiju.

Izdienas pensiju piešķir un izmaksā pēc atbrīvošanas no prokurora amata.

Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc personām, kuras ieceltas vai apstiprinātas tiesneša amatā, un personām, kuras uzsāk darbu amatos, kas dod tiesības uz Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm izdienas pensiju, uz atrašanās laiku šajos amatos.

5. Tiesības izvēlēties pensiju

Šā likuma 2.p.1.d. norādītajiem prokuroriem, kam vienlaikus ir tiesības uz dažādiem pensiju veidiem, tiek piešķirta pēc viņu izvēles tikai viena pensija.

6.pants. Prokuroru darba samaksas, no kurām aprēķina izdienas pensiju

Izdienas pensiju aprēķina no prokuroru vidējās mēneša darba samaksas un citām samaksām, kas saņemtas saskaņā ar “Prokuratūras likumu” par pēdējiem 12 mēnešiem pirms atbrīvošanas no amata, no kurām veiktas valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

7.pants. Izdienas pensijas apmēri

Izdienas pensiju par 20 gadiem izdienas stāža aprēķina 55 procentu apmērā no šā likuma 6.pantā paredzētajām prokuroru darba un citām samaksām.

Par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensiju palielina par 2 procentiem no šā likuma 6.pantā minētās prokuroru darba un citām samaksām.

Izdienas pensijas maksimālais lielums nedrīkst pārsniegt 75 procentus no šā likuma 6.pantā paredzētām prokuroru darba un citām samaksām.

Izdienas pensijas minimālais lielums nedrīkst būt mazāks par valdības apstiprināto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

8.pants. Izdienas pensijas apmēra palielināšana

8.1. Izdienas pensijas apmērs pārskatāms katru gadu, ņemot vērā valstī noteiktās patēriņa cenu un apdrošināšanas iemaksu algas indeksa izmaiņas.

8.2. Izdienas pensijas apmēru pārskata kārtībā, kāda paredzēta indeksāciju noteikšanai valsts pensijām, kas piešķirtas saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.

9.pants. Izdienas pensijas pieprasīšanas kārtība

Šā likuma 2.panta 1.daļā norādītās personas iesniegumu par izdienas pensijas piešķiršanu iesniedz LR prokuratūras Pensiju nodaļā, kurā iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem izskata 10 dienu laikā un pieņem lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanas pamatotību.

Lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu kopā ar dokumentiem LR prokuratūras Pensiju nodaļa nosūta izskatīšanai LR ģenerālprokuroram, kurš lēmumu apstiprina 3 dienu laikā. Ja pensijas piešķiršana tiek atteikta vai ir strīdi par pensijas apmēriem un tās izmaksāšanas termiņiem, lēmumā norādāmi atteikuma iemesli un tā pārsūdzēšanas kārtība. Ja LR ģenerālprokurors lēmuma apstiprināšanai nepiekrīt, viņš pieņem motivētu lēmumu par izdienas pensijas atteikumu.

Par pieņemto lēmumu 5 dienu laikā jāpaziņo prokuroram, nosūtot viņam lēmuma kopiju.

Lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanu ģenerālprokuroram apstiprina LR Augstākās Tiesas priekšsēdētājs. Ja LR Augstākās Tiesas priekšsēdētājs lēmumu neapstiprina, viņš pieņem motivētu lēmumu par izdienas pensijas piešķiršanas atteikumu un informē par to LR ģenerālprokuroru 3 dienu laikā.

Sūdzības par izdienas pensijas piešķiršanas jautājumiem, izskata LR ģenerālprokurors. Strīdi par šajā likumā paredzēto tiesību realizēšanu izskatāmi tiesā.

Prokuroru izdienas pensiju piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka LR ģenerālprokurora padomes apstiprinātais Nolikums par prokuroru izdienas pensiju pieprasīšanas, aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību.

10.pants. Pensionāra pienākums

Pensionāram mēneša laikā ir jāpaziņo institūcijai, kas piešķir prokuroru izdienas pensiju, par apstākļu iestāšanos, kas izraisa izdienas pensijas izmaksas pārtraukšanu vai tās apmēra grozījumus.

Par tādiem uzskatāmi:

1) vecuma pensijas piešķiršana;

2) darba uzsākšana prokurora amatā;

3) iecelšana vai apstiprināšana tiesneša amatā;

4) darba uzsākšana amatā, kas dod tiesības uz Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm izdienas pensiju.

11.pants. Izdienas pensijas piešķiršanas nosacījumi

Izdienas pensiju piešķir un izmaksā pilnā apmērā līdz vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanai. Pēc šī vecuma iestāšanās un valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensijas piešķiršanas, ja tās apmērs ir mazāks par izdienas pensijas apmēru, tiek izmaksāta pensiju apmēru starpība.

12.pants. Izdienas pensijas izmaksāšana par pagājušo laiku

Aprēķinātās un nesaņemtās pensiju summas pensionāriem izmaksā saskaņā ar LR Civillikuma normām, skaitot no izdienas pensijas nesaņemšanas dienas. Ja pensijas summas nav saņemtas laikā iestādes, kas piešķir un izmaksā pensiju, vainas dēļ, šīs summas izmaksā par visu pagājušo laiku.

13.pants. Izdienas pensijas izmaksāšana personām, kas no jauna pieņemtas darba amatos, kuri dod tiesības uz prokurora izdienas pensiju

Personām, kuras saņem prokurora izdienas pensiju, un no jauna uzsāk darbu prokurora amatā vai tiek ieceltas vai apstiprinātas par tiesnesi, vai arī uzsāk darbu amatā, kas dod tiesības uz Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm izdienas pensiju, izdienas pensijas vai tās daļas izmaksa tiek pārtraukta uz atrašanās laiku šajos amatos.

14.pants. Ieturējumi no izdienas pensijas

No pensijām var izdarīt tikai likumā “Par valsts pensijām” paredzētos ieturējumus un tikai tādā apmērā kāds noteikts likumā.

15.pants. Sakarā ar pensionāra nāvi nesaņemtas izdienas pensijas un apbedīšanas pabalsta izmaksāšana

Izdienas pensijas summas, kas pienākas pensionāram un nav izmaksātas sakarā ar viņa nāvi, ir izmaksājamas atbilstoši LR Civillikuma normām. Pensionāra nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā pabalstu 2 mēnešu izdienas pensiju apmērā.

16.pants. Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz ārvalstīm

Tiesības uz izdienas pensiju, kas iegūtas saskaņā ar šo likumu, pensionāriem, izņemot ārvalstniekus vai bezvalstniekus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saglabājas arī pēc viņu izbraukšanas uz ārvalstīm.

Ārvalstniekiem vai bezvalstniekiem izdienas pensiju, kas piešķirta Latvijas Republikā pirms izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, izmaksā 6 mēnešus uz priekšu, skaitot ar nākamo mēnesi pēc izrakstīšanās, bet turpmāk pensijas izmaksu pārtrauc, ja starptautiskajos līgumos, ko ratificējusi Saeima, nav noteikta citāda kārtība.