Sociālo un darba lietu komisija

 

Sociālo un darba lietu komisija 2.lasījums (steidzams)

Grozījumi likumā “Par sociālo palīdzību” (reģ. nr. 63)

Likuma spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi

Prknr.

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Atbildīgās komisijas atbalstītā likuma redakcija

 

“Grozījums likumā “Par sociālo palīdzību””.

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Precizēt likuma nosaukumu.

Atbalstīt.

Grozījumi likumā “Par sociālo palīdzību”

16.pants. Valsts sociālo pabalstu veidi

(1) Regulāri izmaksājamie valsts sociālie pabalsti ir šādi:

1) valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;

2) bērna kopšanas pabalsts;

3) ģimenes valsts pabalsts;

4) pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu;

5) atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu;

6) pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir

apgrūtināta pārvietošanās; 7) atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

8) pabalsts sakarā ar tiesas piespriesto uzturlīdzekļu nesaņemšanu.

 

2.

Finansu ministrija

Izslēgt 16.panta pirmās daļas 8.punktu.

Atbalstīt.

1. Izslēgt 16.panta pirmās daļas 8.punktu.

17.pants. Valsts sociālo pabalstu apmērs

(2) Līdz 1998.gada 31.decembrim Ministru kabinets nosaka bērna kopšanas pabalsta apmēru par bērnu līdz pusotra gada vecumam un par bērnu vecumā no pusotra gada līdz trim gadiem.

 

3.

Finansu ministrija

Izslēgt 17.panta otrajā daļā vārdus un skaitli “Līdz 1998.gada 31.decembrim”.

Atbalstīt.

  1. 17.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus un skaitli “Līdz 1998.gada 31.decembrim”;

 

 

(3) No 1999.gada 1.janvāra bērna kop-šanas pabalsts par bērnu līdz pusotra gada vecumam ir 90 procenti no minimālās darba algas un par bērnu vecumā no pusotra gada līdz trim gadiem - 70 procenti no minimālās darba algas.

 

4.

Finansu ministrija

Izslēgt 17.panta trešo daļu

Atbalstīt.

izslēgt panta trešo

(4) Ministru kabinets ik pēc pusgada indeksē ģimenes valsts pabalstu, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu.

 

5.

Finansu ministrija

Izslēgt 17.panta ceturto daļu

Atbalstīt.

un ceturto daļu;

(5) Līdz 1998.gada 31.decembrim Ministru kabinets nosaka ģimenes valsts pabalstu ģimenēm, kuras audzina vienu bērnu. Par otro bērnu ģimenē šis pabalsts ir 1,2 reizes, par trešo - 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem - 1,8 reizes lielāks.

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 17.panta piekto daļu šādā redakcijā: “(5) Ģimenes valsts pabalstu par bērniem, kuri piedzimuši līdz 1999.gada 1.janvārim, ģimenēm, kuras audzina vienu bērnu, nosaka Ministru kabinets. Par otro bērnu ģimenē šis pabalsts ir 1,2 reizes, par trešo - 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem - 1,8 reizes lielāks..”

 

Finansu ministrija

Izslēgt 17.panta piektajā daļā vārdus “Līdz 1998. gada 31.decembrim”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ģimenes valsts pabalstu par bērniem, kuri piedzimuši līdz 1999.gada 1.janvārim, ģimenēm, kuras audzina vienu bērnu, nosaka Ministru kabinets. Par otro bērnu ģimenē šis pabalsts ir 1,2 reizes, par trešo - 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem - 1,8 reizes lielāks..”

(6) No 1999.gada 1.janvāra ģimenes valsts pabalsts ģimenēm, kuras audzina vienu bērnu, ir 15 procenti no minimālās darba algas. Par otro bērnu ģimenē šis pabalsts ir 1,2 reizes, par trešo - 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem - 1,8 reizes lielāks.

 

8.

 

9.

Finansu ministrija

Izslēgt 17.panta sesto daļu.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 17.panta sesto daļu šādā redakcijā: “(6) Ģimenes valsts pabalsts par bērniem, kuri piedzimuši 1999. gada 1.janvārī un vēlāk, ir 20 procenti no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta ģimenēm, kuras audzina vienu bērnu. Par otro bērnu ģimenē šis pabalsts ir 1,2 reizes, par trešo - 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem - 1,8 reizes lielāks.”

Noraidīt.

 

Atbalstīt.

 

 

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ģimenes valsts pabalsts par bērniem, kuri piedzimuši 1999. gada 1.janvārī un vēlāk, ir 20 procenti no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta ģimenēm, kuras audzina vienu bērnu. Par otro bērnu ģimenē šis pabalsts ir 1,2 reizes, par trešo - 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem - 1,8 reizes lielāks.”

(7) No 2000.gada 1.janvāra ģimenes valsts pabalsts par otro bērnu ģimenē ir 2 reizes, par trešo - 2,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem - 3 reizes lielāks.

 

10

Finansu ministrija

Izslēgt 17.panta septīto daļu

Noraidīt.

 

18.pants. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

(1) Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir personām, kuras nesaņem valsts obligātās sociālās apdrošināšanas izmaksas, ja persona: 1) nav nodarbināta un par pieciem gadiem ir pārsniegusi vecumu, kuru sasniedzot tiek piešķirta vecuma pensija. Šīm personām valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir uz mūžu;

2) atzīta par personu ar īpašām vajadzībām (invalīdu) un pārsniegusi 18 gadu vecumu. Šīm personām valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir uz visu invaliditātes laiku;”

Izteikt 18. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) atzīta par invalī-du un pārsniegusi 16 gadu vecumu. Šīm personām valsts sociālā nodrošinā-juma pabalstu piešķir uz visu invaliditātes laiku;”.

     

3. Izteikt 18. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) atzīta par invalīdu un pārsniegusi 16 gadu vecumu. Šīm personām valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir uz visu invaliditātes laiku;”.

   

11

Sociālo un darba lietu komisija

Likums stājas spēkā 1999. gada 1.janvārī.

Atbalstīt.

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī