P r o j e k t s

 

 

 

 

P r o j e k t s

 

 

 

Grozījums likumā “Par sociālo palīdzību”

Izdarīt likumā “Par sociālo palīdzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 1.nr. Latvijas Vēstnesis 03.11.98, 326. nr.) šādu grozījumu:

izteikt 18. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) atzīta par invalīdu un pārsniegusi 16 gadu vecumu. Šīm personām valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir uz visu invaliditātes laiku;”.

 

 

 

 

 

20.pantā:

papildināt panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) ir bērns ar īpašām vajadzībām (bērns invalīds), kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja ģimenes valsts pabalsts piešķirts par bērnu ar īpašām vajadzībām (bērnu invalīdu), kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pie pabalsta tiek izmaksāta piemaksa Ministru kabineta noteiktajā apmērā.”

 

 

 

izteikt 20 pantu šādā redakcijā:

“20. Ģimenes valsts pabalsts

(1) Ģimenes valsts pabalstu piešķir personām, kuras audzina bērnu.

(2) Ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru bērnu, kas:

1) nav vecāks par 15 gadiem;

2) ir vecāks par 15 gadiem, apmeklē vispārizglītojošo skolu un nav stājies laulībā. Šajā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē skolu;

3) ir bērns ar īpašām vajadzībām (bērns invalīds), kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu.

(3) Ja ģimenes valsts pabalsts piešķirts par bērnu ar īpašām vajadzībām (bērnu invalīdu), kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pie pabalsta tiek izmaksāta piemaksa Ministru kabineta noteiktajā apmērā.”