LIKUMS

 

LIKUMS

“Par 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. protokolu”

 

 

1. pants. 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. protokols (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Protokols stājas spēkā tā 8. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada 15. aprīlī