Likumprojekts

Likumprojekts

Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un

pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.protokolu

 

1.pants. 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.protokols (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.