Valsts pārvaldes un pašvaldība komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldība komisija

Likumprojekts 2. lasījumam

Par pašvaldības aptauju (reģ. nr.61)

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts (dok. nr. 104)

Nr.

Kārtības ruļļa 95. panta kārtībā iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas 2. lasījumam sagatavotais likumprojekts

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1. pants. Šā likuma mērķis ir palielināt pašvaldības iedzīvotāju iespējas ietekmēt pašvaldības domes (padomes) darbību iedzīvotāju interesēs un noteikt kārtību, kādā ierosināmas un organizējamas pašvaldību lemjošās un konsultatīvās aptaujas.

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

VARAM parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izslēgt no likumprojekta vārdus “lemjoša” un “konsultatīva”

.......................................................................

Deputāts Dz. Kudums

1. pantā izslēgt vārdus “pašvaldības iedzīvotāju” un “un konsultatīvās” un izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“Šā likuma mērķis ir palielināt Latvijas pilsoņu iespējas ietekmēt pašvaldības domes (padomes) darbību iedzīvotāju interesēs un noteikt kārtību, kādā ierosināmas un organizējamas pašvaldību lemjošās aptaujas.”

.......................................................................

Deputāts J. Dobelis

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“Šā likuma mērķis ir palielināt pilsoņu iespējas ietekmēt pašvaldības domes (padomes) darbību un noteikt kārtību, kādā organizējamas pašvaldību aptaujas.”

Atbildīgā komisija

Aizstāt 1. pantā vārdu “organizējamas” ar vārdu “rīkojamas”.

 

 

Noraidīts

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1. pants. Šā likuma mērķis ir palielināt pašvaldības iedzīvotāju iespējas ietekmēt pašvaldības domes (padomes) darbību iedzīvotāju interesēs un noteikt kārtību, kādā ierosināmas un rīkojamas pašvaldību lemjošās un konsultatīvās aptaujas.

2.pants. (1) Pašvaldības lemjošajā aptaujā var piedalīties visi tie Latvijas pilsoņi, kuri saskaņā ar Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumu ir tiesīgi ievēlēt attiecīgās pašvaldības domi (padomi) (turpmāk — vēlētāji).

5.

 

6.

VARAM parlamentārais sekretārs

Izslēgt 2. panta pirmo daļu

......................................................................

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 2. panta pirmajā daļā vārdu “lemjošajā”.

Noraidīts

 

 

Noraidīts

2.pants. (1) Pašvaldības lemjošajā aptaujā var piedalīties visi tie Latvijas pilsoņi, kuri saskaņā ar Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumu ir tiesīgi ievēlēt attiecīgās pašvaldības domi (padomi) (turpmāk — vēlētāji).

 1. Pašvaldības konsultatīvajā aptaujā var piedalīties visas attiecīgās pašvaldības teritorijā pastāvīgi dzīvojošās personas - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, kā arī ārvalstnieki un bezvalstnieki, ja tiem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas (turpmāk — pašvaldības iedzīvotāji), kuri atbilst Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 5., 6. un 7.pantā Latvijas pilsoņiem izvirzītajiem noteikumiem.

 

 

7.

 

 

8.

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 2. panta otro daļu.

......................................................................

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 2. panta otro daļu.

 

Noraidīts

 

 

Noraidīts

 1. Pašvaldības konsultatīvajā aptaujā var piedalīties visas attiecīgās pašvaldības teritorijā pastāvīgi dzīvojošās personas - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, kā arī ārvalstnieki un bezvalstnieki, ja tiem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja (turpmāk — pašvaldības iedzīvotāji), kuri atbilst Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 5., 6. un 7.pantā Latvijas pilsoņiem izvirzītajiem noteikumiem.

 

3.pants. (1) Pašvaldību lemjošās un konsultatīvās aptaujas šajā likumā noteiktajā kārtībā sagatavo un vada attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija.

 

(2) Centrālā vēlēšanu komisija izdod šā likuma izpildes nodrošināšanai un izpildes kontrolei nepieciešamās instrukcijas.

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 3. panta pirmajā daļā vārdus “lemjošās un konsultatīvās”

......................................................................

Deputāts Dz. Kudums

3. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “un konsultatīvās” un izteikt pirmo daļu šādā redakcijā”:

“Pašvaldību lemjošās aptaujas šajā likumā noteiktajā kārtībā sagatavo un vada attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija.”

.......................................................................

Atbildīgā komisija

Redakcionāli precizēt 3. pantu.

Noraidīts

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

3.pants. (1) Pašvaldības lemjošo un konsultatīvo aptauju šajā likumā noteiktajā kārtībā sagatavo un vada attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija.

(2) Centrālā vēlēšanu komisija izdod šā likuma izpildes nodrošināšanai un kontrolei nepieciešamās instrukcijas.

4.pants. Vēlēšanu komisiju locekļiem ir aizliegts aģitēt.

 

12.

VARAM parlamentārais sekretārs

Izslēgt 4. pantu.

 

Noraidīts

4.pants. Vēlēšanu komisiju locekļiem ir aizliegts aģitēt.

 

II nodaļa. Pašvaldības aptaujas sarīkošana

 

13.

Atbildīgā komisija

Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“II nodaļa. Pašvaldības lemjošās aptaujas sarīkošana”.

Pieņemts

II nodaļa. Pašvaldības lemjošās aptaujas sarīkošana

5. pants. Pašvaldības lemjošā aptauja šā likuma 6. panta otrajā punktā paredzētajā gadījumā var notikt tikai par šādu pašvaldības pieņemto lēmumu atcelšanu:

 1. atlīdzības apmēra noteikšanu un tās piešķiršanas kārtību pilsētas domes (pagasta padomes) deputātiem par izdevumiem, kas viņiem radušies, izpildot savus pienākumus;
 2. pašvaldības piešķirto nosaukumu ielām, parkiem un laukumiem, kā arī to pārdēvēšanu;
 3. pašvaldības lēmumiem, kas pieņemti saistošo noteikumu veidā un attiecas uz:

 1. tirdzniecību sabiedriskajās vietās;
 2. reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās;

c) mājdzīvnieku turēšanu.

14.

 

15.

 

 

 

 

 

16.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 5. pantā vārdu “lemjošā”.

.....................................................................

VARAM parlamentārais sekretārs

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5. pants. Pašvaldību aptauja var notikt likumos paredzētajos gadījumos un tikai par attiecīgās pašvaldības kompetencē esošu jautājumu. “

......................................................................

Atbildīgā komisija

Izteikt 5. pantu jaunā redakcijā:

“(1) Pašvaldības lemjošo aptauju var rīkot par domes (padomes) lēmuma atcelšanu jautājumos, kas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” ir pašvaldības pastāvīgajā kompetencē un nav minēti šā panta otrajā daļā.

(2) Pašvaldības lemjošo aptauju nav atļauts rīkot par:

1) jautājumiem, kas skar pašvaldības budžetu vai tā daļas;

2) nodokļu un nodevu apjomiem (likmēm) un pakalpojumu apjomiem (tarifiem);

3) pašvaldības deputātu un darbinieku atalgojuma apmēriem;

4) amatpersonu pieņemšanu darbā vai atbrīvošanu no darba;

5) jautājumiem, ka attiecas uz atsevišķām fiziskajām vai juridiskajām personām;

6) jautājumiem, par kuriem ar likumu paredzēta konsultatīvas aptaujas rīkošana.

(3)Pašvaldības lemjošo aptauju var rīkot arī par domes (padomes) lēmuma ierosināšanu, ja lēmuma ierosināšana paredzēta likumā.

 

Noraidīts

 

Pieņemts daļēji

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

5. pants. (1) Pašvaldības lemjošo aptauju var rīkot par domes (padomes) lēmuma atcelšanu jautājumos, kas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” ir pašvaldības pastāvīgajā kompetencē un nav minēti šā panta otrajā daļā.

(2) Pašvaldības lemjošo aptauju nav atļauts rīkot par:

1) jautājumiem, kas skar pašvaldības budžetu vai tā daļas;

2) nodokļu un nodevu apjomiem (likmēm) un pakalpojumu apjomiem (tarifiem);

3) pašvaldības deputātu un darbinieku atalgojuma apmēriem;

4) amatpersonu pieņemšanu darbā vai atbrīvošanu no darba;

5) jautājumiem, ka attiecas uz atsevišķām fiziskajām vai juridiskajām personām;

6) jautājumiem, par kuriem ar likumu paredzēta konsultatīvas aptaujas rīkošana.

(3) Pašvaldības lemjošo aptauju var rīkot arī par domes (padomes) lēmuma ierosināšanu, ja lēmuma ierosināšana paredzēta likumā.

6.pants. Pašvaldības lemjošā aptauja notiek:

 1. likumā īpaši paredzētajos gadījumos;

2) ja prasību par šā likuma 5. pantā paredzēto pašvaldības lēmumu atcelšanu parakstījuši vismaz 20% no attiecīgās domes (padomes) vēlētāju skaita, kas piedalījās pēdējās pašvaldības vēlēšanās.

 

17.

 

18.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 6. pantā vārdu “lemjošā”.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 6. panta 1. punktā vārdu ”likumā” ar vārdu “likumos” un 2. punktā vārdu “paredzēto” ar vārdu “minēto”.

 

Noraidīts

 

Pieņemts

6.pants. Pašvaldības lemjošā aptauja notiek:

 1. likumos īpaši paredzētajos gadījumos;

2) ja prasību par šā likuma 5. pantā minēto pašvaldības lēmuma atcelšanu parakstījuši vismaz 20 procenti no pēdējās attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita.

7. pants. (1) Pašvaldības lemjošā aptauja šā likuma 6. panta pirmajā punktā paredzētajā gadījumā notiek ne ātrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc likumā minēto apstākļu iestāšanās.

(2) Pašvaldības lemjošā aptauja šā likuma 6. panta otrajā punktā paredzētajā gadījumā notiek ne ātrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc dienas, kad attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija konstatējusi, ka likumā noteiktajā kārtībā prasību sarīkot pašvaldības lemjošo aptauju parakstījis nepieciešamais vēlētāju skaits.

 

19.

 

 

 

 

20.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 7. pantā vārdu “lemjošā” (attiecīgā locījumā).

 

 

Atbildīgā komisija

Redakcionāli precizēt 7. pantu.

 

Noraidīts

 

 

 

 

Pieņemts

7. pants. (1) Pašvaldības lemjošā aptauja šā likuma 6. panta 1. punktā paredzētajā gadījumā notiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc likumā minēto apstākļu rašanās.

(2) Pašvaldības lemjošā aptauja šā likuma 6. panta 2. punktā paredzētajā gadījumā notiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc dienas, kad attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija atzinusi, ka likumā noteiktajā kārtībā prasību sarīkot pašvaldības lemjošo aptauju parakstījis nepieciešamais vēlētāju skaits.

 

21.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta līdzšinējo 8. - 11. pantu kā III nodaļu un tās nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

“III nodaļa. Pašvaldības konsultatīvās aptaujas sarīkošana”.

Pieņemts

III nodaļa. Pašvaldības konsultatīvās aptaujas sarīkošana

 

8. pants. Pašvaldības konsultatīvā aptauja var notikt tikai par attiecīgās pašvaldības pastāvīgajā kompetencē esošu jautājumu.

22.

23.

24.

 

 

25.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 8. pantu.

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 8. pantu.

VARAM parlamentārais sekretārs

Izslēgt 8. pantu.

...................................................................

Atbildīgā komisija

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

“Pašvaldības konsultatīvo aptauju var rīkot par domes (padomes) lēmumu vai lēmuma projektu jautājumos, kas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” ir pašvaldības pastāvīgajā kompetencē un nav minēti šā likuma 5. panta otrās daļas 1.- 5. punktā.”

Noraidīts

Noraidīts

Noraidīts

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

8. pants. Pašvaldības konsultatīvo aptauju var rīkot par domes (padomes) lēmumu vai lēmuma projektu jautājumos, kas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” ir pašvaldības pastāvīgajā kompetencē un nav minēti šā likuma 5. panta otrās daļas 1.- 5. punktā.

9. pants. Pašvaldības konsultatīvā aptauja notiek, ja:

 1. attiecīgās pašvaldības dome (padome) pieņēmusi lēmumu sarīkot pašvaldības konsultatīvo aptauju;
 2. prasību par pašvaldības konsultatīvās aptaujas sarīkošanu parakstījuši vismaz 20 procenti no to pašvaldību iedzīvotāju skaita, kuri saskaņā ar pašvaldību vēlēšanām reģistrēti attiecīgajā pašvaldībā attiecīgā gada sākumā un kuri atbilst Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 5., 6. un 7.pantā Latvijas pilsoņiem izvirzītajiem noteikumiem.

26.

27.

28.

 

 

29.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 9. pantu.

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 9. pantu.

VARAM parlamentārais sekretārs

Izslēgt 9. pantu

.....................................................................

Atbildīgā komisija

Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

“Pašvaldības konsultatīvā aptauja notiek:

1) likumos īpaši paredzētajos gadījumos;

2) ja attiecīgās pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu sarīkot pašvaldības konsultatīvo aptauju;

3) ja prasību par konsultatīvās aptaujas sarīkošanu parakstījuši vismaz 20 procenti no pēdējās attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita.”

Noraidīts

Noraidīts

Noraidīts

 

 

Pieņemts

 

 

 

9. pants. Pašvaldības konsultatīvā aptauja notiek:

1) likumos īpaši paredzētajos gadījumos;

2) ja attiecīgās pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu sarīkot pašvaldības konsultatīvo aptauju;

3) ja prasību par konsultatīvās aptaujas sarīkošanu parakstījuši vismaz 20 procenti no pēdējās attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita.

10.pants. (1) Pašvaldības domes (padomes) lēmums par pašvaldības konsultatīvās aptaujas sarīkošanu iesniedzams attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai.

(2) Vēlēšanu komisija pēc šā lēmuma saņemšanas ne vēlāk kā piecu dienu laikā pieņem lēmumu par pašvaldības aptaujas sarīkošanu.

30.

31.

 

32.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 10. pantu.

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 10. pantu.

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo 10. un 11. pantu kā 10. pantu šādā redakcijā:

“10. pants. (1) Pašvaldības konsultatīvā aptauja šā likuma 9. panta 1. punktā paredzētajā gadījumā notiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc likumā minēto apstākļu rašanās.

(2) Pašvaldības konsultatīvā aptauja šā likuma 9. panta 2. punktā paredzētajā gadījumā notiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīga pašvaldības domes (padomes) lēmuma pieņemšanas. Pašvaldības domes (padomes) lēmums par pašvaldības konsultatīvās aptaujas sarīkošanu iesniedzams attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai, kura ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc šā lēmuma saņemšanas pieņem lēmumu par pašvaldības konsultatīvās aptaujas sarīkošanu.

(3) Pašvaldības konsultatīvā aptauja šā likuma 9. panta 3. punktā paredzētajā gadījumā notiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc dienas, kad attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija atzinusi, ka likumā noteiktajā kārtībā prasību sarīkot pašvaldības konsultatīvo aptauju parakstījis nepieciešamais vēlētāju skaits.”

Noraidīts

Noraidīts

 

Pieņemts

mainīta

turpmāko

pantu numerācija

10. pants. (1) Pašvaldības konsultatīvā aptauja šā likuma 9. panta 1. punktā paredzētajā gadījumā notiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc likumā minēto apstākļu rašanās.

(2) Pašvaldības konsultatīvā aptauja šā likuma 9. panta 2. punktā paredzētajā gadījumā notiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīga pašvaldības domes (padomes) lēmuma pieņemšanas. Pašvaldības domes (padomes) lēmums par pašvaldības konsultatīvās aptaujas sarīkošanu iesniedzams attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai, kura ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc šā lēmuma saņemšanas pieņem lēmumu par pašvaldības konsultatīvās aptaujas sarīkošanu.

(3) Pašvaldības konsultatīvā aptauja šā likuma 9. panta 3. punktā paredzētajā gadījumā notiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc dienas, kad attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija atzinusi, ka likumā noteiktajā kārtībā prasību sarīkot pašvaldības konsultatīvo aptauju parakstījis nepieciešamais vēlētāju skaits.

11. pants. (1) Pašvaldības konsultatīvā aptauja šā likuma 8. panta pirmajā punktā paredzētajā gadījumā notiek ne ātrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc attiecīga pašvaldības domes (padomes) lēmuma.

(2) Pašvaldības konsultatīvā aptauja šā likuma 8. panta otrajā punktā paredzētajā gadījumā notiek ne ātrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc dienas, kad attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija atzinusi, ka likumā noteiktajā kārtībā prasību sarīkot pašvaldības konsultatīvo aptauju parakstījis nepieciešamais pašvaldības vēlētāju skaits.

33.

 

 

 

34.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 11. pantu.

 

 

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 11. pantu.

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

Noraidīts

 

12. pants. Pašvaldības lemjošās un konsultatīvās aptaujas dienu nosaka un paziņo attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija.

 

3 5.

 

 

36.

 

 

37.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 12. pantā vārdus” lemjošās un konsultatīvās”.

Deputāts Dz. Kudums

12. pantā izslēgt vārdus “un konsultatīvās”.

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 12. pantu, skatīt 2. lasījuma 18. panta otro daļu.

 

Noraidīts

 

 

Noraidīts

 

 

Pieņemts

 

III nodaļa. Pašvaldības aptauju ierosināšana

 

38.

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo III nodaļu kā IV nodaļu.

Pieņemts

IV nodaļa. Pašvaldības aptaujas ierosināšana

13. pants. Lemjošo un konsultatīvo pašvaldības aptauju var ierosināt, ja līdz pilsētas domes vai pagasta padomes vēlēšanām ir palicis ne mazāk kā gads.

 

39.

 

40.

Deputāts J. Dobelis

13. pantā izslēgt vārdus “lemjošo un konsultatīvo.”

Deputāts Dz. Kudums

13. pantā izslēgt vārdus “un konsultatīvo”.

Noraidīts

 

 

Noraidīts

11. pants. Pašvaldības lemjošo un konsultatīvo aptauju var ierosināt, ja līdz pilsētas domes vai pagasta padomes vēlēšanām ir palicis ne mazāk kā gads.

14.pants. (1) Lemjošo pašvaldības aptauju var ierosināt:

1) ne mazāk kā trešdaļa attiecīgās pašvaldības domes (padomes) deputātu;

2) ne mazāk kā 50 attiecīgās domes (padomes) vēlētāji - Latvijas pilsoņi.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām personām (turpmāk - lemjošas aptaujas ierosinātāji) ir tiesības iesniegt attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegumu par parakstu vākšanas uzsākšanu pašvaldības lemjošas aptaujas ierosināšanai.

 

41.

 

 

 

42.

Deputāts J. Dobelis

14. pantā izslēgt vārdu “lemjoša” (attiecīgā locījumā).

.....................................................................

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo 14. un 15. pantu kā 12. pantu šādā redakcijā:

“12. pants. (1) Pašvaldības lemjošo un konsultatīvo aptauju var ierosināt:

1) ne mazāk kā viena trešdaļa attiecīgās pašvaldības domes (padomes) deputātu;

2) ne mazāk kā viens procents, turklāt ne mazāk kā 50 attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlētāju šā likuma IV nodaļā noteiktajā kārtībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām personām (turpmāk - aptaujas ierosinātāji) ir tiesības iesniegt attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegumu par parakstu vākšanas uzsākšanu pašvaldības lemjošās vai konsultatīvās aptaujas ierosināšanai.

 

Noraidīts

 

 

Pieņemts

12. pants. (1) Pašvaldības lemjošo un konsultatīvo aptauju var ierosināt:

1) ne mazāk kā viena trešdaļa attiecīgās pašvaldības domes (padomes) deputātu;

2) ne mazāk kā viens procents, turklāt ne mazāk kā 50 attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlētāju šā likuma IV nodaļā noteiktajā kārtībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām personām (turpmāk - aptaujas ierosinātāji) ir tiesības iesniegt attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegumu par parakstu vākšanas uzsākšanu pašvaldības lemjošās vai konsultatīvās aptaujas ierosināšanai.

15. pants. (1) Konsultatīvo pašvaldības aptauju var ierosināt:

1) ne mazāk kā trešdaļa attiecīgās pašvaldības domes (padomes) deputātu;

2) ne mazāk kā 50 attiecīgās pašvaldības iedzīvotāji, ja ievērota kārtība, kas noteikta šā likuma III nodaļā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajās personām (turpmāk - konsultatīvās aptaujas ierosinātāji) ir tiesības iesniegt attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegumu par parakstu vākšanas uzsākšanu konsultatīvās aptaujas ierosināšanai.

 

43.

 

 

44.

 

45.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 15. pantu.

 

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 15. pantu.

VARAM parlamentārais sekretārs

Izslēgt 15. pantu

Pieņemts

 

 

Pieņemts

 

Pieņemts

 

16.pants. (1) Iesniegumā par parakstu vākšanas uzsākšanu tiek norādīts lemjošās vai konsultatīvās aptaujas ierosinātāju vārds, uzvārds, personas kods un pastāvīgā pieraksta vieta. Pirmās trīs personas, kas parakstījušas iesniegumu, bez īpaša pilnvarojuma pārstāv lemjošās vai konsultatīvās aptaujas ierosinātāju intereses.

46.

 

47.

 

 

48.

Deputāts J. Dobelis

16. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “lemjošās vai konsultatīvās.”

Deputāts Dz. Kudums

16. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “vai konsultatīvās”

Atbildīgā komisija

Aizstāt 16. panta pirmajā daļā vārdus “pastāvīgā pieraksta vieta” ar vārdiem “dzīvesvietas adrese”.

 

Pieņemts

 

Pieņemts

 

 

Pieņemts

13. pants. (1) Iesniegumā par parakstu vākšanas uzsākšanu tiek norādīts aptaujas ierosinātāju vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese. Pirmās trīs personas, kas parakstījušas iesniegumu, bez īpaša pilnvarojuma pārstāv lemjošās vai konsultatīvās aptaujas ierosinātāju intereses.

(2) Ja ierosināts sarīkot pašvaldības lemjošo aptauju, iesniegumam par parakstu vākšanas uzsākšanu pievieno pašvaldības domes (padomes) lēmumu par kura atcelšanu tiek ierosināta pašvaldības lemjošā aptauja.

 

49.

 

 

50.

Deputāts J. Dobelis

16. panta otrajā daļā izslēgt vārdu “lemjošā” (attiecīgajā locījumā).

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējā 16. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja ierosināts sarīkot pašvaldības lemjošo aptauju, iesniegumam par parakstu vākšanas uzsākšanu pievieno:

1) pašvaldības domes (padomes) lēmumu, par kura atcelšanu tiek ierosināta pašvaldības lemjošā aptauja;

2) pašvaldības domes (padomes) lēmuma projektu, par kura ierosināšanu tiek ierosināta pašvaldības lemjošā aptauja.

 

Noraidīts

 

 

Pieņemts

(2) Ja ierosināts sarīkot pašvaldības lemjošo aptauju, iesniegumam par parakstu vākšanas uzsākšanu pievieno:

1) pašvaldības domes (padomes) lēmumu, par kura atcelšanu tiek ierosināta pašvaldības lemjošā aptauja;

2) pašvaldības domes (padomes) lēmuma projektu, par kuru tiek ierosināta pašvaldības lemjošā aptauja.

(3) Ja ierosināts sarīkot pašvaldības konsultatīvo aptauju, iesniegumam par parakstu vākšanas uzsākšanu pievieno lēmuma projektu par kuru tiek ierosināta pašvaldības konsultatīvā aptauja.

51.

52.

53.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 16. panta trešo daļu.

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 16. panta trešo daļu.

VARAM parlamentārais sekretārs

Izslēgt 16. panta trešo daļu.

Noraidīts

Noraidīts

Noraidīts

(3) Ja ierosināts sarīkot pašvaldības konsultatīvo aptauju, iesniegumam par parakstu vākšanas uzsākšanu pievieno lēmuma projektu, par kuru tiek ierosināta pašvaldības konsultatīvā aptauja.

17.pants. (1) Attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija 48 stundu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža pārbauda, vai iesniegums atbilst šā likuma 5.-9. panta prasībām un vai personas, kas parakstījušas iesniegumu, atbilst šajā likumā noteiktajām prasībām.

(2) Ja iesniegums neatbilst šā likuma 5.- 9. panta prasībām vai iesniegumu parakstījušas personas, kas neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām, vēlēšanu komisija uzdod lemjošās vai konsultatīvās aptaujas ierosinātājiem 72 stundu laikā novērst nepilnības un kļūdas. Ja šajā termiņā nepilnības un kļūdas netiek novērstas, vēlēšanu komisija pieņem lēmumu nereģistrēt iesniegumu.

 

54.

 

 

55.

 

 

56.

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt līdzšinējā 17. panta pirmajā un otrajā daļā skaitļus “5. - 9.” ar skaitļiem “5. - 10”

Deputāts J. Dobelis

17. panta otrajā daļā izslēgt vārdus “lemjošās vai konsultatīvās.”

Deputāts Dz. Kudums

17. panta otrajā daļā aizstāt skaitļus “5. - 9.” ar skaitļiem “5. - 7.” un izslēgt vārdus “vai konsultatīvās”.

 

Pieņemts

 

 

Pieņemts

 

 

Pieņemts daļēji

14.pants. (1) Attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija 48 stundu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža pārbauda, vai iesniegums atbilst šā likuma 5.-10. panta prasībām un vai personas, kas parakstījušas iesniegumu, atbilst šajā likumā noteiktajām prasībām.

(2) Ja iesniegums neatbilst šā likuma 5.- 10. panta prasībām vai iesniegumu parakstījušas personas, kas neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām, vēlēšanu komisija uzdod aptaujas ierosinātājiem 72 stundu laikā novērst nepilnības un kļūdas. Ja šajā termiņā nepilnības un kļūdas netiek novērstas, vēlēšanu komisija pieņem lēmumu nereģistrēt iesniegumu.

18.pants. (1) Attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums par parakstu vākšanas uzsākšanu pašvaldības lemjošās vai konsultatīvās aptaujas ierosināšanai, pieņem lēmumu par parakstu vākšanas uzsākšanu vai šā priekšlikuma noraidīšanu.

(2) Vēlēšanu komisijas lēmums par parakstu vākšanas uzsākšanu pašvaldības aptaujas ierosināšanai:

1) attiecībā uz rajoniem, republikas pilsētām un rajonu centru pilsētām publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un izliekams attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas telpā;

2) attiecībā uz pagastiem un šīs daļas 1.punktā neminētajām pilsētām izliekams redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas, kā arī attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas telpā.

(3) Vēlēšanu komisijas lēmums ir pārsūdzams šajā likumā paredzētajā kārtībā.

57.

 

 

58.

Deputāts J. Dobelis

18. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “lemjošās vai konsultatīvās.”

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 18. panta pirmajā daļā vārdus “vai konsultatīvās”.

Noraidīts

 

 

Noraidīts

15. pants. (1) Attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums par parakstu vākšanas uzsākšanu pašvaldības lemjošās vai konsultatīvās aptaujas ierosināšanai, pieņem lēmumu par parakstu vākšanas uzsākšanu vai šā priekšlikuma noraidīšanu.

(2) Vēlēšanu komisijas lēmums par parakstu vākšanas uzsākšanu pašvaldības aptaujas ierosināšanai:

1) attiecībā uz rajoniem, republikas pilsētām un rajonu centru pilsētām publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un izliekams attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas telpā;

2) attiecībā uz pagastiem un šīs daļas 1.punktā neminētajām pilsētām izliekams redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas, kā arī attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas telpā.

(3) Vēlēšanu komisijas lēmums ir pārsūdzams šajā likumā paredzētajā kārtībā.

19.pants. (1) Parakstu vākšanas termiņš, kurā vēlētāji (pašvaldības iedzīvotāji) var parakstīt ierosinājumu par pašvaldības lemjošās vai konsultatīvās aptaujas sarīkošanu, ir 30 dienas. Parakstu vākšanas dienas nosakāmas pēc kārtas, neietverot termiņā dienas, kad notiek Saeimas vēlēšanas vai tautas nobalsošana un kad parakstu vākšana pašvaldības aptaujai netiek pieļauta.

 

59.

 

 

60.

Deputāts J. Dobelis

19. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “(pašvaldības iedzīvotāji)”.

Deputāts Dz. Kudums

19. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “(pašvaldības iedzīvotāji)” un “vai konsultatīvās”.

 

Pieņemts

 

 

Pieņemts

daļēji

16.pants. (1) Parakstu vākšanas termiņš, kurā vēlētāji var parakstīt ierosinājumu par pašvaldības lemjošās vai konsultatīvās aptaujas sarīkošanu, ir 30 dienas. Parakstu vākšanas dienas nosakāmas pēc kārtas, neietverot termiņā dienas, kad notiek Saeimas vēlēšanas vai tautas nobalsošana un kad parakstu vākšana pašvaldības aptaujai netiek pieļauta.

(2) Vietas, kurās vēlētāji (pašvaldības iedzīvotāji) var parakstīties, iekārtojamas katrā pilsētā vai pagastā ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētājiem (pastāvīgajiem iedzīvotājiem) būtu vismaz viena vieta, kur vēlētāji (pastāvīgie iedzīvotāji) var parakstīties. Šajās vietās aģitācija nav pieļaujama.

61.

 

 

 

62.

Deputāts J. Dobelis

19. panta otrajā daļā izslēgt vārdus “(pašvaldības iedzīvotāji)” un “(pastāvīgie iedzīvotāji) - attiecīgā locījumā.

Deputāts Dz. Kudums

19. panta otrajā daļā izslēgt vārdus “(pašvaldības iedzīvotāji)” un “(pastāvīgie iedzīvotāji) - attiecīgā locījumā.

Pieņemts

 

 

 

Pieņemts

(2) Vietas, kurās vēlētāji var parakstīties, iekārtojamas katrā pilsētā vai pagastā ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena vieta, kur vēlētāji var parakstīties. Šajās vietās aģitācija nav pieļaujama.

20.pants. (1) Parakstu vākšanas lapās atzīmējams pašvaldības lemjošās vai konsultatīvās aptaujas ierosinājuma parakstītāja vārds, uzvārds, personas kods un ierosinājuma parakstīšanas datums.

(2) Pirms ierosinājuma parakstīšanas attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas loceklis vai tā pilnvarota persona pārbauda ierosinājuma parakstītāja dokumentus un lemj par viņa tiesībām parakstīt ierosinājumu.

63.

 

 

 

 

64.

Deputāts J. Dobelis

20. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “lemjošās vai konsultatīvās “.

 

 

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 20. panta pirmajā daļā vārdus “vai konsultatīvās”.

Noraidīts

 

 

 

 

Noraidīts

17. pants. (1) Parakstu vākšanas lapās atzīmējams pašvaldības lemjošās vai konsultatīvās aptaujas ierosinājuma parakstītāja vārds, uzvārds, personas kods un ierosinājuma parakstīšanas datums.

(2) Pirms ierosinājuma parakstīšanas attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas loceklis vai tā pilnvarota persona pārbauda ierosinājuma parakstītāja dokumentus un lemj par viņa tiesībām parakstīt ierosinājumu.

21.pants. (1) Attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā trīs dienas pēc noteiktā parakstu vākšanas termiņa izbeigšanās pārbauda, vai parakstu vākšana ir notikusi likumā noteiktajā kārtībā, un ne vēlāk kā piecu dienu laikā pieņem lēmumu atbilstoši šā likuma otrās nodaļas noteikumiem.

 

65.

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējā 21. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc noteiktā parakstu vākšanas termiņa izbeigšanās pārbauda, vai parakstu vākšana ir notikusi likumā noteiktajā kārtībā, un ne vēlāk kā piecu dienu laikā pieņem lēmumu par pašvaldības lemjošās vai konsultatīvās aptaujas sarīkošanu.”

 

Pieņemts

18. pants. (1) Attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc noteiktā parakstu vākšanas termiņa izbeigšanās pārbauda, vai parakstu vākšana ir notikusi likumā noteiktajā kārtībā, un ne vēlāk kā piecu dienu laikā pieņem lēmumu par pašvaldības lemjošās vai konsultatīvās aptaujas sarīkošanu.

(2) Vēlēšanu komisija lēmumā par pašvaldības lemjošās vai konsultatīvās aptaujas sarīkošanu norāda aptaujas dienu un lēmumam pievieno:

1) lemjošās aptaujas gadījumā - pašvaldības domes (padomes) lēmumu, par kura atcelšanu ir ierosināta aptauja;

2) konsultatīvās aptaujas gadījumā - aptaujai nodoto lēmuma projektu.

 

66.

 

 

 

 

 

 

 

67.

 

 

 

 

 

 

 

68.

Deputāts J. Dobelis

Izteikt 21. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vēlēšanu komisija lēmumā par pašvaldības aptaujas sarīkošanu norāda aptaujas dienu un lēmumam pievieno pašvaldības domes( padomes) lēmumu, par kura atcelšanu ir ierosināta aptauja.”

 

Deputāts Dz. Kudums

Izteikt 21. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Vēlēšanu komisija lēmumā par pašvaldības lemjošās aptaujas sarīkošanu norāda aptaujas dienu un lēmumam pievieno pašvaldības domes( padomes) lēmumu, par kura atcelšanu ir ierosināta aptauja.”

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējā 21. panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Vēlēšanu komisija lēmumā par pašvaldības lemjošās vai konsultatīvās aptaujas sarīkošanu norāda aptaujas dienu un lēmumam pievieno:

1) lemjošās aptaujas gadījumā - pašvaldības domes (padomes) lēmumu, par kura atcelšanu ir ierosināta aptauja vai pašvaldības domes (padomes) lēmuma projektu par kuru ir ierosināta aptauja;

2) konsultatīvās aptaujas gadījumā - aptaujai nodoto lēmuma projektu.

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Vēlēšanu komisija lēmumā par pašvaldības lemjošās vai konsultatīvās aptaujas sarīkošanu norāda aptaujas dienu un lēmumam pievieno:

1) lemjošās aptaujas gadījumā - pašvaldības domes (padomes) lēmumu, par kura atcelšanu ir ierosināta aptauja, vai pašvaldības domes (padomes) lēmuma projektu, par kuru ir ierosināta aptauja;

2) konsultatīvās aptaujas gadījumā - aptaujai nodoto lēmuma projektu.

V nodaļa. Balsošana un balsu skaitīšana

22.pants. (1) Balsošanai par pašvaldības aptaujai nodoto jautājumu jānotiek ne agrāk kā 30 dienas un ne vēlāk kā 40 dienas pēc tam, kad ir izsludināts vēlēšanu komisijas lēmums par pašvaldības aptaujas sarīkošanu.

(2) Balsošanai jānotiek sestdienā un svētdienā.

 

 

 

69.

 

 

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 22. panta otrajā daļā vārdus “un svētdienā”.

 

 

 

 

Pieņemts

V nodaļa. Balsošana un balsu skaitīšana

19. pants. (1) Balsošanai par pašvaldības aptaujai nodoto jautājumu jānotiek ne agrāk kā 30 dienas un ne vēlāk kā 40 dienas pēc tam, kad ir izsludināts vēlēšanu komisijas lēmums par pašvaldības aptaujas sarīkošanu.

(2) Balsošanai jānotiek sestdienā.

23.pants. (1) Balsošanas sagatavošanu organizē, kā arī balsošanas rezultātus aprēķina un tos publicē attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija.

(2) Balsošanas norisi uzrauga un balsis saskaita iecirkņu vēlēšanu komisijas.

(3) Balsošanas iecirkņi pēc iespējas iekārtojami visās vietās, kur tie bija, kad tika vēlēta attiecīgā dome (padome).

 

 

 

20. pants. (1) Balsošanas sagatavošanu organizē, kā arī balsošanas rezultātus aprēķina un tos publicē attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija.

(2) Balsošanas norisi uzrauga un balsis saskaita iecirkņu vēlēšanu komisijas.

(3) Balsošanas iecirkņi pēc iespējas iekārtojami visās vietās, kur tie bija, kad tika vēlēta attiecīgā dome (padome).

24.pants. (1) Balsošanas iecirkņi iekārtojami ne vēlāk kā piecas dienas pirms pirmās balsošanas dienas. Balsošanas iecirkņos redzamā vietā izliekams vēlēšanu komisijas lēmums par pašvaldības aptaujas izsl udināšanu, pašvaldības domes (padomes) lēmums vai lēmuma projekts, kurš tiek nodots balsošanai, un balsošanai nodotais jautājums.

(2) Balsošanas telpās ierīkojama atsevišķa istaba vai nodalījums, kur balsotājs vienatnē izdara nepieciešamās atzīmes balsošanas zīmē.

 

 

 

21. pants. (1) Balsošanas iecirkņi iekārtojami ne vēlāk kā piecas dienas pirms pirmās balsošanas dienas. Balsošanas iecirkņos redzamā vietā izliekams vēlēšanu komisijas lēmums par pašvaldības aptaujas izsludināšanu, pašvaldības domes (padomes) lēmums vai lēmuma projekts, kurš tiek nodots balsošanai, un balsošanai nodotais jautājums.

(2) Balsošanas telpās ierīkojama atsevišķa istaba vai nodalījums, kur balsotājs vienatnē izdara nepieciešamās atzīmes balsošanas zīmē.

25. pants. (1) Balsošanas zīmes paraugu apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija.

(2) Balsošanas zīmē ierakstāms:

1) 1) pašvaldības nosaukums;

2) 2) pašvaldības aptaujai nodotais jautājums;

3) 3) vārdi “jā” un “nē.

(3) Attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā piecas dienas pirms pirmās balsošanas dienas izsūta visām iecirkņu vēlēšanu komisijām balsošanas zīmes pietiekamā skaitā.

 

 

 

 

 

22. pants. (1) Balsošanas zīmes paraugu apstiprina Centrālā vēlēšanu komisija.

(2) Balsošanas zīmē ierakstāms:

1) pašvaldības nosaukums;

2) pašvaldības aptaujai nodotais jautājums;

3) vārdi “jā” un “nē.

(3) Attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā piecas dienas pirms pirmās balsošanas dienas izsūta visām iecirkņu vēlēšanu komisijām balsošanas zīmes pietiekamā skaitā.

26. pants. (1) Balsošanas kārtību reglamentē Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 25.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, 26., 27., 32., 33., 34., 35. un 36.pants, kā arī šā panta noteikumi.

 

 

 

 

 

 

23. pants. (1) Balsošanas kārtību reglamentē Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 25.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, 26., 27., 32., 33., 34., 35. un 36.pants, kā arī šā panta noteikumi.

 

 

 

(2) Balsošanas telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis balsotāju sarakstā pēc Latvijas Republikas pilsoņa pases un šajā likumā paredzētajos gadījumos pēc pašvaldības pastāvīgā iedzīvotāja cita personas dokumenta ieraksta balsotāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Balsotājs parakstās balsotāju sarakstā.

 

 

 

(3) Balsošana par pašvaldības aptaujai nodoto jautājumu ir aizklāta. Katram balsotājam izsniedz vienu balsošanas zīmi.

70.

 

 

 

 

71.

 

 

 

 

72.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 26. panta otrajā daļā vārdus “un šajā likumā paredzētajos gadījumos pēc pašvaldības pastāvīgā iedzīvotāja cita personas dokumenta”.

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 26. panta otrajā daļā vārdus “un šajā likumā paredzētajos gadījumos pēc pašvaldības pastāvīgā iedzīvotāja cita personas dokumenta”.

Atbildīgā komisija

Papildināt līdzšinējā 26. panta otrajā daļā pēc vārdiem “cita personas dokumenta” ar vārdiem iekavās “(nepilsoņa pases, ārvalstnieka pases)”.

 

Noraidīts

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

Pieņemts

(2) Balsošanas telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis balsotāju sarakstā pēc Latvijas Republikas pilsoņa pases un šajā likumā paredzētajos gadījumos pēc pašvaldības pastāvīgā iedzīvotāja cita personas dokumenta (nepilsoņa pases, ārvalstnieka pases) ieraksta balsotāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Balsotājs parakstās balsotāju sarakstā.

 

(3) Balsošana par pašvaldības aptaujai nodoto jautājumu ir aizklāta. Katram balsotājam izsniedz vienu balsošanas zīmi.

(4) Ja balsotājs uz pašvaldības lemjošajai vai konsultatīvai aptaujai nodoto jautājumu vēlas atbildēt apstiprinoši, viņš balsošanas zīmē atstāj nenosvītrotu vārdu “jā” un nosvītro vārdu “nē”. Ja balsotājs uz pašvaldības aptaujai nodoto jautājumu vēlas atbildēt noliedzoši, viņš balsošanas zīmē nosvītro vārdu “jā” un atstāj nenosvītrotu vārdu “nē”.

73.

 

 

74.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt ceturtajā daļā vārdus “ lemjošajai vai konsultatīvajai”.

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt ceturtajā daļā vārdus “vai konsultatīvajai”,

 

Pieņemts

 

 

Pieņemts

(4) Ja balsotājs uz pašvaldības aptaujai nodoto jautājumu vēlas atbildēt apstiprinoši, viņš balsošanas zīmē atstāj nenosvītrotu vārdu “jā” un nosvītro vārdu “nē”. Ja balsotājs uz pašvaldības aptaujai nodoto jautājumu vēlas atbildēt noliedzoši, viņš balsošanas zīmē nosvītro vārdu “jā” un atstāj nenosvītrotu vārdu “nē”.

(5) Kad balsotājs ir izdarījis šā panta ceturtajā daļā paredzētos svītrojumus, viņš balsošanas zīmi saloka un iedod vēlēšanu komisijas loceklim, kas balsotāja klātbūtnē to apzīmogo. Pēc tam balsotājs balsošanas zīmi iemet balsošanas kastē.

     

(5) Kad balsotājs ir izdarījis šā panta ceturtajā daļā paredzētos svītrojumus, viņš balsošanas zīmi saloka un iedod vēlēšanu komisijas loceklim, kas balsotāja klātbūtnē to apzīmogo. Pēc tam balsotājs balsošanas zīmi iemet balsošanas kastē.

(6) Par nederīgām atzīstamas balsošanas zīmes, kurās izdarītās atzīmes neatbilst šā panta ceturtās daļas noteikumiem, saplēstas balsošanas zīmes vai arī tādas, no kurām nav saprotama balsotāja attieksme pret pašvaldības lemjošajai vai konsultatīvajai aptaujai nodoto jautājumu.

 

75.

 

 

76.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt sestajā daļā vārdus “ lemjošajai vai konsultatīvajai”.

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt sestajā daļā vārdus “vai konsultatīvajai”.

Pieņemts

 

 

Pieņemts

(6) Par nederīgām atzīstamas balsošanas zīmes, kurās izdarītās atzīmes neatbilst šā panta ceturtās daļas noteikumiem, saplēstas balsošanas zīmes vai arī tādas, no kurām nav saprotama balsotāja attieksme pret pašvaldības aptaujai nodoto jautājumu.

27. pants. (1) Balsu skaitīšanu izdara iecirkņa vēlēšanu komisija atklātā sēdē, kurā kā novērotāji var būt klāt ne vairāk kā divi pilnvaroti pārstāvji no katras vēlētāju apvienības, politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības, kuras pieteiktie kandidāti ir ievēlēti attiecīgajā domē (padomē).

(2) Pirms balsošanas kastes atvēršanas neizmantotās un sabojātās balsošanas zīmes ir saskaitāmas un Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā dzēšamas.

(3) Pēc tam izdarāma balsu skaitīšana. Vispirms atver balsošanas kastes, saskaita balsošanas zīmes un pārliecinās, vai to skaits saskan ar balsošanā piedalījušos balsotāju skaitu. Pēc tam nošķir un atsevišķi saskaita derīgās un nederīgās balsošanas zīmes. Ja rodas domstarpības par balsošanas zīmju derīgumu, vēlēšanu komisija jautājumu izšķir ar balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

(4) Pēc tam saskaita, cik balsis ir nodotas par un cik pret aptaujai nodoto jautājumu.

(5) Pēc balsu skaitīšanas un protokola sastādīšanas visas derīgās, nederīgās un neizlietotās balsošanas zīmes un viens iecirkņa vēlēšanu komisijas sēdes protokola eksemplārs ir iesaiņojams, caurauklojams un apzīmogojams. Pēc tam iecirkņa vēlēšanu komisija nosūta visus balsošanas materiālus attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai. Līdz ar balsošanas materiāliem nosūtāms pavadraksts, kurā norādīts, kad un ar ko balsošanas materiāli nosūtīti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējā 27. panta piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Pēc balsu skaitīšanas un protokola sastādīšanas visas derīgās, nederīgās un neizlietotās balsošanas zīmes un vienu iecirkņa vēlēšanu komisijas sēdes protokola eksemplāru iesaiņo, caurauklo un apzīmogo.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

24. pants. (1) Balsu skaitīšanu izdara iecirkņa vēlēšanu komisija atklātā sēdē, kurā kā novērotāji var būt klāt ne vairāk kā divi pilnvaroti pārstāvji no katras vēlētāju apvienības, politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības, kuras pieteiktie kandidāti ir ievēlēti attiecīgajā domē (padomē).

(2) Pirms balsošanas kastes atvēršanas neizmantotās un sabojātās balsošanas zīmes ir saskaitāmas un Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā dzēšamas.

(3) Pēc tam izdarāma balsu skaitīšana. Vispirms atver balsošanas kastes, saskaita balsošanas zīmes un pārliecinās, vai to skaits saskan ar balsošanā piedalījušos balsotāju skaitu. Pēc tam nošķir un atsevišķi saskaita derīgās un nederīgās balsošanas zīmes. Ja rodas domstarpības par balsošanas zīmju derīgumu, vēlēšanu komisija jautājumu izšķir ar balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

(4) Pēc tam saskaita, cik balsis ir nodotas “par” un cik “pret” aptaujai nodoto jautājumu.

(5) Pēc balsu skaitīšanas un protokola sastādīšanas visas derīgās, nederīgās un neizlietotās balsošanas zīmes un vienu iecirkņa vēlēšanu komisijas sēdes protokola eksemplāru iesaiņo, caurauklo un apzīmogo. Pēc tam iecirkņa vēlēšanu komisija nosūta visus balsošanas materiālus attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai. Līdz ar balsošanas materiāliem nosūtāms pavadraksts, kurā norādīts, kad un ar ko balsošanas materiāli nosūtīti.

28.pants. (1) Pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisijas balsošanas rezultātus aprēķina pēc protokoliem, kas saņemti no iecirkņu vēlēšanu komisijām.

 

 

 

 

 

25. pants. (1) Pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisijas balsošanas rezultātus aprēķina pēc protokoliem, kas saņemti no iecirkņu vēlēšanu komisijām.

(2) Pašvaldības lemjošā aptauja uzskatāma par notikušu, ja tajā ir piedalījies ne mazāk par 50 procentiem no pēdējās attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita. Pašvaldības konsultatīvā aptauja uzskatāma par notikušu neatkarīgi no tajā piedalījušos pašvaldības iedzīvotāju skaita.

78.

 

79.

 

 

 

80.

VARAM parlamentārais sekretārs

Izslēgt 28. panta otro daļu.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 28. panta otrajā daļā vārdu “lemjošā”.

Izslēgt 28. panta otrās daļas otro teikumu.

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 28. panta otrās daļas otro teikumu.

 

Noraidīts

 

Noraidīts

Noraidīts

 

Noraidīts

 

(2) Pašvaldības lemjošā aptauja uzskatāma par notikušu, ja tajā piedalījušies ne mazāk par 50 procentiem no pēdējās attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita. Pašvaldības konsultatīvā aptauja uzskatāma par notikušu neatkarīgi no tajā piedalījušos pašvaldības iedzīvotāju skaita.

(3) Konsultējošajā aptaujā attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija reģistrē aptaujā piedalījušos balsotāju kopējo skaitu, apstiprinošo un noliedzošo atbilžu skaitu.

81.

 

82.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 28. panta trešo daļu.

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 28. panta trešo daļu.

 

Noraidīts

 

Noraidīts

(3) Konsultatīvajā aptaujā attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija reģistrē aptaujā piedalījušos balsotāju kopējo skaitu, apstiprinošo un noliedzošo atbilžu skaitu.

29.pants. (1) Balsošanas rezultātus apstiprina attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija ar savu lēmumu un kopā ar pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisijas protokoliem to nekavējoties nosūta attiecīgās pašvaldības domei (padomei), vienu lēmuma kopiju Centrālajai vēlēšanu komisijai, bet otru — pašvaldības aptaujas ierosinātājam, ja tā nav attiecīgās pašvaldības dome (padome).

 

 

 

26. pants. (1) Balsošanas rezultātus apstiprina attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija ar savu lēmumu un kopā ar pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisijas protokoliem to nekavējoties nosūta attiecīgās pašvaldības domei (padomei), vienu lēmuma kopiju - Centrālajai vēlēšanu komisijai, bet otru —aptaujas ierosinātājam, ja tā nav attiecīgās pašvaldības dome (padome).

(2) Republikas pilsētu un rajonu centru pilsētu, kā arī rajonu pašvaldību aptaujas rezultāti, ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc balsošanas rezultātu apstiprināšanas attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(3) Šā panta otrajā daļā neminēto pilsētu un pagastu padomes pašvaldību aptaujas rezultāti ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc balsošanas rezultātu apstiprināšanas attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā izliekami redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas.

     

(2) Republikas pilsētu un rajonu centru pilsētu, kā arī rajonu pašvaldību aptaujas rezultāti ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc balsošanas rezultātu apstiprināšanas attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(3) Šā panta otrajā daļā neminēto pilsētu un pagastu padomes pašvaldību aptaujas rezultāti ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc balsošanas rezultātu apstiprināšanas attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā izliekami redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas.

30.pants. (1) Pašvaldības aptaujas ierosinātājiem ir tiesības vēlēšanu komisijas lēmumu septiņu dienu laikā pēc tā pieņemšanas pārsūdzēt tiesā pēc vēlēšanu komisijas atrašanās vietas. Tiesai sūdzība jāizskata triju dienu laikā pēc tās iesniegšanas.

(2) Ja tiesa, izskatījusi sūdzību, konstatē, ka pašvaldības aptaujas ierosināšanas vai balsošanas procesā ir pieļauti tādi likuma pārkāpumi, kas izšķiroši ietekmējuši balsošanas rezultātus, tā ar savu lēmumu atceļ vēlēšanu komisijas lēmumu par balsošanas rezultātu apstiprināšanu. Šādā gadījumā attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija 10 dienu laikā izsludina atkārtotu balsošanu.

 

 

 

27. pants. (1) Aptaujas ierosinātājiem ir tiesības vēlēšanu komisijas lēmumu septiņu dienu laikā pēc tā pieņemšanas pārsūdzēt tiesā pēc vēlēšanu komisijas atrašanās vietas. Tiesai sūdzība jāizskata triju dienu laikā pēc tās iesniegšanas.

(2) Ja tiesa, izskatījusi sūdzību, konstatē, ka pašvaldības aptaujas ierosināšanas vai balsošanas procesā ir pieļauti tādi likuma pārkāpumi, kas izšķiroši ietekmējuši balsošanas rezultātus, tā ar savu lēmumu atceļ vēlēšanu komisijas lēmumu par balsošanas rezultātu apstiprināšanu. Šādā gadījumā attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija 10 dienu laikā izsludina atkārtotu balsošanu.

31.pants. (1) Pašvaldības lemjošajai aptaujai nodotais pašvaldības lēmums uzskatāms par atceltu, ja par tā atcelšanu nodoto balsu skaits pārsniedz pusi no aptaujā piedalījušos vēlētāju kopējā balsu skaita. Par atcelšanas dienu uzskatāma diena, kad vēlēšanu komisija paziņo balsošanas rezultātus.

83.

 

84.

 

85.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 31. panta pirmajā daļā vārdu “lemjošajai”;

VARAM parlamentārais sekretārs

Izslēgt 31. pantu.

Atbildīgā komisija

Aizstāt līdzšinējā 31. panta pirmajā daļā vārdus “pašvaldības lēmums” ar vārdiem “domes (padomes) lēmums”.

 

Noraidīts

 

Noraidīts

 

Pieņemts

28. pants. (1) Pašvaldības lemjošajai aptaujai nodotais domes (padomes) lēmums uzskatāms par atceltu, ja par tā atcelšanu nodoto balsu skaits pārsniedz pusi no aptaujā piedalījušos vēlētāju kopējā balsu skaita. Par atcelšanas dienu uzskatāma diena, kad vēlēšanu komisija paziņo balsošanas rezultātus.

 

 

86.

Atbildīgā komisija

Papildināt līdzšinējo 31. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pašvaldības lemjošajā aptaujā ierosinātais domes (padomes) lēmuma projekts pašvaldībai ir jāizskata mēneša laikā pēc tam, kad vēlēšanu komisija ir paziņojusi balsošanas rezultātus, un ja “par” domes (padomes) lēmuma projektu nodoto balsu skaits pārsniedz pusi no aptaujā piedalījušos vēlētāju kopējā balsu skaita. Pieņemot ierosināto lēmuma projektu, domei (padomei) ir tiesības izdarīt tajā grozījumus.

 

 

Pieņemts

(2) Pašvaldības lemjošajā aptaujā ierosinātais domes (padomes) lēmuma projekts pašvaldībai ir jāizskata mēneša laikā pēc tam, kad vēlēšanu komisija ir paziņojusi balsošanas rezultātus, ja “par” domes (padomes) lēmuma projektu nodoto balsu skaits pārsniedz pusi no aptaujā piedalījušos vēlētāju kopējā balsu skaita. Pieņemot ierosināto lēmuma projektu, domei (padomei) ir tiesības izdarīt tajā grozījumus.

(2) Pašvaldības konsultatīvās aptaujas rezultāti pašvaldības domei (padomei) nav saistoši un tiem ir informatīva nozīme.

87.

 

88.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 31. panta otro daļu.

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 31. panta otro daļu.

 

 

Noraidīts

 

Noraidīts

(3) Pašvaldības konsultatīvās aptaujas rezultāti pašvaldības domei (padomei) nav saistoši, un tiem ir informatīva nozīme.

V. nodaļa Nobeiguma noteikumi

32.pants. Ar pašvaldības lemjošās un konsultatīvās aptaujas sagatavošanu un norisi saistītos izdevumus sedz no attiecīgās pašvaldības budžeta.

89.

 

 

90.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 32. pantā vārdus “lemjošās un konsultatīvās”.

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 32. pantā vārdus “un konsultatīvās”.

Noraidīts

 

 

Noraidīts

VI nodaļa. Nobeiguma noteikumi

29. pants. Ar pašvaldības lemjošās un konsultatīvās aptaujas sagatavošanu un norisi saistītos izdevumus sedz no attiecīgās pašvaldības budžeta.

33.pants. (1) Ja pašvaldības lemjošajā aptaujā nav piedalījies pietiekams balsotāju skaits, atkārtoti ierosināt pašvaldības lemjošo aptauju par to pašu jautājumu var tikai pēc gada.

91.

 

92.

VARAM parlamentārais sekretārs

Izslēgt 33. pantu.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 33. panta pirmajā daļā vārdus “lemjošajā” un “lemjošo” .

 

Noraidīts

 

Noraidīts

30. pants. (1) Ja pašvaldības lemjošajā aptaujā nav piedalījies pietiekams balsotāju skaits, pašvaldības lemjošo aptauju par to pašu jautājumu atkārtoti ierosināt var tikai pēc gada.

(2) Pašvaldības konsultatīvo aptauju atkārtoti ierosināt par to pašu jautājumu var tikai pēc gada.

93.

 

94.

Deputāts J. Dobelis

Izslēgt 33. panta otro daļu.

Deputāts Dz. Kudums

Izslēgt 33. panta otro daļu.

Noraidīts

 

Noraidīts

(2) Pašvaldības konsultatīvo aptauju par to pašu jautājumu atkārtoti ierosināt var tikai pēc gada.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsē dētājs Kārlis Greiškalns